Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

28 listopada 2018 r. – obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Bilans posiedzenia to 31 projektów uzgodnionych, pięć odesłanych na zespoły robocze. Natomiast negatywną ocenę strona samorządowa KWRiST wystawiła projektowi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

20 listopada 2018 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

Związek Miast Polskich broni samorządów przed rozwiązaniami, które utrudnią prowadzenie gospodarki odpadami. Chodzi o obowiązek posiadania 10% taboru napędzanego energią elektryczną.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

5 listopada - Państwowa Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie uzupełniające obwieszczenie z 24 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju.

Czytaj więcej: Państwowa Komisja Wyborcza

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 1 września 2018 r. w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę.

Czytaj więcej: Ministerstwo Edukacji Narodowej

ZWIĄZEK MIAST POLSKICH

Według pierwszych nieoficjalnych wyników głosowania w niedzielnych wyborach samorządowych, aż 16 członków Zarządu ZMP z 25 wygrało wybory w swoich miastach już w pierwszej turze.

Czytaj więcej: Związek Miast Polskich aktualności

 

Przepisy antykorupcyjne

AKTUALNOŚCI - SAS 6 / 2018

26 listopada 2018 r. do Marszałka Sejmu wpłynął poselski (KUKIZ’15) projekt ustawy o przejrzystości w zakresie zatrudniania
osób bliskich w jednostkach sektora publicznego oraz o przeciwdziałaniu protekcji w naborze na stanowiska w jednostce sektora publicznego.

Dotyczy uregulowania rozwiązań mających na celu wprowadzenie powszechnej jawności relacji rodzinnych w jednostkach sektora publicznego.

 

Krajowy Zasób Nieruchomości

AKTUALNOŚCI - SAS 6 / 2018

Rząd kończy pracę nad nowelizacją ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) opracowanym w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Zasadniczym celem proponowanych rozwiązań jest zwiększenie podaży gruntów, które potencjalnie mogłyby zostać wykorzystane przez KZN. W projekcie zaproponowano zatem rozwiązania umożliwiające pozyskiwanie przez KZN nieruchomości (stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste) jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub instytutów badawczych. Zaproponowano przekazywanie do KZN wykazu nieruchomości spółek Skarbu Państwa oraz instytutów badawczych. W zamian za przekazane nieruchomości spółkom, wypłacane będzie wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej nieruchomości. Jednocześnie nowelizacja przewiduje wyłączenie stosowania ustawy w odniesieniu do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe.

 

Droga gmin do uzyskania

wymaganych poziomów recyklingu i odzysku

ANALIZY I KOMENTARZE - SAS 6 / 2018

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował raport na temat gospodarki odpadami i utrzymania czystości w gminach w 2017 r. Wynika z niego, że w minionym roku w Polsce zebranych zostało 11 968,7 tys. ton odpadów komunalnych. Oznacza to wzrost o 2,7% w porównaniu z 2016 r. Na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 312 kg zebranych odpadów komunalnych, a więc o 9 kg więcej niż rok wcześniej. Z zebranych lub odebranych odpadów komunalnych do odzysku trafiło 56,6% ilości wytworzonych śmieci. Do recyklingu przeznaczono 26,7%, a do kompostowania trafiło 7,1% wytworzonych odpadów komunalnych.

Czytaj więcej: Droga gmin do uzyskania wymaganych poziomów recyklingu i odzysku

 

Podatek od nieruchomości – opodatkowanie

elektrowni wiatrowych w 2017 i 2018 r.

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 6/2018

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 października 2018 r., sygn. akt II FSK 2983/17

W roku 2017 opodatkowaniu podlegać powinna cała elektrownia wiatrowa nie zaś tylko jej część budowlana.

Spółka posiadająca elektrownię wiatrową wystąpiła do wójta o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej opodatkowania elektrowni wiatrowych w 2017 r. We wniosku wskazywała, że posiada cztery takie elektrownie. Każda z nich składa się z zespołu elementów konstrukcyjnych tj. turbiny wiatrowej, wieży, wyposażenia wieży i fundamentu. Spółka we wniosku zapytywała, czy wejście w życie (od 1 stycznia 2017 r.) art. 9 ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961), wprowadzającego zmiany do ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290), w szczególności w zakresie definicji budowli, oraz wejście w życie przepisów ustawy o inwestycjach, powodują zmiany w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych i w konsekwencji w wysokości opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych wnioskodawcy?

Czytaj więcej: Podatek od nieruchomości – opodatkowanie elektrowni wiatrowych w 2017 i 2018 r.

 

Oświadczenia majątkowe wójtów

i radnych gmin w nowej kadencji

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę zarówno na osoby pełniące funkcję organu wykonawczego gminy (tj. wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta), jak i na osoby sprawujące mandat radnego organu stanowiącego gminy (rady gminy, rady miejskiej, rady miasta) jest złożenie prawdziwego oświadczenia o swoim stanie majątkowym. W jakim terminie, w jaki sposób i na jakich zasadach odbywa się realizacja tego obowiązku?

Pomimo tego, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym [dalej: „u.s.g.”] w zakresie procedury składania oświadczeń majątkowych nie uległy w ostatnim czasie żadnym zmianom, to biorąc jednak pod uwagę konsekwencje, jakie grożą osobom, na które ów obowiązek został nałożony, za niezłożenie oświadczenia majątkowego w ogóle, bądź złożenie oświadczenia majątkowego, które jest wadliwe (niepełne lub niezgodne z prawdą), niezbędnym zdaje się być – na początku nowej kadencji samorządowej – przypomnienie najistotniejszych kwestii związanych ze składaniem tychże oświadczeń.

Czytaj więcej: Oświadczenia majątkowe wójtów i radnych gmin w nowej kadencji

 

Statut gminy nie może określać liczby komisji,

w których ma pracować radny

AKTUALNOŚCI / ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY - SAS 6 / 2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego z 18 października 2018 r. nr P-II.4131.2.258.2018

Statut gminy nie może wskazywać liczby komisji, w pracach których radny winien uczestniczyć, a to dlatego, że udział w pracach komisji jest prawem, a nie obowiązkiem radnego.

Rada gminy podjęła 27 września 2018 r. uchwałę w sprawie zmiany statutu gminy (nr XL/285/2018). Nieważność części jej przepisów stwierdził wojewoda podkarpacki. W jego ocenie sprzeczne z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym są przede wszystkim zapisy § 1 pkt 2 uchwały wskazujące, że radny winien uczestniczyć w pracach co najmniej dwóch komisji.

Czytaj więcej: Statut gminy nie może określać liczby komisji, w których ma pracować radny

 

Odprawa emerytalna dla wójta

przed rozpoczęciem nowej kadencji?

PRAWO PRACY

PYTANIE:

Wójt gminy został wybrany na wójta na kolejną kadencję i zamierza pisemnie zrzec się mandatu z dniem 20 listopada 2018 r., na mocy art. 492 § 1, pkt 3 Kodeksu wyborczego. Natomiast 22 listopada na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej rady gminy złoży ślubowanie, przyjmując tym samym obowiązki wójta na nową kadencję. Działanie to ma na celu uzyskanie prawa do odprawy emerytalnej w 2018 roku. Zgodnie z informacją z ZUS prawo takie przysługuje wtedy, gdy przynajmniej na jeden dzień zostanie przerwany stosunek pracy w urzędzie. W tej chwili wójt już otrzymuje świadczenie emerytalne w połowie jego wysokości. Pytanie nasze dotyczy, czy w opisanym przypadku wypłata odprawy emerytalnej wójtowi jest prawnie możliwa?Ponadto, jak takie działanie wójta wpłynie na jego zastępcę, który w myśl art. 28e ustawy o samorządzie gminnym, z chwilą wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji zostaje odwołany? Zastępca nie nabył praw emerytalnych.

ODPOWIEDŹ:

Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem powszechnym, przysługującym wszystkim pracownikom bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie). Oznacza to, że pracodawca nie może uchylić się od jej wypłaty, jeżeli pracownik spełnia odpowiednie warunki. W przeciwnym razie może zostać na niego nałożona kara grzywny (art. 282 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). 

Czytaj więcej: Odprawa emerytalna dla wójta przed rozpoczęciem nowej kadencji?

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego

a Serwisem Administracyjno-Samorządowym

nist1

21 czerwca 2017 r. w siedzibie NIST zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego reprezentowanym przez Dyrektora NIST Panią dr Iwonę Wieczorek, a Serwisem Administracyjno-Samorządowym reprezentowanym przez współwłaściciela i wydawcę Dariusza Skibniewskiego. Strony porozumienia zadeklarowały wolę współpracy w zakresie wspierania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

  • umieszczania uzgodnionych komunikatów i informacji o wydarzeniach w środkach przekazu;
  • promocji Instytutu w serwisie;
  • organizacji konferencji i spotkań naukowych.

 

baner 87 2018

 fb

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa