fotum finansow

 

Aktualności legislacyjne 

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

20 września - zarząd Związku Powiatów Polskich wydał stanowisko w sprawie planowanych zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

18 września - obradował Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu KWRiST.

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

18 września - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 1 września 2018 r. w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę.

Czytaj więcej: Ministerstwo Edukacji Narodowej

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

24 sierpnia - zaprezentowany został opracowany wspólnie przez Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Czytaj więcej: Urząd Ochrony Danych Osobowych

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

22 sierpnia - Minister Inwestycji i Rozwoju zdecydował o dofinansowaniu wkładu krajowego do inwestycji polegającej na przebudowie komunikacji miejskiej w Ełku.

Czytaj więcej: Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

MINISTERSTWO FINANSÓW

20 sierpnia - Ministerstwo Finansów opublikowało informację o średniej kwocie bazowej w kraju Kbk na 2019 rok. Wyniosła ona 4 164,83 zł na mieszkańca.

Czytaj więcej: Ministerstwo Finansów

 

Zapraszamy do udziału w Targach Komunalnych

26-28 WRZEŚNIA 2018 R. WARSZAWA

Zgłoś udział w Międzynarodowych Targach Komunalnych, które odbędą się w dniach 26 – 28 września 2018 roku w Ptak Warsaw Expo jako wystawca i zdobądź nowych klientów. Oferujemy wyjątkową powierzchnię wystawienniczą, doskonałą lokalizację oraz przygotowanie niestandardowej powierzchni oraz jej zabudowy na specjalne potrzeby Wystawcy. Gwarantujemy szeroką i skuteczną kampanię reklamową w mediach, dzięki której docieramy do Twojej grupy docelowej. Czytaj więcej ...

 

XXIV Forum Teleinformatyki:

„System informacyjny państwa i obywatela”

27-28 WRZEŚNIA 2018 R. WARSZAWA

Problemy informatyzacji państwa, sztuczna inteligencja, pieniądz cyfrowy, kryptowaluty, incydenty bezpieczeństwa, linia współpracy…

Tegoroczne dwudniowe obrady Forum to: 9 sesji tematycznych, nocny panel ekspercki i wieńczący całość, kocioł dyskusyjny. Wśród wielu ciekawych tematów tegorocznego Forum znajdzie się m.in. sesja poświęcona sztucznej inteligencji (AI) i perspektywom robotyzacji procesów w administracji państwowej.

Czytaj więcej: XXIV Forum Teleinformatyki: „System informacyjny państwa i obywatela”

 

Najważniejsze spotkanie łączące liderów samorządu i finansów

2-3 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - WARSZAWA

XVI edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów już po raz czwarty odbędzie się w najnowocześniejszym w Polsce Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tradycyjnie spotkanie łączące liderów samorządu i finansów będzie stanowiło platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów.

Czytaj więcej: Najważniejsze spotkanie łączące liderów samorządu i finansów

 

Międzynarodowe Forum PPP w Płocku

3-4 PAŹDZIERNIKA 2018 R. PŁOCK

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego nabiera rozpędu − nie tylko w Polsce, lecz także na świecie. Do sięgania po to narzędzie realizacji zadań publicznych, samorządy może zachęcić znowelizowana w lipcu ustawa o PPP. Inwestycje wykonane przy pomocy prywatnych funduszy są lekiem na brak kapitału inwestycyjnego w samorządowych budżetach. Korzyści jest jednak więcej, o czym przekonuje Płock, w którym 3-4 października odbędzie się Międzynarodowe Forum PPP. Czytaj więcej ...

 

RODO w samorządzie – wyjaśniamy wątpliwości

TEMAT NUMERU - SAS 4 / 2018 

Po wejściu w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L nr 119 z 4 maja 2016 r.), zwane dalej „RODO”, powstało wiele praktycznych problemów. Udzielamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

WYZNACZANIE PRACOWNIKA GMINY NA INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE 
ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY

RODO A DORĘCZANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
WIELU STRONOM POSTĘPOWANIA

Uzyskaj dostęp do całego artykułu - PRZENUMERATA 2018 - Czytaj więcej ... 

 

Dowody osobiste

AKTUALNOŚCI / SAS 4 / 2018

30 lipca 2018 r. do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy wdrożenia i powszechnego wydawania dowodów osobistych zawierających warstwę elektroniczną, pozwalającą obywatelowi na posługiwanie się uwzględnionymi w niej środkami elektronicznymi. Zgodnie z projektem proces wydawania nowych dowodów ma się rozpocząć już w marcu 2019 r., a wymiana „starych” dokumentów na „nowe” wyposażone w warstwę elektroniczną zakończyć się ma w 2029 r.

Czytaj więcej: Dowody osobiste

 

Gospodarka nieruchomościami

AKTUALNOŚCI / SAS 4 / 2018

Do Sejmu trafiły dwa senackie projekty nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczące kwestii zwrotu wywłaszczonych nieruchomości byłym właścicielom.

Pierwszy dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK 26/14) poprzez umożliwienie byłemu współwłaścicielowi wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobiercy żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o uwłaszczeniu, niezależnie od tego, czy wniosek taki złożyli też pozostali współwłaściciele lub ich spadkobiercy.

Czytaj więcej: Gospodarka nieruchomościami

 

Restrukturyzacja zadłużenia JST 

AKTUALNOŚCI - SAS 4 / 2018

20 lipca 2018 r. do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Finansów Publicznych skierowany został rządowy projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

W projekcie założono racjonalizację zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów. W praktyce rozwiązania umożliwią restrukturyzację długu samorządów poprzez:

Czytaj więcej: Restrukturyzacja zadłużenia JST

 

Czas audytów w ramach II etapu Programu „Przyjazna Polska”

Trwa V edycja Programu „Przyjazna Polska”. Rozpoczął się II etap programu, podczas którego wykwalifikowani audytorzy odwiedzają gminy w celu weryfikacji informacji przesłanych w ankietach zgłoszeniowych. Czytaj więcej ...

 

Samorząd lokalny 2030 a Zintegrowany System

Kwalifikacji jako narzędzie całożyciowej edukacji

Zrównoważony rozwój regionów. Czy obszary wiejskie kiedykolwiek dogonią miejskie?

Trwające spory środowisk naukowych i politycznych o stan oraz proces rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski czy Europy prowadzą do wspólnych wniosków tak zwolenników tezy o pogłębianiu się zróżnicowania poziomu rozwoju i warunków życia regionów, jak i jego oponentów.

Czytaj więcej: Samorząd lokalny 2030 a Zintegrowany Systemu Kwalifikacji jako narzędzie całożyciowej edukacji

 

ZMP i miasta w odbudowie niepodległości

Projekty z miastami i dla miast, Miasta na 100 lat Niepodległości

Związek Miast Polskich zaprasza do udziału w nowym projekcie „Związek Miast Polskich i miasta w odbudowie niepodległości”, dofinansowanym ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Najważniejszym przedsięwzięciem, które będzie realizowane w jego ra­mach, jest internetowe archiwum „Miasta polskie w Niepodległej (1917-2018)” (opis w załą­czeniu).

Czytaj więcej: ZMP i miasta w odbudowie niepodległości

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa