Przegląd ustawodawczy

PRZEGLĄD USTAWODAWCZY - SAS 12 / 2011

CMENTARZE I CHOWANIE ZMARŁYCH

Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 144, poz. 853) 

Nowelizacja dodała do ustawy art. 11 ust. 5a, zgodnie z którym w przypadku dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla którego na wniosek osoby uprawnionej do pochowania (np. rodziców) sporządzono kartę zgonu, dla celu pochowania zwłok oraz celu statystycznego nie jest wymagana adnotacja urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.


POLICJA

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1205) 

Nowelizacja dotyczy zmiany wymagań w stosunku do kandydatów do służby w Policji, w tym rezygnacji ze zbyt rygorystycznego wymogu niekaralności za wykroczenia


PRZEMOC W RODZINIE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze zm.) i określa:

 • procedurę „Niebieskie Karty”,
 • wzory formularzy „Niebieska Karta” wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę.

 

ASYSTENCI PROKURATORÓW

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora

(Dz. U. z 2011 r. Nr 210, poz. 1257 ze zm.) 

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 100c ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) i określa:

 • szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania oraz etapy i przebieg konkursu na stanowisko asystenta prokuratora,
 • skład komisji konkursowej oraz sposób i tryb jej działania,
 • zakres i sposób udostępniania kandydatowi na stanowisko asystenta prokuratora informacji o przebiegu i wynikach konkursu.


EUROPEJSKIE RADY ZAKŁADOWE

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 213, poz. 1265) 

Nowelizacja dotyczy wdrożenia w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym


PRAWO CYWILNE

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 85., poz. 458) 

Nowelizacja ma na celu ułatwienie obrotu prawnego i uniknięcia komplikacji związanych z dziedziczeniem dowolnie wybranych przez strony składników majątkowych takich jak: przedsiębiorstwo, nieruchomości, udziały lub akcje w spółkach kapitałowych oraz zbywalnych praw i obowiązków w spółkach osobowych a także zmiany konstrukcji prawnej darowizny na wypadek śmierci przez wyłączenie tej instytucji z dziedziny prawa spadkowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

(Dz. U z 2011 r. Nr 216, poz. 1276)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 17a ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) i określa:

 • wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych oraz szczegółowy zakres danych w nim zawartych,
 • rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do zeznania podatkowego,
 • przypadki, w których może być złożone wspólne zeznanie podatkowe, oraz tryb jego składania.


USŁUGI PŁATNICZE

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175) 

Ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych, w tym:

 • warunki świadczenia usług płatniczych, w szczególności dotyczące przejrzystości postanowień umownych i wymogów w zakresie informowania o usługach płatniczych;
 • prawa i obowiązki stron wynikające z umów o świadczenie usług płatniczych, a także zakres odpowiedzialności dostawców z tytułu wykonywania usług płatniczych;
 • zasady prowadzenia działalności przez instytucje płatnicze i biura usług płatniczych, w tym za pośrednictwem agentów tych podmiotów, oraz zasady sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami.


FINANSOWANIE SPORTU UCZNIÓW

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1290) 

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 133 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) i określa:

 • warunki i tryb przyznawania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • tryb składania wniosków i dane, jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie dofinansowania zajęć;
 • tryb przekazywania środków z Funduszu;
 • wysokość dofinansowania zajęć.


SPÓŁKI HANDLOWE

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1182) 

Nowelizacja dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z września 2009 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek; proponowane przepisy zakładają liberalizację obowiązków związanych z procedurami łączeniowymi i podziałowymi


PRAWO BANKOWE

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1181) 

Nowelizacja dotyczy zasad i trybu powierzania przez banki wykonywania czynności z zakresu działalności bankowej podmiotom zewnętrznym (outsoursing bankowy), redefinicji niektórych pojęć i usunięcia wątpliwości interpretacyjnych


DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) i określa:

 • warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych, w tym reguły tworzenia elektronicznej skrzynki podawczej;
 • formę urzędowego poświadczania odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów;
 • sposób sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych;
 • sposób udostępniania kopii dokumentów elektronicznych oraz warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów dokumentów.

 

ZATRUDNIENIE SOCJALNE

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1211 ze zm.) 

Nowelizacja porządkuje działania związane ze wspieraniem aktywności zawodowej uczestników centrów integracji społecznej oraz uczestniczących w zajęciach klubów integracji społecznej


PRAWO ENERGETYCZNE

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz.1208) 

Nowelizacja dotyczy m. in. definicji odbiorcy krajowego, ważności warunków przyłączenia, określenia wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej, wymogu aktualizacji przez przedsiębiorstwo energetyczne informacji dotyczących podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej, warunków sprzedaży energii elektrycznej oraz wymagań w zakresie posiadania i kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją sieci.


PRAWO POBIERCZE

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo pobiercze 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 529) 

Ustawa określa:

 • zasady i warunki wprowadzania do obrotu wyrobów z metali szlachetnych oraz obrotu nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zasady i tryb przeprowadzania badań i oznaczania wyrobów z metali szlachetnych oraz wyrobów zawierających metale szlachetne;
 • obowiązujące próby dla wyrobów z metali szlachetnych;
 • organizację administracji probierczej;
 • zasady nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy.

Zgodnie z art. 2 ustawy metalami szlachetnymi w rozumieniu ustawy są:

 • platyna, pallad, złoto i srebro,
 • metale z grupy platynowców: iryd, osm, rod i ruten
 •  w stanie czystym albo w stopach z innymi metalami.

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa