Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

20 lipca - zakończyło się 67. trzydniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie uchwalono szereg ustaw:

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

17 lipca - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został program „Dostępność plus”.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

6 lipca - zarząd Związku Miast Polskich skierował do Marszałka Sejmu pismo w sprawie rządowego projektu ustawy dotyczącego przekształcenia – z mocy prawa – użytkowania wieczystego we własność.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

21 maja - Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła stanowisko w sprawie roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów.

Czytaj więcej: Państwowa Komisja Wyborcza

 

Ogólnopolski Konwent Samorządowy „Mosty dla Regionów”

JABŁONNA - 20 WRZEŚNIA 2018 R.

20 września 2018r. w Pałacu w podwarszawskiej Jabłonnie odbędzie się Ogólnopolski Konwent Samorządowy „Mosty dla Regionów”. Spotkanie skierowane jest do liderów władz samorządowych z gmin i powiatów w których mają powstać nowe przeprawy oraz do przedstawicieli strony rządowej.

Czytaj więcej: Ogólnopolski Konwent Samorządowy „Mosty dla Regionów”.

 

Samorząd lokalny 2030 a Zintegrowany System

Kwalifikacji jako narzędzie całożyciowej edukacji

Zrównoważony rozwój regionów. Czy obszary wiejskie kiedykolwiek dogonią miejskie?

Trwające spory środowisk naukowych i politycznych o stan oraz proces rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski czy Europy prowadzą do wspólnych wniosków tak zwolenników tezy o pogłębianiu się zróżnicowania poziomu rozwoju i warunków życia regionów, jak i jego oponentów. Bez względu na to czy zaliczasz się do grona sojuszników politycznie definiowanej konwergencji regionów, czy diagnozowanej naukowo postępującej dywergencji regionalnej, zazwyczaj zgodzisz się ze stwierdzeniem, że wyższy poziom umiejętności stanowi sposób na ograniczanie barier sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi terytorialnemu miast i obszarów wiejskich. Czy zrównoważony rozwój regionalny, w tradycyjnym podziale na miasta i wsie, jest w ogóle możliwy? Czy obszary wiejskie są skazane jedynie na wieczną pogoń za dobrobytem mieszkańców metropolii i prężnych w skali kraju ośrodków regionalnych?

Czytaj więcej: Samorząd lokalny 2030 a Zintegrowany Systemu Kwalifikacji jako narzędzie całożyciowej edukacji

 

ZMP i miasta w odbudowie niepodległości

Projekty z miastami i dla miast, Miasta na 100 lat Niepodległości

Związek Miast Polskich zaprasza do udziału w nowym projekcie „Związek Miast Polskich i miasta w odbudowie niepodległości”, dofinansowanym ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Najważniejszym przedsięwzięciem, które będzie realizowane w jego ra­mach, jest internetowe archiwum „Miasta polskie w Niepodległej (1917-2018)” (opis w załą­czeniu).

Czytaj więcej: ZMP i miasta w odbudowie niepodległości

 

Czas audytów w ramach II etapu Programu „Przyjazna Polska”

Trwa V edycja Programu „Przyjazna Polska”. Rozpoczął się II etap programu, podczas którego wykwalifikowani audytorzy odwiedzają gminy w celu weryfikacji informacji przesłanych w ankietach zgłoszeniowych. Czytaj więcej ...

 

Gmina zaskarży zarządzenie zastępcze

wojewody zakazujące zgromadzenia

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 3/2018

Uchwała Siedmioosobowego Składu Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z 28 marca 2018 r., sygn. akt III SZP 1/18

Organ gminy jest uprawniony do wniesienia odwołania od zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia wydanego w trybie art. 26b ust. 4 Prawa o zgromadzeniach, a także jest stroną w postępowaniu toczącym się na skutek odwołania organizatora zgromadzenia od takiego zarządzenia. Po upływie terminu zgromadzenia nie staje się zbędne rozpoznanie odwołania od zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia wydanego w trybie art. 26b ust. 4 Prawa o zgromadzeniach.

Czytaj więcej: Gmina zaskarży zarządzenie zastępcze wojewody zakazujące zgromadzenia (3)

 

XXIV Forum Teleinformatyki:

„System informacyjny państwa i obywatela”

27-28 września 2018 r.

Sprawność i skuteczność nowoczesnego państwa, we wszelkich aspektach działania, zależna jest od sprawnie działających tytułowych systemów informacyjnych państwa i obywatela. Ich sprawność gwarantują starannie planowane i realizowane procesy modernizacyjne, sięgające po nowe metody, narzędzia i usługi, również te tworzone poza administracją publiczną. Nie da się bowiem budować nowoczesnego systemu informacyjnego bez efektywnej współpracy administracji publicznej, przedsiębiorców i obywateli. Czytaj więcej ...

 

Inspektor ochrony danych osobowych w samorządach

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 3/2018

Uchwała Siedmioosobowego Składu Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z 28 marca 2018 r., sygn. akt III SZP 1/18

Organ gminy jest uprawniony do wniesienia odwołania od zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia wydanego w trybie art. 26b ust. 4 Prawa o zgromadzeniach, a także jest stroną w postępowaniu toczącym się na skutek odwołania organizatora zgromadzenia od takiego zarządzenia. Po upływie terminu zgromadzenia nie staje się zbędne rozpoznanie odwołania od zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia wydanego w trybie art. 26b ust. 4 Prawa o zgromadzeniach.

Czytaj więcej: Inspektor ochrony danych osobowych w samorządach

 

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji

– wyzwanie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów

ANALIZY | KOMENTARZE - SAS 3 / 2018 

Przepisy ustawy z 20 lipca 2017 r. wprowadziły do prawa polskiego zupełnie nowy rodzaj opłaty za korzystanie z wód, tzn. opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W odróżnieniu od pozostałych opłat, obowiązki związane z ustalaniem wysokości oraz egzekwowaniem uiszczania nowej opłaty zostały nałożone na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Czytaj więcej: Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji – wyzwanie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów

 

Zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym w samorządach

AKTUALNOŚCI / ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 3 / 2018 

Samorządy terytorialne to skomplikowane organizmy. Administracja samorządowa, wykonując swoje ustawowe zadania, gromadzi i przetwarza ogromne ilości danych. Są to dane osobowe obywateli (w tym dane wrażliwe), dane dotyczące gospodarki, administracji itd. Dane związane z Inteligentnymi Systemami Transportowymi oraz innymi rozwiązaniami Smart City. Samorządy gospodarują również znacznym majątkiem i dysponują znacznymi sumami pieniędzy. Bezpieczeństwo informacyjne administracji samorządowej przekłada się na bezpieczeństwo obywateli, którzy z mocy prawa przekazują wiele swoich danych urzędom1. Przede wszystkim jednak organy samorządu terytorialnego sprawują powierzoną im ustawami władzę i odpowiadają za funkcjonowanie społeczeństwa i państwa.

Czytaj więcej: Zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym w samorządach

 

Czy możliwe jest skuteczne wybranie

na wójta osoby skazanej na grzywnę?

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU - SAS 3 / 2018 

KONFLIKT PRZEPISÓW KODEKSU WYBORCZEGO
Z USTAWĄ O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH

Sprzeczne przepisy Kodeksu wyborczego i ustawy o pracownikach samorządowych mogą być problemem dla niektórych kandydujących na stanowisko wójta (burmistrza, czy prezydenta miasta). O ile bowiem pierwsza ustawa dopuszcza – z pewnymi ograniczeniami – możliwość ubiegania się o tę funkcję przez osoby skazane, o tyle druga uniemożliwia z osobą karaną nawiązać stosunek pracy w gminnym urzędzie.

Uzyskaj dostęp do całego artykułu - PRZENUMERATA 2018 - Czytaj więcej ... 

 

Inspektor ochrony danych osobowych w samorządach

AKTUALNOŚCI / TEMAT MIESIĄCA - SAS 2 / 2018

Większość samorządów rozpoczęła już przygotowania zmierzające do wprowadzenia w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1 dalej jako RODO), które zacznie obowiązywać od 25 maja b.r. Nowa regulacja wprowadza nową filozofię z zakresie ochrony danych osobowych, zmuszając każdy podmiot (zarówno prywatny jak i publiczny) do weryfikacji posiadanych rozwiązań w tym zakresie.

Czytaj więcej: Inspektor ochrony danych osobowych w samorządach

 

Usługi zaufania oraz identyfikacja elektroniczna

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 3 / 2018 

26 kwietnia 2018 r. rząd przyjął projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, opracowany przez ministra cyfryzacji. Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania odgrywają istotną rolę w elektronizacji obrotu prawnego, ponieważ zapewniają mechanizmy bezpiecznej identyfikacji stron w komunikacji elektronicznej między obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi.

Projektowane przepisy przewidują ułatwienia w dostępie do publicznych e-usług. Obywatele, zamiast wielu loginów będą mogli logować się, korzystając z wygodnego i bezpiecznego sposobu potwierdzenia swojej tożsamości. Na przykład poprzez profil zaufany lub inny, wybrany przez nich sposób identyfikacji, w tym wprowadzone wcześniej przez Ministerstwo Cyfryzacji logowanie poprzez bankowość elektroniczną. Usługę wspierać będzie specjalny węzeł komunikacyjny (węzeł krajowy), realizując bezpieczną wymianę informacji między instytucjami (np. administracją, sądami) i osobami fizycznymi.

 

Nowe dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 3 / 2018 

2 maja 2018 r. minister cyfryzacji skierował do konsultacji projekt rozporządzenia nowelizującego przepisy określające katalog danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Zmiana projektowanego rozporządzenia jest konsekwencją zmian przewidzianych w procedowanej obecnie w Sejmie RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym katalogu danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Projekt m.in. doprecyzowuje, zgodnie z ww. projektem ustawy nową kategorię danych – dane o stacjach demontażu lub punktach zbierania pojazdów wraz z obowiązkiem przekazywania ich przez marszałków województwa oraz dostosowuje przepisy do określonego w ww. projekcie ustawy obowiązku przekazywania danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu przez stacje demontażu pojazdów.

 

M-3 w bloku z drewna

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 3 / 2018

30 kwietnia 2018 r. minister środowiska skierował do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o lasach, która zakłada powołanie nowej spółki, zajmującej się budowaniem wielorodzinnych domów drewnianych.

Rozwój energooszczędnego budownictwa drewnianego może być jednym z czynników wpływających na zwiększenie dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa, zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska powodowanych przez tzw. „niską emisję” oraz pozytywnie  wpływać na rozwój nowoczesnych technologii w kraju. W projekcie ustawy przewiduje się utworzenie nowego podmiotu działającego w formie spółki akcyjnej i pełniącego rolę inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe. Ze względu na przedmiot działalności jednym z założycieli spółki będzie Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe. Oprócz Lasów Państwowych założycielami spółki będą także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska.

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego

a Serwisem Administracyjno-Samorządowym

nist1

21 czerwca 2017 r. w siedzibie NIST zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego reprezentowanym przez Dyrektora NIST Panią dr Iwonę Wieczorek, a Serwisem Administracyjno-Samorządowym reprezentowanym przez współwłaściciela i wydawcę Dariusza Skibniewskiego. Strony porozumienia zadeklarowały wolę współpracy w zakresie wspierania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

  • umieszczania uzgodnionych komunikatów i informacji o wydarzeniach w środkach przekazu;
  • promocji Instytutu w serwisie;
  • organizacji konferencji i spotkań naukowych.

 

Więcej artykułów…

  1. Zobacz również:
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa