PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

AKTUALNOŚCI | PRZEGLĄD LEGISLACYJNY - SAS 6 / 2021

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

USTAWA OKOŁOBUDŻETOWA

22 października 2021 r. weszła w życie ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1901).

Przepisy ustawy nowelizującej dotyczą:

 • zniesienia ograniczeń dotyczących wynagrodzeń w określonych jednostkach sektora finansów publicznych;
 • stworzenia podstaw prawnych do przekazywania nagród pracownikom określonych jednostek sektora finansów publicznych;
 • utworzenia dodatkowego funduszu motywacyjnego w określonych jednostkach sektora finansów publicznych, z którego będą mogły być wypłacane specjalne dodatki motywacyjne pracownikom tych jednostek;
 • stworzenia podstaw prawnych do przekazywania określonym funduszom celowym środków w formie tzw. wpłat z budżetu państwa;
 • modyfikacji zasad dokonywania wydatków oraz wprowadzania zmian w planach finansowych niektórych funduszy celowych;
 • stworzenia podstawy prawnej do przekazania, w formie subwencji ogólnej, dodatkowych środków na rzecz uczelni publicznych, uczelni uprawnionych do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznych oraz instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

26 października 2021 r. weszła w życie ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927).

Podstawowym celem ustawy jest zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego optymalnych warunków prowadzenia przez nie gospodarki finansowej w związku z Programem Polski Ład. W treści ustawy przewiduje się m.in.:

 • wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw, tj. części rozwojowej;
 • określenie nowych zasad ustalania kwot udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, w tym poprzez wprowadzenie tzw. referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT, będącej punktem odniesienia dla ustalenia oczekiwanego poziomu dochodów JST;
 • czasowe uelastycznienie reguł fiskalnych określonych w ustawie o finansach publicznych w odniesieniu do JST;
 • stworzenie podstaw prawnych do przekazania JST w 2021 r. z budżetu państwa środków finansowych w kwocie 8 mld zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej.

CUDZOZIEMCY

26 października 2021 r. weszła w życie ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1918).

Nowelizacja wprowadza w ustawie o cudzoziemcach nową regulację, zgodnie z którą w przypadku przekroczenia granicy zewnętrznej w rozumieniu rozporządzenia nr 2016/399 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice, tj. Kodeksu Granicznego Schengen, wbrew przepisom prawa, oraz niezwłocznego zatrzymania cudzoziemca, komendant placówki Straży Granicznej, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, sporządza protokół przekroczenia granicy oraz wydaje postanowienie o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W postanowieniu określa się nakaz opuszczenia przez cudzoziemca terytorium RP oraz orzeka zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen. Postanowienie określa także okres obowiązywania tego zakazu nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 3 lata. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu, w sprawach cofnięcia zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen, jest Komendant Główny Straży Granicznej. Ustawa przewiduje ponadto, iż dane cudzoziemca, wobec którego wydano postanowienie dotyczące zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen, zamieszcza się w wykazie osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany oraz przekazuje do Systemu Informacyjnego Schengen.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

30 października 2021 r. weszła w życie ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. 1873).

Głównym celem ustawy jest ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Wiąże się to ze zmianą definicji małej instalacji. Ma to nastąpić przez podniesienie górnego progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z dotychczasowych 500 kW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji odnawialnego źródła energii (OZE), określonej w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (ustawie OZE). Nowelizacja wprowadzi z jednej strony ograniczenie obowiązków dla podmiotów chcących wytwarzać energię w małych instalacjach, z drugiej spowoduje przeniesienie „z urzędu” przedsiębiorców posiadających koncesję, a których instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

DOWODY OSOBISTE

14 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1978).

Celem nowelizacji jest m.in.:

 • umożliwienie osobie, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych pobrania informacji o odbiorcach, którym jej dane osobowe lub dane osobowe jej dziecka zostały udostępnione z tego rejestru;
 • umożliwienie zainteresowanym podmiotom składania wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji przy użyciu dedykowanych usług elektronicznych;
 • umożliwienie opatrzenia powiadomienia o nadaniu numeru PESEL zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji (regulacja ta dotyczy wyłącznie powiadomień sporządzanych na skutek elektronicznego zgłoszenia urodzenia dziecka);
 • wprowadzenie nowej formy rejestracji zdarzeń zameldowania, wymeldowania stałego i czasowego oraz wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – ustawa przewiduje możliwość transakcyjnej realizacji zdarzeń, tj. automatycznie w systemie na skutek wysłania zgłoszenia przez osobę fizyczną, po spełnieniu określonych warunków.

Zakaz handlu w niedzielę

1 lutego 2022 r. wejdzie w życie ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2021 r. poz. 1891).

Celem ustawy jest wyeliminowanie nieprawidłowego stosowania zawartych w ustawie wyłączeń, pozwalających na prowadzenie handlu i wykonywanie czynności związanych z handlem w niedzielę i święta.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa