Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

RADA MINISTRÓW

4 stycznia 2018 r. - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym (PPP). Głównym problemem związanym z PPP jest niewielki zakres zaangażowania kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych. Uwolnienie potencjału kapitału prywatnego zależy m.in. od usunięcia barier prawnych oraz wprowadzenia przepisów dopuszczających powszechnie przyjęte na świecie rozwiązania dotyczące PPP. Problemy wynikają także m.in. z powodu podejmowania decyzji o realizacji projektów bez ich wcześniejszego właściwego przeanalizowania i odpowiedniego przygotowania.

Najważniejsze rozwiązania zaproponowane w projekcie:

  • minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię na temat realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł (tzw. test PPP);

  • wprowadzenie dobrowolnego opiniowania przez Ministerstwo Rozwoju mniejszych projektów (ocena stanu przygotowania i zasadności realizacji projektu w formule PPP na wniosek promotora);

  • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania analizy efektywności realizacji przedsięwzięcia w PPP;

  • wprowadzenie przepisów ułatwiających monitoring rynku PPP;

  • umożliwienie realizacji projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego;

  • dopuszczenie udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych. Obecnie takie dotacje są dopuszczalne tylko dla podmiotów niedziałających dla zysku;

Nowe prawo ma obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowego systemu powiadamiania obywateli o zagrożeniach, które mogą spowodować sytuację kryzysową na danym obszarze (chodzi np. o huragan lub powódź). Na telefony wszystkich abonentów przebywających na określonym terenie zostanie wysłany krótki SMS z informacją o zagrożeniu. Informacja ma pochodzić od dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który będzie mógł żądać od operatorów ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej niezwłocznego i nieodpłatnego wysłania komunikatu alarmowego do wszystkich abonentów na określonym przez RCB obszarze. 
Ustawa ma także ułatwić samorządom świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa.
Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w terminach późniejszych.

KOMISJE SEJMU

3 stycznia 2018 r. - obradowała sejmowa Komisja Zdrowia. Posłowie wysłuchali informacji ministra zdrowia – Konstantego Radziwiłła w sprawie skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out. Według ministra, sytuacja nie jest kryzysowa. Na dzień 2 stycznia 2018 r. wypowiedzenie klauzuli opt-out złożyło łącznie 3546 lekarzy. Z powodu wypowiedzenia klauzuli opt-out zostało zawieszone funkcjonowanie tylko pojedynczych oddziałów szpitalnych – w Oleśnie, Kluczborku, Rzeszowie, Giżycku i Poznaniu.

W zamiarze poprawy sytuacji w ochronie zdrowia została przyjęta ustawa zapewniająca systematyczny wzrost udziału ochrony zdrowia w wydatkach publicznych. W ciągu dziesięciu lat środki na ten cel wzrosną o 547,6 mld zł. Już w 2017 r. środki na ochronę zdrowia wzrosły o 6 mld zł. Wzrosły również wynagrodzenia lekarzy rezydentów. Ponadto zwiększany jest limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym i pielęgniarskim. Minister zapowiedział też prowadzenie dalszych rozmów z lekarzami rezydentami i szukanie porozumienia.

W dyskusji posłowie postulowali m.in.:

  • nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ponieważ od 1 stycznia 2018 r. w szpitalnych oddziałach ratunkowych, w izbach przyjęć, w zespołach ratownictwa medycznego i w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym nie mogą pracować lekarze, którzy nie rozpoczęli specjalizacji z ratownictwa medycznego;

  • przeznaczenie środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia rezydentów;

  • przeznaczenie na opiekę zdrowotną środków pozyskanych w wyniku „uszczelnienia” VAT;

  • utworzenie funduszu opieki nad osobami starszymi, na który przeznaczano by 2% składki rentowej.

ORGANIZACJE SAMORZĄDOWE

Związek Gmin Wiejskich RP

2 stycznia 2018 r. - zarząd Związku Gmin Wiejskich RP zaopiniował poselskie projekty ustaw nowelizujących ustawę o ochronie zwierząt (druki sejmowe nr MK-020-751/17 oraz MK-020-765/17). W ocenie projektu oba projekty częściowo realizują oczekiwania i od lat zgłaszane postulaty gmin wiejskich, dlatego powinny być one wspólnie procedowane przez Sejm.

Zdecydowanie pozytywnie zarząd Związku odnosi się do propozycji ustawowego obowiązku znakowania (czipowania) szczególnie psów i fakultatywnie kotów, wraz z wprowadzeniem centralnego systemu ewidencji tych zwierząt. Tego typu działania w opinii Związku mogą przyczynić się do ograniczenia ilości zwierząt nie posiadających właściciela, biegających dziko w terenie, ulegających wypadkom komunikacyjnym, co w konsekwencji powoduje ich cierpienie fizyczne oraz psychiczne, jak również skutkuje wysokimi wydatkami gmin związanymi z wyłapywaniem zwierząt i umieszczaniem ich w schroniskach. - Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy poselskie inicjatywy zmierzające do rozwiązania tego problemu. Wprowadzenie przez Głównego Lekarza Weterynarii centralnego rejestru psów i kotów, do którego zostaną zgłoszone wszystkie zwierzęta uprzednio oznakowane przez upoważnione służby, na wniosek właścicieli, spowoduje ograniczenie ilości, a może nawet wyeliminowanie zjawiska bezpańskich psów, a także częściowo kotów – czytamy w stanowisku.

Jednocześnie Związek postuluje aby posłowie zwolnili gmin z obowiązku wnoszenia opłat za udostępnianie danych z centralnego rejestru zwierząt. - To właśnie gminy w znacznej mierze obciążone będą kosztami ochrony zwierząt nałożonych niniejszą ustawą i to w odniesieniu do zwierząt domowych jak gospodarskich. Gminy także, jako kluczowi gracze w systemie ochrony zwierząt i zwalczania ich bezdomności, nie mogą występować w roli petenta w stosunku do partnerów systemu. Ciągłość, szybkość i nieograniczony dostęp do bazy rejestrowej będą narzędziem wspierającym skuteczne działania. Jeżeli gminy będą zobowiązane płacić za dostęp do rejestru, to wówczas koszty realizacji planowanych zmian po stronie samorządu niebezpiecznie wzrosną.

Zarząd Związku negatywnie ocenił natomiast propozycję propozycję wprowadzenia zakazu hodowli i chowu zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika. - Decyzja ta może spowodować upadek kilkuset farm w Polsce nastawionych na hodowlę tych zwierząt, a to skutkować będzie likwidacją miejsc pracy i spadkiem dochodów ludności wiejskiej. Przed laty skutecznie wyeliminowano w Polsce chów gęsi na stłuszczone wątroby. Nie oznacza to, że tym samym zniknęły podaż i popyt na ten specjał. Po prostu, w miejsce Polski na rynek weszły inne zagraniczne podmioty i to ze Wspólnoty Europejskiej – czytamy w stanowisku.

W ocenie ZGW RP to samo dotyczyć będzie zwierząt futerkowych, gdzie kraj nasz jest wiodącym udziałowcem rynków europejskich i światowych. - Już teraz, u naszych sąsiadów, trwają przygotowania do wypełnienia luki po polskich producentach. Opowiadamy się zatem za racjonalnym prowadzeniem tego typu hodowli i chowu, tak samo jak za ustanowieniem przepisów eliminujących cierpienie zwierząt, niehumanitarne ich traktowanie oraz za wprowadzeniem dobrych zabezpieczeń zooepizotycznych i barier eliminujących przenikanie tych zwierząt do naszego środowiska jako gatunków inwazyjnych – wskazuje zarząd ZGW RP.

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - Czytaj więcej ...

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa