ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Od 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 925)

Pobierz treść ustawy w PDF

Celem nowelizacji jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych prawnych i redakcyjnych przepisów, które nie weszły jeszcze w życie, w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Założeniem nowelizacji było:

1)  wprowadzenie przejrzystych zasad w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w mikroinstalacjach, zapewniając, iż takie działania nie mają być nakierowane na osiąganie zysków, a jedynie na zaspokajanie własnych potrzeb energetycznych;
2) zmiana definicji instalacji OZE oraz wprowadzenie nowej definicji hybrydowej instalacji OZE;
3) dokonanie zmian w aukcyjnym systemie wsparcia w zakresie podziału aukcji na koszyki technologiczne oraz promowania w większym wymiarze technologii, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny;
4)  wprowadzenie możliwości bardziej efektywnego wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów biomasy;
5) likwidacja zbędnych elementów zawartych w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE wykorzystujących biomasę, biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny oraz likwidację zagrożenia odebrania całości wsparcia w sytuacji wytworzenia w ww. instalacji energii w oparciu o inne paliwo;
6) wprowadzenie możliwości budowy nowych dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego;
7) doszczegółowienie kwestii związanych z dopuszczalną wartością pomocy publicznej;
8) zastąpienie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. przez Zarządcę Rozliczeń S.A;
9) wprowadzenie procedury badania. tzw. efektu zachęty dla wytwórców biogazu rolniczego.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa