GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

25 maja - weszły w życie przepisy ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO), które na terenie państw UE weszło w życie również 25 maja br.

Ustawa zastąpi regulację z 1997 r. Zgodnie z nowymi przepisami, funkcjonującego dotychczas generalnego inspektora ochrony danych osobowych zastąpi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, powoływany na czteroletnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. Będzie on mógł kierować do organów państwowych, samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Będzie mógł również nakładać kary finansowe na administrację publiczną za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (maksymalna wynosi 100 tys. zł, dla instytucji kultury 10 tys. zł). Ustawa znosi też dwuinstancyjność postępowania w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Ustawa zmienia również Kodeks pracy przez dodanie nowych art. 222 i art. 223. Pierwszy z przepisów określa zasady wykorzystywania przez pracodawcę na terenie zakładu pracy lub terenie wokół zakładu pracy monitoring. Drugi dotyczy wprowadzenia kontroli służbowej poczty elektronicznej pracownika. Pracodawca, który zdecyduje się na zastosowanie w/w środków, będzie miał obowiązek poinformować pracowników o jego wprowadzeniu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa