AKTA STANU CYWILNEGO

1 marca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Był to projekt rządowy.

Czytaj więcej: AKTA STANU CYWILNEGO

GMINY DOPŁACĄ DO OGRZEWANIA MIESZKAŃ

14 lutego 2018 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

Czytaj więcej: GMINY DOPŁACĄ DO OGRZEWANIA MIESZKAŃ

POMOC SPOŁECZNA

8 lutego 2018 r. Sejm znowelizował ustawę o pomocy społecznej. Był to projekt rządowy.

Czytaj więcej: POMOC SPOŁECZNA

PRZECIW BEZDOMNOŚCI

8 lutego 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Był to projekt rządowy.

Czytaj więcej: PRZECIW BEZDOMNOŚCI

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

26 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony (Dz.U. z 2018 r., poz. 88).

Czytaj więcej: INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

15 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 121 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

KODEKS PRACY

12 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 108 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

KRAJOWY REJESTR ELEKTRONICZNY PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTU DROGOWEGO

Od 30 listopada 2017 r. obowiązują przepisy regulujące Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Rejestr prowadzony jest  w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Czytaj więcej: KRAJOWY REJESTR ELEKTRONICZNY PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTU DROGOWEGO

KARY ZA BLOKOWANIE LINII ALARMOWEJ

Od 19 listopada 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 1941)

Czytaj więcej: KARY ZA BLOKOWANIE LINII ALARMOWEJ

LIKWIDACJA GABINETÓW POLITYCZNYCH W SAMORZĄDACH

Od 18 listopada 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1930)

Czytaj więcej: LIKWIDACJA GABINETÓW POLITYCZNYCH W SAMORZĄDACH

NOWY SPOSÓB FINANSOWANIA NGOS

Od 28 października 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1909)

Czytaj więcej: NOWY SPOSÓB FINANSOWANIA NGOS

WOJEWÓDZKIE FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA

Od 11 października 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 1888)

Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów ustawy o ochronie środowiska w zakresie powoływania i kompetencji organów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Od 11 września 2017 r. obowiązuje ustawa z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

Czytaj więcej: KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Od 9 sierpnia 2017 r. obowiązuje ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509)

Czytaj więcej: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

WSTĘP MAŁOLETNICH NA SALĘ ROZPRAW

Od 14 lipca 2017 r. obowiązuje ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1136).

Czytaj więcej: WSTĘP MAŁOLETNICH NA SALĘ ROZPRAW

ULGI DLA DZIECI UCZĄCYCH SIĘ ZA GRANICĄ

Od 21 kwietnia 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 132)

Czytaj więcej: ULGI DLA DZIECI UCZĄCYCH SIĘ ZA GRANICĄ

ZGROMADZENIA CYKLICZNE

Od 2 kwietnia 2017 r. obowiązuje ustawa z 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 579)

Czytaj więcej: ZGROMADZENIA CYKLICZNE

POSTĘPOWANIE CYWILNE

Od 15 lutego 2017 r. obowiązuje ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 187).

Czytaj więcej: POSTĘPOWANIE CYWILNE

SKOKi

Od 14 lutego 2017 r. obowiązuje ustawa z 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 245).

Czytaj więcej: SKOKi

RACHUNKOWOŚĆ

Od 26 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 61).

Czytaj więcej: RACHUNKOWOŚĆ

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa