PODATEK DETALICZNY

Od 1 września 2016 r.  obowiązuje ustawa z 6 lipca 2016 r.o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1155)

Pobierz treść ustawy w PDF

Ustawa dotyczy podatku przychodowego, obciążającego bezpośrednio przychody z tytułu odpłatnego zbycia towarów. Głównym celem wprowadzenia nowego podatku jest zwiększenie dochodów budżetowych państwa. Podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni. Przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej, a podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17.000.000 zł.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa