PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

NAWOZY I NAWOŻENIE – TEKST JEDNOLITY

13 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 76 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Ustawa reguluje: warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem spraw związanych z wprowadzaniem do obrotu nawozów uregulowanych w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie; warunki i tryb wprowadzania do obrotu środków wspomagających uprawę roślin; zadania i właściwość organów oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wprowadzania do obrotu: nawozów na podstawie przepisów rozporządzenia nr 2003/2003, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin określonym w Rozdziale IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003; stosowanie nawozów i środków wspomagających uprawę roślin w rolnictwie; zapobieganie zagrożeniom zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, które mogą powstać w wyniku przewozu, przechowywania i stosowania nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin; agrochemiczną obsługę rolnictwa.


OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 – TEKST JEDNOLITY

13 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 75 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ustawa określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; warunki świadczonych usług; kwalifikacje osób sprawujących opiekę; zasady finansowania opieki; nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.


FUNKCJONOWANIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – TEKST JEDNOLITY

15 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 102 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Ustawa określa zasady: organizacji, działalności oraz zrzeszania się banków spółdzielczych, z zastrzeżeniem ust. 2; działalności oraz zrzeszania się banków zrzeszających banki spółdzielcze; tworzenia i funkcjonowania systemu ochrony; tworzenia i funkcjonowania zrzeszenia zintegrowanego.


ELEKTROMOBILNOŚĆ I PALIWA ALTERNATYWNE – TEKST JEDNOLITY

18 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 110 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Ustawa określa: zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, w tym wymagania techniczne, jakie ma spełniać ta infrastruktura; obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych; obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych; warunki funkcjonowania stref czystego transportu; krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji.


KRAJOWY REJESTR SĄDOWY – TEKST JEDNOLITY

18 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 112 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych. Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze). Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności związane z prowadzeniem rejestru, polegające na zapewnieniu zainteresowanym: wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych; dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych.


NABYWANIE OD SKARBU PAŃSTWA AKCJI – TEKST JEDNOLITY

18 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 116 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.

Ustawa reguluje zasady nieodpłatnego nabywania akcji przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców oraz zamiany akcji posiadanych przez uprawnionych akcjonariuszy lub zamiany prawa do ekwiwalentu w związku z procesem konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.


MIKROORGANIZMY I ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE – TEKST JEDNOLITY

18 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 117 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Ustawa określa zasady: zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych; zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych; zamierzonego uwalniania organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska; wprowadzania do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych; prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych.


NASIENNICTWO – TEKST JEDNOLITY

19 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 129 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 9 listopada 2021 roku o nasiennictwie.

Ustawa reguluje sprawy rejestracji odmian oraz wytwarzania, oceny i kontroli materiału siewnego odmian gatunków roślin uprawnych; rejestracji odmian oraz wytwarzania, oceny i kontroli materiału siewnego odmian gatunków roślin uprawnych tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; wytwarzania, oceny i kontroli materiału siewnego następujących roślin uprawnych: roślin ozdobnych lub użytkowanych jako rośliny ozdobne, nieprzeznaczonych do obrotu na obszarze Unii Europejskiej odmian gatunków roślin rolniczych objętych systemami oceny określonymi przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ogłoszonymi na stronach internetowych tej organizacji, sadzonek winorośli – oraz obrotu tym materiałem.


SYSTEM MONITOROWANIA I KONTROLOWANIA PALIWA – TEKST JEDNOLITY

21 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 133 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Ustawa określa zasady: organizacji i działania systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw przeznaczonych do stosowania: w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających, jeżeli nie znajdują się na wodach morskich; w instalacjach energetycznego spalania oraz w statkach żeglugi śródlądowej, jeżeli nie znajdują się na wodach morskich; w wybranych flotach; przez rolników na własny użytek; monitorowania oraz stosowania niektórych środków ograniczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw stosowanych w transporcie i energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych – w celu ograniczania negatywnych skutków oddziaływania paliw na środowisko oraz zdrowie ludzi. Zasady kontrolowania jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu lub obejmowanych procedurą celną dopuszczenia do obrotu, jeżeli paliwa te przeznaczone są do użycia w: gospodarstwach domowych; instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Dodatkowo określa także zasady: oznakowania miejsc tankowania paliw ciekłych; formułowania i udostępniania informacji o możliwości tankowania pojazdu samochodowego paliwem ciekłym.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa