Aktualności legislacyjne

PREZYDENT RP

25 maja - W Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu. Dzień Samorządu Terytorialnego jest obchodzony 27 maja. Tego właśnie dnia, 27 lat temu, w 1990 r., w III RP odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory do rad gmin. Dzień ten uważa się za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego. Dla upamiętnienia rocznicy, w 2000 r. został ustanowiony Dzień Samorządu Terytorialnego. Pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe były możliwe dzięki uchwaleniu przez Sejm kontraktowy niecałe trzy miesiące wcześniej ustawy o samorządzie gminnym. W miejsce istniejących w PRL rad narodowych wprowadzono rady gmin o znacznie większych uprawnieniach. Gminy przejęły 100 tys. pracowników administracji, uzyskały odrębne budżety, nieruchomości oraz 1,5 tys. przedsiębiorstw. Polacy wybrali ponad 50 tys radnych.

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

25 maja - z okazji przypadającego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego przedstawiciele organizacji samorządowych skierowali apel do Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, o podjęcie niezbędnych działań dla przeciwdziałania recentralizacji i osłabiania samorządu terytorialnego. Czytaj więcej ...

24 kwietnia - Rada miasta Piła podjęła uchwałę o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego przepisów ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180). Chodzi o nowelizację, która odebrała gminom kompetencję w zakresie zatwierdzania taryf opłat za wodę i ścieki i przekazała ją regulatorowi funkcjonującemu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa państwowego – Wody Polskie. Rada miasta Piły uzasadnia, że domaga się stwierdzenia niezgodności przepisów z Konstytucją m.in. z powodu pominięcia zasady rozpatrywania projektu ustawy w trzech czytaniach sejmowych, z powodu naruszenia zasad poprawnej legislacji, z powodu złamania zasad dialogu społecznego i ze względu na naruszenie procedur. – Przepisy wykraczają poza granice ingerencji ustawodawcy w samodzielność gminy – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

10 maja - zakończyło się 62 posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. ustawę o ochronie danych osobowych. Zaproponowane regulacje wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe. Nowa ustawa ma wejść w życie 25 maja 2018 r.

Kolejną uchwaloną przez Sejm ustawą była nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z jej przepisami osobie ubiegającej się o prawo jazdy oraz o pozwolenie na kierowanie tramwajem będą realnie groziły konsekwencje prawne w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia. Wg orzeczenia Sądu Najwyższego obecnie obowiązujące przepisy ustawy o kierujących pojazdami nie zawierają upoważnienia organu administracji do odbierania od osób wnioskujących o wydanie prawa jazdy oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych co do podlegania zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

8 maja - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będą wymierzali kary pieniężne za nieprzekazanie KOWR informacji miesięcznych o ilości skupionego mleka przez podmioty skupujące ten surowiec. Obecnie kary te wymierzają dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). To najważniejsza zmiana wprowadzona tą nowelą ustawową. Z kolei Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (obecnie robi to KOWR) zajmie się opracowywaniem wniosków o wydanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów, które będą udostępniane na stronach internetowych ARMiR i KOWR.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wprowadzono rozwiązania, które umożliwią spełnienie wymagań importowych państw trzecich (spoza Unii Europejskiej), dotyczących bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego. Jest to zasadniczym warunkiem utrzymania i ubiegania się o otwarcie nowych rynków zbytu dla polskich towarów rolno-spożywczych. Chodzi o to, aby zapewnić stałą obecność polskich produktów żywnościowych na rynkach pozaeuropejskich oraz ograniczyć występowanie incydentów, które naruszałyby wizerunek Polski, jako rzetelnego wytwórcy i eksportera.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

 

12-13 CZERWCA 2018 R. - JACHRANKA K.WARSZAWY

Krajowy Kongres Forów Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z działającymi przy naszych ośrodkach regionalnych Forami Skarbników organizuje Krajowy Kongres Forów Skarbników w dniach 12-13 czerwca w Jachrance koło Warszawy. Wydarzenie jest inicjatywą która wyrosła na bazie ponadregionalnych spotkań Forów Skarbników, organizowanych przez Fundację. Czytaj więcej ...

 

19–20 CZERWCA 2018 r. - POZNAŃ

25-lecie reaktywacji Związku Gmin

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej!

Zapraszamy na XVIII Kongres Gmin Wiejskich. Czytaj więcej ...

 

26-27 CZERWCA 2018 r. - WROCŁAW

IX Kongres Regionów!

Tegoroczna, dziewiąta edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „Megatrendy w miastach i regionach”. Czytaj więcej ...

 

12 CZERWCA 2018 r. - WARSZAWA  

VIII edycja konferencji Innowacyjna Gmina

Współczesne miasta to skomplikowany, niepowtarzalny łańcuch powiązań i wzajemnych zależności. Innowacyjne technologie, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zużycia energii i wody, niezawodna energetyka, elektromobilność, nowoczesne usługi dla mieszkańców – to tylko niektóre wyzwania, które stoją dzisiaj przed włodarzami polskich miast. Tematom tym chcemy poświęcić tegoroczną konferencję Innowacyjna Gmina, która odbędzie się już 12 czerwca br.

Czytaj więcej: VIII edycja konferencji Innowacyjna Gmina

 

27-29 CZERWCA 2018 R. - GDAŃSK

22. Konferencja Miasta w Internecie

Zapraszamy do udziału w największym w Polsce forum debaty na temat cyfryzacji sektora publicznego Czytaj więcej ...

 

KWIECIEŃ-CZERWIEC 2018 r.

16 konferencji BGK we wszystkich miastach wojewódzkich!

Konferencje, które odbywają się w 16 regionach Polski, są miejscem wymiany doświadczeń  pomiędzy przedstawicielami lokalnych władz i biznesu.Każda konferencja jest niepowtarzalnym wydarzeniem uwzględniającym specyfikę i potrzeby konkretnego regionu, lokalnych władz, przedsiębiorców i społeczności. Czytaj więcej ...

 

26-27 CZERWCA 2018 R. – WARSZAWA

V Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy

To już ostatni moment na zgłoszenie się na V Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy 26-27.06.2018 w Warszawie. Zarejestruj się! Czytaj więcej ...

 

27 CZERWCA 2018 r – Warszawa

RODO W PRAKTYCE

Jakie są pierwsze doświadczenia? Czego możemy się spodziewać po zmianach? Czytaj więcej ...

 

RELACJA!

III Krajowy Kongres Sekretarzy w Gdyni

14-15 maja w Gdyni odbyło się doroczne spotkanie Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego z całej Polski. To było dobre i efektywne spotkanie, pełne zaangażowania w aktualne i ważne zagadnienia dla administracji samorządowej. Czytaj więcej ...

 

 

RELACJA!

10 i 11 kwietnia w Warszawie odbyło się

XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Obecni na tym wydarzeniu delegaci przyjęli 8 stanowisk w sprawach dotyczących samorządu powiatowego.

Czytaj więcej: 10 i 11 kwietnia w Warszawie odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

 

Bez przełomu w kwestii jawności

życia publicznego w nowej ustawie

AKTUALNOŚCI / ANALIZY - KOMENTARZE - SAS 2 / 2018

Projekt ustawy o jawności życia publicznego dotyczy materii szerszej niż zapowiada sam tytuł. Jej zakres obejmuje „zasady i tryb dostępu do informacji o sprawach publicznych” oraz „zasady jawności w procesie stanowienia prawa”. Reguluje także kwestie lobbingu, unikania konfliktu interesów, składania i upubliczniania deklaracji majątkowych oraz działań antykorupcyjnych, w tym ustanawia status „sygnalisty” – osoby zgłaszającej możliwość popełnienia przestępstwa przez „podmiot, z którym związana jest umową o pracę, stosunkiem służbowym lub innym stosunkiem umownym”.

Czytaj więcej: Bez przełomu w kwestii jawności życia publicznego w nowej ustawie


Inspektor ochrony danych osobowych w samorządach

AKTUALNOŚCI / TEMAT NUMERU - SAS 2/2018

Większość samorządów rozpoczęła już przygotowania zmierzające do wprowadzenia w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1 dalej jako RODO), które zacznie obowiązywać od 25 maja b.r. Nowa regulacja wprowadza nową filozofię z zakresie ochrony danych osobowych, zmuszając każdy podmiot (zarówno prywatny jak i publiczny) do weryfikacji posiadanych rozwiązań w tym zakresie.

Uzyskaj dostęp do całego artykułu - PRZENUMERATA 2018 - Czytaj więcej ...

 

Akta stanu cywilnego

AKTUALNOŚCI - SAS 2 / 2018

1 marca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Był to projekt rządowy.

Uchwalona nowelizacja przewiduje, że od 1 czerwca 2018 r. możliwe będzie zgłoszenie urodzenia dziecka także w formie dokumentu elektronicznego. Zgłoszenie ma również zawierać oświadczenie o wyborze imienia dla dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia dziecka w USC, osobie zgłaszającej ten fakt zostanie przesłany – w postaci papierowej lub elektronicznej – odpis aktu urodzenia dziecka, a także powiadomienie o nadanym mu numerze PESEL i zaświadczenie o jego zameldowaniu, o ile wystąpią takie przesłanki.

 

Wynagrodzenia pracowników JST

AKTUALNOŚCI - SAS 2 / 2018

15 lutego 2018 r. do konsultacji międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Projekt powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych pozostaje w związku z wejściem w życie ustawy z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1930). Zgodnie z art. 3 tej ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 37 ust. 1, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 17 86, z późn. zm.), zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 znowelizowanej ustawy, nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (tj. 19 maja 2018 r.). Projekt pomija stanowiska doradców i asystentów, których możliwość zatrudniania została uchylona ww. ustawą, natomiast wiele dotychczasowych regulacji zostało utrzymanych. W projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie nowych rozwiązań, m.in. możliwości prowizyjnego wynagradzania pracowników samorządowych. Zmienią się także zasady wypłacania dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej czy jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę.

 

Gminy dopłacą do ogrzewania mieszkań

AKTUALNOŚCI - SAS 2 / 2018

14 lutego 2018 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

Celem projektu ustawy jest stworzenie podstawy prawnej, umożliwiającej samorządom udzielenie pomocy mieszkańcom, którzy ponoszą wysokie koszty ogrzewania mieszkań. Mieszkania z ogrzewaniem elektrycznym, są najczęściej położone w ścisłych centrach miast, nierzadko usytuowane w zabytkowych kamienicach, których efektywność energetyczna okazuje się być zdecydowanie poniżej standardów. Z licznych skarg obywateli, napływających do samorządowców i parlamentarzystów wynika, że koszty ogrzewania elektrycznego mieszkań w sezonie grzewczym sięgają nawet kilku tysięcy złotych.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa