AKTUALNOŚCI

Praca dla cudzoziemców
Nowe kompetencje dla RIO
Zakaz handlu w niedziele
Większa ochrona zwierząt
Samorządy bardziej ugodowe?
Zatwierdzanie arkuszy ozganizacyjnych na rok szkolny 2017/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Program opieki nad zwierzętami musi wskazywać konkretne schronisko

ORZECZNICTWO

Wniosek wysłany listem traktuje się jak niezłożony
Koszalin wygrywa z wojewodą

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY

Restrukturyzacja zadłużenia samorządów sposobem na zdobycie środków inwestycyjnych
Ministerstwo Finansów planuje ograniczenie możliwości zaciągania zobowiązań przez samorządy
Gospodarka odpadami - problemy i wyzwania

TEMAT NUMERU

Ważne zmiany w KPA 

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Co wójt, burmistrz czy prezydent musi wykazać w oświadczeniu majątkowym?
Jak traktować anonimy wpływające do urzędu?
Kontrola legalności miejscowego planu przez sąd administracyjny
Gmina może uchwalić plan miejscowy dla pojedynczej działki
Czy można nadać adres nieruchomości z danymi sąsiedniej wsi?
Czy gmina jest uprawniona do wprowadzenia prohibicji na swoim terenie?
Uchwała o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Udostępnienie informacji o wysokości środków finansowych wydatkowanych z budżetu gminy

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zakładu gospodarki komunalnej
Usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla gminnej spółdzielni
Kto dokonuje oznaczenia drogi ewakuacyjnej w przypadku nieruchomości oddanej w trwały zarząd?

FINANSE SAMORZĄDU

Czy należy zmienić opłatę za pobyt w DPS dla osób przyjętych przed 2004 r.?
Nakłady na zadanie inwestycyjne gminy
Czy konieczne jest wykazanie wkładu osobowego w rozliczeniu zadania publicznego?
Drogi wewnętrzne w zarządzie starostów należące
do Skarbu Państwa jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie gruntów pod liniami elektroenergetycznymi pozostającymi w zarządzie nadleśnictw

POWIATY

Czy starosta może wydawać przepisy porządkowe?
Wstrzymanie legalizacji samowoli do czasu ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej
Zaprzestanie nielegalnego użytkowania budynku a wysokość kary

PRAWO PRACY

Pozycja sekretarza w samorządzie
Czy można zawrzeć dodatkową umowę o pracę ze skarbnikiem?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołania
Nowe zasady zawierania umowy koncesji
Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę

 

DODATEK I  - Pracownik w samorządzie

Nagroda jubileuszowa - przykłady z gmin

Cała nagroda czy tylko wyrównanie?
Niewypłacenie nagrody w terminie
Czy służbę wojskową wlicza się do stażu pracy?

Rekompensata dla pracowników samorządowych za pracę w weekend

Ponowne zatrudnienie emerytowanego pracownika

 

 

DODATEK II - Orzecznictwo i rozstrzygnięcia nadzorcze dla samorządów

Skarga na bezczynność organu gminy nie zawsze jest dopuszczalna
Negatywna ocena okresowa może naruszać dobra osobiste pracownika samorządowego
Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na inwestycję drogową nie wyłącza stosowania art. 49 k.p.a.
Budynek położony w granicy działki musi odpowiadać warunkom technicznym
Wspólnicy spółki cywilnej podatnikiem podatku od nieruchomości
Cyrk nie zaskarży zarządzenia prezydenta zakazującego dzierżawy terenu
Wniosku o odwołanie starosty nie głosuje się na sesji, na której został wniesiony
Miejsce zameldowania a wygaśnięcie mandatu radnego
Rada gminy musi uwzględniać opinię kuratora
w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
nie mogą być modyfikowane przez gminną komisję

Kto może brać udział w konsultacjach gminnych?Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa