Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

9 października - połączone komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druk nr 2859).

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

9 października - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

Związek Miast Polskich broni samorządów przed rozwiązaniami, które utrudnią prowadzenie gospodarki odpadami. Chodzi o obowiązek posiadania 10% taboru napędzanego energią elektryczną.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

Państwowa Komisja Wyborcza wyraża opinię, że w czasie, w którym właściwa obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dysponuje spisem wyborców, jest ona jedynym dysponentem i administratorem tych danych.

Czytaj więcej: Państwowa Komisja Wyborcza

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 1 września 2018 r. w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę.

Czytaj więcej: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Gmina płaci za wypadek na szkolnym boisku

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 4/2018

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29 maja 2018 r., sygn. akt I ACa 1269/17

Zimą 2014 r. podczas przerwy lekcyjnej uczeń szkoły wraz z kolegami wyszedł na boisko szkolne. Tam ślizgał się na zrobionych z ubitego śniegu ślizgawkach. W trakcie zabawy uczeń zderzył się z kolegą, stracił równowagę i upadł twarzą na ziemię.

W wyniku tego wypadku stracił jeden ząb i uszkodził kilka innych. Na skutek tych obrażeń powód doznał 3 % uszczerbku na zdrowiu. Po wypadku uczeń przez cztery tygodnie nie chodził do szkoły, a przez prawie cztery miesiące przyjmował tylko płynne posiłki. Zaczął też nosić protezę zębową, przez co przestał się spotykać z rówieśnikami. Wypadek na boisku szkolnym nie miał jednak wpływu na wyniki ucznia w nauce.

Czytaj więcej: Gmina płaci za wypadek na szkolnym boisku

 

Przetwarzanie danych osobowych w trakcie kampanii wyborczej

RODO A KAMPANIA WYBORCZA 

Kampania wyborcza związana z wyborami samorządowymi nabiera rumieńców. Kampania rządzi się swoimi prawami, ale od 1 maja 2018 r. musimy także pamiętać o uwzględnieniu zasad wynikających z RODO w trakcie jej przygotowywania i prowadzenia. Nie można prowadzić kampanii bez przetwarzania danych osobowych, co jest oczywiste. Na gruncie RODO pojęcie przetwarzania danych osobowych zostało zdefiniowane w art. 4 ust. 2. Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych.

Uzyskaj dostęp do całego artykułu - PRZENUMERATA 2018 - Czytaj więcej ... 

 

RODO w samorządzie – wyjaśniamy wątpliwości

TEMAT NUMERU - SAS 4 / 2018 

Po wejściu w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L nr 119 z 4 maja 2016 r.), zwane dalej „RODO”, powstało wiele praktycznych problemów. Udzielamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

WYZNACZANIE PRACOWNIKA GMINY NA INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE 
ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY

RODO A DORĘCZANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
WIELU STRONOM POSTĘPOWANIA

Uzyskaj dostęp do całego artykułu - PRZENUMERATA 2018 - Czytaj więcej ... 

 

Ranking Gmin Małopolski - wyniki

4 października w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej zostały ogłoszone wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2018. Ranking to inicjatywa realizowana od 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin, wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Tegorocznymi liderami Rankingu są gminy: Wielka Wieś, Niepołomice i Zakopane. Patronat honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Forum Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Patronat medialny: Forum Samorządowe, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Fakty Oświęcim. 

Zapraszamy do zapoznana się ze szczegółami, dotyczącymi przedsięwzięcia na stronie: http://mistia.org.pl/ranking

 

Gmina Przyjazna Seniorom!

Od kwietnia 2018 r. realizowany jest projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ASOS - GMINA PRZYJAZNA SENIOROM. W jego ramach realizowany jest Program Oszczędny Senior – Ogólnopolska Karta Seniora, który jest współfinansowany z funduszy ASOS. Z kolei w jego ramach wydawana jest Ogólnopolska Karta Seniora i jej edycje lokalne (już 106 samorządów). Te działania odbywają się także pod patronatem Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej i wielu wojewodów.

Czytaj więcej: Gmina przyjazna seniorom!

 

SAMORZĄDOWCY NA START! 

Drugie ekstremalne Mistrzostwa Polski

Samorządowe w Runmageddonie

17 LISTOPADA 2018 R. – SIEDLCE

Na terenie stadionu ROSRRiT, na siedleckich Błoniach przy ul. Jana Pawła II 6, 17 listopada, po raz drugi odbędą się Mistrzostwa Polski Samorządowców w Runmageddonie, czyli najbardziej ekstremalnym cyklu biegów przeszkodowych w Europie. Na samorządowców czeka wymagająca 6-kilometrowa formuła Rekrut z ponad 30 przeszkodami przygotowanymi przez inżynierów Runmageddonu. Czytaj więcej ...

 

XXIV Forum Teleinformatyki

„System informacyjny państwa i obywatela”

PODSUMOWANIE

W otwierającej Forum prezentacji Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji podkreślił, że podstawą jest rozwój infrastruktury, szczególnie przyjęta właśnie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, budowa wspólnej infrastruktury informatycznej państwa WIIP 2.0, która jest gwarancją sprawnego działania, a jednocześnie zwiększenia bezpieczeństwa i obniżenia kosztów administracji. Infrastruktura i przyjęte rozwiązania legislacyjne pozwolą poprawić istniejące i rozwinąć nowe Systemy i usługi, m.in. jeden login do portali publicznych, e-Doręczenia, System Rejestrów Publicznych. Jednocześnie Ministerstwo pracuje nad rozwiązaniami przyszłości: rządową chmurą, 5G, blockchain, sztuczną inteligencją i internetem rzeczy. Czytaj więcej ...

 

 

Dowody osobiste

AKTUALNOŚCI / SAS 4 / 2018

30 lipca 2018 r. do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy wdrożenia i powszechnego wydawania dowodów osobistych zawierających warstwę elektroniczną, pozwalającą obywatelowi na posługiwanie się uwzględnionymi w niej środkami elektronicznymi. Zgodnie z projektem proces wydawania nowych dowodów ma się rozpocząć już w marcu 2019 r., a wymiana „starych” dokumentów na „nowe” wyposażone w warstwę elektroniczną zakończyć się ma w 2029 r.

Czytaj więcej: Dowody osobiste

 

Gospodarka nieruchomościami

AKTUALNOŚCI / SAS 4 / 2018

Do Sejmu trafiły dwa senackie projekty nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczące kwestii zwrotu wywłaszczonych nieruchomości byłym właścicielom.

Pierwszy dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK 26/14) poprzez umożliwienie byłemu współwłaścicielowi wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobiercy żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o uwłaszczeniu, niezależnie od tego, czy wniosek taki złożyli też pozostali współwłaściciele lub ich spadkobiercy.

Czytaj więcej: Gospodarka nieruchomościami

 

Restrukturyzacja zadłużenia JST 

AKTUALNOŚCI - SAS 4 / 2018

20 lipca 2018 r. do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Finansów Publicznych skierowany został rządowy projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

W projekcie założono racjonalizację zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów. W praktyce rozwiązania umożliwią restrukturyzację długu samorządów poprzez:

Czytaj więcej: Restrukturyzacja zadłużenia JST

 

Czas audytów w ramach II etapu Programu „Przyjazna Polska”

Trwa V edycja Programu „Przyjazna Polska”. Rozpoczął się II etap programu, podczas którego wykwalifikowani audytorzy odwiedzają gminy w celu weryfikacji informacji przesłanych w ankietach zgłoszeniowych. Czytaj więcej ...

 

Samorząd lokalny 2030 a Zintegrowany System

Kwalifikacji jako narzędzie całożyciowej edukacji

Zrównoważony rozwój regionów. Czy obszary wiejskie kiedykolwiek dogonią miejskie?

Trwające spory środowisk naukowych i politycznych o stan oraz proces rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski czy Europy prowadzą do wspólnych wniosków tak zwolenników tezy o pogłębianiu się zróżnicowania poziomu rozwoju i warunków życia regionów, jak i jego oponentów.

Czytaj więcej: Samorząd lokalny 2030 a Zintegrowany Systemu Kwalifikacji jako narzędzie całożyciowej edukacji

 

Gmina zaskarży zarządzenie zastępcze

wojewody zakazujące zgromadzenia

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 3/2018

Uchwała Siedmioosobowego Składu Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z 28 marca 2018 r., sygn. akt III SZP 1/18

Organ gminy jest uprawniony do wniesienia odwołania od zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia wydanego w trybie art. 26b ust. 4 Prawa o zgromadzeniach, a także jest stroną w postępowaniu toczącym się na skutek odwołania organizatora zgromadzenia od takiego zarządzenia. Po upływie terminu zgromadzenia nie staje się zbędne rozpoznanie odwołania od zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia wydanego w trybie art. 26b ust. 4 Prawa o zgromadzeniach.

Czytaj więcej: Gmina zaskarży zarządzenie zastępcze wojewody zakazujące zgromadzenia (3)

 

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji

– wyzwanie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów

ANALIZY | KOMENTARZE - SAS 3 / 2018 

Przepisy ustawy z 20 lipca 2017 r. wprowadziły do prawa polskiego zupełnie nowy rodzaj opłaty za korzystanie z wód, tzn. opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W odróżnieniu od pozostałych opłat, obowiązki związane z ustalaniem wysokości oraz egzekwowaniem uiszczania nowej opłaty zostały nałożone na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Czytaj więcej: Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji – wyzwanie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa