Baner590x95 pytanie

 

 

Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

RADA MINISTRÓW

13 czerwca 2017 r. - na posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjął dwa projekty ustaw. Pierwszy to nowelizacja ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Zakłada on, że od 1 września 2017 r. agencją płatniczą, realizującą zadania Unii Europejskiej w Polsce, będzie jedynie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Od 1 września 2017 r. zacznie także działać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który zastąpi zlikwidowane: Agencję Rynku Rolnego (ARR) i Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR). Oznacza to, że od 1 września 2017 r. ARiMR będzie odpowiedzialna za nowy program dla szkół, ale zadania agencji płatniczej dotyczące realizacji tego programu, od 1 września 2017 r. będą wykonywane przez KOWR jako zadania delegowane (zgodnie z ustawą o ARiMR). Drugim z przyjętych projektów jest nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Projekt przewiduje, że administratorami danych związanych z rejestrami medycznymi będą podmioty, które prowadzą te rejestry. Obecnie minister zdrowia może tworzyć i prowadzić rejestry medyczne lub tworzyć i zlecać ich prowadzenie podmiotom wykonującym działalność leczniczą, jednostkom podległym lub nadzorowanym przez siebie. W praktyce, w większości przypadków, minister zdrowia zleca prowadzenie rejestrów innym podmiotom, co wiąże się z koniecznością dokonania zmian w ich funkcjonowaniu. Katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych rozszerzono o Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie z projektem, na żądanie ministra zdrowia podmioty prowadzące rejestry medyczne będą musiały nieodpłatnie przekazywać dane z tych rejestrów. Projekt nowelizacji ustawy jednoznacznie przesądza, że elektroniczna dokumentacja medyczna może być prowadzona również poza Systemem Informacji Medycznej, tj. niezależnie od uruchomienia platformy P1, służącej m.in. wymianie elektronicznej dokumentacji medycznej. Konsekwencją przesunięcia terminu realizacji Projektu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” jest ustalenie nowych terminów na wypełnienie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą obowiązku elektronicznego wystawiania recept (tj. od 1 stycznia 2020 r.) i skierowań (tj. od 1 stycznia 2021 r.) oraz prowadzenia pozostałej elektronicznej dokumentacji medycznej (tj. od 1 stycznia 2019 r.) i jej wymiany, za pośrednictwem P1 (tj. od 1 stycznia 2021 r.).

Na tym samym posiedzeniu rząd podjął także uchwałę w sprawie realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „100 Mega na 100-lecie”. Rząd postanowił, że w latach 2018-2020 tworzona będzie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). Będzie to telekomunikacyjna sieć łącząca jednostki oświatowe, która zapewni im powszechny i bezpłatny dostęp do usług i zasobów cyfrowych. Kolejne szkoły będą sukcesywnie podłączane do sieci OSE:

  • w 2018 r. – 1,5 tys. lokalizacji;

  • w 2019 r. – do 12,7 tys. lokalizacji;

  • w 2020 – do 19,5 tys. lokalizacji – wartość docelowa.

W ramach OSE możliwy ma być dostęp do szybkiego Internetu o przepustowości 100 Mb/s. Koszty utworzenia oraz funkcjonowania OSE (w tym dostarczania usług szkołom) zostaną pokryte z budżetu państwa oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

SEJM I SENAT

8 czerwca 2017 r. - Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności uchwalił dezyderat do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sprzeciwu wobec nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. „Rozwiązania, w których regionalne izby obrachunkowe będą mogły kontrolować samorząd na podstawie kryterium gospodarności i rzetelności, jest sprzeczny z art. 171 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. Opinie o niekonstytucyjności wprowadzenia kryterium gospodarności i rzetelności zostały także podniesione przez sejmowych legislatorów, podkreślających, że to jedyna możliwa opinia. Ponadto, projekt jest sprzeczny z zasadą samodzielności samorządu wynikającą z art. 16 ust. 2 zd. 2 Konstytucji, oraz zasadą pomocniczości i proporcjonalności. Przyjęcie kryterium gospodarności i rzetelności spowoduje możliwość podważenia każdej decyzji inwestycyjnej, każdego najdrobniejszego zakupu. W skrajnych przypadkach możliwa będzie sytuacji, że RIO będzie wnioskować o odwołanie wójtów, burmistrzów lub prezydentów z wyimaginowanych powodów. Akceptacja wskazanych zmian odbyła się bez sprzeciwu ze strony przedstawicieli rządu – tych samych, którzy na etapie prac nad projektem w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodnili z przedstawicielami poszczególnych związków samorządowych zachowanie obecnych kryteriów kontroli. Pomijając fakt niekonstytucyjnego rozwiązania prawnego, za niedopuszczalne należy uznać rozwiązanie obecnych stosunków pracy prezesów i zastępców prezesów RIO z mocy ustawy, jednocześnie wprowadzając przepis, że Prezes Rady Ministrów według własnego uznania powoła nowych „fachowców”, którzy będą wykonywali plan likwidacji niezależnego samorządu. Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności apeluje do polityków PiS-u o wycofanie niekonstytucyjnych rozwiązań prawnych, które ograniczą możliwość funkcjonowania polskiego samorządu oraz o niewprowadzanie kolejnej ustawy kadrowej, która wpłynie negatywnie na państwową instytucję, cieszącą się opinią bezstronnego, zewnętrznego i niezależnego organu kontroli.” – czytamy w dezyderacie.

Ponadto Zespół domaga się od Prezesa Rady Ministrów natychmiastowego udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie są planowane dalsze kroki ograniczające samodzielność jednostek samorządu terytorialnego?

  • Jakie kryteria – obok dyspozycyjności – będą przyświecały powoływaniu nowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych?

  • Czy polityka rządu ma polegać na tolerowaniu łamania ustaleń poczynionych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego?

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Nie należy ograniczać roli samorządu gospodarczego

w sprawach dotyczących zamówień publicznych

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP), środki ochrony prawnej, czyli odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) i skargi na jej orzeczenia do sądu okręgowego, przysługują, co do zasady, wykonawcy. Uprawnienie to zostało również przyznane organizacjom samorządu gospodarczego działającym na podstawie przepisów o izbach gospodarczych, które uzyskają wpis na listę prowadzoną przez Prezesa UZP. Krąg podmiotów uprawnionych do wpisu na wspomnianą listę jest szeroki, a do dnia dzisiejszego znajduje się na niej 140 organizacji. Wydaje się, że cel wprowadzenia regulacji jest oczywisty. Organizacje takie reprezentują swoich członków i występują w ich imieniu wszędzie tam, gdzie zagrożone są ich interesy. Co warte podkreślenia, interesy członków organizacji, a nie samych organizacji.

Czytaj więcej: Nie należy ograniczać roli samorządu gospodarczego w sprawach dotyczących zamówień publicznych

 

Większa ochrona zwierząt

AKTUALNOŚCI SAS 3/2017

11 kwietnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy Kodeks karny, w którym przewidziano zaostrzenie kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi.

Według założeń projektodawców górna granica kary za zabicie zwierząt i znęcanie się nad nimi zwiększy się z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem – z 3 do 5 lat. Ponadto, w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko zwierzętom sąd zawsze będzie orzekał nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w wysokości
od 1 do 100 tys. zł, które to środki będą przekazywane organizacjom pozarządowym na cele związane z ochroną zwierząt. Nowe przepisy mają także ograniczyć orzekanie kar w zawieszeniu.

 

Zakaz handlu w niedziele

AKTUALNOŚCI SAS 3/2017

21 marca 2017 r. Rada Ministrów zarekomendowała prowadzenie dalszych prac nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870).

Propozycja obywatelska zakłada, że zakaz handlu w niedziele miałby dotyczyć większości placówek handlowych. Handel mógłby odbywać się wyłącznie w dwie kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca. Natomiast w wigilię Bożego Narodzenia oraz w Wielką Sobotę handel mógłby odbywać się do godz. 14. Projekt przewiduje też odpowiedzialność karną za złamanie zakazu handlu – chodzi tu o grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

Praca dla cudzoziemców

AKTUALNOŚCI SAS 3/2017

14 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, w którym określono nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce.

Wprowadzony zostanie dodatkowy typ zezwolenia na pracę sezonową, które będzie wydawane przez starostę, co oznacza szybsze procedowanie niż w przypadku zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodę. Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

 

Nowe kompetencje dla Regionalnych Izb Obrachunkowych

AKTUALNOŚCI - SAS 3/2017

14 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw, który ma za zadanie ograniczyć zjawisko nadmiernego zadłużania się gmin.

Zaproponowano m.in., aby regionalne izby obrachunkowe kontrolowały osoby prawne, na które wpływ mają jednostki samorządu terytorialnego czy związki międzygminne. Dodatkowo regionalne izby obrachunkowe będą musiały powiadamiać organy ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Zmiany dotyczą również m.in. objęcia procedurą nadzorczą uchwał zmieniających uchwałę budżetową, a także uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany oraz informowania przez prezesa izby właściwego organu sprawującego nadzór nad kontrolowaną jednostką o fakcie braku zawiadomienia przez tę jednostkę o wykonaniu wniosków pokontrolnych bądź o nieuzasadnionym ich niewykonywaniu. Nowością jest także możliwość nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięciom nadzorczym, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie jest zdolna do wykonywania zadań publicznych.

 

 

Ważne zmiany w KPA

AKTUALNOŚCI / TEMAT MIESIĄCA - SAS 3/2017

7 kwietnia 2017 r. Sejm przyjął przedstawione przez Senat poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw i obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP. Nowelizacja ma wejść w życie 1 czerwca 2017 r. Jako powody nowelizacji ustawodawca wskazał przede wszystkim przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym m.in. „piętrowość” procedur administracyjnych, rozumianą jako konieczność zaskarżenia decyzji w trybie administracyjnym przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego, zbyt częste wydawanie przez organy administracji decyzji kasatoryjnych, tj. uchylających decyzję i przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji oraz nadmierny formalizm i rygorystycznie postrzegana władczość.

Czytaj więcej: Ważne zmiany w KPA (2)

 

II Krajowy Kongres Sekretarzy w Krakowie

Sekretarze samorządów terytorialnych z całej Polski spotkali się 29 i 30 maja w Krakowie. Organizatorem II Krajowego Kongresu Sekretarzy była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z regionalnymi Forami Sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski. Gospodarzem tegorocznego Kongresu było Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, które w 2017 roku świętuje jubileusz 25-lecia swojej działalności.

Celem tego dorocznego spotkania jest integracja środowiska sekretarzy i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk zarządzania
w samorządach terytorialnych. Kongres, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowany został we współpracy z Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządu Terytorialnego przy Radzie Europy. Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Cyfryzacji, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

Czytaj więcej: II Krajowy Kongres Sekretarzy w Krakowie

 

II edycja Nagrody imienia Jerzego Regulskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają II edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Patron Nagrody był wybitnym mężem stanu, inicjatorem odbudowy w Polsce samorządów lokalnych, współautorem reform samorządowych, które od 1990 roku, jako pełnomocnik rządu RP, wprowadzał w życie. Profesor Jerzy Regulski był również jednym z założycieli i wieloletnim prezesem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych, których koncepcje prof. Regulski tworzył z grupą współpracowników, jest troska o ład przestrzenny polskich regionów, miast, miasteczek, wsi i osiedli. Dlatego Nagroda jego imienia łączy te dwie dziedziny jego wielkich dokonań – troskę o ład przestrzenny oraz uhonorowanie twórców, których polem działania są polskie samorządy.

Czytaj więcej: II edycja Nagrody imienia Jerzego Regulskiego

 

Wielka Gala „Polska przedsiębiorczość 2017”

19 maja 2017 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, podczas której poznaliśmy Laureatów IX edycji Plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu”, realizowanego w ramach Samorządowej Marki Roku, jak również Laureatów projektów skierowanych do przedsiębiorców.

Nagrodzone samorządy uhonorowano tytułami Gmina Roku, Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości oraz Gmina Atrakcyjna Turystycznie.
Wielką Galę otworzył Gospodarz Wieczoru Pan Robert Składowski – Prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl, który powitał zebranych gości. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów, jak również osobistości świata polityki i kręgów biznesu. Galę w znakomity sposób poprowadzili Iwona Radziszewska i Piotr Gąsowski.
Nagrody dla najlepszych samorządowców wręczył Pan Janusz Piechociński - Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2012-1015 - obecnie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja oraz Pan Lesław Wiatrowski - Wiceprezes Federacji Przedsiębiorcy.pl
więcej na www.samorzady.org.pl

Czytaj więcej: WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2017”

baner nowy2 bez daty

 fb

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa