Dzielenie zamówienia na roboty budowlane

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - SAS 3 / 2012

Zamawiający nie może dzielić zamówienia na roboty budowlane tak, aby każde ze zleceń nie przekraczało równowartości 14.000 E . W związku z zakazem dzielenia zamówienia publicznego nie jest możliwe oddzielne zlecanie robót budowlanych, remontowych i modernizacyjnych w ramach jednego obiektu budowlanego.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy, nie mają zastosowania do zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 14.000 € tj. 56.274,40 zł netto. Powyższe wyłączenie nie oznacza jednak, że zamawiający ma pełną swobodę w wyborze wykonawcy robót budowlanych. Nadal bowiem zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania norm prawnych wynikających zarówno z ustawy Prawo budowlane jak i innych przepisów odnoszących się do realizacji inwestycji budowlanych. Należy również pamiętać, że zamówienia do 14.000 € to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza, że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

USTALANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 

  • kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
  • planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W przypadku zamówień, których wartość jest niższa niż równowartość 14.000 € nie ma obligatoryjnie obowiązującego przepisu wymuszającego na zamawiającym, aby w przypadku robót budowlanych stosował wyżej wskazane zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane. Jednak uwzględniając zasady racjonalnego i należycie udokumentowanego wydatkowania środków publicznych, jakie pośrednio wynikają z ustawy o finansach publicznych wydaje się zasadnym, aby w przypadku robót budowlanych również o wartości mniejszej niż 56.274,40 zł, wartość kosztorysową robót ustalać na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego z poszanowaniem wyżej wskazanych zasad.
Zamawiający w odniesieniu do robót budowlanych, które realizowane są w ramach jednego obiektu budowlanego (pojęcie obiektu budowlanego jest zdefiniowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) musi pamiętać o zakazie dzielenia zamówienia, jaki wynika z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

JEDNAK PRZETARG
W konsekwencji, jeżeli w jednym obiekcie budowlanym prowadzone są różne roboty budowlane zamawiający musi liczyć się, w przypadku gdy ich wartość przekracza równowartość 14.000 €, z koniecznością przeprowadzenia przetargu, pomimo że branże, w jakich prowadzone są prace, są zgoła odmienne np. elektryczne, ogólnobudowlane, sanitarne.

W przeciwnym wypadku należy liczyć się z możliwością postawienia zarzutu dzielenia zamówienia.

Edyta Partyn

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa