Wschodnie Forum Firm Rodzinnych

2 grudnia 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się Wschodnie Forum Firm Rodzinnych, którego pomysłodawcami i organizatorami byli Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman oraz Prezes Stowarzyszenia „Aktywna Europa” Mecenas Mariusz Filipek.

Czytaj więcej: Wschodnie Forum Firm Rodzinnych

NIK o zadłużaniu samorządów w parabankach

19 PAŹDZIERNIKA 2016

Samorządy korzystały z operacji finansowych innych niż kredyty i pożyczki bankowe oraz emisja obligacji, ponieważ ich sytuacja finansowa często uniemożliwiała uzyskanie tradycyjnego finansowania bankowego. Operacje te pozwalały na obejście mechanizmów ostrożnościowych i pozyskanie środków na projekty unijne lub kontynuowanie rozpoczętych projektów inwestycyjnych. Jednak bardzo często korzystanie z usług tzw. parabanków wiązało się z ponoszeniem przez samorządy kosztów istotnie przewyższających koszty rynkowe i prowadziło do nadmiernego zadłużania, a w skrajnych wypadkach do tzw. pętli zadłużania.

NIK wskazuje, że presja na wykorzystywanie usług tzw. parabanków może ulec zwiększeniu, dlatego konieczne jest wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających samorządy przed niekontrolowanym zadłużaniem.

Czytaj więcej: NIK o zadłużaniu samorządów w parabankach

Po raz piąty przyznano Kryształy PR-u

W Krakowie w zabytkowym Zakładzie Uzdatniania Wody na Bielanach już po raz piąty wręczono Kryształy PR-u – nagrody za najlepsze kampanie promocyjne w samorządziei administracji państwowej. Podczas uroczystej gali wyróżniono m. in. Urząd Miejski w Gdańsku, Miasto Stołeczne Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Dąbrowskie Wodociągi.

Czytaj więcej: Po raz piąty przyznano Kryształy PR-u

NIK o wdrażaniu Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 wdrożono zgodnie z założeniami, skupiając się na obszarach najbardziej zagrożonych korupcją: ochronie zdrowia, obronności, zamówieniach publicznych i administracji państwowej. W ocenie NIK w ciągu dwóch lat wdrażania Programu nie ustrzeżono się jednak błędów. Nie ustalono m.in. szczegółowych harmonogramów poszczególnych przedsięwzięć, nieprecyzyjnie określono mierniki. Brakowało też skutecznego systemu wymiany informacji i współpracy zarówno pomiędzy realizatorami zadań, jak i między środowiskiem naukowym a sektorem pozarządowym.

Czytaj więcej: NIK o wdrażaniu Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji

NIK o sieci kanalizacji sanitarnej

Liczba gospodarstw domowych podłączanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej nie rośnie wystarczająco szybko. Wciąż są miejsca, w których nawet połowa nieruchomości korzysta z przydomowych szamb, choć mogłaby i wręcz ma obowiązek podłączyć się do kanalizacji gminnej. NIK wskazuje, że odpowiedzialność za niepodłączenie zakładanej liczby nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej ponoszą gminy. To one nie wykonały szeregu spoczywających na nich obowiązków.

Czytaj więcej: NIK o sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt otwarty Gdańsk - Jak wyjść z mgły niewiedzy?

Jesień 2016 to dobry czas aby wysnuć kilka refleksji. Mijają właśnie trzy lata, odkąd w Urzędzie Miejskim rozpoczęliśmy proces otwierania danych, wdrażania polityki otwartości w urzędzie. Można się pokusić o kilka obserwacji na temat niektórych skutków projektu Otwarty Gdańsk. Na zbliżającej się Konferencji Computerworld Smart City 2016 w Warszawie zamierzam się podzielić takim podsumowaniem, ale jedno zjawisko można wychwycić dopiero po upływie jakiegoś czasu. Tym zjawiskiem są zmiany w kulturze organizacji. Urząd jest organizacją wbrew pozorom podobną do dużych firm, choć nie uczestniczy w konkurencyjnej grze i ma pewien naturalny monopol.

W samorządzie nie pracuję długo, ale powiedzenie Stephena Hawkinga, że - Największym wrogiem wiedzy nie jest ignorancja, tylko złudzenie wiedzy – sprawdza się tu tak samo jak w korporacjach.

W zarządzaniu inwestycjami, problemami, usługami, strategicznymi decyzjami wciąż zbyt często opieramy się na intuicji, plotkach, przekonaniach, sądach ludzi, których uważamy za autorytety. Opieranie się w zarządzaniu miastem na przesłankach tak kruchych, to po prostu strata czasu, pieniędzy i mijanie się z zasadą gospodarności. To trochę jak jazda z taksówkarzem, który do celu przez nas wyznaczonego zmierza trasą, która wydaje mu się najfajniejsza, zamiast najkrótszą. Takie fantazje kierowcy taksówki zwykle maja odzwierciedlenie w wysokim wskazaniu licznika. Aplikacja MyTaxi czy Ubera już na takie fanaberie nie pozwoli, bo pasażer kontroluje na mapie wybraną trasę.

Czytaj więcej: Projekt otwarty Gdańsk - Jak wyjść z mgły niewiedzy?

Kobiece Forum Samorządowe

Z inicjatywy Przewodniczącej Prezydium Kobiecego Forum Samorządowego, Anny Grygierek, członka Zarządu Związku Gmin Wiejskich w dniach 22-23 września 2016r. odbyło się kolejne spotkanie Kobiecego Forum Samorządowego. Tym razem spotkanie kobiet pełniących funkcję wójtów, burmistrzów, zastępców, sekretarzy czy przewodniczących rad gminnych, odbyło się w Kielcach.

Spotkanie Kobiecego Forum Samorządowego w Kielcach upłynęło pod hasłem „Turystyka na terenach wiejskich- rozwojem gospodarczym”. Panie nie tylko wzięły udział w konferencji, ale również uczestniczyły w wizycie studyjnej.

Panel konferencyjny dostarczył uczestniczkom spotkania wiedzy  dotyczącej rozwoju turystyki. Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mówił o tym jak województwo świętokrzyskie rozwija się pod względem turystycznej atrakcyjności, budując produkt turystyczny.  Przedstawicielki gminy Bieliny – Magdalena Kowalczyk i Dorota Jawor z Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach przedstawiły aspekty aktywizacji społeczno-gospodarczej środowiska lokalnego na przykładzie osady średniowiecznej, produktu turystycznego, z którego słynie gmina Bieliny. Ciekawą perspektywę rozwoju turystyki wiejskiej, na przykładzie rynku francuskiego oraz w ślad za nim idącej Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, tworzącej Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce zaprezentowała Anna Grygierek, członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, Burmistrz Strumienia.

Czytaj więcej: Kobiece Forum Samorządowe

Żywienie uczniów w szkołach publicznych

9 SIERPNIA 2016

Najwyższa Izba Kontroli przygotowuje kontrolę wdrażania zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych. Planuje rozpocząć ją jesienią tego roku w samorządach i szkołach pięciu województw. W centrali Izby odbyło się spotkanie ekspertów, którzy dyskutowali o tym, jak powinny działać szkoły, żeby dobrze wykorzystywać środki publiczne, w tym unijne, przeznaczone na programy żywieniowe, z trwałym pożytkiem dla zdrowia dzieci.

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że w  roku szkolnym 2015/2016 wszedł  w życie zakaz sprzedaży niezdrowych  produktów w szkołach, który wywołał wiele kontrowersji a nawet protesty. Zmodyfikowane  miały być także cele programów żywieniowych, których głównym przesłaniem jest kształtowanie nawyków zdrowego żywienia. W szkołach, przede wszystkim podstawowych, realizowane są programy Owoce i warzywa w szkole, Szklanka mleka. - Na programy te wydatkowano w ostatnim roku budżetowym ok. 250 mln złotych, skorzystało z nich od 11 do 14 tysięcy placówek oświatowych - wyliczał prezes Krzysztof Kwiatkowski. -  Jednocześnie znaczna liczba dzieci korzysta z Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, często także w formie posiłku w szkołach. Program ten, to także znacznie kwoty - około 900 mln rocznie.

Czytaj więcej: Żywienie uczniów w szkołach publicznych

Stanowisko ZGW RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

Związek Gmin Wiejskich RP po wnikliwej analizie projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych negatywnie opiniuje przedłożony do konsultacji publicznej projekt z powodów przedstawionych w załączonym stanowisku.

Czytaj więcej ...

NIK o kształtowaniu cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Postawione w potrójnej roli: właściciela przedsiębiorstwa, regulatora i przedstawiciela konsumentów samorządy nie wykorzystywały skutecznie swoich uprawnień i nie chroniły mieszkańców przed systematycznym wzrostem cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. W ciągu ośmiu lat ceny te wzrosły o ponad 60 proc., co istotnie odbiegało od poziomu inflacji w Polsce. Także wzrost nakładów na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – choć znaczący – nie był wystarczającym uzasadnieniem skali wzrostu cen.

NIK zwraca uwagę, że obciążenie budżetów domowych konsumentów kosztami dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Polsce należy do najwyższych w Unii Europejskiej i osiągnęło już poziom, powyżej którego zostanie naruszona unijna zasada dostępności cenowej usług.

Czytaj więcej ...

Stanowisko ZGW RP w sprawie Prawa zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie tzw. in-house

Związek Gmin Wiejskich RP jednoznacznie sprzeciwia się zaproponowanej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawce dotyczącej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie wyłączenia możliwości stosowania zamówień in-house w przypadku odbioru albo odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych objętych tzw. gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi (poprawka nr 109). W załączeniu przedstawiamy Państwu stanowisko Związku przesłane do Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,  Komisji Gospodarki i Rozwoju - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności - Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Ministerstwa Rozwoju i Urzędu Zamówień Publicznych.

Czytaj więcej ...

NIK o bezpieczeństwie danych

Stosowane przez skontrolowane podmioty państwowe systemy ochrony danych nie zapewniają ich bezpieczeństwa. Działania realizowane w celu jego zapewnienia są prowadzone opieszale, bez z góry przygotowanego planu, a środki przeznaczane na ten cel są niewystarczające. W efekcie istnieje ryzyko, że działanie istotnych dla funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych zostanie zakłócone, a dane w nich się znajdujące trafią w niepowołane ręce.

Czytaj więcej ...

Stanowisko XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wielskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego

Czytaj więcej ...

Stanowisko XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wielskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia roli gmin wiejskich w rozwoju kraju oraz „Paktu dla obszarów wiejskich”

Czytaj więcej ...

Stanowisko XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wielskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie oświaty

Czytaj więcej ....

Strategiczny dział gospodarki państwowej

W środę, 6 kwietnia br. w Pałacu Prezydenckim, odbyło się V posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju pod tytułem ”Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia, szanse”. Spotkanie prowadziła dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, koordynator sekcji "Wieś, rolnictwo" NRR.

Czytaj więcej: Strategiczny dział gospodarki państwowej

Cenntrum Usług Wspólnych w samorządach w Polsce – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy rozwoju

więcej ...

Opinie Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Proponowany projekt godzi w podstawowe interesy wspólnot samorządowych oraz w znaczny sposób ogranicza samodzielność samorządów w decydowaniu o rozwoju gospodarczym gmin z obszarami wiejskimi.

Czytaj więcej ...

NIK o zawieraniu umów zleceń i o dzieło przez organy władzy publicznej

Administracja państwowa powszechnie korzystała – część urzędów także przy realizacji zadań podstawowych – z usług firm i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Wśród skontrolowanych umów stwierdzono przypadki tzw. „śmieciówek”. NIK wskazała także, że kolejne ograniczenia dot. zatrudniania i płac wymusiły na części instytucji (popularne do zakończenia kontroli) pozyskiwanie pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Efekty były jednak odwrotne od zamierzonych: większe koszty zamiast oszczędności i dodatkowo, wątpliwości co do kwalifikacji zatrudnianych osób.

Czytaj więcej ...

NIK o realizacji zadań publicznych przez spółki komunalne

Samorządy gmin i województw w większości nieefektywnie realizowały zadania publiczne za pośrednictwem tworzonych przez siebie spółek. NIK wskazuje na liczne nieprawidłowości, zarówno na etapie tworzenia spółek, jak i w gospodarowaniu przez nie majątkiem, a także w wykonywaniu przez spółki poszczególnych przedsięwzięć. Zdarza się nawet, że spółki prowadzą działalność gospodarczą poza sferą użyteczności publicznej, z naruszeniem przepisów.

Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa