W ramach informacji publicznej obywatel może sprawdzić listę obecności pracownika samorządowego

DODATEK ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA DLA SAMORZĄDÓW - SAS 6 / 2021

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 18 lutego 2021 r., sygn. akt II SA/Sz 6/21

Lista obecności pracownika organu administracji publicznej stanowi informację publiczną, gdyż dotyczy organizacji pracy w tym organie oraz służy weryfikacji sposobu, w jaki pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków w tym zakresie. Ujawnianie takich danych uzasadnione jest wymogiem bezwzględnej transparentności zasad funkcjonowania i organizacji pracy w organach administracji.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku rozstrzygającego spór pomiędzy obywatelem, a powiatowym lekarzem weterynarii o udostępnienie informacji publicznej.
Obywatel wystąpił do powiatowego lekarza weterynarii o udostępnienie informacji:

  • wysokości wynagrodzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii i Głównego Księgowego,
  • skanu listy obecności Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Głównego Księgowego za ostatni miesiąc,
  • kierunku studiów ukończonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Głównego Księgowego wraz z nazwą szkoły wyższej,
  • ilości nagród i premii przyznanych Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii oraz Głównemu Księgowemu w okresie od grudnia 2020 r. do marca 2021 r.
  • Powiatowy lekarz weterynarii udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania. Z tym, że na pytanie nr 2 (skan list obecności w pracy powiatowego lekarza weterynarii oraz głównego księgowego za ostatni miesiąc) odpowiedział w następujący sposób „informacje zawarte w listach obecności stanowią dane osobowe szczególnych kategorii, które podlegają wyjątkowej ochronie i nie są ogólnodostępne”.

Obywatel wniósł skargę do WSA w Gdańsku. Zarzucił w niej powiatowemu lekarzowi weterynarii, że ten nie rozpoznał wniosku w zakresie pkt 2. W tym zakresie zarzucił organowi naruszenie art. 1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez przyjęcie, że wnioskowane informacje nie są informacją publiczną oraz wniósł o zobowiązanie organu do rozpoznania wniosku w zakresie punktu 2 i stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności.
W odpowiedzi na skargę powiatowy lekarz weterynarii wniósł o jej oddalenie i wskazując, że skarżący w sposób niebudzący wątpliwości został powiadomiony o odmowie udostępnienia części żądanych informacji ze względu na ich szczególną ochronę.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że skarga obywatela jest zasadna.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
Szczegółową regulację dotyczącą udostępniania informacji publicznej zawiera ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.). Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są organy władzy publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.). Bezspornie zatem powiatowy lekarz weterynarii jako organ władzy publicznej jest obowiązany do udostępniania informacji publicznej będącej w jego posiadaniu.
W orzecznictwie przyjmuje się, że informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, w zakresie ich kompetencji. Tę ogólną definicję doprecyzowuje art. 6 ust. 1 u.d.i.p., wskazując m.in., że udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o majątku, którym dysponują (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f u.d.i.p.), o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d u.d.i.p.), o zasadach ich funkcjonowania, w tym o trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a u.d.i.p.).

W określonych przypadkach na organie spoczywa obowiązek zawiadomienia wnioskodawcy o niedopuszczalności zastosowania trybu wnioskowego udostępnienia informacji publicznej, co jest uzasadnione w szczególności w następujących sytuacjach:

  • informacja objęta żądaniem wniosku nie stanowi informacji publicznej,
  • podmiot, do którego wniosek został złożony, nie posiada objętej jego żądaniem informacji publicznej,
  • zasady i tryb udostępniania informacji publicznej zostały odmiennie określone w innych ustawach w rozumieniu art. 1 ust. 2 u.d.i.p.,
  • informacja publiczna została zamieszczona w BIP lub w centralnym repozytorium.

Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie powiatowy lekarz weterynarii dopuścił się bezczynności w udostępnieniu informacji publicznej w zakresie udostępnienia list obecności powiatowego lekarza weterynarii oraz głównego księgowego, a na taką ocenę wpływ miał zarówno charakter żądanej informacji, jak i sposób ustosunkowania się organu do wniosku skarżącej w tym zakresie.
Informacja w postaci list obecności powiatowego lekarza weterynarii oraz głównego księgowego tego organu niewątpliwie stanowi informację publiczną i winna podlegać udostępnieniu. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym nie ulega bowiem wątpliwości, że lista obecności pracownika organu administracji publicznej stanowi informację publiczną, gdyż dotyczy organizacji pracy w tym organie oraz służy weryfikacji sposobu, w jaki pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków w tym zakresie. Ujawnianie takich danych uzasadnione jest wymogiem bezwzględnej transparentności zasad funkcjonowania i organizacji pracy w organach administracji.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa