Przegląd legislacyjny

AKTUALNOŚCI / PRZEGLĄD LEGISLACYJNY - SAS 5 / 2017

Dz.U. z 2017 r. poz. 1514, 1529, 1547, 1554, 1711.

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

Od 9 sierpnia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 25 lipca 2017 r. w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1514)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947, z późn. zm.) i określa sposoby, warunki i zakres:

  • współdziałania organów Krajowej Administracji Skarbowej z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi osobami prawnymi, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi;
  • udzielania organom Krajowej Administracji Skarbowej pomocy technicznej;
  • udostępniania organom Krajowej Administracji Skarbowej informacji zgromadzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, prokuraturę, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Od 9 sierpnia 2017 r. obowiązuje ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509)

Nowelizacja ma na celu doprecyzowanie niektórych przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne oraz zdefiniowania działalności „zarządzanie nieruchomościami” oraz „pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”. Uwzględnia ona uwzględnia wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich, postulaty niektórych samorządów i organizacji zawodowych związanych z nieruchomościami.

POMOC DLA GMIN DOTKNIĘTYCH ŻYWIOŁEM

Od 18 sierpnia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1547)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 2 ustawy z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1067) i określa gminy, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Wykaz gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r., jest określony w załączniku do rozporządzenia.

POMOC DLA UCZNIÓW

Od 19 sierpnia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 18 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1554)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) i określa:

  • szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. ustanowionym uchwałą nr 127/2017 Rady Ministrów z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.;
  • formy i zakres pomocy;
  • tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

EWIDENCJA PRODUCENTÓW

Od 8 września 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1711)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 17 ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624) i określa szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w art. 4 pkt 1 ww. ustawy.

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Od 11 września 2017 r. obowiązuje ustawa z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

Ustawa określa:

1) zasady utworzenia i funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości;
2) zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości, w tym nieruchomości budynkowych i lokalowych, do Krajowego Zasobu Nieruchomości, które:

  • stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa, w tym zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, a także powierzonych Agencji Mienia Wojskowego, i które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
  • są przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa – którymi gospodaruj ą właściwe organy;

3) zasady gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości;
4) zasady gospodarowania mieszkaniami na wynajem.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa