PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

21 maja - Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła stanowisko w sprawie roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z pojawiającymi się w przekazach medialnych informacjami, że rola samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów została znacząco ograniczona zmianą Kodeksu wyborczego wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), pragnie zauważyć, że art. 156 § 1 Kodeksu wyborczego, regulujący w sposób ogólny te kwestie, w wyniku wskazanej wyżej nowelizacji uległ jedynie niewielkiej zmianie. Nadal zakłada on doniosłą rolę samorządu terytorialnego wśród organizatorów wyborów. Szczególnie istotne znaczenie ma tu realizacja zadań przez samorząd gminny. Zgodnie z powołanym przepisem wójt, starosta i marszałek województwa zobowiązani są zapewnić obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz, co szczególnie istotne i warte podkreślenia, wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów odpowiednio na obszarze gminy, powiatu i województwa. Przepis ten stanowi, że organy samorządu terytorialnego wykonują tak jak dotychczas zadania wyborcze, z zastrzeżeniem kilku przepisów Kodeksu wyborczego, w których określone zostały zadania Korpusu Urzędników Wyborczych. Zastrzeżenie to nie oznacza jednak wyłączenia tych spraw z katalogu zadań samorządu, lecz – w związku z wynikającym z Kodeksu wyborczego (art. 191g) obowiązkiem zapewnienia przez gminy obsługi urzędnikom wyborczym – wskazanie, że mają być one realizowane we współpracy z tymi urzędnikami. Państwowa Komisja Wyborcza doceniając dotychczasową rolę i zaangażowanie samorządu terytorialnego w organizację wyborów, wyraża nadzieję, że dobra wola i współpraca Państwowej Komisji Wyborczej i innych organów wyborczych, Krajowego Biura Wyborczego, Korpusu Urzędników Wyborczych z jednostkami samorządu terytorialnego pozwoli na sprawne i rzetelne przygotowanie oraz przeprowadzenie zbliżających się wyborów samorządowych” – czytamy w stanowisku.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa