Górne stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 r.

W Monitorze Polskim z 5 sierpnia 2016 r. pod poz. 779 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r., który wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9 proc.).

Czytaj więcej: Górne stawki stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 r.

 

Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

31 sierpnia - plenarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - omówienie m.in. projektu nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Celem projektu jest wzmocnienie kontrolnej funkcji regionalnych izb obrachunkowych. Ma temu służyć poszerzenie zakresu funkcji kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych o kryterium gospodarności. Kontrolą izb mają być też objęte finanse spółek komunalnych. Kontrolowane mają być też udzielane przez samorządy poręczenia i ulgi w opłatach i podatkach. To - w ocenie MSWiA, czyli autora projektu - pozwoli na skuteczniejsze przeciwdziałanie niekorzystnym tendencjom związanym z nadmiernym zadłużaniem się jednostek samorządu terytorialnego, a poprzez to spowoduje wzmocnienie pozycji gospodarczej samorządu terytorialnego. Projekt zakłada także objęcie procedurą nadzorczą uchwał samorządów zmieniających uchwałę budżetową, a także uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Co więcej regionalne izby obrachunkowe - w związku z prowadzoną działalnością nadzorczo-kontrolną - będą miały obowiązek powiadamiania organów ścigania „o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia” w zakresie podejmowanych przez samorządy decyzji budżetowych. Projekt nowelizacji zmienia zasady powoływania komisji przeprowadzających konkursy na prezesów izb obrachunkowych. Komisje konkursowe będą działały przy Prezesie Rady Ministrów, a nie jak teraz w ramach regionalnej izby obrachunkowej. Ponadto prezes Rady Ministrów będzie miał możliwość nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o odwołaniu prezesa izby.

Dyskusja o projekcie nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych również na posiedzeniu Zespołu ds. Ustrojowych KWRiST - 30 sierpnia br.

Szczegółowy porządek obrad plenarnego posiedzenia KWRiST znajduje się tutaj: czytaj więcej ...

29 sierpnia – dyskusja Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli nad projektem nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego opracowanym przez resort sprawiedliwości. Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych. W przekonaniu Ministerstwa Sprawiedliwości praca powinna stanowić istotny element odbywania kary pozbawienia wolności, ponieważ wpływa pozytywnie tak na skazanych (resocjalizacja, rozwój umiejętności zawodowych, możliwość zarobkowania), jak i na porządek w jednostkach penitencjarnych.

26 sierpnia - w Poznaniu obradował Zarząd Związku Miast Polskich. Na posiedzeniu przegłosowano m.in. negatywne stanowisko do opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu likwidacji gimnazjów. Prezydenci i burmistrzowie miast zwracali przede wszystkim uwagę na ekonomiczne skutki tej decyzji. Jak wyliczyli samorządowcy, tylko w ciągu najbliższych dwóch lat likwidacja gimnazjów będzie miasta i gminy kosztować 984 mln zł. Samorządowcy zwrócili także uwagę, że likwidacja gimnazjów oznacza, że zainwestowane przez gminy – od początku istnienia gimnazjów – 8 mld zł pójdą „na marne”. Likwidacja może też oznaczać konieczność zwrotu do UE dotacji unijnych pobranych na projekty związane z rozwojem szkolnictwa gimnazjalnego.

Zarząd ZMP negatywnie odniósł się także do przedstawionego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji projektu nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Projekt ten przewiduje prowadzenie nadzoru sprawowanego przez RIO nad JST (obecnie na podstawie kryterium legalności) również o kryterium gospodarności; rozszerza zakres prowadzonej przez RIO kontroli na podmioty niepozostające w relacji zależności od JST oraz faktycznie uzależnia RIO od administracji rządowej. - Propozycja MSWiA zmierza do pełnego podporządkowania RIO rządowi, w tym również w zakresie wyboru prezesa, co oznacza, że kończy się niezależność RIO od administracji rządowej – mówił na posiedzeniu Andrzej Porawski, dyrektor biura ZMP.

Negatywne stanowisko na temat rządowego projektu nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wyraziły także inne organizacje samorządowe (m.in. Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Powiatów Polskich). Projekt będzie też przedmiotem obrad posiedzenia KWRiST (czytaj dalej).

Zgromadzeni w Poznaniu samorządowcy negatywnie zaopiniowali także projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów – którego autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Zdaniem członków Zarządu ZMP projekt to - w odniesieniu do nieruchomości komunalnych - całkowicie zbędna nadregulacja. A to dlatego, że już dzisiaj gminy mają wystarczające narzędzia, aby przekształcać współużytkowanie wieczyste gruntów we własność.

Zarząd ZMP postanowił też, że podpisze porozumienie o współpracy korporacji samorządowych z 3 sierpnia br. Chodzi o ochronę dotychczasowego dorobku polskiej samorządności przed wyraźnym zwrotem w stronę centralizacji państwa i przenoszeniem kompetencji samorządów z powrotem do administracji rządowej.

25 sierpnia - na posiedzeniu Rady Ministrów rząd omawiał wstępny projekt ustawy budżetowej na 2017 r. przedstawiony przez ministra finansów. W projekcie budżetu państwa na 2017 rok zaplanowano: dochody budżetu państwa: 324,1 mld zł, wydatki budżetu państwa: 383,4 mld zł, deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 59,3 mld zł. W projekcie zaplanowano także m.in. wysokość subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która w 2017 r. ma wynieść ponad 53,8 mld zł. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie w 2017 r. ponad 41,4 mld zł. Na realizację przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej MF zaplanował zaś dotację w kwocie przekraczającej 41,7 mld zł.

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Znakowanie „Produkt polski”

AKTUALNOŚCI - SAS 7-8/2016

19 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych.

Zgodnie z nowelizacją producenci będą mogli dobrowolnie oznakowywać żywność informacją „Produkt polski”, która dotyczyć ma krajowego pochodzenia wytwarzanego produktu, zarówno w stosunku do miejsca jak i w odniesieniu do użytych składników. Dzięki takiej zmianie konsumenci będą mogli wyszukiwać również produkty wytworzone w Polsce z użyciem krajowych surowców. Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

 

Wiatraki

AKTUALNOŚCI - SAS 7-8/2016

16 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, określająca warunki i tryb lokalizacji oraz budowy instalacji wiatrowych oraz warunki ich lokalizacji w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z ustawą elektrownie wiatrowe będą mogły być sytuowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a sam wiatrak będzie można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jego wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych, rezerwatów). Dodatkowo nie będzie możliwości rozbudowy istniejących wiatraków, które nie spełniają kryterium odległości. W takich przypadkach dopuszczalne będą tylko prace remontowe i inne niezbędne do prawidłowego użytkowania. Ustawa dotyczy elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 40 kW, czyli nie obejmują mikroinstalacji.

 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego

AKTUALNOŚCI - SAS 7-8/2016

12 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zakłada on przedłużenie na lata 2017-2019 obowiązywania dotychczasowych przepisów w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego (służącego wyrównaniu różnic w dochodach poprzez system subwencji) dla samorządów województw. Jak wskazali projektodawcy przedłużenie jest konieczne, gdyż dotychczasowe zasady obowiązują jedynie do 31 grudnia 2016 r. i bez ich przedłużenia samorządy województw nie otrzymają w 2017 r. i w kolejnych latach subwencji regionalnej pochodzącej z wpłat.

 

Wojewoda będzie opiniował celowość wydatków na zdrowie

AKTUALNOŚCI - SAS 7-8/2016

6 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Jako podstawowy cel twórcy nowelizacji wskazali zapewnienie przejrzystego i racjonalnego  procesu oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia. W ramach oceny racjonalności wydatków na potrzeby zdrowotne mieszkańców odpowiednie opinie będzie wydawał właściwy miejscowo wojewoda w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych (dla danego województwa), priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jak wskazali projektodawcy ocena będzie dokonywana w oparciu o formularz zwany – Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, zawierający kilkadziesiąt pytań. Dodatkowo wojewoda – przed wydaniem opinii – będzie miał obowiązek uzyskać odpowiednie stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu

Terytorialnego i Polityki Regionalnej

AKTUALNOŚCI - SAS 7-8/2016

6 lipca 2016 r. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w 2015 r.

Z informacji wynika, że obecnie opracowywany jest raport o wykonaniu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków za lata 2014-2015, a Ministerstwo Środowiska prowadzi weryfikację danych nadesłanych przez marszałków województw i przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Dane dotyczą stanu wyposażenia poszczególnych aglomeracji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, systemy zbiorcze oczyszczalni ścieków komunalnych (oczyszczalnie), postępu realizacji założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków. Według przedstawionej informacji raport ma zostać przyjęty pod koniec 2016 roku.

 

Samorządy otrzymają wsparcie unijne na modernizację rolnictwa

AKTUALNOŚCI - SAS 7-8/2016

30 czerwca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, która umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego otrzymanie z wyprzedzeniem środków na finansowanie przedsięwzięć przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stosownie do treści nowelizacji w określonych przypadkach możliwe będzie przekazanie pieniędzy samorządom jeszcze przed zawarciem umowy o przyznanie im pomocy. Dotyczy to m.in. rozwoju i modernizacji rolnictwa oraz leśnictwa.

 

Europejski Rejestr Spadkowy

AKTUALNOŚCI - SAS 7-8/2016

21 czerwca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami do Rejestru Spadkowego będą wpisywane Europejskie Poświadczenia Spadkowe (EPS) oraz wszelkie zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń. Zmiana ma obowiązywać od 8 września 2016 r., czyli od dnia rozpoczęcia funkcjonowania Rejestru Spadkowego. Według założeń umożliwi to skuteczne stosowanie rozporządzenia europejskiego nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

 

Niższe podatki dla przedsiębiorców

AKTUALNOŚCI - SAS 7-8/2016

21 czerwca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Według projektu od 1 stycznia 2017 r. podatek CIT płacony przez małych przedsiębiorców zostanie obniżony z 19 do 15 proc. Niższa stawka podatku CIT obejmie małych podatników, czyli takich, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro.  W założeniu rozwiązanie to ma wspierać podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji stanowią główną barierę w prowadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa.

 

Termin wniesienia skargi do sądu

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 7-8/2016

Uchwała NSA z 27 czerwca 2016 r., sygn. akt I FPS 1/16

TEZA: „Przepis art. 53 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku skargi na akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 tej ustawy, skargę można wnieść najwcześniej następnego dnia, po dniu wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, nie czekając na doręczenie odpowiedzi organu na to wezwanie.”

W uzasadnieniu zajętego stanowiska NSA odniósł się m.in. do uchwały tego Sądu z 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt II OPS 2/07, wskazując, że ustawodawca przewidział nie tylko okres trwania terminu do wniesienia skargi, ale również moment rozpoczęcia jego biegu. Takie ujęcie oznacza, że wniesienie wezwania jest równoznaczne z rozpoczęciem biegu terminu do wniesienia skargi. W konsekwencji, termin na wniesienie skargi wynoszący sześćdziesiąt dni zaczyna biec od dnia następnego po dniu wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. NSA doszedł do wniosku, że za otwarciem biegu terminu do wniesienia skargi wynoszącego sześćdziesiąt dni, automatycznie podąża również możliwość wniesienia skargi. Jak przyjął Sąd skoro rozpoczyna się już bieg terminu do wniesienia skargi, to musi istnieć towarzyszące mu uprawnienie do dokonania tej czynności, obwarowanej przewidzianym dla niej terminem. NSA zauważył przy tym, że skorzystanie z możliwości zaskarżenia aktu lub czynności do sądu administracyjnego bez czekania na doręczenie odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, powoduje skonsumowanie prawa do skargi. Dlatego doręczenie po takim zdarzeniu odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, nie otworzy ponownego terminu do wniesienia skargi. Jednocześnie NSA podkreślił, że nie jest prawnie możliwe wniesienie skargi tego samego dnia, co dzień złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, a kwestia ta w orzecznictwie sądowym pojmowana jest jednolicie. Przy okazji NSA dostrzegł pewną racjonalność argumentów na rzecz poglądu preferującego odczekanie trzydziestu dni po wezwaniu o usunięcie naruszenia prawa zanim zostanie wniesiona skarga, jednakże podkreślił, że przepis, który nakłada na stronę obowiązek określonego zachowania, mający znaczenie dla oceny skuteczności realizacji przez tę stronę gwarantowanego konstytucyjnie prawa do sądu, musi być wykładany ściśle.

 

Nowe fundusze sołeckie na 2017 rok

AKTUALNOŚCI / TEMAT MIESIĄCA - SAS 7-8 / 2016

Fundusz sołecki, mimo krótkiej historii, wrósł w polską rzeczywistość samorządową, stając się jednym z najistotniejszych instrumentów służących do rozwoju jednostek pomocniczych. Trudno się temu dziwić zważywszy, iż są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. To samym mieszkańcom tworzącym społeczności lokalne zaktywizowane w najmniejszych jednostkach samorządowych zależy na tym, aby wspomniane pieniądze były wydawane w sposób efektywny i prawidłowy. Aby tak się stało, należy pamiętać o skrupulatnym przestrzeganiu procedury. Jest to szczególnie istotne aktualnie, biorąc pod uwagę konieczność podejmowania formalnych uchwał w zakresie planowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok.

Wykup dostęp i zaloguj się aby zobaczyć pełną treść artykułu.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa