baner skrypt

 fb

wwwpasek

 

 

Wojska Obrony Terytorialnej

AKTUALNOŚCI - SAS 11/2016

25 października 2016 r. Rada Ministrów przyjęła ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zgodnie z założeniami wprowadzony zostanie nowy rodzaj czynnej służby wojskowej w postaci terytorialnej służby wojskowej, która będzie czynną służbą wojskową pełnioną rotacyjnie (minimum jeden weekend w miesiącu) i dyspozycyjnie. Służba rotacyjna będzie pełniona w jednostce wojskowej. Zakłada się, że żołnierze powoływani po raz pierwszy do służby, kierowani będą na szkolenie podstawowe wynoszące 16 dni, po którym składać będą przysięgę wojskową. Będą mieli oni możliwość dalszego szkolenia, awansowania oraz otrzymywania odznaczeń. Pierwszeństwo służby w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT) będą mieć członkowie organizacji proobronnych i absolwenci klas wojskowych. Po 3 latach służby w WOT żołnierze nabywaliby pierwszeństwo w powołaniu do służby kandydackiej i zawodowej służby wojskowej.

Projekt zakłada wypłacanie świadczeń dla żołnierzy WOT w podobnym zakresie, jak żołnierzom rezerwy powołanym na ćwiczenia wojskowe, a dodatkowo comiesięczny dodatek „za gotowość bojową”.
Podczas służby, żołnierze podlegaliby określonym rygorom ograniczenia praw i swobód publicznych także dodatkowym obowiązkom, np. w zakresie przechowywania umundurowania i ekwipunku wojskowego, konieczność stawienia się do służby rotacyjnej w umundurowaniu.
Projekt przewiduje, że na czele WOT stanie Dowódca Wojsk obrony Terytorialnej, który będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

 

Uszczelnienie podatków

AKTUALNOŚCI - SAS 11/2016

25 października 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Podstawowym założeniem projektu jest ograniczenie nadużyć w podatku od towarów i usług oraz uszczelnienie systemu jego poboru, co w efekcie ma doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT.
Przede wszystkim w projekcie przewidziano rozszerzenie stosowania tzw. „mechanizmu odwróconego obciążenia” (nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT). Dotyczyć to będzie transakcji, których przedmiotem będą określone usługi budowlane, procesory, niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny. Dodatkowo zaproponowano zmianę zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni i ograniczono stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Przewidziano również elektroniczne składanie deklaracji VAT oraz obowiązek elektronicznego składania informacji podsumowujących, wyłącznie za okresy miesięczne, co ma ułatwić wprowadzanie danych do systemu informatycznego resortu finansów.
Ponadto w projekcie przewidziano odpowiedzialność solidarną pełnomocnika, która dotyczyłaby zaległości podatkowych powstałych w wyniku czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT. Odpowiedzialność ta nie przekraczałaby 500 tys. zł.
W projekcie przewidziano także sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT (w wysokości 30 proc. kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu podatku, a 20 proc. w przypadku złożenia korekty deklaracji po kontroli podatkowej lub w trakcie postępowania kontrolnego).

 

Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

25 listopada br. w Sopocie obradował Zarząd Związku Miast Polskich. Zarząd uchwalił stanowisko w sprawie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, a także przyjął apel do posłów o zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie Prawa oświatowego.

 • Przedstawiciele miast członkowskich akceptują te zmiany zawarte w przygotowanym przez resort infrastruktury i budownictwa Kodeksie, które są zgodne z postulatami środowisk samorządowych, w tym ZMP, formułowanymi od wielu lat. Są to m.in.: likwidacja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wzmocnienie rangi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zapewnienie gminom statusu strony w postępowaniach lokalizacyjnych, zastąpienie opłaty adiacenckiej i planistycznej opłatą infrastrukturalną. Zdaniem samorządowców z miast, niezbędne jest uproszczenie, skrócenie procedur opracowywania i uchwalania planów, a także przyjęcia zasady, że partycypacja społeczna ma miejsce na każdym etapie prac planistycznych, a główny ciężar konsultacji jest przeniesiony na etap programowania. Nie zgadzają się też na uznanie starosty jako właściwego organu do wydania zgody inwestycyjnej, ponieważ organem odpowiednim do jej wydania może być wyłącznie „gospodarz” przestrzeni, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Podkreślają, że niekonstytucyjny jest zapis narzucający gminom obowiązek realizacji w wyznaczonych terminach własnych inwestycji na terenach objętych miejscowym planem oraz, że tylko miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego.

 • Członkowie Zarządu ZMP zaakceptowali treść wystąpienia (w załączeniu) do przewodniczących klubów poselskich i parlamentarnych w sprawie skierowanego do Sejmu projektu ustawy Prawo oświatowe. Chcą to zrobić wspólnie ze ZGW RP i innymi ogólnopolskimi organizacjami zrzeszającymi gminy i powiaty. Reprezentanci JST zwracają się w nim z prośbą o złożenie wniosków o zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie rządowego projektu ustawy Prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzających tę ustawę, których pierwsze czytanie zaplanowano na 29 listopada br. Wobec licznych głosów sprzeciwu wielu środowisk, zdaniem samorządowców, projekty tych regulacji powinny stać się przedmiotem debaty parlamentarnej, a wysłuchanie publiczne umożliwi reprezentantom różnych środowisk, które zabierały głos w sprawie planowanej reformy oświaty, przedstawienie swoich racji.

 • Zarząd ZMP udzielił poparcia dla poselskiego (komisyjnego) projektu ustawy w sprawie oświetlenia ulicznego. Samorządy zbudowały swoją infrastrukturę oświetleniową, ale musiały ją przekazać nieodpłatnie zakładom energetycznym, które jej nie modernizują, bo nie są tym zainteresowane, gdyż to nie one płacą za energię elektryczną, tylko samorządy i ich mieszkańcy.

 • Zarząd postanowił również skierować apel do rządu w sprawie wniosku Nowej Soli do Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, dotyczącego przykazywania zadań bez finansowania, o wydanie opinii w tej sprawie, co umożliwi jego dalsze procedowanie w TK.

 • Zarząd ZMP zdecydował, że projekty ustaw MIiB - o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych zostaną zaopiniowane łącznie w formie stanowiska dopiero na następnym posiedzeniu w Jaśle, 16 grudnia. To bardzo ważne projekty i wymagają rzetelnej oceny oraz zebrania uwag z miast.

RADA MINISTRÓW

24 listopada br. na posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjął m.in. następujące projekty ustaw:

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 31 grudnia 2016 r. utraci moc ustawa z 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016. Tym samym, od nowego roku rolnicy, członkowie ich rodzin oraz domownicy nie byliby objęci systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie otrzymywałby składek na ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu. Dlatego zaproponowano dalsze funkcjonowanie systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego rolników po 1 stycznia 2017 r. w oparciu o obecnie funkcjonujące rozwiązania.

 • Projekty ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym; o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z projektami Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zostanie zlikwidowane 1 stycznia 2017 r. Rolę swoistego koordynatora polityki właścicielskiej będzie pełnił prezes Rady Ministrów.

 • Projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Minister sprawiedliwości przygotował ustawę, w której przewidziano powstanie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Chodzi o przywrócenie ochrony interesu społecznego i prywatnego przez usuniecie rażących naruszeń prawa. Jest to odpowiedź na oczekiwanie społeczne, że państwo zdecydowanie zareaguje na patologię, jaka narastała przez lata przy reprywatyzacji warszawskiej. Celem ustawy jest ostateczne uregulowanie praw do nieruchomości położonych w Warszawie oraz roszczeń byłych właścicieli, którym prawo własności odebrano na podstawie tzw. Dekretu Bieruta, a następnie zwrócono z naruszeniem prawa. Cele ustawy zrealizuje nowo utworzona Komisja, która – jako organ administracji publicznej stojący na straży interesu publicznego w zakresie wydawania decyzji reprywatyzacyjnych – zajmie się oceną i badaniem decyzji dotyczących nieruchomości warszawskich. W skład Komisji będzie wchodził przewodniczący i ośmiu członków. Przewodniczącym będzie sekretarz stanu w MS albo MSWiA, powoływany i odwoływany przez premiera na wniosek ministra sprawiedliwości, złożony w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Członkowie Komisji będą powoływani i odwoływani przez Sejm. Komisja będzie wydawać decyzje administracyjne i postanowienia, po zasięgnięciu opinii Społecznej Rady. Ma wszczynać z urzędu postępowanie rozpoznawcze jeśli stwierdzi, że istnieją do tego podstawy w związku z wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej. W toku postępowania rozpoznawczego Komisja przeprowadzi rozprawę, która co do zasady będzie jawna. Strona, a także świadek i biegły, którzy nie stawią się na rozprawie osobiście (bez uzasadnionej przyczyny) lub bez zezwolenia opuszczą rozprawę przed jej zakończeniem – będą mogli zostać ukarani grzywną do1000 zł, a w razie ponownego nie stawienia się przed Komisją – grzywną do 3000 zł.

PREZYDENT RP

23 listopada br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. O niepodpisywanie tej nowelizacji i jej skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego apelowały do Prezydenta Andrzeja Dudy Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP. Wskazywały, że jest ona dla samorządów gminnych niekorzystna, spowoduje bowiem trudne do oszacowania ubytki w dochodach tych jednostek w podatku od nieruchomości. ZGW RP i ZMP wskazywały, że na etapie prac nad projektem ustawy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zostały wprowadzone w błąd przez Ministerstwo Infrastruktury, co do skutków finansowych tej regulacji dla ich budżetów. Wyliczenia przedstawione przez resort okazały się bowiem poważnie zaniżone, co zweryfikowane zostało dopiero później, na podstawie wyrywkowych konsultacji przeprowadzonych w miastach i gminach.

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Związek powiatowo-gminny

AKTUALNOŚCI / TEMAT MIESIĄCA - SAS 11/2016

Forma związku powiatowo-gminnego przeznaczona jest dla realizacji zadań wykraczających poza właściwość jednego szczebla samorządu terytorialnego. Taki związek może służyć przede wszystkim wspólnemu wykonywaniu zadań z zakresu transportu publicznego, oświaty czy zarządzania drogami.

Możliwość tworzenia powiatowo–gminnych związków istnieje od początku 2016 r. Wprowadziła ją uchwalona 25 czerwca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 28 lipca 2015 r., poz. 1045). Przy czym to w ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 9 czerwca 2016 r., poz. 814) poszukiwać należy trzonu regulacji dotyczących tworzenia i funkcjonowania tych związków. Natomiast w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 4 kwietnia 2016 r., poz. 446) znajdziemy poświęcony im jeden, jedyny przepis określający zasady przekształcania związku międzygminnego w związek powiatowo gminny i odsyłający – w kwestiach szczegółowych – do przepisów powiatowej ustawy ustrojowej.
Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że współpraca gminy z powiatem, czy też związku międzygminnego z powiatem (związku powiatowego z gminą) była możliwa także przed 1 stycznia 2016 r. Wymagała jednak zawarcia porozumienia. Stanowisko takie potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2015 r., w którym sąd stanął na stanowisku, że związek międzygminny może być stroną porozumienia zawartego z powiatem w sprawach realizacji zadań powiatu na terenie części powiatu (sygn. akt II GSK 2100/13).

Wykup dostęp i zaloguj się aby zobaczyć pełną treść artykułu.

 

 

 

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów będą od stycznia wyższe.

W dniu 31 października opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 (M.P. poz. 1018).

W obwieszczeniu określone zostały:

 • maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm (w załączniku nr 1 do obwieszczenia);
 • stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość (w załączniku nr 2 do obwieszczenia);
 • stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w wysokości 254,04 zł (obecnie jest to 252,79 zł).

Stawki te podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

 

Ciąg dalszy prac nad nowelizacją ustawy

o regionalnych izbach obrachunkowych

AKTUALNOŚCI

We wrześniu samorządowcom udało się przekonać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do rezygnacji z najbardziej kontrowersyjnych zapisów projektu rozszerzających kompetencje kontrolne izb. Zespoły Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – ds. Ustrojowych oraz ds. Finansów Publicznych – odbyły we wrześniu dwa posiedzenia poświęcone projektowi nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (13 i 23 września 2016 r.).

Czytaj więcej: Ciąg dalszy prac nad nowelizacją ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa