Konieczne jest zweryfikowanie treści dotychczasowych uchwał odnoszących się do nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

BIULETYN SAMORZĄDOWCA | AKTUALNOŚCI – SAS 6 / 2021

Ostatnia nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej (ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), czyli ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach wprost wymusza zmianę jedynie uchwały w sprawie wyboru tzw. metody wodnej (konieczność wprowadzenia m.in. maksymalnej opłaty ponoszonej przez gospodarstwo domowe) oraz uchwały w sprawie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem (z uwagi na podniesienie górnej granicy stawki tej opłaty). Zmiany, które wymuszają dostosowanie dotychczasowego brzmienia uchwały, mogą pojawić się jednak również w przypadku stawek opłat dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
(o ile gmina ma tego rodzaju nieruchomości niezamieszkałe w systemie). Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmianie ulega bowiem przepis art. 6j ust. 3b u.c.p.g. Dotychczas (tj. do końca 2021 r.) stanowił on, że ryczałtową opłatę uiszcza się od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Nowe brzmienie rozstrzyga natomiast problem, gdy na jednej nieruchomości znajduje się kilka domków letniskowych. I tak, począwszy od 1 stycznia 2022 r. opłata będzie należna od domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Tym samym, konieczne jest zweryfikowanie treści dotychczasowych uchwał odnoszących się do tego rodzaju nieruchomości i wprowadzenie stosownych zmian. Co przy tym istotne, zgodnie z nowym przepisem ust. 3bc w art. 6j u.c.p.g., uchwała ta może zostać zmieniona do końca kwietnia danego roku, którego dotyczy roczna opłata ryczałtowa.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa