PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

5 listopada - Państwowa Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie uzupełniające obwieszczenie z 24 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju.

Jak wynika z obwieszczenia w ponownym głosowaniu, przeprowadzonym 4 listopada 2018 r. wybierano 649 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 1296 kandydatów, w tym w 2 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. W wyborach wzięło udział 48,83 proc. uprawnionych do głosowania. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 649 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

  1. 513 wójtów, burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców, z tego:

  1. 334 wójtów,

  2. 179 burmistrzów;

  1. 136 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, z tego:

  1. 7 wójtów,

  2. 85 burmistrzów,

  3. 44 prezydentów miast.

W sumie w II turze wyborów wybrano 513 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców, oraz 136 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

O rekordowej frekwencji - 54,6 procent w niedzielnych wyborach samorządowych mówi PKW. To najwyższa frekwencja w historii wyborów do gmin, powiatów i województw.

Jak dotąd ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 2370 gminach i miastach; ustalono również wyniki wyborów do 2360 rad gmin i 175 rad powiatów; nie ma wyników do żadnego z sejmików oraz żadnej z 18 rad dzielnic Warszawy - poinformowano na konferencji PKW. PKW przekazała informacje o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania, ustalonych na poniedziałek, na godz. 17.45. Poinformowała, że na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji, są zatwierdzone przez terytorialne komisje wyborcze protokoły głosowania z 113 tys. komisji obwodowych na ogólną liczbę oczekiwanych 117 810 protokołów. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała również, że jak dotąd, na 2477 gmin ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 2370 gminach i miastach; ustalono także wyniki wyborów do 2360 rad gmin (na 2477 gmin), 175 rad powiatów (na 314 powiatów) i trzech z 18 warszawskich dzielnic. Komisja zaznaczyła, że są na razie wyniki tylko do jednego z sejmików (Opolskie), ale podlegają jeszcze sprawdzeniu. Frekwencja według cząstkowych wyników z godz. 17.45 wyniosła 54,6 proc. (dużo wyższa niż w poprzednich wyborach samorządowych). Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Państwowa Komisja Wyborcza wyraża opinię, że w czasie, w którym właściwa obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dysponuje spisem wyborców, jest ona jedynym dysponentem i administratorem tych danych.

Członkowie obwodowych komisji wyborczych, jako osoby wchodzące w skład organu kolegialnego, będącego administratorem danych osobowych, podczas czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem jego wyników, są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych z mocy ustawy. Upoważnienie to wynika wprost z przepisów Kodeksu wyborczego. Należy przy tym podkreślić, że członkowie obwodowych komisji wyborczych mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie, określonym w przepisach prawa wyborczego, uwzględniając przy tym przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa