oss banner

 

 

Strategie finansowe projektów rozwojowych

BGK dla JST. KONFERENCJA.

Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na XIII ogólnopolską konferencję organizowaną dla jednostek samorządu terytorialnego. Celem tegorocznej edycji będzie wymiana doświadczeń na temat wyzwań samorządowych, planów rozwoju opartych na efektywnych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb strategiach finansowania przedsięwzięć. Główne sesje wydarzenia, z udziałem członków rządu RP, poświęcone będą problemowi smogu, mieszkalnictwa i energetyki.

Czytaj więcej ...

 

II Krajowy Kongres Sekretarzy

29-30 MAJA 2017 R. – KRAKÓW

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski organizuje w Krakowie w dniach 29-30 maja 2017 r. – II Krajowy Kongres Sekretarzy. Gospodarzem Kongresu jest Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, które w 2017 roku świętuje jubileusz 25-lecia działalności.
Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem skierowanym do sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski. Jego celem jest integracja środowiska sekretarzy i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk zarządzania w samorządach terytorialnych. W zamyśle organizatorów doroczny Kongres ma być także miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych, którzy mają bezpośredni wpływ na przepisy prawa oddziałujące na funkcjonowanie samorządu lokalnego.

Czytaj więcej: II Krajowy Kongres Sekretarzy

 

IV Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy

6‒7 CZERWCA 2017 R., CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE

ELITARNE WYDARZENIE WSPIERAJĄCE EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE URZĘDEM

3 KONFERENCJE, 250 UCZESTNIKÓW, 60 PRELEGENTÓW, 18 PANELI, 2 DNI DEBAT

Czytaj więcej ...

 

II edycja Nagrody imienia Jerzego Regulskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają II edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Patron Nagrody był wybitnym mężem stanu, inicjatorem odbudowy w Polsce samorządów lokalnych, współautorem reform samorządowych, które od 1990 roku, jako pełnomocnik rządu RP, wprowadzał w życie. Profesor Jerzy Regulski był również jednym z założycieli i wieloletnim prezesem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych, których koncepcje prof. Regulski tworzył z grupą współpracowników, jest troska o ład przestrzenny polskich regionów, miast, miasteczek, wsi i osiedli. Dlatego Nagroda jego imienia łączy te dwie dziedziny jego wielkich dokonań – troskę o ład przestrzenny oraz uhonorowanie twórców, których polem działania są polskie samorządy.

Czytaj więcej: II edycja Nagrody imienia Jerzego Regulskiego

 

Po konferencji "Zmiana myślenia o zamówieniach

publicznych w samorządzie terytorialnym"

W dniu 24 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym”. Wzięło w niej udział ponad 180 gości, wśród których znaleźli się wybitni przedstawiciele świata nauki, samorządów terytorialnych, jednostek obowiązanych zachowywać dyscyplinę finansów publicznych, organów kontroli, goście z Ukrainy oraz studenci zainteresowani prawem zamówień publicznych.

Czytaj więcej: Po konferencji "Zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym"

 

Nie należy ograniczać roli samorządu gospodarczego

w sprawach dotyczących zamówień publicznych

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP), środki ochrony prawnej, czyli odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) i skargi na jej orzeczenia do sądu okręgowego, przysługują, co do zasady, wykonawcy. Uprawnienie to zostało również przyznane organizacjom samorządu gospodarczego działającym na podstawie przepisów o izbach gospodarczych, które uzyskają wpis na listę prowadzoną przez Prezesa UZP. Krąg podmiotów uprawnionych do wpisu na wspomnianą listę jest szeroki, a do dnia dzisiejszego znajduje się na niej 140 organizacji. Wydaje się, że cel wprowadzenia regulacji jest oczywisty. Organizacje takie reprezentują swoich członków i występują w ich imieniu wszędzie tam, gdzie zagrożone są ich interesy. Co warte podkreślenia, interesy członków organizacji, a nie samych organizacji.

Czytaj więcej: Nie należy ograniczać roli samorządu gospodarczego w sprawach dotyczących zamówień publicznych

 

Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

SEJM I SENAT

Komisje sejmowe

17 maja - na wyjazdowym posiedzeniu Komisja Polityki Senioralnej wysłuchała informacji Wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji na temat wsparcia i aktywizacji seniorów działających na terenie województwa pomorskiego. Gdynia na szeroką skalę prowadzi działania aktywizujące osoby starsze, Gdynia była też pierwszym miastem w Polsce, w którym powołano Radę Seniorów. Działające w Gdyni Centrum Aktywności Seniora jest jednostką budżetową powołaną mocą uchwały Rady Miasta Gdyni, która rozpoczęła swą działalność w maju 2005 roku. Zadaniem CAS jest współpraca ze 104 podmiotami działającymi na rzecz seniorów, w tym organizacjami pozarządowymi i szkołami oraz koordynowanie 5 miejskich klubów seniora oraz 24 klubów działających przy parafiach, spółdzielniach i pod patronatem organizacji pozarządowych, finansowanych w drodze konkursu z budżetu miasta Gdyni. Ofertą CAS w roku 2016 objętych zostało 8967 seniorów, w tym studentów Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestników programów Gdynia 55+ oraz klubów seniora wspieranych przez miasto. W listopadzie 2016 r. wprowadzono Kartę „Gdynia Senior Plus”. Celem tego projektu jest wsparcie gdyńskich seniorów w każdym aspekcie ich życia i zachęcenie do wszechstronnej aktywności. Zadanie to jest realizowane razem z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami, którzy oferują zniżki i promocje na produkty oraz usługi specjalnie skierowane do tej grupy konsumentów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz opiekę dzienną dla seniorów, poprzez dwa dzienne domy pomocy społecznej, Klub Samopomocy dla osób starszych oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Laboratorium Innowacji Społecznych m.in. prowadzi warsztaty, wykłady, szkolenia, pokazy filmowe oraz inne aktywności dla różnych grup odbiorców, w tym działania międzypokoleniowe, np. międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze „Ogród Wyobraźni” mające na celu wykorzystanie tradycyjnych technik robienia na drutach, szydełkowania i elementów filcowania.

17 maja - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na posiedzeniu wyjazdowym w Woli Krzysztoporskiej (woj. łódzkie) wysłuchała informacji na temat kwestii podnoszenia poziomu życia mieszkańców w działalności inwestycyjnej gminy wiejskiej na przykładzie gminy Wola Krzysztoporska. Działalność inwestycyjna gminy skupia się przede wszystkim na budowie szkół, wodociągów, kanalizacji i dróg. Aktywnie działają koła gospodyń wiejskich (jest ich ponad 20 w gminie). W gminie jest 16 ochotniczych straży pożarnych. Ich rola nie ogranicza się do podstawowej działalności – OSP biorą także czynny udział w życiu społecznym gminy. Problemem jest brak funduszy w powiecie piotrkowskim na budowę i poprawę jakości dróg powiatowych.

Tego samego dnia członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej uczestniczyli w posiedzeniu w Tomaszowie Mazowieckim (woj. łódzkie) Komisja wysłuchała informacji na temat funkcjonowania ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji na przykładzie „Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. W Programie Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku, oprócz zagadnień urbanistyczno-planistycznych, szczególny nacisk położono na partycypację społeczną oraz realizację zasady partnerstwa przy opracowywaniu programu rewitalizacji oraz wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych. Udział mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców działających na obszarach zdegradowanych i wskazanych do rewitalizacji jest bowiem elementem kształtowania odpowiedzialności za swoje otoczenie. Szeroko omawiana była sprawa rewitalizacji głównego placu miasta im. Tadeusza Kościuszki.

Senat

17 maja -- zakończyło się 41. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 9 ustaw. Senat wprowadził 7 poprawek do ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury (projekt rządowy). Ustawa implementuje do polskiego prawa dyrektywę Unii Europejskiej, dotyczącą zwrotu dóbr kultury, wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego UE. Definiuje „dobro kultury” jako zabytek i rzecz ruchomą niebędącą zabytkiem, których zachowanie leży w interesie społecznym. Chronione będą więc też muzealia wpisane do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz materiały biblioteczne należące do narodowego zasobu bibliotecznego. Ustawa zawiera również regulacje odnoszące się do narodowych dóbr kultury polskiej należących do zbiorów publicznych. Zdefiniowano pojęcie „zbiorów publicznych”, które zostaną objęte szczególnymi regulacjami ochronnymi. Do 75 lat wydłużono czas, w którym może zostać wszczęte postępowanie o ich zwrot. W wypadku pozostałych narodowych dóbr kultury to 30 lat. Za restytucję dóbr kultury będzie odpowiedzialny minister kultury i dziedzictwa narodowego. W ustawie przewidziano także kary za utrudnianie postępowania o zwrot zagranicznego narodowego dobra kultury. Sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a w wypadku sprawy mniejszej wagi ‒ karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku. W ustawie przewidziano także regulacje prawne służące zabezpieczeniu odnalezionego dobra kultury. Zobowiązano firmy i osoby fizyczne zajmujące się obrotem dobrami kultury do prowadzenia ksiąg w celu ewidencjonowania tych dóbr oraz ekspertyz przez nie wystawianych.

Bez poprawek senatorowie przyjęli natomiast nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej (projekt poselski). Celem noweli jest racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych na ochronę przeciwpożarową i równomierne wsparcie wszystkich jednostek. Całość środków, płaconych obowiązkowo przez zakłady ubezpieczeń na ochronę przeciwpożarową, trafiać będzie do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który 50% przekaże Ochotniczej Straży Pożarnej, a 50% ‒ jednostkom ochrony pożarowej (zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminne jednostki straży pożarnej, terenowa służba ratownicza). Sposób i tryb rozdziału środków określi w rozporządzeniu minister właściwy ds. wewnętrznych.

Kolejną przyjętą przez Senat bez poprawek ustawą była ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (projekt rządowy). Likwiduje ona możliwość korzystania ze „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet (tryb S-24). Do podpisywania umowy spółki z o.o. zawiązywanej w tym trybie, a także do złożenia wniosku o jej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego byłyby stosowane tylko kwalifikowany podpis elektroniczny i podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Praca dla cudzoziemców

AKTUALNOŚCI SAS 3/2017

14 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, w którym określono nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce.

Wprowadzony zostanie dodatkowy typ zezwolenia na pracę sezonową, które będzie wydawane przez starostę, co oznacza szybsze procedowanie niż w przypadku zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodę. Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

 

Nowe kompetencje dla Regionalnych Izb Obrachunkowych

AKTUALNOŚCI - SAS 3/2017

14 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw, który ma za zadanie ograniczyć zjawisko nadmiernego zadłużania się gmin.

Zaproponowano m.in., aby regionalne izby obrachunkowe kontrolowały osoby prawne, na które wpływ mają jednostki samorządu terytorialnego czy związki międzygminne. Dodatkowo regionalne izby obrachunkowe będą musiały powiadamiać organy ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Zmiany dotyczą również m.in. objęcia procedurą nadzorczą uchwał zmieniających uchwałę budżetową, a także uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany oraz informowania przez prezesa izby właściwego organu sprawującego nadzór nad kontrolowaną jednostką o fakcie braku zawiadomienia przez tę jednostkę o wykonaniu wniosków pokontrolnych bądź o nieuzasadnionym ich niewykonywaniu. Nowością jest także możliwość nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięciom nadzorczym, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie jest zdolna do wykonywania zadań publicznych.

 

 

Ważne zmiany w KPA

AKTUALNOŚCI / TEMAT MIESIĄCA - SAS 3/2017

7 kwietnia 2017 r. Sejm przyjął przedstawione przez Senat poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw i obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP. Nowelizacja ma wejść w życie 1 czerwca 2017 r. Jako powody nowelizacji ustawodawca wskazał przede wszystkim przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym m.in. „piętrowość” procedur administracyjnych, rozumianą jako konieczność zaskarżenia decyzji w trybie administracyjnym przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego, zbyt częste wydawanie przez organy administracji decyzji kasatoryjnych, tj. uchylających decyzję i przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji oraz nadmierny formalizm i rygorystycznie postrzegana władczość.

Wykup dostęp i zaloguj się aby zobaczyć pełną treść artykułu.

 

baner nowy2b

 fb

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa