Informacja o realizacji podstawowych zadań

oraz budżetu w 2015 r. w zakresie oświaty i wychowania

W roku szkolnym 2015/2016 funkcjonowało w Polsce 28 370 szkół, w których uczyło się 4 864 420 uczniów. W porównaniu z poprzednim rokiem ogólna liczba szkół uległa zmniejszeniu o 41.
Szkołę podstawową ukończyło 342 095 uczniów.  W porównaniu z rokiem poprzednim liczba absolwentów szkół podstawowych zmniejszyła się o 3 458.
Funkcjonowało 6 644 gimnazjów dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych), z tego: 5 882 gimnazjów publicznych oraz 762 gimnazjów niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej. W gimnazjach uczyło się 1 049 258 uczniów, z tego 1 004 361 w gimnazjach publicznych i 44 897 w gimnazjach niepublicznych.
Funkcjonowało 2 161 liceów ogólnokształcących dla młodzieży (bez specjalnych), z tego 1 739 liceów publicznych i 422 licea niepubliczne. Uczyło się w nich 499 944 uczniów. Absolwentów tego typu szkół w roku szkolnym 2014/2015 było 173 218. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta zmniejszyła się o 10 364.
W roku szkolnym 2015/16 funkcjonowało: 3 511 szkół zawodowych dla młodzieży oraz 1 923 szkół zawodowych dla dorosłych. Uczyło się w nich 699 867 uczniów w szkołach dla młodzieży oraz 221 790 uczniów w szkołach dla dorosłych.

Łączne wydatki z budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły w 2015 r. 66 667 126 tys. zł i były wyższe od analogicznych wydatków w roku poprzednim o 1 449 748 tys. zł, tj. o 2,2 proc.
W programie realizacji inwestycji oświatowych samorządy terytorialne wszystkich szczebli zaangażowały środki w łącznej wysokości 2 399 320 tys. zł, z tego:

  •  gminy 1 309 707 tys. zł,
  •  miasta na prawach powiatu 844 376 tys. zł,
  •  powiaty 215 915 tys. zł,
  •  województwa samorządowe 29 322 tys. zł.

Czytaj więcej ...

 

 

NIK o bezpieczeństwie pieszych

i rowerzystów na drogach publicznych

Obecny system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego nie umożliwia skutecznej ochrony pieszych i rowerzystów. Działania publicznej administracji drogowej nie doprowadziły do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym. Poprawiło się co prawda bezpieczeństwo pieszych, wciąż jednak w Polsce nadal co trzeci zabity na drodze to pieszy, podczas gdy w UE – co piąty. Na niezadowalający stan bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów wpływ ma również niedostosowanie infrastruktury drogowej do ich potrzeb. NIK zwraca uwagę, że długość tras dla rowerzystów przyrastała w ostatnich latach wolniej niż popularność ruchu rowerowego.

Ogólny stan bezpieczeństwa na polskich drogach w ostatnich pięciu latach wyraźnie się poprawił. W porównaniu z 2010 r. liczba wypadków drogowych w 2015 r. zmalała o 15 proc. (o 5 865), liczba poszkodowanych zmniejszyła się o 19 proc. (o 10 116 osób), w tym liczba ofiar śmiertelnych aż o 25 proc. (o 969 osób). W 2015 roku odnotowano 32 967 wypadków drogowych, w których poszkodowanych zostało 42 716 osób, z czego śmierć poniosło 2 938 osób.

Czytaj więcej ...

 

Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

12 lipca - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który na kolejne trzy lata przedłuża prowizoryczne wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 r. (sygn. K 13/11) w sprawie wojewódzkiego systemu korekcyjno-wyrównawczego. Oznacza to, że zasady, które obowiązują w bieżącym 2016 r. będą obowiązywały nadal w latach 2017 – 2019. „Wprowadzenie nowych rozwiązań do systemu korekcyjno-wyrównawczego dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw) powinno być osadzone w docelowym już systemie finansowo-gospodarczym" – czytamy w uzasadnieniu projektu. „Pozwoli to właściwie określić nowe zasady i kryteria systemu korekcyjno-wyrównawczego, uwzględniając faktyczny (po reformach) potencjał dochodowy jednostek samorządu terytorialnego, a dodatkowy czas pozwoli na wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań" – przekonuje Ministerstwo Finansów.

7 lipca - zakończyło się 22 posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ta wprowadza minimalną stawkę godzinową dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Będzie ona corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 12 zł brutto (będzie powiększona o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.). Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i chronić osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie. W praktyce nowe przepisy będą dotyczyć m.in. pracowników firm ochroniarskich i sprzątających, którzy mają szczególnie niskie stawki wynagrodzeń. Ponadto, w nowelizacji rozszerzono zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. PIP ma kontrolować, czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową. Inspekcja będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości. Przewidziano też sankcje za naruszenie przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Podmiot wypłacający należne wygrodzenie w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej będzie podlegać karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Ustawa zawiera także inne przepisy służące ochronie osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Nowelizacja m.in. likwiduje regulacje różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Przewiduje również, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. Ustawa została przekazana do Senatu.

Kolejna uchwalona przez Sejm ustawa porządkuje kompetencje niektórych resortów – dotyczą one struktury działu administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Zgodnie z nowelizacją ustawy (o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw) dział ten będzie obejmować wszystkie sprawy rewitalizacji, z wyłączeniem spraw wynikających z realizacji polityki regionalnej w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo. Przyjęte zmiany wynikają z powołania nowych resortów (Infrastruktury i Budownictwa, Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji) i konieczności przeniesienia niektórych uprawnień. Nowelizacja trafi do Senatu.

6 i 7 lipca - obradował także Senat, który bez poprawek przyjął m.in. ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, która wprowadza nowe zasady wynagradzania osób zarządzających spółkami Skarbu Państwa oraz spółkami jednostek samorządu terytorialnego. A także ustawę o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, która przekazuje nadzór nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego od zarządów województw do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Poprawek senatorowie nie wprowadzili także do nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która przesądza, że świadczenie 500 plus nie wlicza się do dochodu od którego uzależniony jest obowiązek alimentacyjny, a także wprowadza rozwiązania mające chronić świadczenie z programu 500 plus przed egzekucją komorniczą (wypłata świadczeń na specjalne subkonto). Ustawy te trafią teraz do podpisu Prezydenta.

6 lipca - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, przedłożony przez ministra finansów. Projektowana ustawa jest skutkiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [TSUE] z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 w postępowaniu Gminy Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, którym TSUE wypowiedział się w przedmiocie możliwość uznania gminnej jednostki budżetowej prowadzącej działalność gospodarczą za podatnika VAT.

Projekt zakłada obowiązek rozliczenia podatku przez jednostki samorządu wraz z jednostkami organizacyjnymi począwszy od 1 stycznia 2017 r. oraz prawo przejścia na wspólne rozliczenia VAT przed tym dniem, po uprzednim zawiadomieniu właściwego dla siedziby jednostki naczelnika urzędu skarbowego ze wskazaniem daty rozpoczęcia rozliczeń oraz jednostek organizacyjnych objętych łącznym rozliczeniem.

Projekt obejmuje również kwestie składania korekt deklaracji za okresy rozliczeniowe poprzedzające dzień wspólnego rozliczenia VAT, w tym zagadnienia zmiany kwalifikowalności VAT w projektach unijnych wskutek odliczenia VAT uprzednio nie rozliczonego. Zgodnie z przyjętym projektem podjęcie przez samorząd decyzji o skorygowaniu swoich wcześniejszych rozliczeń z zastosowaniem wynikającego z orzeczenia TSUE scentralizowanego systemu rozliczania VAT oznaczać będzie konieczność zwrotu części środków europejskich wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

5 i 6 lipca - odbyły się posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, która rozpatrywała projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Zgodnie z projektem jednostki samorządu terytorialnego, które realizują roszczenia byłych właścicieli będą mogły otrzymać pomoc w formie dotacji udzielanej z Funduszu Reprywatyzacyjnego. Decyzję o przyznaniu dotacji będzie podejmował minister Skarbu Państwa. Jednocześnie posłowie zadecydowali, że środki pochodzące z dotacji nie będą mogły stanowić wsparcia dla samorządów w przypadku rozstrzygnięć zobowiązujących samorządy do zwrotu nieruchomości w naturze. Dotacja będzie zatem przysługiwać jedynie wówczas, gdy były właściciel zamiast majątku otrzyma odszkodowanie.
Posłowie zadecydowali też, że z Funduszu Reprywatyzacyjnego przekazane zostaną środki na podwyższenie kapitału zakładowego Telewizji Polskiej S.A.; Polskiego Radia S.A. oraz spółek radiofonii regionalnej. Maksymalna kwota, jaką Fundusz na ten cel będzie mógł przeznaczyć to 30 mln zł.

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Nowe regulacje dotyczące tzw. farm wiatrowych

AKTUALNOŚCI - SAS 6 / 2016

20 maja 2016 r. sejm przyjął projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Określa ona warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z art. 3 przyjętego projektu lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże jednocześnie wprowadzono ograniczenia w lokalizowaniu i budowaniu elektrowni wiatrowych. Stosownie  do treści art. 4 projektu odległość od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe (oraz budynki mieszkalne) powinna być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). W praktyce zatem odległość ta będzie wynosić ok 2-3 kilometrów. Ponadto konieczne będzie sprawdzenie odległości m.in. od lasów czy też dróg a całkowity zakaz dotyczyć będzie np. obszarów „Natura 2000”. Wprawdzie ograniczenia nie będą dotyczyły już istniejących elektrowni, jednakże nie oznacza to, że przepisy nowej ustawy nie wpłyną na ich funkcjonowanie. Zgodnie bowiem z projektem nastąpi zmiana w sposobie wyliczania podatku od nieruchomości, a jako budowla byłby traktowany cały wiatrak, a nie tylko jego podstawa, co w konsekwencji przełoży się na wysokość świadczenia.

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

AKTUALNOŚCI - SAS 6 / 2016

31 maja 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, przedłożony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projekt przygotowano w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego prawa unijnego pakietu legislacyjnego dotyczącego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Przede wszystkim chodzi o dyrektywę w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. dyrektywa ADR) i rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. rozporządzenie ODR). Podstawowym celem ww. pakietu jest zapewnienie konsumentom możliwości składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne oraz szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania.

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

AKTUALNOŚCI - SAS 6 / 2016

16 czerwca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352), która przewiduje nowy rodzaj informacji i nowe obowiązki m.in. dla gmin.

Ustawa ta określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie. Stosownie do definicji zawartej w art. 2 ustawy przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3, natomiast przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Ustawodawca przyjął, że ponownym wykorzystywaniem nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań. Zasadą przyjętą w ustawie jest, że każdy ma prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, niezależnie od tego czy są udostępnione na stronie internetowej podmiotu lub w jego BIP, a także udostępnionych na wniosek. Ograniczenia mają wynikać m.in. z przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Uchwały samorządów w sprawie stosowania wyroków TK

AKTUALNOŚCI / TEMAT MIESIĄCA - SAS 6 / 2016

W ostatnich dniach, na tle sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego i respektowania jego orzeczeń wyłonił się jeszcze jeden spór, tym razem na linii: organy władzy lokalnej i wojewodowie jako organy nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego. W niektórych samorządach (Warszawa, Poznań, Bydgoszcz czy Słupsk) podjęto uchwały w sprawie respektowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i zobowiązujące do stosowania tych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym przez organy wykonawcze, nawet wówczas gdy wyroki te nie są opublikowane w trybie przewidzianym w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Z drugiej jednak strony pojawiły się rozstrzygnięcia nadzorcze właściwych miejscowo wojewodów, którzy zaczęli kwestionować tego typu uchwały stwierdzając ich nieważność.

Przykładem powyższej sytuacji jest Łódź. Rozstrzygnięciem nadzorczym z 19 maja br., znak: PNK-I.4131.267.2016, Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność uchwały Nr XXVIII/696/16 Rady Miejskiej w Łodzi z 20 kwietnia 2016 r. zawierające stanowisko w sprawie stosowania się władz Łodzi do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Organ nadzoru uznał, że brak jest przepisów prawa, które mogłyby stanowić podstawę prawną do podjęcia uchwały, a przywołany w podstawie prawnej uchwały § 17 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łodzi (będący załącznikiem Nr 7 do Statutu Miasta Łodzi przyjętego uchwałą Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Łodzi z 4 września 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Łodzi – t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860 z późn. zm.) stanowi jedynie ogólnie, że Rada może zajmować stanowiska także w innych sprawach, poza stanowiącymi i kontrolnymi. Wojewoda wskazał w szczególności, że stanowisko Rady nie rodzi skutków prawnych. Ponadto – obok błędów natury legislacyjnej i proceduralnej – organ nadzoru wytknął Radzie, że w ust. 2 zwróciła się do Prezydenta, aby w działalności Urzędu Miasta Łodzi oraz innych komunalnych jednostek organizacyjnych, w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych, uwzględniał wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego także te, które nie zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Wykup dostęp i zaloguj się aby zobaczyć pełną treść artykułu.

 

Znamy najlepsze polskie gminy!

TERAZ POLSKA

Międzyzdroje, Ożarowice i Zabrze – to laureaci XXVI edycji Konkursu „Teraz Polska” w kategorii Gminy. Kapituła przyznała także wyróżnienie gminie Przywidz. Zadaniem Konkursu „Teraz Polska” jest wyłonienie najlepszych pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy w Polsce.

Konkurs „Teraz Polska” ma charakter niekomercyjny. Rokrocznie wyłania on najlepsze produkty, usługi, przedsięwzięcia innowacyjne i gminy. W tegorocznej XXVI edycji Konkursu Kapituła nagrodziła Godłem „Teraz Polska” 15 produktów, 8 usług, 2 innowacje oraz 3 gminy.

Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa