Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

SEJM

15 września - zakończyło się 47 posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili 18 ustaw. Jedną z nich jest nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych przewidująca likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw. Stanowiska doradców i asystentów zostaną zlikwidowane wraz z wejściem ustawy w życie, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Zanim to jednak nastąpi ustawę – w kształcie przyjętym przez Sejm – muszą zaaprobować senatorowie i podpisać Prezydent RP. Jeżeli tak się stanie to umowy z doradcami (asystentami) wygasną po 14 dniach od wejścia nowelizacji w życie. Kolejna ustawa - nowelizacja Kodeks wykroczeń - ma na celu zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999. Zgodnie z nowelizacją osoba, która będzie umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokowała telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego, podlegać będzie karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1,5 tys. zł. Natomiast ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Jej wejście w życie ma ułatwić zakup sprzętu i aparatury dla podmiotów leczniczych (w tym w szczególności w zakresie onkologii, pediatrii, chirurgii, jak również dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego). Dodatkowe środki mają być także przeznaczone na doposażenie gabinetów profilaktyki w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zakup tzw. dentobusów - pojazdów, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego. Posłowie uchwalili także zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, które przyspieszają wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Sejm uchwalił także nowelizację ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawę o pomocy społecznej. Wprowadza ona możliwość zwolnienia członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej z urzędu albo na wniosek, w części lub całkowicie.

KOMISJE SEJMU

13 września - komisje: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Kontroli Państwowej rozpatrzyły sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku (druk nr 1705). W 2016 r. dochody ogółem samorządów wynosiły 213.668.930 tys. zł, w tym 3,1 proc. pozyskano z UE, tj. 6.553.820 tys. zł, wydatki ogółem wynosiły 206.034.558 tys. zł, w tym wydatki inwestycyjne – 24.407.527 tys. zł, z czego 6,9 proc., tj. 1.683.479 tys. zł, ze środków pozyskanych z UE. W 2016 r. samorządy osiągnęły nadwyżkę budżetową w kwocie 7.634.372 tys. zł.

Efekt pracy izb w 2016 r. to m.in.:

 • 17.815 zbadanych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych;
 • 23.718 wydanych opinii w sprawach określonych w ustawach, w tym 18 dotyczących programów postępowania naprawczego;
 • 1299 przeprowadzonych kontroli jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, w tym 735 w ramach kontroli kompleksowych;
 • 122.101 skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Ważnym zadaniem izb w roku sprawozdawczym było stałe monitorowanie sytuacji finansowej samorządów pod kątem spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. zachowania przez każdą jednostkę samorządu terytorialnego indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny. Izby w ramach sprawowanego nadzoru oraz działalności opiniodawczej reagowały odpowiednio do stwierdzonych zagrożeń. Wynikiem tych działań było utrzymanie liczby jednostek zagrożonych niespełnieniem wskaźnika na poziomie nie wyższym niż w 2015 r.

12 września - obradowała Komisja ds. petycji. Jednym z punktów jej obrad była wniesiona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w zakresie wprowadzenia możliwości występowania przez mieszkańców gmin, powiatów i województw z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca uważa, iż „W statutach wielu jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się możliwość wnoszenia przez grupy mieszkańców projektów uchwał do organów stanowiących, a zatem bezpośredniego inicjowania przez obywateli procesu prawodawczego w radach gmin, powiatów i sejmikach województw. Takie rozwiązanie sprzyja rozwijaniu świadomości obywatelskiej, poczucia odpowiedzialności za działania podejmowane przez władzę lokalną i regionalną, zainteresowaniu sprawami rozstrzyganymi na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a także – poczuciu odpowiedzialności za efekty działań podejmowanych przez organy wspólnot samorządowych. Przedstawiona regulacja nie jest jednak powszechna. Mieszkańcy dużej części gmin, powiatów i województw mają więc ograniczone prawo do uczestniczenia w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym lub regionalnym. Ten stan rzeczy nie zasługuje na aprobatę i w ocenie SLD wymaga interwencji ustawodawcy”. Komisja po przedstawieniu petycji oraz odbytej dyskusji, podjęła decyzję o wniesieniu komisyjnego projektu ustawy w przedmiocie petycji.
12 września - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pt. „Wpływ operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową”. Głównym celem kontroli przeprowadzonej w 2015 r. była ocena legalności korzystania z operacji finansowych, przestrzegania limitów zadłużenia oraz zarządzania zobowiązaniami i płynnością finansową, a także korzystania z finansowania w tzw. parabankach. Z 14 skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego – 11 korzystało z operacji finansowych innych niż kredyty i pożyczki bankowe, w 6 stwierdzono przekroczenie wskaźników ograniczających poziom zadłużenia, a w 8 zaniżanie w sprawozdawczości poziomu zadłużenia.

RADA MINISTRÓW

12 września - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Projekt ustawy zakłada powołanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której od 2018 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zaczną otrzymywać bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu na poziomie 100 Mb/s. Zgodnie z projektem ustawy, OSE będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej lub planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością operatorów telekomunikacyjnych lub jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność związaną z telekomunikacją (do której operator sieci OSE będzie musiał uzyskać dostęp). Projekt ustawy przewiduje również możliwość inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną przez operatora sieci OSE, ale wyłącznie, jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do tej sieci. Operatorem OSE będzie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy. W ramach OSE szkoły będą mogły korzystać także z usług bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego oraz narzędzi wspomagających korzystanie z technologii cyfrowych. Koszty funkcjonowania OSE zostaną pokryte ze środków budżetu państwa, przy czym podejmowane są działania na rzecz pozyskania środków na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o finansowaniu oświatowych. Projekt przewiduje następujące zmiany w zakresie finansowania oświaty:
Dotacja z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań dotyczących wychowania przedszkolnego, naliczana będzie według organu prowadzącego i organu rejestrującego, nie zaś według położenia placówki przedszkolnej.
Dotacja podręcznikowa będzie naliczana i przekazywana do wysokości maksymalnych kwot na ucznia danej klasy, zróżnicowanych w zależności od etapu edukacyjnego. Szkoła będzie miała do wykorzystania łączną kwotę dotacji i dyrektor szkoły zdecyduje o podziale pieniędzy na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla danej klasy. W praktyce oznacza to, że dyrektor będzie mógł w uzasadnionych przypadkach zwiększyć np. koszt zakupu kompletu podręczników na jednego ucznia, tj. dokonać przesunięć środków finansowych między odpowiednimi klasami. Zaproponowano, aby koszty obsługi tego zadania wynosiły 1 proc. przekazanej samorządom kwoty dotacji celowej (a nie wykorzystanej, jak obecnie).
Dotowanie z budżetów samorządów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych. Jedną z najważniejszych zmian w kwestii dotowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek będzie odejście od pojęcia rodzaju szkoły przy wyliczaniu dotacji dla szkół. zamiast uzależnienia naliczania dotacji dla szkół od rodzaju szkoły, zaproponowano odniesienie do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (jst). Taka konstrukcja znacznie uprości system określania wysokości dotacji, wyeliminuje także pojawiające się wątpliwości i rozbieżności w systemie udzielania dotacji.
Projekt proponuje także zmiany dotyczące nauczycieli:
Awans zawodowy. Zaproponowano rozwiązania dotyczące powiązania ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli oraz uzależnienie jej długości od jakości pracy nauczyciela. Zmiana ta umożliwi premiowanie nauczycieli wyróżniających się jakością pracy. Wprowadzono obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego. Ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana obligatoryjnie po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, jeżeli nauczyciel (w zależności od posiadanego stopnia) nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu. Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole (od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego) oraz wyróżniającą oceną pracy – będzie przysługiwał dodatek za wyróżniającą pracę – docelowo – w wysokości 16 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Po raz pierwszy nauczyciele dyplomowani będą mogli otrzymać ten dodatek od 1 września 2020 r., a w docelowej wysokości pierwszy raz będzie można go otrzymać od 1 września 2022 r. (do tego czasu wysokość dodatku będzie corocznie rosła). Nowy dodatek – dodatek za wyróżniającą pracę będzie stanowił uzupełnienie obecnego systemu awansu zawodowego w powiązaniu z systemem wynagradzania.
Czas pracy. Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej – w wymiarze 22 godzin. Ujednolicono również pensum – w wymiarze 20 godzin tygodniowo – dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Urlop wypoczynkowy i urlop dla poratowania zdrowia. Określono wymiar i termin udzielenia urlopu wypoczynkowego nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole, tak aby umożliwić lepszą organizację pracy szkoły i wykonywanie jej zadań statutowych, z uwzględnieniem charakteru zadań na tych stanowiskach, związanych z zarządzaniem szkołą, które często muszą być wykonywane w dni wolne od zajęć. Przewidziano zmiany dotyczące udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie orzekał – na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły skierowania na badania lekarskie – lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu.
Zmiany dotyczące zatrudnienia. Uchylono przepis pozwalający organowi prowadzącemu szkołę na przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. Przepis ten nie jest potrzebny, bo obecnie w szkołach nie występują trudności z zapewnieniem obsady nauczycielskiej. Z systemu oświaty usunięte zostanie stanowisko asystenta nauczyciela. Jednocześnie w celu umożliwienia kontynuacji wsparcia nauczyciela w przypadkach, w których obecnie ono funkcjonuje, zaproponowano przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy na stanowisku asystenta nauczyciela będą mogły być nadal zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu nauczania, w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach i placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – nauczyciele będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
12 września - rząd przyjął także rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. będzie wynosiło 2100 zł. Oznacza to wzrost o 100 zł (5 proc.) w stosunku do 2017 r. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r. Minimalna stawka godzinowa w 2018 r. będzie wynosiła 13,70 zł.
Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Przyjęte rozwiązania umożliwią ministrowi zdrowia przekazywanie dotacji na sprzęt i aparaturę medyczną nie tylko podmiotom leczniczym przez niego utworzonym lub nadzorowanym, ale także innym, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej najbardziej istotnych dla zdrowia publicznego, np.: ośrodkom onkologicznym. Nowe środki posłużą unowocześnieniu możliwości diagnostycznych i terapeutycznych wybranych dziedzin medycyny – pediatrii i chirurgii dziecięcej oraz onkologii. Planowane zakupy stawiają na nową jakość, czyli sprzęt do diagnostyki i małoinwazyjnego leczenia, taki jak: laparoskopy, torakoskopy, histeroskopy, gastroskopy, kolonoskopy, itd., a w przypadku dzieci także nowoczesny bezinwazyjny sprzęt diagnostyczny, jak np. nowoczesne rozbudowane ultrasonografy (badania na nich wykonywane są, w przypadku dzieci, podstawową techniką diagnostyczną).

 

RADA MINISTRÓW

7 września - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Rząd zamierza przekazać dodatkowe środki na walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF) w ramach „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018. Programem bioasekuracji objęte jest 6071 gospodarstw, w których znajduje się ponad 280,2 tys. świń.

Dodatkowe pieniądze mają być przeznaczone na odszkodowania i rekompensaty dla rolników, którzy złożyli oświadczenia, że nie spełnią nowych, bardziej rygorystycznych zasad bioasekuracji. Rolnikom tym przysługują odszkodowania za ubój świń oraz rekompensaty za rezygnację z chowu trzody chlewnej do końca 2018 r.

Resort rolnictwa oszacował, że odszkodowania będą dotyczyć 40 tys. świń, co oznacza, że trzeba będzie przeznaczyć na ten cel 21 mln 520 tys. zł. W związku z tym maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na odszkodowania powinien wynieść ok. 21,5 mln zł w 2017 r. i tyle samo w 2018 r. Z kolei na wypłatę rekompensat trzeba będzie przeznaczyć 6 mln zł. Jednak w tym przypadku należy także uwzględnić kwoty rekompensat przyznane w 2015 r. i 2016 r., a także niezbędne środki na wypadek zmiany liczby zwierząt w latach 2017-2018. W związku z tym maksymalny limit wydatków budżetowych na rekompensaty powinien wynieść ok. 8 mln zł w 2017 r. i tyle samo w 2018 r.

Dotychczas, na 2017 r. przewidywano wydanie 7 mln zł na wypłatę odszkodowań i 3 mln 658 tys. zł na rekompensaty.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem, przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, wymagać będzie orzeczenia sądu opiekuńczego o skierowaniu do takiego domu. Nowe prawo dostosowuje polskie przepisy do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt przewiduje obowiązek okresowego badania stanu zdrowia psychicznego osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, jeśli chodzi o uzasadnienie jej pobytu w takiej placówce. Badania przeprowadzane będą co najmniej raz na 6 miesięcy. Uwzględniono także możliwość wystąpienia – w tym również przez osobę ubezwłasnowolnioną – o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej. Ponadto osoba, która nie wyrazi zgody na dalszy pobyt w domu pomocy społecznej będzie mogła wystąpić z wnioskiem o zniesienie obowiązku przebywania w nim.

Aby zapewnić lepszą ochronę prawną osobie kierowanej bez jej zgody do szpitala psychiatrycznego (albo domu pomocy społecznej lub przebywającej w danej placówce), wprowadzono obowiązek ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Sąd będzie miał również obowiązek ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu, jeżeli jego udział uzna za potrzebny, a osoba, której postępowanie dotyczy nie będzie zdolna do złożenia odpowiedniego wniosku.

Zaproponowano także zmianę niektórych regulacji dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego. Chodzi m.in. o konieczność monitorowania pomieszczeń, w których przetrzymywane są osoby, wobec których stosuje się środek przymusu bezpośredniego w postaci izolacji.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również, że osoba, która musi poddać się leczeniu odwykowemu będzie mogła złożyć wniosek o zmianę przez sąd postanowienia, jeśli chodzi o rodzaj zakładu leczenia odwykowego.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Pismem datowanym na 29 sierpnia br. resort zdrowia udzielił odpowiedzi Związkowi Powiatów Polskich na stanowisko (z 11 maja 2017 r.) Związku dotyczące opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej. W adresowanej do prezesa ZPP Ludwika Węgrzyna odpowiedzi resort zdrowia odniósł się także do sytuacji finansowej pielęgniarek zatrudnianych w prowadzonych przez JST domach pomocy społecznej. „Przepisy art. 4 ust. 2 pkt 9 i art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1251 ze zm.), regulują kwestie związane z zatrudnianiem pielęgniarek i położnych w DPS-ach poprzez wskazanie, że za wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej uważa się również zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki i położnej określonych w ustawie” czytamy w odpowiedzi MZ. Jednocześnie resort wskazał, że „w sytuacji gdy dom pomocy społecznej decyduje się na świadczenie usług pielęgniarskich na swoim terenie, a więc także na zatrudnianie pielęgniarek, stają się one pracownikami samorządowymi i podobnie jak pozostali pracownicy samorządowi podlegają przepisom ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 902 ze zm.) oraz rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania [pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1786 ze zm.)”. Resort podkreśla też, że akty te określają jedynie „minimalne miesięczne poziomy wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk pracowników samorządowych”. Jednocześnie resort wskazał, że „podejmowane przez MZ działania na rzecz poprawy warunków płacy i płacy pielęgniarek i położnych dotyczyły wprowadzenia zmian systemowych mających na celu wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast nie obejmowały swoim zakresem pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej”.

KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

30 sierpnia - w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Bilans spotkania to 38 projektów ustaw i rozporządzeń uzgodnionych, sześć skierowanych na zespoły robocze oraz jeden projekt (rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) zaopiniowany negatywnie. Samorządowcy uważają, że projekt centralizuje wydawanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Natomiast Jarosław Stawiarski, wiceminister sportu i turystyki przekonywał, że na poziomie centralnym, urzędnicy pracujący w jego resorcie lepiej podzielą środki z funduszu niż przedstawiciele samorządów. Komisja postanowiła też, że swoje stanowisko w sprawie Projekt Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 strona samorządowa przedstawi w trybie obiegowym.

Jednym z tematów dyskutowanych podczas posiedzenia KWRiST była sprawa niewystarczającego dotowania zadań zlecanych samorządom przez administrację rządową. Przyczynkiem do dyskusji na ten temat była kontrola NIK, która wskazała m.in., że „proces standaryzacji obliczania dotacji celowej na obsługę spraw obywatelskich przeprowadzono nierzetelnie”, bo policzono tylko koszty wynagrodzenia pracowników. NIK zaleca więc ponowne zweryfikowanie i uzupełnienie metodologii opracowanej przez Ministerstwo Finansów. Zaznacza też, że JST dofinansowywały te zadania własnymi środkami, co ograniczało im możliwość finansowania zadań własnych. Teresa Czerwińska, wiceminister finansów obiecała zająć się kompleksowo tą kwestią. Zaznaczyła jednak, że najpierw chce jednak dokonać analizy, a potem szczegółowej standaryzacji zadań zleconych i ich kompleksowej wyceny. Jej zdaniem wykazywanie w sprawozdaniach środków dokładanych przez samorządy do zadań zleconych powinno być efektem tych prac, a nie odwrotnie. Dodała, że konieczna będzie współpraca jej ministerstwa z innymi resortami, zwłaszcza MSWiA, jako że nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań i szczegółowe informacje mają dysponenci poszczególnych części budżetowych.

W trakcie posiedzenia strona samorządowa KWRiST zaprezentowała także swoje stanowisko w sprawie sytuacji gminy Ostrowice. Strona samorządowa zauważa, że użycie terminu likwidacja w stosunku do gminy – podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, zdefiniowanej jako jej mieszkańcy oraz terytorium – jest niefortunne. Zwrócili także uwagę, że pomysłowi włączenia Ostrowic do Drawska Pomorskiego stanowczo sprzeciwiają się zarówno władze tej gminy, jak i jej mieszkańcy. Głównie dlatego, że oznaczałoby to dla Drawska konieczność przejęcia odpowiedzialności za dług Ostrowic. organy gminy Drawsko Pomorskie, która musiałaby przejąć również długi i problemy znoszonej gminy. W związku z tym samorządowcy proponują, aby rząd przed podjęciem decyzji, rozważył oddłużenie Ostrowic.

RADA MINISTRÓW

29 sierpnia - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności. Projekt przewiduje uchylenie przepisów znoszących obowiązek meldunkowy, co oznacza, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten będzie nadal istniał. Gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowiązków administracji publicznej wobec obywateli. Jest to także niezwykle istotne z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie. Płyną z niego również korzyści dla obywateli (m.in. łatwiejsze głosowanie w wyborach i załatwianie spraw związanych z zabezpieczeniem społecznym: emerytury, renty, itp.). Informacja o liczbie i strukturze mieszkańców pozwala też na planowanie usług publicznych i komunalnych, np. takich jak zapewnienie opieki żłobkowej i przedszkolnej, a także planowanie finansowania tych usług i innych zadań państwa wobec obywateli. Obowiązek rejestracji miejsca zamieszkania funkcjonuje w kilkunastu krajach Unii Europejskiej, tj. w Finlandii, Litwie, Austrii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Łotwie, Danii, Bułgarii, Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Hiszpanii, Włoszech, Estonii, Holandii, czy Niemczech. W wielu krajach obowiązek meldunkowy ma bardziej rygorystyczną formę niż w Polsce, a za jego niedopełnienie wymierzane są wysokie kary finansowe. Pozostawiając obowiązek meldunkowy zaproponowano istotne uproszczenia przy jego realizacji – od 1 stycznia 2018 r. przewidziano możliwość elektronicznego meldunku, czyli bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Powstanie specjalna e-usługa, za pomocą której każda osoba posiadająca profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny będzie mogła się zameldować. Rozwiązanie to ułatwi spełnienie obowiązku meldunkowego, przede wszystkim przez możliwość jego zrealizowania poza godzinami pracy urzędu.

Na tym samym posiedzeniu rząd wysłuchał informacji na temat stanu przygotowania i wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym związanych z obniżeniem wieku emerytalnego. 1 października 2017 r. w życie wejdą przepisy przewidujące przywrócenie wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przygotowuje się do sprawnej obsługi osób chcących przejść na emeryturę. ZUS szacuje, że wzrost liczby emerytur wypłacanych na koniec grudnia 2017 r., związany z wprowadzeniem zmiany wieku emerytalnego, wyniesie ok. 331,3 tys., przy założeniu, że na emeryturę przejdzie od razu około 82 proc. uprawnionych osób. Aby zapewnić prawidłowe i terminowe działanie ZUS wprowadzono m.in:

 • „Doradcę emerytalnego” – usługę doradczą polegającą na udzielaniu informacji o warunkach, które należy spełnić, aby uzyskać świadczenie. Doradca pomaga przede wszystkim w wyborze optymalnego rozwiązania dotyczącego przysługującego świadczenia oraz wylicza prognozowaną wysokość emerytury. ZUS wyłonił we wszystkich swoich jednostkach prawie 600 doradców emerytalnych. Udzielają oni informacji obywatelom od 3 lipca 2017 r. Poza obsługą bezpośrednią, w placówkach ZUS informacji udzielają także konsultanci z Centrum Obsługi Telefonicznej.

 • Działania informacyjno-promocyjne – ZUS wysłał prawie 500 tys. powiadomień do osób, które nabędą prawo do emerytury 1 października 2017 r. Wysyłka ta prowadzona była od 14 lipca do 31 lipca 2017 r. Ponadto, ZUS udostępnił odpowiednie informacje na stronie internetowej, a także przygotował ulotki, broszury, plakaty, krótkie komunikaty informacyjne oraz tematyczne szkolenia. Zagadnienia dotyczące wieku emerytalnego są również szeroko prezentowane w prasie ogólnokrajowej i lokalnej.

 • System informatyczny – ZUS dostosowuje system informatyczny do nowych warunków związanych z wprowadzeniem zmiany wieku emerytalnego. Obecnie trwają testy oprogramowania.

 • Działania organizacyjne – Aby zabezpieczyć sprawną obsługę wniosków ZUS podjął działania przygotowawcze o charakterze kadrowym i organizacyjnym. Ponadstandardowy wpływ wniosków będzie rodził potrzebę zabezpieczenia odpowiedniej liczby pracowników. Do tego celu delegowanych zostanie blisko 9 tys. osób aktualnie obsługujących sprawy emerytalne. W razie konieczności liczba ta zostanie odpowiednio zwiększona w taki sposób, aby cała akcja mogła zostać zrealizowana sprawnie, terminowo, w sposób najbardziej komfortowy dla klientów, a jednocześnie najmniej obciążający dla pracowników ZUS, z poszanowaniem przepisów dotyczących czasu pracy oraz zasad wynagradzania za pracę w czasie ponadnormatywnym.

29 sierpnia - Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje rozwiązują problem pokrywania kosztów postępowań w sprawach o wykroczenia ponoszonych w toku czynności wyjaśniających prowadzonych przez straż gminną lub straż miejską, czyli organy podległe gminie. Chodzi m.in. o sytuację zwrotu należności za stawiennictwo świadka w trakcie czynności prowadzonych przez straż gminną lub straż miejską, czyli np. zwrotu kosztu dojazdu na przesłuchanie lub utraconego dochodu w powodu stawienia się na wezwanie któreś ze straży, a także inne wydatki (np. koszty noclegu).

Na podstawie obowiązujących przepisów nie można jednoznacznie wskazać podmiotu, który powinien zwrócić koszty powstałe w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez straż gminną (miejską), który dokonałby uregulowania wydatków jako Skarb Państwa. Straż gminna (miejska) jest jednostką organizacyjną gminy, natomiast gmina posiada osobowość prawną, w związku z czym jej budżet jest odrębny od budżetu Skarbu Państwa. Rozwiązanie tego problemu jest konieczne ze względu na zapewnienie właściwej realizacji prawa świadka (biegłego, tłumacza, specjalisty) do wypłaty przyznanych mu należności za udział w czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez straż gminną (miejską).

W nowych rozwiązaniach przyjęto, że wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających będą tymczasowo regulowane przez Skarb Państwa (SP) lub jednostkę samorządu terytorialnego (jst), a następnie rozliczane stosowanie do odpowiedzialności za wynik postępowania. Jeśli czynności wyjaśniające prowadzić będzie Policja lub organ innej państwowej osoby prawnej (np. Straż Parku Narodowego), to zwrot wydatków nastąpi z budżetu państwa. Jeśli natomiast czynności wyjaśniające prowadzić będzie straż gminna lub straż miejska, to zwrot wydatków nastąpi z budżetu gminy.

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

ZMIĄZEK MIAST POLSKICH

24 sierpnia - zarząd Związku Miast Polskich, podczas posiedzenia zorganizowanego w Przemyślu, przyjął dwa stanowiska: pierwsze dotyczące finansowania zadań zleconych oraz drugie dotyczące dofinansowania ze środków UE sieci dróg krajowych poza siecią TEN-T.

- Samorządy otrzymują od lat środki nieadekwatne do wydatków ponoszonych na zadania zlecone, dlatego dofinansują te zadania własnymi środkami, co ogranicza im możliwość finansowania zadań własnych – czytamy w pierwszym z przyjętych przez zarząd ZMP stanowisk. - Czas najwyższy, by te sprawy uregulować sprawiedliwie (adekwatność) i przejrzyście (jawność). Oczekujemy ze strony Ministerstwa Finansów deklaracji skorygowania sposobu kalkulowania środków na dotacje celowe na zadania zlecone, realizowane przez JST, jeszcze w tym roku.

Natomiast w stanowisku w sprawie dofinansowania ze środków UE sieci dróg krajowych poza siecią TEN-T, burmistrzowie i prezydenci miast postulują przeprowadzenie analizy systemu finansowania dróg krajowych, a także wielkości i dostępności środków pochodzących z UE, przeznaczonych na dofinansowanie dróg krajowych poza siecią TEN-T. Zarząd ZMP zwraca także uwagę na niesprawiedliwe potraktowanie miast na prawach powiatu z województwa mazowieckiego, które - jako jedyne w kraju - nie mogą ubiegać się o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie dofinansowania dróg krajowych, a także niewystarczającą wysokość środków na drogi krajowe w miastach na prawach powiatu w tym programie.

24 sierpnia - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy budżetowej na 2018 r. W projekcie budżetu państwa na 2018 rok zaplanowano:

 • dochody budżetu państwa: 355,7 mld zł,

 • wydatki budżetu państwa: 397,2 mld zł,

 • deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 41,5 mld zł.

 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 2,7 proc. PKB

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.),

 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.),

 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (6,3 proc.),

 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).

Projekt budżetu na 2018 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Każdy pacjent będzie objęty opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w skład którego wejdą: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarka POZ i położna POZ. Pracę zespołu POZ koordynować będzie lekarz POZ, który ma planować i realizować opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą dotyczącą zachowania zdrowia, profilaktyki chorób, ich rozpoznawania i leczenia oraz rehabilitacji świadczeniobiorcy. Pielęgniarka POZ ma planować i realizować opiekę pielęgniarską nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, jeśli chodzi o promocję zdrowia i profilaktykę chorób, świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne. Położna POZ ma realizować pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Zespół POZ, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, będzie pracował w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków. Jednocześnie zostanie utrzymana możliwość prowadzenia działalności w ramach POZ różnych podmiotów leczniczych (przedsiębiorcy: osoby fizyczne lub prawne, organizacje pozarządowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) oraz praktyk zawodowych (indywidualne i grupowe; lekarskie, pielęgniarskie lub położnych). Zasady podpisywania umów o udzielanie świadczeń z publicznym płatnikiem będą zawierane, jak dotychczas, ze świadczeniodawcami. Zespół POZ, co do zasady nie będzie nowym świadczeniodawcą. W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej zespół POZ ma współpracować z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną. Ponadto, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zespół POZ ma współpracować również z osobami udzielającymi pacjentowi świadczeń specjalistycznych (m.in. w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, opieki długoterminowej), jak również z przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia czy dyrektorami szkół.

Źródłem finansowania POZ będzie Narodowy Fundusz Zdrowia, a podstawę finansowania stanowić ma tzw. roczna stawka kapitacyjna. Zaplanowano wyodrębnienie w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dodatkowych środków przeznaczonych na zapewnienie koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą, w tym koordynatora (budżet powierzony). Planowane jest też wyodrębnienie dodatkowych środków przeznaczonych na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata zadaniowa) oraz oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny).

Rada Ministrów zapoznała się z informacją o działaniach podejmowanych w związku z sytuacją powstałą w wyniku nawałnic w Polsce w sierpniu br. i pomocy udzielanej poszkodowanym. Procedura udzielania pomocy finansowej dla rodzin, które poniosły straty podczas nawałnicy została uruchomiona już 12 sierpnia. Minister spraw wewnętrznych i administracji zobowiązał wojewodów do pilnego oszacowania pomocy finansowej na zasiłki do 6 tys. zł dla poszkodowanych rodzin. Rząd podjął także decyzję o zwiększeniu pomocy finansowej na odbudowę zniszczonych budynków mieszkalnych ze 100 tys. zł do 200 tys. zł. Wprowadzono możliwość ubiegania się o zasiłki do 100 tys. zł w przypadku zniszczonych przez nawałnice budynków gospodarczych służących rodzinom. Minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że po oszacowaniu strat związanych z nawałnicami (jeśli wysokość strat przekroczy ustanowione kryteria) planowane jest wystąpienie do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej ws. wsparcia związanego z usuwaniem skutków gwałtownych burz. Zakończenie szacowania strat planowane jest na koniec sierpnia.

SEJM I SENAT

24 sierpnia - obradowała sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie wysłuchali informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skali poniesionych strat przez rolników w poszczególnych powiatach województw: zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i łódzkiego a także realizacji i planowanych do realizacji form pomocy dla rolników dotkniętych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia. A także informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat strat oraz aktualnego stanu usuwania skutków spowodowanych nawałnicami deszczu i gradobicia w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz łódzkim. Z kolei Minister Środowiska przedstawił posłom informację na temat strat w lasach prywatnych spowodowanych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia oraz możliwości pomocy w likwidacji poniesionych strat.

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

Związek Gmin Wiejskich RP

23 sierpnia - zarząd ZGW RP postanowił nie wydawać opinii w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki nr 540). – Przedłożony projekt nie zawiera oceny skutków regulacji (OSR) – czytamy w uzasadnieniu decyzji zarządu ZGW RP. W uzasadnieniu projektu zawarto zaś formułkę, że „projektowana ustawa nie powoduje bezpośrednich skutków dla budżetu Państwa”. W ocenie zarządu ZGW RP jest to teza błędna, ponieważ skutki finansowe będą dotyczyć samorządów. – Samorządy nie działają w oderwaniu od państwa, administracja samorządowa jest częścią administracji Państwa, a budżetu samorządów są częścią budżetu Państwa – czytamy w stanowisku zarządu Związku.

Zarząd ZGW RP zwrócił także uwagę, że realizacja orzeczeń sądów w zakresie zapewnienia lokali socjalnych dla eksmitowanych jest w skali kraju znaczny i złożony. – Obecne prawo wykorzystywane jest do uniknięcia odpowiedzialności alimentacyjnej, a nawet do wyłudzeń lokali z gminnych zasobów lokalowych – czytamy w stanowisku. Gminy nie są stroną w postępowaniach sądowych i w nich nie uczestniczą. Projektowana regulacja nie wnosi żadnych prób rozwiązania nabrzmiałego problemu, spowodowanego m.in. brakiem funduszy na tworzenie lokali socjalnych. - Dlatego w ocenie władz ZGW RP postawiona w uzasadnieniu teza, że „ odpowiedzialność gminy zawsze jest związana z zarzucaną jej bezczynnością” jest tezą fałszywą – wskazuje zarząd ZGW RP.

RADA MINISTRÓW

17 sierpnia br. prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych. Rozporządzenie wymienia 100 gmin z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, w których będą obowiązywały uproszczone procedury związane z uzyskiwaniem zgód na odbudowę i remont budynków. A to dlatego, że przez najbliższe 24 miesiące do odbudowy, remontów, czy rozbiórek będą stosowane procedury określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 20 lipca 2016 r., poz. 1076).

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz.U. z 17 sierpnia 2017 r., poz. 1547. Jego przepisy obowiązują od 18 sierpnia br. przez kolejne 24 miesiące.

11 sierpnia br. minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. Z jego treści wynika, że w 2018 r. kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej wyniesie 5337 zł. Do jej wyliczenia przyjęta została kwota bazowa z 2017 r. (5217 zł) zwiększona o wskaźnik inflacji na rok 2018 (określony w aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017 – 2020) wynoszący 102,3 proc. Ponadto, jak można się dowiedzieć z uzasadnienia do projektu w 2018 r. będzie funkcjonowało 1524 punkty bezpłatnej pomocy prawnej, czyli o jeden punkt mniej niż w roku bieżącym. Wiąże się to ze spadkiem liczby ludności powiatów, która na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 38 432 992 osoby.

Biorąc pod uwagę ustaloną na 2018 r. kwotę bazową dotacji (5337 zł) oraz liczbę punktów bezpłatnej pomocy prawnej (1524) łączne wydatki na ten cel wyniosą w 2018 r. 97 603 056 zł.

Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dz.U., a jego publikacja ma nastąpić najpóźniej 25 sierpnia br.

7 sierpnia 2017 r. prezes Rady Ministrów podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Nowelizacja wprowadza ujednolicenie tabel z kategoriami zaszeregowania, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz zmianę zasad przyznawania dodatku funkcyjnego. A także uzupełnia wykaz stanowisk pracowników samorządowych o stanowiska specjalizujące się w technologiach informacyjno-komunikacyjnych (m.in. projektant systemów informatycznych, administrator systemów komputerowych, programista, analityk, konsultant), a także o stanowiska: opiekuna dziennego, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego oraz ratownika medycznego.

Przepisy obowiązującego od 1 kwietnia 2009 r. rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zawierają - w załączniku 1 – dwie tabele minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Tabela A obowiązuje w urzędach gmin, starostwach powiatowych oraz urzędach marszałkowskich. Natomiast Tabela B dotyczy pozostałych pracowników samorządowych.

Taki podział uznawany był od dawna za dyskryminujący wobec pracowników jednostek organizacyjnych. Dlatego zamiast dwóch odrębnych tabel nowelizacja wprowadza jedną wspólną tabelę określającą minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników samorządowych. Tabela ta zawiera XXII kategorie zaszeregowania wycenione od 1,7 tys. zł brutto do 3 tys. zł brutto.

Rozporządzenie zmienia zasady ustalania dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru oraz powołania. Obecnie dodatek ten jest obliczany jako stosowny procent minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I (obecnie 1,1 tys. zł). Aby podwyżka minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I - z 1,1 tys. zł do 1,7 tys. zł - nie spowodowała automatycznej podwyżki indywidualnego dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania, resort proponuje, aby dodatek funkcyjny dla tych pracowników ustalany był kwotowo. Rozporządzenie przewiduje 9 stawek dodatku funkcyjnego w wysokości od 440 zł (I stawka) do 2750 zł (IX stawka). Zmiana ta spowoduje, że w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pozostanie on na dotychczasowym poziomie.

Rozporządzenie zostało przekazane do ogłoszenia w Dz.U. Publikacja powinna nastąpić najpóźniej 29 sierpnia br. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - Czytaj więcej ...

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa