Z GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW

25 stycznia 2018 r. - Rada Gminy Stare Miasto podjęła uchwałę o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gmin oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1427).

Skierowany do Trybunału Konstytucyjnego przepis dokonuje zmian granic pomiędzy gmin Stare Miasto, a miastem Konin w ten sposób, że wskazane w nim obszary gminy Stare Miasto włącza do terytorium Konina. Rada gminy Stare Miasto zarzuca, że w zaskarżonym zakresie rozporządzenie zostało wydane z naruszeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz Konstytucji. A to dlatego, że zostało wydane na wniosek podmiotu nieuprawnionego, w dodatku wniosek niepełny. Rada gminy Stare Miasto zarzuca także, że zmiana granic została dokonana pomimo niespełnienia przesłanek ustawowych do jej dokonania. W sprawie ani nie występował lokalny interes publiczny, który zmianę granic mógłby uzasadnić. W konsekwencji, w ocenie rady gminy Stare Miasto rozporządzenie narusza m.in. art. 165 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 2 Konstytucji RP poprzez naruszenie zasady samodzielności gminy polegające na dokonaniu zmiany przebiegu granic pomiędzy gminami w sytuacji braku spełnienia przesłanek celowości, niezbędności i proporcjonalności takiego naruszenia.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa