Krajowa Polityka Miejska przyjęta

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia KPM, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju. To pierwsza polska polityka miejska, która wyznacza pożądane kierunki rozwoju miast, o co od wielu lat zabiegał Związek Miast Polskich.

Długotrwałe starania Związku o nadanie odpowiedniej rangi problematyce rozwoju miast przyniosły wreszcie oczekiwane efekty. Warto przypomnieć ważne wydarzenia, które leżą u podstaw powstania tej regulacji. W 2011 roku zaprezentowano raport OECD (Organisation of Economic Co-operation and Development) na temat krajowej polityki miejskiej w Polsce, który został oparty na publikacji ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o stanie miast polskich (2010 r.). W roku 2012 nastąpiła zmiana w ustawie o działach administracji rządowej, w wyniku której w dziale rozwój regionalny polityka miejska uzyskała status podobny jak polityka regionalna, a w marcu 2013 r. rząd przyjął założenia krajowej polityki miejskiej, pozytywnie zaopiniowane przez ZMP oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. W marcu 2014 r. nastąpiła zmiana ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w wyniku której w osobnym rozdziale nastąpiło ustawowe uregulowanie sposobu prowadzenia polityki miejskiej na szczeblu rządowym. W lipcu 2015 r. natomiast Sejm uchwalił ustawę o rewitalizacji, która w polskich warunkach jest kluczowym dla rozwoju miast, od wielu lat oczekiwanym aktem prawnym, opracowanym na podstawie projektu przygotowanego przez Związek Miast Polskich i Śląski Związek Gmin i Powiatów, po wszechstronnych konsultacjach z przedstawicielami miast.

Przedłożony obecnie projekt Krajowej Polityki Miejskiej, został opracowany na podstawie wymienionych wyżej założeń, zgodnie z art. 21c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. KPM określa cele i wskazuje priorytety polityki rządu wobec miast, które są zgodne z przeprowadzoną wcześniej - z udziałem ZMP - diagnozą oraz uwzględniają wyniki prowadzonych przez ponad dwa lata szerokich konsultacji.

Miasta są miejscem koncentracji nauki, usług publicznych i biznesu oraz rozwoju gospodarczego. W ostatnich latach polskie miasta rozwijały się dynamicznie, jednak ze względu na różne potencjały i uwarunkowania, rozwój ten był nierównomierny. Jednocześnie miasta często borykają się z wieloma problemami społecznymi, gospodarczymi i przestrzennymi.

Odpowiedzią na te wyzwania ma być Krajowa Polityka Miejska 2023.
Strategicznym celem Krajowej Polityki Miejskiej 2023 jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, a także poprawienie jakości życia mieszkańców.

KPM dotyczy wszystkich miast, niezależnie od ich wielkości czy położenia. Wskazuje na ich wagę i rolę w generowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy. Rozwojowi miast musi towarzyszyć poprawa jakości życia mieszkańców - funkcjonowanie w przyjaznej, harmonijnej przestrzeni miejskiej z dostępem do wysokiej jakości usług publicznych.

KPM nie zajmuje się wszystkimi elementami rozwoju miast. Koncentruje się na 10 wątkach tematycznych: kształtowaniu przestrzeni, partycypacji publicznej; transporcie i mobilności miejskiej, niskoemisyjności i efektywności energetycznej, rewitalizacji, polityce inwestycyjnej, rozwoju gospodarczym, ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu, demografii i zarządzaniu obszarami miejskimi.

W ramach KPM szczegółowo przedstawiono następujące wyzwania:

 • racjonalne gospodarowanie przestrzenią (w tym zwłaszcza racjonalne jej planowanie i odwrócenie niekorzystnych trendów suburbanizacyjnych, czyli „rozlewania się miast”),
 • dążenie do zrównoważonej mobilności miejskiej, a zwłaszcza preferowanie transportu ekologicznego (zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego),
 • dążenie do zapewniania dostępnych, wysokiej jakości usług publicznych,
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miast;
 • przygotowywanie miast do zmian klimatu, połączone z ochroną środowiska oraz radykalnym zwiększeniem efektywności energetycznej,
 • stawianie czoła wyzwaniom demograficznym,
 • wykorzystanie do rozwoju miast rosnącej aktywności mieszkańców,
 • doskonalenie współpracy i współdziałania samorządów na terenie aglomeracji (miejskich obszarów funkcjonalnych).

W Krajowej Polityce Miejskiej 2023 sformułowano także zobowiązania rządu oraz zalecenia dla władz samorządowych, których wspólnym celem jest to, aby miasta były lepszym miejscem do pracy i życia oraz rozwijały się w sposób zrównoważony.

Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego w Łodzi

Czytaj więcej ...

XVI Kongres Gmin Wiejskich zakończony

Czytaj więcej ... 

Stanowisko Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie projektu ustawy o związkach metropolitalnych

Czytaj więcej...

Pierwszy rządowy projekt PPP w Polsce ma finansowanie

24 sierpnia w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej finansowania projektu pt. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej. Projekt ten to pierwsza inwestycja w Polsce realizowana w formule PPP, gdzie po stronie Partnera Publicznego stoi jednostka organizacyjna Skarbu Państwa. BGK zapewnia finansowanie projektu w ramach programu Inwestycje polskie.

Inwestycja zakłada budowę, a następnie utrzymanie przez 20 lat nowoczesnej siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu o całkowitej powierzchni ponad 10 000 m2. 4-kondygnacyjny budynek będzie spełniać wysokie standardy pracy i obsługi interesantów poprzez zapewnienie m.in. stosownej powierzchni sal rozpraw, efektywnej obsługi i komunikacji, a także bezpieczeństwa i sprawnej archiwizacji dokumentów. Projekt poza powierzchnią użytkową obejmuje także jego kompleksowe wyposażenie, parking podziemny, pełną infrastrukturę techniczną oraz zagospodarowanie terenu.

Czytaj więcej: Pierwszy rządowy projekt PPP w Polsce ma finansowanie

Fundacja PZU wybuduje aktywne przejścia dla pieszych

Warszawa, 27.07.2015 - Komunikat prasowy

Rusza ogólnopolski konkurs dla samorządów „Aktywne przejścia dla pieszych”, którego inicjatorem jest Fundacja PZU. Nagrodą jest wyposażenie niebezpiecznych przejść dla pieszych w rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo użytkowników. Konkurs jest częścią kampanii „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”.
Celem konkursu „Aktywne przejścia dla pieszych” jest zaangażowanie samorządów i społeczności lokalnych w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. Zadaniem uczestników jest wytypowanie i zgłoszenie poprzez swoje gminy niebezpiecznych przejść dla pieszych, które należy zmodernizować. Zwycięży dwadzieścia najniebezpieczniejszych miejsc, które wytypują internauci na stronie www.stopwariatom.pl, a także komisja konkursowa.

Czytaj więcej: Fundacja PZU wybuduje aktywne przejścia dla pieszych

Analiza dotacji dla gmin na zadania zlecone w dziale Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie

Streszczenie: Niniejsza analiza jest odpowiedzią na sygnały z gmin wiejskich, że planowane w 2015 roku dotacje na zadania zlecone w rozdziale 75011 zostały radykalnie obniżone przez Wojewodów stosunku do roku 2014. W celu dokonania porównań wartości i dynamiki zmian dotacji na zadania zlecone pomiędzy województwami, rodzajami JST czy gminami dokonano:

 • pozyskania danych, zestawienia wartości dotacji dla gmin w latach 2014,2015; obliczenia wartości wskaźnika dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz obliczenia zmiany dotacji w 2015 roku w stosunku do 2014.

Czytaj więcej: Analiza dotacji dla gmin na zadania zlecone w dziale Administracja publiczna rozdział Urzędy...

Świadczenie rodzicielskie czeka na podpis Prezydenta RP

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł przez pierwszy rok po urodzeniu dziecka rodzice otrzymają już od początku przyszłego roku. Nowelizacja czeka teraz na podpis Prezydenta RP.

– Od 1 stycznia 2016 r. nie będzie niższego świadczenia na urlopie rodzicielskim niż 1000 zł. Dotyczy to wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś poszukuje pracy, czy pracuje na umowę o dzieło, czy jest studentką, uczennicą, czy jest rolnikiem. To jest postawienie kropki nad i w polityce rodzinnej, która zmienia oblicze demograficzne Polski – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Czytaj więcej: Świadczenie rodzicielskie czeka na podpis Prezydenta RP

Fundusz alimentacyjny: co się zmieni?

Uproszczenie procedur administracyjnych i efektywniejsze odzyskiwanie od dłużników alimentacyjnych należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – to główne zmiany, które przyjął dziś Sejm.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy sposobu odzyskiwania należności od dłużników alimentacyjnych należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Obecnie są one odzyskiwane w praktyce dwutorowo: przede wszystkim przez naczelników urzędów skarbowych (w trybie egzekucji administracyjnej) i przez komorników sądowych (w ramach egzekucji sądowej alimentów). Z analiz wynika, że egzekucja administracyjna przynosi gorsze efekty zwłaszcza w porównaniu do kosztów jej prowadzenia, dlatego po wejściu w życie zmian należności budżetu państwa będą egzekwowane w drodze egzekucji sądowej.

Czytaj więcej: Fundusz alimentacyjny: co się zmieni?

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Czytaj więcej: Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

NIK o realizacji zamówień publicznych

Skontrolowane jednostki publiczne prawidłowo udzielały zamówień publicznych na usługi zewnętrzne. Jednak tylko nieliczne urzędy korzystały z ustawowych możliwości uzyskania najkorzystniejszej oferty przy zawieraniu umów. Większość nadal stosowała najniższą cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, głównie z obawy przed postępowaniami odwoławczymi.

Więcej na: https://www.nik.gov.pl/nik-o-korupcji/nik-o-realizacji-zamowien-publicznych.html

NIK o wykorzystaniu środków PFRON

Samorządy przeznaczają środki z PFRON głównie na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, które w ocenie NIK są mało skuteczną formą rehabilitacji społecznej i zawodowej. Na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych samorządy wydają zaledwie 10-13 proc. środków PFRON.

Więcej na: https://www.nik.gov.pl/nik-o-korupcji/nik-o-wykorzystaniu-srodkow-pfron.html

NIK o polityce prorodzinnej

W ocenie NIK państwo polskie nie wypracowało całościowej i długofalowej polityki rodzinnej, koncentrując działania na doraźnie wprowadzanych rozwiązaniach, bez zapewnienia odpowiedniej koordynacji. Nie zostały określone ramy polityki rodzinnej oraz nie sprecyzowano jej celów i powiązanych z nimi działań. Brakuje również systemowej analizy osiąganych efektów w powiązaniu z ponoszonymi nakładami. Izba odnotowuje, że w ostatnich latach pojawiły się w Polsce działania, które mogą stanowić ważne składowe systemu wsparcia dla polskich rodzin.

Więcej na: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-polityce-prorodzinnej.html

E-zwolnienie zamiast L-4

Od 2016 r. lekarz nie będzie musiał już wypisywać papierowych druków i przekazywać ich oryginału do ZUS, a kopii do pracodawcy. Zarówno ZUS, jaki pracodawca, dostaną informację o zwolnieniu lekarskim drogą elektroniczną. Na wniosek środowiska lekarskiego przez 2 lata, obok elektronicznych zwolnień, nadal będą honorowane tradycyjne papierowe druki, przez lata znane jako L-4, ostatnio nazwane ZUS ZLA. 
Wprowadzenie e-zwolnień pozwoli wyeliminować nadużycia. Obecnie w przypadku krótkookresowych zwolnień lekarskich kontrola ZUS była praktycznie niemożliwa. Zanim zwolnienie trafiało fizycznie do ZUS często kończył się okres, na który zostało wystawione. Teraz ZUS będzie mógł je natychmiast zweryfikować.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że dzięki e-zwolnieniom ZUS zaoszczędzi w przyszłym roku ok. 212 mln zł. Oszczędności będą możliwe m.in. dzięki eliminacji nadużyć, zmniejszeniu zatrudnienia osób obsługujących papierowe druki, a także dzięki oszczędnościom na druku bloczków ze zwolnieniami, co rocznie kosztowało 1,3 mln zł.

Emp@tia może więcej

Sejm 10 lipca uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki zmianom zawartym w tej nowelizacji internetowa Platforma komunikacyjna obszaru Zabezpieczenia Społecznego - Emp@tia będzie w pełni wykorzystywana do wymiany informacji między obywatelem a urzędem.

Emp@tia jest centralnym systemem informatycznym, łączącym systemy informatyczne zabezpieczenia społecznego i rodziny z innymi systemami administracji publicznej. Jednak pełne wykorzystanie możliwości tej platformy nie było możliwe bez zmian prawnych.

Nowelizacja pozwalać będzie przede wszystkim na składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy o Kartę Dużych Rodzin przez internet, bez konieczności osobistego stawiania się w urzędzie. Wszystkie dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, także będą mogły być złożone przez internet - chodzi o takie, których obieg możliwy jest w postaci elektronicznej, a których uwierzytelnienie możliwe jest na poziomie osoby wysyłającej.

Także decyzję będzie można otrzymać elektronicznie. Uwierzytelnienie składanych dokumentów będzie się odbywać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP. Cały proces ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obok tradycyjnej drogi „papierowej”, będzie więc mógł być realizowany przez internet.

Ponadto, dzięki wprowadzanym w nowelizacji zmianom, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą musiały zdobywać i przedstawiać szeregu dokumentów i zaświadczeń z innych urzędów - np. zaświadczeń z urzędu skarbowego o dochodach,  zaświadczeń z ZUS o wysokości składki zdrowotnej, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, gdyż urząd rozpatrujący wniosek o dane świadczenia samodzielnie uzyska wymagane informacje w drodze wymiany danych z właściwą instytucją. 

Po zakończeniu procesu legislacyjnego wprowadzone zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Inspiracje, inwestycje, innowacje!

Chińczycy, mieszkańcy kraju, który na początku 2015 roku prześcignął gospodarczo wszystkie inne państwa świata mawiają, że nawet najdłuższa droga zaczyna się zawsze od pierwszego kroku. Pro-aktywna postawa, działanie, systematyczność, a nade wszystko innowacyjny sposób dają przewagę konkurencyjną i są siłą napędową nie tylko przedsiębiorstw, ale także miast, gmin i regionów.

Czasy, kiedy przedstawiciele samorządów czekali na pojawienie się inwestorów z założonymi rękami odeszły już dawno w niepamięć. Dziś pomiędzy gminami, miastami i województwami toczy się zacięta walka, w której nagrodami są m.in. nowe miejsca pracy, poprawa jakości życia mieszkańców czy rozwój infrastruktury. Wygrają ci, którzy nie tylko przygotują atrakcyjną ofertę inwestycyjną, ale również zrozumieją, że innowacyjność przestała być modnym trendem i stała się koniecznością. I nie dotyczy to wyłącznie biznesu. Wspieranie innowacyjności jest narzędziem do pozyskiwania wartościowych inwestycji w gminie.

Czytaj więcej: Inspiracje, inwestycje, innowacje!

Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki

Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki – Ogólnopolski Program Umacniania Wiarygodności to inicjatywa, której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w czterech obszarach: przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz w ochronie zdrowia. Organizatorem Programu jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

Przedsięwzięcie skierowane jest do podmiotów i osób, które podejmują działania na rzecz rozwoju i innowacyjności, z rzetelnością podchodzą do swoich klientów, kontrahentów i pracowników.
W ramach Programu realizowane są dwa projekty: Rzetelni i Liderzy Polskiej Gospodarki.

W tym roku Rada Programowa nagrodzi Rzetelnych po raz piąty, wyróżni te podmioty, które w swoich działaniach kierują się etyką, profesjonalizmem oraz rzetelnością. Uczestnicy mogą ubiegać się o Certyfikaty przyznawane w zależności od obszaru prowadzonej działalności:

 • Rzetelni w Biznesie – wyróżnienie dla firm działających na polskim rynku, które spełniają kryteria wysokiej jakości organizacji pracy i zarządzania,
 • Rzetelni w Ochronie Zdrowia – Certyfikat przyznawany placówkom medycznym i firmom branży medycznej, kierujących się etyką, profesjonalizmem i efektywnością zarządzania,
 • Rzetelny Samorząd – tytuł dla samorządów, które dbają o wysokie standardy i stwarzają korzystne warunki dla rozwoju społeczności lokalnej,
 • Rzetelna Instytucja – wyróżnienie przyznawane instytucjom i jednostkom, które poprzez swoją działalność istotnie wpływają na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny swojego otoczenia,
 • Rzetelny Menedżer - nagroda dla osób zarządzających, właścicieli firm, samorządowców, którzy dbają o poszanowanie norm etycznych, a prowadzone przez nich podmioty rozwijają się na ponad przeciętnym poziomie,
 • Złoty Certyfikat – specjalny tytuł przyznawany podmiotom, które we wcześniejszych latach uzyskały już tytuł w projekcie Rzetelni.

Liderzy Polskiej Gospodarki to nagroda specjalna, która powstała aby wskazywać i budować rozpoznawalność polskich marek oraz osób, które swoją działalnością inspirują innych.
Nagrodzonych poznamy podczas Wielkiej Gali w czerwcu br., kiedy Laureatom Programu zostaną wręczone Certyfikaty i Statuetki. Będzie to doskonała okazja do spotkania nagrodzonych Uczestników, ale również przedstawicieli świata polityki, biznesu oraz środowisk branżowych.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą podjąć wyzwanie i dołączyć do „Liderów Polskiej Gospodarki” – zapraszamy na stronę www.polskagospodarka.org.pl

Alternatywne formy finansowania to odpowiedź na potrzeby samorządów

Nowo wybrane samorządy stają właśnie przed nie lada wyzwaniem, związanym z alokacją środków z budżetu centralnego oraz funduszy unijnych na okres 2014-2020. Ich wykorzystanie będzie miało kluczowy wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny Polski w nadchodzących latach. Dlatego też jednostki samorządu terytorialnego, zmagające się z ograniczonymi możliwościami budżetowymi, poszukują dodatkowych źródeł finansowania zewnętrznego, które pozwolą im z udzielanego wsparcia w pełni skorzystać.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, jednostki samorządu terytorialnego planują zbiorczo zamknąć budżety 2014 deficytem w wysokości 14,2 mld złotych. Ich zadłużenie w III kwartale br. wzrosło o 673,0 mln złotych względem kwartału poprzedzającego. Ten stan rzeczy jest konsekwencją wieloletnich wydatków ponoszonych przez samorządy na cele inwestycyjne oraz realizację zadań własnych, w sektorze oświatowym, ochrony zdrowia, transportu czy mieszkalnictwa. Brak równowagi finansowej może skutkować rezygnacją z części planowanych inwestycji lub decyzją o ich realizacji jedynie w ograniczonym zakresie. Chęć przeciwdziałania takiej konieczności skłania jednostki samorządu terytorialnego do poszukiwania alternatywnych form finansowania działalności – przyznali zgodnie eksperci zgromadzeni na konferencji Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014.

Czytaj więcej: Alternatywne formy finansowania to odpowiedź na potrzeby samorządów

Jednolity tekst rozporządzenia o wynagrodzeniach samorządowców

Publikujemy obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Obwieszczenie z 18 listopada 2014 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw 11 grudnia. Jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uwzględnienia zmiany wprowadzone: nowelizacją rozporządzenia z 30 września 2013 r. (Dz. U. poz. 1218) oraz
nowelizacją z 9 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 958).

Zmiany, które obowiązują po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia, dotyczą urzędników zatrudnionych w urzędach pracy oraz członków zarządu stołecznych dzielnic.

ZOBACZ: JEDNOLITY TEKST ROZPORZĄDZENIA WS. WYNAGRADZANIA.PDF

Kalendarium jubileuszu 25-lecia samorządności w Polsce

W 2015 roku obchodzić będziemy jubileusz 25-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Kancelaria Prezydenta RP zaprezentowała kalendarium planowanych wydarzeń. Obchody rozpoczną się orędziem prezydenta Bronisława Komorowskiego.

ZOBACZ PLAN WYDARZEŃ I PRZEDSIĘWDZIĘĆ W ROKU 2015

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa