WYDARZENIA    

XXII Forum Teleinformatyki | 29-30 WRZEŚNIA 2016 / Czytaj więcej ...

IV Smart City Forum już za namiCzytaj więcej ...

 

 

 

Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

RADA MINISTRÓW

28 września - posiedzenie rządu w przeważającej części poświęcone projektowi ustawy budżetowej na 2017 r. Projekt zakłada dochody państwa w wys. 324,1 mld zł i wydatki w kwocie 383,4 mld zł. Deficyt ma być nie większy niż 59,3 mld zł. Zgodnie ze wstępnym projektem przyszłorocznego budżetu, w 2017 r. dochody podatkowe mają wynieść 299 mld 845 mln 770 tys. zł, czyli o 8,9 proc. więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r.

27 września - posiedzenie rządu poświęcone sprawom różnym. W porządku obraz m.in. projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Ponadto w porządku obrad:

  • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. (UD36)

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. (UD89)

  • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. (UD39)

  • projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Narodowego Programu Mieszkaniowego”. (IA2)

  • projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”. (ID35)

 

SEJM I SENAT

28 września - dwa posiedzenia senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Pierwsze poświęcone uchwalonej przez Sejm ustawie nadającej Krajowej Szkole Administracji Publicznej imię Lecha Kaczyńskiego. Drugie posiedzenie poświęcone rozpatrzeniu „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

27 i 28 września - obrady podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826), oraz Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827). Projekty dotyczą powołania Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej, i Służby Celnej w celu skonsolidowania administracji.

27 września - dwa posiedzenia senackiej Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji, w trakcie których rozpatrzenie m.in. petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmiany w ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, która ma rozwiać wątpliwości w zakresie dopuszczalności pobierania opłat za postój pojazdów w strefach płatnego parkowania w soboty.

27 września - wyjazdowe posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

26 września - debata senackiej Komisji Zdrowia nad uchwaloną przez Sejm 14 września br. ustawą o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

 

KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

28 września - plenarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W porządku obrad posiedzenia znalazło się 19 projektów ustaw i rozporządzeń.

26 września - rozpatrzenie przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST dwóch projektów rozporządzeń: Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, oraz Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (oba przygotowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej).

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Górne stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 r.

W Monitorze Polskim z 5 sierpnia 2016 r. pod poz. 779 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r., który wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9 proc.).

Czytaj więcej: Górne stawki stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 r.

 

Posiedzenie KWRiST

AKTUALNOŚCI - SAS 9 / 2016

20 lipca 2016 r. odbyło się jedno z ważnych posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, tym razem poświęcone projektowi rozporządzenia w sprawie ustalenia granic gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

W szczególności omawiano kwestię powiększenia granic administracyjnych miasta Opole o 12 sołectw. Komisja uzgodniła ok 20 projektów aktów prawnych, m.in. pozytywnie odnosząc się do projektu nowelizacji rozporządzenia ustalającego dzień zakończenia roku szkolnego na pierwszy piątek przypadający po 20 czerwca 2017 r.

 

Zasiłki i świadczenia

AKTUALNOŚCI - SAS 9 / 2016

26 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Zgodnie z założeniami projektu po śmierci osoby niepełnosprawnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. W założeniu rozwiązanie to (obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.) ma poprawić sytuację opiekunów po śmierci podopiecznych.

 

Ubezpieczenia społeczne

AKTUALNOŚCI - SAS 9 / 2016

26 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W projekcie wskazano okres, w jakim  ZUS i KRUS będą mogły żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Obecnie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przedawniają się po 10 latach, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności, jednakże ZUS i KRUS nie są ograniczone żadnym terminem do wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W nowelizacji określono, że decyzja zobowiązująca do jego zwrotu nie może być wydana później niż w ciągu 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano.

 

Zmiana nadzoru RIO nad finansami gmin

AKTUALNOŚCI / TEMAT MIESIĄCA - SAS 9 / 2016

W ocenie rządu regionalne izby obrachunkowe należy wyposażyć w możliwość kontrolowania samorządów także pod względem rzetelności. JST protestują, mówiąc, że to naruszy ich samodzielność finansową, gwarantowaną konstytucją. Wskazują również, że mechanizmy zapobiegające nadmiernemu zadłużaniu się gmin korzystających z niestandardowych instrumentów finansowych powinny się znaleźć w ustawie o finansach publicznych.

Spór na linii rząd – samorząd w sprawie projektu nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych trwa. Obradujący 22 sierpnia 2016 r. Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu wystawił mu ocenę negatywną. Natomiast Zespół ds. Ustrojowych KWRiST nie zajął wobec projektu żadnego stanowiska. Głównie dlatego, że obecny na nim Sebastian Chwałek, wiceminister administracji i spraw wewnętrznych, zapewnił stronę samorządową, że jego resort jeszcze raz pochyli się nad uwagami samorządowców. Z tych też względów opinii na temat projektu nie wydała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na plenarnym posiedzeniu, które odbyło się 31 sierpnia br. Zadecydowała, że prace nad projektem będą toczyć się dalej w Zespole ds. Ustrojowych oraz Zespole ds. Systemu Finansów Publicznych. Mają też one wydać na jego temat wiążącą opinię.

Wykup dostęp i zaloguj się aby zobaczyć pełną treść artykułu.

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa