Jednolite oznakowanie pojazdów straży miejskiej

AKTUALNOŚCI - SAS 7/2012

W dniu 16 czerwca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2012 r., poz. 525). Rozporządzenie ujednolica sposób oznaczenia pojazdów straży gminnych (miejskich), co – jak się zakłada – ułatwi szybką identyfikację tych pojazdów niezależnie od gminy.

Pojazd straży gminnej (miejskiej), z wyjątkiem motocykla, powinien:

1. mieć srebrną barwę nadwozia;
2. być oznakowany:
a) pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej,
b) pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w lit. a, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi,
c) odblaskowym napisem „STRAŻ GMINNA” („STRAŻ MIEJSKA”) barwy żółtej umieszczonym na pasie, o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu,
d) świetlnym napisem „STRAŻ GMINNA” („STRAŻ MIEJSKA”) barwy granatowej lub czarnej na białym tle, umieszczonym na dachu pojazdu,
e) emblematem o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych, a w przypadku pojazdów posiadających inny układ drzwi - za drzwiami przednimi; emblemat powinien być tożsamy z emblematem gminy.

Motocykl straży gminnej (miejskiej) powinien:

1. mieć błotniki barwy granatowej;
2. być oznakowany odblaskowym napisem „STRAŻ GMINNA” („STRAŻ MIEJSKA”) barwy żółtej na granatowym tle umieszczonym z przodu motocykla; dopuszcza się dodatkowo umieszczenie tego napisu na obydwu bokach oraz z tyłu motocykla.

Na pojazdach można umieszczać w tylnej części boków pojazdu, symetrycznie po obu jego stronach, oraz z tyłu pojazdu inne oznaczenia określające ich przynależność do określonej komórki organizacyjnej straży gminnej (miejskiej) lub numer telefonu kontaktowego danej straży; oznaczenia i numer telefonu kontaktowego powinny mieć barwę żółtą.
Wprawdzie gminy będą musiały wydatkować określone środki finansowe na jednolite oznaczenie pojazdów straży miejskich, jednakże zgodnie z nowelizacją nowe przepisy wymagające jednolitego oznaczenia stosuje się jedynie do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2012 r. W rezultacie gminy nie są zmuszone do poniesienia znacznych kosztów związanych z dostosowaniem oznaczeń już zarejestrowanych pojazdów, a jednolite oznaczenia będą wprowadzane stopniowo, stosownie do rejestracji nowych pojazdów.

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa