Wniosek wysłany listem traktuje się jak niezłożony

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 3/2017

Na podstawie wyroku NSA z 21 kwietnia 2017 r., sygnatura akt II OSK 494/16

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć osobiście, w dowolnym urzędzie gminy w Polsce albo też drogą elektroniczną. Nie istnieje natomiast możliwość skutecznego wniesienia takiego pisma za pośrednictwem operatora pocztowego.

Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zapadł 21 kwietnia 2017 r. W rozpatrywanej przez NSA sprawie jeden z mieszkańców Gdyni wysłał listem poleconym do prezydenta tego miasta wniosek o wydanie mu dowodu osobistego. Prezydent odmówił, wskazując że taki wniosek można wnieść jedynie osobiście, albo w wersji elektronicznej. Mieszkaniec wyjaśnień nie przyjął i wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność organu. Sąd I instancji wyrokiem z 13 listopada 2015 r. skargę oddalił, podzielając stanowisko organu (sygnatura akt III SAB/Gd 28/15). Do takich samych wniosków doszedł NSA oddalając skargę kasacyjną mieszkańca. – Przepisy ustawy o dowodach osobistych oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposób i tryb postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że jedynymi dopuszczalnymi sposobami skutecznego złożenia wniosku o wydanie/wymianę dowodu osobistego jest albo wysłanie pisma drogą elektroniczną, albo złożenie go osobiście w dowolnym urzędzie gminy w kraju – potwierdził NSA.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa