baner skrypt

 fb

wwwpasek

 

 

Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH RP

13 stycznia 2017 r. ZGWRP pozytywnie zaopiniowało projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opracowany przez sejmową Komisję Petycji. Projekt dotyczy ograniczenia zasady solidarnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości współwłaścicieli nieruchomości. „Inicjatywa ustawodawcza Komisji ds. Petycji zmierza do porządkowania przepisów prawa podatkowego, umożliwiając samorządom jego sprawne stosowanie, bez ryzyka wszczynania sporów przez podatników czy rozstrzygnięć sądowych wbrew językowemu brzmieniu zapisów ustawy” czytamy w opinie Związku Gmin Wiejskich RP przesłanej do Kancelarii Sejmu.

REFERENDUM W SPRAWIE REFORMY OŚWIATOWEJ

11 stycznia 2017 r. w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się robocze spotkanie środowisk popierających pomysł Związku zorganizowania referendum w sprawie reformy. Po spotkaniu prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że „we wtorek 17 stycznia będzie gotowa ostateczna wersja pytania pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum”. Natomiast 24 lub 25 stycznia organizacje i ruchy popierające zorganizowanie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji mają podpisać wspólną deklarację na rzecz jego przeprowadzenia. Aby referendum się odbyło, inicjatorzy muszą zebrać co najmniej 500 tys. podpisów popierających inicjatywę.

SENAT

11 stycznia 2017 r. zakończyło się 33. (pierwsze w Nowym Roku) posiedzenie Senatu. W jego trakcie senatorowie przyjęli m.in.:

 • Bez poprawek ustawę budżetową na 2017 r. Wynika z niej, że Szacowane dochody mają wynieść 325,4 mld zł, a wydatki nie przekroczyć 384,8 mld zł. Deficyt budżetowy nie powinien być wyższy niż 59,3 mld zł.

 • Bez poprawek Senat przyjął nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego, której przepisy poszerzają możliwości wykonywania przez więźniów nieodpłatnej pracy na cele społeczne.

 • Bez poprawek Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Nowelizacja wzmacnia nadzór ministerialny nad instytutami badawczymi. Minister nadzorujący dany instytut będzie powoływać i odwoływać dyrektora placówki oraz jego zastępcę na czas nieoznaczony - bez udziału rady naukowej i rozpisania konkursu. Zniesiony zostaje wymóg znajomości jednego z języków obcych (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego) przez powołanego przez ministra dyrektora instytutu. Przewodniczący rady naukowej instytutu nie będzie musiał mieć tytułu doktora habilitowanego, wystarczy tytuł doktora. Przewodniczącego rady będzie można wybrać tylko spośród osób powołanych do grona przez ministra nadzorującego.

 • Izba nie wprowadziła poprawek do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wywodzącej się z projektu rządowego. Nowelizacja umożliwia samorządom przekazywanie środków finansowych na realizację inwestycji przy drogach krajowych.

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Zmiany w prawie oświatowym

AKTUALNOŚCI / TEMAT MIESIĄCA - SAS 1 / 2017

Likwidacja gimnazjów, powrót do ośmioletnich szkół podstawowych i czteroletnich liceów ogólnokształcących i pięcioletnich techników stał się faktem, po tym jak 9 stycznia 2017 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę oświaty. To nie koniec zmian. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe.

Reformę oświaty wprowadzają dwie ustawy uchwalone przez Sejm 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe.
Jak wynika z przepisów tej ostatniej z dniem
1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się podstawówką ośmioklasową. Przekształcenie potwierdza uchwała rady gminy podjęta do 30 listopada 2017 r. Uchwała taka jest jednocześnie aktem założycielskim ośmioletniej podstawówki.
1 września 2017 r. ruszyć mają także nowe, zawodowe szkoły branżowe I stopnia.

LIKWIDACJA GIMNAZJÓW

To chyba największa zmiana, jaką opracowana przez rząd reforma wprowadza w życie. Wygaszanie tych szkół następować będzie stopniowo. Oznacza to, że na rok szkolny 2017/2018 nie będzie już organizowany nabór do klas pierwszych gimnazjów, a uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/1017 ukończą szóstą klasę szkoły podstawowej będą kontynuować naukę w klasie siódmej podstawówki.
Do szkoły podstawowej powrócą także ci uczniowie klasy I gimnazjum, którzy w bieżącym roku szkolnym nie otrzymają promocji do następnej klasy. Oznacza to, że uczeń klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie zda do klasy II będzie – od 1 września 2017 r. kontynuował naukę w klasie VII ośmioletniej podstawówki.
Wygaszanie gimnazjów ma trwać w sumie trzy lata i powinno zakończyć się 30 listopada 2019 r. W tym też terminie rady gmin mają obowiązek podjąć uchwały stwierdzające zakończenie działalności gimnazjów.
Jak wynika z ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe, dotychczasowe gimnazja mogą zostać przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe, albo mogą zostać włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej. Tak przekształcona szkoła może rozpocząć działalność już od 1 września 2017 r.
Gimnazjum może także zostać przekształcone w szkołę ponadpodstawową - albo funkcjonującą jeszcze w systemie dotychczasowym (np. trzyletnie liceum ogólnokształcące, czy czteroletnie technikum) albo już w szkołę w systemie nowym (czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum lub w branżową szkołę zawodową I stopnia). Aby przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące, technikum, czy szkołę branżową było możliwe, konieczne jest zawarcie porozumienia pomiędzy prowadzącą to gimnazjum gminą, a powiatem odpowiedzialnym za organizowanie nauki na poziomie ponadpodstawowym.

Wykup dostęp i zaloguj się aby zobaczyć pełną treść artykułu.

Nowelizacja K.P.A.

AKTUALNOŚCI - SAS 1 / 2017

6 grudnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Projekt jest elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców i kładzie się w nim szczególny nacisk na przyspieszenie procedur administracyjnych, ograniczenie nadmiernego formalizmu oraz upowszechnianie partnerskich relacji między administracją a obywatelami. Projekt przewiduje następujące nowe zasady postępowania administracyjnego:

 • zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate),
 • reguła rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony,
 • zasada pewności prawa,
 • zasada bezstronności i równego traktowania,
 • zasada proporcjonalności działań administracji.  

Projekt przewiduje również m.in. wprowadzenie przejrzystych zasad zaskarżania bezczynności organów i przewlekłości postępowań za pomocą tzw. ponaglenia oraz obowiązku informowania strony o niespełnieniu przez nią warunków pozwalających na uwzględnienie jej żądań, przed wydaniem decyzji odmownej, celem umożliwienia uzupełnienia braków przez stronę. Zgodnie z projektem nie będzie konieczności składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dotyczy decyzji wydawanych przez ministrów lub samorządowe kolegia odwoławcze), jak również nie będzie konieczne wzywanie do usunięcia naruszenia prawa. W obu przypadkach strona będzie mogła złożyć skargę do sądu administracyjnego bez konieczności wyczerpywania ww. środków zaskarżenia. W projekcie przewidziano szybką ścieżkę zaskarżania decyzji kasatoryjnej przez wniesienie sprzeciwu od takiej decyzji. Projekt wprowadza także instytucję milczącego załatwienia sprawy jako alternatywy dla zakończenia postępowania administracyjnego decyzją oraz szybszy tryb załatwiania spraw nieskomplikowanych (postępowanie uproszczone). Zgodnie z projektowanymi przepisami administracyjne kary pieniężne będą adekwatne (proporcjonalne) do skali zaistniałych naruszeń prawa.  Według założeń projektodawców nowe regulacje mają obowiązywać od 1 czerwca 2017 r.

 

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów będą od stycznia wyższe.

W dniu 31 października opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 (M.P. poz. 1018).

W obwieszczeniu określone zostały:

 • maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm (w załączniku nr 1 do obwieszczenia);
 • stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość (w załączniku nr 2 do obwieszczenia);
 • stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w wysokości 254,04 zł (obecnie jest to 252,79 zł).

Stawki te podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

 

Ciąg dalszy prac nad nowelizacją ustawy

o regionalnych izbach obrachunkowych

AKTUALNOŚCI

We wrześniu samorządowcom udało się przekonać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do rezygnacji z najbardziej kontrowersyjnych zapisów projektu rozszerzających kompetencje kontrolne izb. Zespoły Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – ds. Ustrojowych oraz ds. Finansów Publicznych – odbyły we wrześniu dwa posiedzenia poświęcone projektowi nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (13 i 23 września 2016 r.).

Czytaj więcej: Ciąg dalszy prac nad nowelizacją ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa