Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

28 listopada 2018 r. – obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Bilans posiedzenia to 31 projektów uzgodnionych, pięć odesłanych na zespoły robocze. Natomiast negatywną ocenę strona samorządowa KWRiST wystawiła projektowi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

20 listopada 2018 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

Związek Miast Polskich broni samorządów przed rozwiązaniami, które utrudnią prowadzenie gospodarki odpadami. Chodzi o obowiązek posiadania 10% taboru napędzanego energią elektryczną.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

5 listopada - Państwowa Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie uzupełniające obwieszczenie z 24 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju.

Czytaj więcej: Państwowa Komisja Wyborcza

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 1 września 2018 r. w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę.

Czytaj więcej: Ministerstwo Edukacji Narodowej

ZWIĄZEK MIAST POLSKICH

Według pierwszych nieoficjalnych wyników głosowania w niedzielnych wyborach samorządowych, aż 16 członków Zarządu ZMP z 25 wygrało wybory w swoich miastach już w pierwszej turze.

Czytaj więcej: Związek Miast Polskich aktualności

 

Oświadczenia majątkowe wójtów

i radnych gmin w nowej kadencji

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę zarówno na osoby pełniące funkcję organu wykonawczego gminy (tj. wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta), jak i na osoby sprawujące mandat radnego organu stanowiącego gminy (rady gminy, rady miejskiej, rady miasta) jest złożenie prawdziwego oświadczenia o swoim stanie majątkowym. W jakim terminie, w jaki sposób i na jakich zasadach odbywa się realizacja tego obowiązku?

Pomimo tego, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym [dalej: „u.s.g.”] w zakresie procedury składania oświadczeń majątkowych nie uległy w ostatnim czasie żadnym zmianom, to biorąc jednak pod uwagę konsekwencje, jakie grożą osobom, na które ów obowiązek został nałożony, za niezłożenie oświadczenia majątkowego w ogóle, bądź złożenie oświadczenia majątkowego, które jest wadliwe (niepełne lub niezgodne z prawdą), niezbędnym zdaje się być – na początku nowej kadencji samorządowej – przypomnienie najistotniejszych kwestii związanych ze składaniem tychże oświadczeń.

Czytaj więcej: Oświadczenia majątkowe wójtów i radnych gmin w nowej kadencji

 

Odprawa emerytalna dla wójta

przed rozpoczęciem nowej kadencji?

PRAWO PRACY

PYTANIE:

Wójt gminy został wybrany na wójta na kolejną kadencję i zamierza pisemnie zrzec się mandatu z dniem 20 listopada 2018 r., na mocy art. 492 § 1, pkt 3 Kodeksu wyborczego. Natomiast 22 listopada na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej rady gminy złoży ślubowanie, przyjmując tym samym obowiązki wójta na nową kadencję. Działanie to ma na celu uzyskanie prawa do odprawy emerytalnej w 2018 roku. Zgodnie z informacją z ZUS prawo takie przysługuje wtedy, gdy przynajmniej na jeden dzień zostanie przerwany stosunek pracy w urzędzie. W tej chwili wójt już otrzymuje świadczenie emerytalne w połowie jego wysokości. Pytanie nasze dotyczy, czy w opisanym przypadku wypłata odprawy emerytalnej wójtowi jest prawnie możliwa?Ponadto, jak takie działanie wójta wpłynie na jego zastępcę, który w myśl art. 28e ustawy o samorządzie gminnym, z chwilą wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji zostaje odwołany? Zastępca nie nabył praw emerytalnych.

ODPOWIEDŹ:

Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem powszechnym, przysługującym wszystkim pracownikom bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie). Oznacza to, że pracodawca nie może uchylić się od jej wypłaty, jeżeli pracownik spełnia odpowiednie warunki. W przeciwnym razie może zostać na niego nałożona kara grzywny (art. 282 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). 

Czytaj więcej: Odprawa emerytalna dla wójta przed rozpoczęciem nowej kadencji?

 

Anonimizacja dokumentów przez wójta niezgodna

z obowiązkiem udzielenia informacji publicznej

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO / SAS 5/2018

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z  25 września 2018 r. – sygn.: I OSK 971/18

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że wójt – anonimizując wszystkie dokumenty w zakresie kwot i danych kontrahentów – nie wykonał prawidłowo obowiązku udzielenia informacji publicznej. NSA oddalił skargę kasacyjną wójta.

Dnia 6 września 2017 r. wnioskodawca wystąpił do wójta z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w zakresie wydatków, jakie gmina poniosła na promocję w 2014 r. - kopii wszystkich faktur, rachunków i pozostałych dokumentów z tym związanych. Wójt przesłał wszystkie żądane kopie posiadanych dokumentów, zostały one jednak zanonimizowane „w zakresie nazw pomiotów, cen jednostkowych i wartości ogółem”, a część dokumentów miała także „zanonimizowaną ilość towaru sprzedanego”.

Czytaj więcej: Anonimizacja dokumentów przez wójta niezgodna z obowiązkiem udzielenia informacji publicznej

 

Fundusz Dróg Samorządowych

AKTUALNOŚCI / ANALIZY I KOMENTARZE / SAS 5/2018

25 września premier przekazał do laski marszałkowskiej projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (dalej FDS). Proponowany nowy, państwowy fundusz celowy stanowić ma mechanizm wsparcia modernizacji sieci dróg lokalnych, będący kontynuacją dotychczasowych działań państwa w tym zakresie, podejmowanych w ostatnich latach przez rządy PO-PSL oraz Zjednoczonej Prawicy. W porównaniu z nimi, angażuje znacznie większe kwoty oraz ma dłuższą perspektywę czasową - na dziesięć lat, do 2028 r. Projekt zakłada też płynne przejęcie finansowania jeszcze niezrealizowanych projektów, na które przyznano środki na podstawie obecnie obowiązujących rozwiązań.

Uzyskaj dostęp do całego artykułu - PRZENUMERATA 2019 - Czytaj więcej ... 

 

Zmiany w szkolnictwie zawodowym

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY / SAS 5/2018

25 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w szkołach i placówkach.

Czytaj więcej: Zmiany w szkolnictwie zawodowym

 

Działalność kulturalna

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY / SAS 5/2018

2 października 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Projekt reguluje tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury, wymienionych w rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej: Działalność kulturalna

 

Przetwarzanie danych osobowych w trakcie kampanii wyborczej

RODO A KAMPANIA WYBORCZA 

Kampania wyborcza związana z wyborami samorządowymi nabiera rumieńców. Kampania rządzi się swoimi prawami, ale od 1 maja 2018 r. musimy także pamiętać o uwzględnieniu zasad wynikających z RODO w trakcie jej przygotowywania i prowadzenia. Nie można prowadzić kampanii bez przetwarzania danych osobowych, co jest oczywiste. Na gruncie RODO pojęcie przetwarzania danych osobowych zostało zdefiniowane w art. 4 ust. 2. Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych.

Uzyskaj dostęp do całego artykułu - PRZENUMERATA 2018 - Czytaj więcej ... 

 

Gmina Przyjazna Seniorom!

Od kwietnia 2018 r. realizowany jest projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ASOS - GMINA PRZYJAZNA SENIOROM. W jego ramach realizowany jest Program Oszczędny Senior – Ogólnopolska Karta Seniora, który jest współfinansowany z funduszy ASOS. Z kolei w jego ramach wydawana jest Ogólnopolska Karta Seniora i jej edycje lokalne (już 106 samorządów). Te działania odbywają się także pod patronatem Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej i wielu wojewodów.

Czytaj więcej: Gmina przyjazna seniorom!

 

Czas audytów w ramach II etapu Programu „Przyjazna Polska”

Trwa V edycja Programu „Przyjazna Polska”. Rozpoczął się II etap programu, podczas którego wykwalifikowani audytorzy odwiedzają gminy w celu weryfikacji informacji przesłanych w ankietach zgłoszeniowych. Czytaj więcej ...

 

Samorząd lokalny 2030 a Zintegrowany System

Kwalifikacji jako narzędzie całożyciowej edukacji

Zrównoważony rozwój regionów. Czy obszary wiejskie kiedykolwiek dogonią miejskie?

Trwające spory środowisk naukowych i politycznych o stan oraz proces rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski czy Europy prowadzą do wspólnych wniosków tak zwolenników tezy o pogłębianiu się zróżnicowania poziomu rozwoju i warunków życia regionów, jak i jego oponentów.

Czytaj więcej: Samorząd lokalny 2030 a Zintegrowany Systemu Kwalifikacji jako narzędzie całożyciowej edukacji

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego

a Serwisem Administracyjno-Samorządowym

nist1

21 czerwca 2017 r. w siedzibie NIST zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego reprezentowanym przez Dyrektora NIST Panią dr Iwonę Wieczorek, a Serwisem Administracyjno-Samorządowym reprezentowanym przez współwłaściciela i wydawcę Dariusza Skibniewskiego. Strony porozumienia zadeklarowały wolę współpracy w zakresie wspierania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

  • umieszczania uzgodnionych komunikatów i informacji o wydarzeniach w środkach przekazu;
  • promocji Instytutu w serwisie;
  • organizacji konferencji i spotkań naukowych.

 

baner 79

 fb

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa