Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

22 czerwca - plenarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - rozpatrzenie 38 projektów ustaw i rozporządzeń. Szczegółowy porządek obrad Komisji - czytaj więcej ...

21 - 23 czerwca - obrady Sejmu dotyczące rozpatrzenia m.in. (pierwsze czytanie):

  • rządowego projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk sejmowy nr 600), który dotyczy wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu;
  • poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy (druk sejmowy nr 573), który dotyczy powołania Rzecznika Praw Przedsiębiorcy w celu wzmożonej ochrony interesów przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw;

21 czerwca - zebranie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska. W porządku obrad Zespołu znalazły się m.in.: projekt ustawy o transporcie kolejowym, a także projekty rozporządzeń Ministra Środowiska:  w sprawie rejestru szkód w środowisku; w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów; w sprawie działań naprawczych oraz projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów.

21 czerwca - obrady Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu, dotyczące m.in:projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe;

  • projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zaopiniowania projektu ustawy o narodowych dobrach kultury
  • projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom – wyprawka szkolna.

21 czerwca - posiedzenie Rady Ministrów, w sprawie rozpatrzenia m.in. projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającego 15 proc. stawkę dla przedsiębiorców, których przychód zw sprzedaży brutto nie przekracza 1,2 mln euro. Również rozpatrzenie dokumentu pt. „Uczeń – rodzic – nauczyciel. Dobra zmiana – zmiany w systemie oświaty” - opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szczegółowy porządek obrad rządu - czytaj więcej ...

20 czerwca - zebranie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego:

  • rozpatrzenie m.in szeregu  rozporządzeń dotyczących wprowadzenia CEPiK 2.0 oraz nowych rozwiązań e-PUAP
  • dyskusja nad funkcjonowaniem portalu Emp@tia w kontekście wydawanych decyzji przyznających świadczenie wychowawcze (500+); wyposażenia jednostek samorządu terytorialnego w punkty obsługi płatności bezgotówkowej
  • omówienie spraw związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego w związku z budową sieci telekomunikacyjnych.

20 - 23 czerwca - obrady komisji sejmowych, zajmujących się m.in. opiniowaniem wykonania budżetu państwa w 2015 r. Szczegółowy porządek obrad Sejmu i sejmowych komisji - czytaj więcej ...

Czytaj więcej: Legislacja - Aktualności: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Nowe regulacje dotyczące tzw. farm wiatrowych

AKTUALNOŚCI - SAS 6 / 2016

20 maja 2016 r. sejm przyjął projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Określa ona warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z art. 3 przyjętego projektu lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże jednocześnie wprowadzono ograniczenia w lokalizowaniu i budowaniu elektrowni wiatrowych. Stosownie  do treści art. 4 projektu odległość od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe (oraz budynki mieszkalne) powinna być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). W praktyce zatem odległość ta będzie wynosić ok 2-3 kilometrów. Ponadto konieczne będzie sprawdzenie odległości m.in. od lasów czy też dróg a całkowity zakaz dotyczyć będzie np. obszarów „Natura 2000”. Wprawdzie ograniczenia nie będą dotyczyły już istniejących elektrowni, jednakże nie oznacza to, że przepisy nowej ustawy nie wpłyną na ich funkcjonowanie. Zgodnie bowiem z projektem nastąpi zmiana w sposobie wyliczania podatku od nieruchomości, a jako budowla byłby traktowany cały wiatrak, a nie tylko jego podstawa, co w konsekwencji przełoży się na wysokość świadczenia.

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

AKTUALNOŚCI - SAS 6 / 2016

31 maja 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, przedłożony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projekt przygotowano w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego prawa unijnego pakietu legislacyjnego dotyczącego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Przede wszystkim chodzi o dyrektywę w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. dyrektywa ADR) i rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. rozporządzenie ODR). Podstawowym celem ww. pakietu jest zapewnienie konsumentom możliwości składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne oraz szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania.

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

AKTUALNOŚCI - SAS 6 / 2016

16 czerwca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352), która przewiduje nowy rodzaj informacji i nowe obowiązki m.in. dla gmin.

Ustawa ta określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie. Stosownie do definicji zawartej w art. 2 ustawy przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3, natomiast przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Ustawodawca przyjął, że ponownym wykorzystywaniem nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań. Zasadą przyjętą w ustawie jest, że każdy ma prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, niezależnie od tego czy są udostępnione na stronie internetowej podmiotu lub w jego BIP, a także udostępnionych na wniosek. Ograniczenia mają wynikać m.in. z przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Uchwały samorządów w sprawie stosowania wyroków TK

AKTUALNOŚCI / TEMAT MIESIĄCA - SAS 6 / 2016

W ostatnich dniach, na tle sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego i respektowania jego orzeczeń wyłonił się jeszcze jeden spór, tym razem na linii: organy władzy lokalnej i wojewodowie jako organy nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego. W niektórych samorządach (Warszawa, Poznań, Bydgoszcz czy Słupsk) podjęto uchwały w sprawie respektowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i zobowiązujące do stosowania tych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym przez organy wykonawcze, nawet wówczas gdy wyroki te nie są opublikowane w trybie przewidzianym w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Z drugiej jednak strony pojawiły się rozstrzygnięcia nadzorcze właściwych miejscowo wojewodów, którzy zaczęli kwestionować tego typu uchwały stwierdzając ich nieważność.

Przykładem powyższej sytuacji jest Łódź. Rozstrzygnięciem nadzorczym z 19 maja br., znak: PNK-I.4131.267.2016, Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność uchwały Nr XXVIII/696/16 Rady Miejskiej w Łodzi z 20 kwietnia 2016 r. zawierające stanowisko w sprawie stosowania się władz Łodzi do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Organ nadzoru uznał, że brak jest przepisów prawa, które mogłyby stanowić podstawę prawną do podjęcia uchwały, a przywołany w podstawie prawnej uchwały § 17 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łodzi (będący załącznikiem Nr 7 do Statutu Miasta Łodzi przyjętego uchwałą Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Łodzi z 4 września 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Łodzi – t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860 z późn. zm.) stanowi jedynie ogólnie, że Rada może zajmować stanowiska także w innych sprawach, poza stanowiącymi i kontrolnymi. Wojewoda wskazał w szczególności, że stanowisko Rady nie rodzi skutków prawnych. Ponadto – obok błędów natury legislacyjnej i proceduralnej – organ nadzoru wytknął Radzie, że w ust. 2 zwróciła się do Prezydenta, aby w działalności Urzędu Miasta Łodzi oraz innych komunalnych jednostek organizacyjnych, w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych, uwzględniał wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego także te, które nie zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Wykup dostęp i zaloguj się aby zobaczyć pełną treść artykułu.

 

Znamy najlepsze polskie gminy!

TERAZ POLSKA

Międzyzdroje, Ożarowice i Zabrze – to laureaci XXVI edycji Konkursu „Teraz Polska” w kategorii Gminy. Kapituła przyznała także wyróżnienie gminie Przywidz. Zadaniem Konkursu „Teraz Polska” jest wyłonienie najlepszych pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy w Polsce.

Konkurs „Teraz Polska” ma charakter niekomercyjny. Rokrocznie wyłania on najlepsze produkty, usługi, przedsięwzięcia innowacyjne i gminy. W tegorocznej XXVI edycji Konkursu Kapituła nagrodziła Godłem „Teraz Polska” 15 produktów, 8 usług, 2 innowacje oraz 3 gminy.

Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa