Oświadczenia majątkowe strażaków

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA - SAS 11 / 2011

Każdy strażak, nie tylko pełniący funkcję organu Państwowej Straży Pożarnej (dalej: PSP), ma obowiązek składania oświadczenia majątkowego (w momencie nawiązania stosunku służbowego, corocznie oraz na żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania).

Zgodnie z art. 57a ust. 6 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego strażaka, jak również majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową i obejmuje informacje:

  • o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów,
  • o posiadanych zasobach pieniężnych, 
  • o posiadanych nieruchomościach, 
  • o uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, 
  • o posiadanych udziałach lub akcjach w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, 
  • o mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, 
  • o mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach pieniężnych,
  • o prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • o pełnieniu funkcji w spółkach prawa handlowego lub w spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.

Oświadczenie majątkowe składa się w momencie nawiązania stosunku służbowego, jak również na żądanie przełożonego. Przede wszystkim jednak oświadczenie o stanie majątkowym składa się corocznie do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Oświadczenie składane corocznie jest analizowane i porównywane w stosunku do dotychczas składanych oświadczeń, które przechowuje się przez okres 10 lat oraz informacji znajdujących się w aktach osobowych strażaka. 
Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że strażak, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie.
Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku osób pełniących funkcje organów PSP. Ich oświadczenia są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania oraz miejsca położenia nieruchomości.
Tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków PSP oraz wzór oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej.
Co istotne, ww. akt wykonawczy określa wzór wyłącznie oświadczenia majątkowego składanego przez strażaka pełniącego funkcję organu PSP, a zatem m. in. Komendanta Głównego PSP oraz komendantów wojewódzkich. Tymczasem brak jest w tym rozporządzeniu wzoru oświadczenia składanego przez pozostałych strażaków, co niejednokrotnie wywołuje istotne wątpliwości co do treści tych oświadczeń. Stosunkowo często wzory są opracowywane w poszczególnych województwach, tym niemniej nie mają one charakteru powszechnie obowiązującego, a jedynie instrukcyjny.

Teoretycznie zatem strażak może złożyć oświadczenie majątkowe według własnego uznania w formie dowolnej (oczywiście pisemnej). Ważne jednak jest, aby ww. oświadczenie zawierało wszystkie informacje wymagane w art. 57a ust. 6. W przeciwnym bowiem przypadku strażak może narazić się na odpowiedzialność dyscyplinarną, a nawet karną.

COROCZNA ANALIZA I PORÓWNYWANIE

Oświadczenie składane corocznie jest analizowane i porównywane w stosunku do dotychczas składanych oświadczeń, które przechowuje się przez okres 10 lat oraz informacji znajdujących się w aktach osobowych strażaka.

Janusz Groński

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.),
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 39, poz. 231)

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa