SPIS TREŚCI SAS 3 / 2023

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY

Gospodarka nieruchomościami
Nieodpłatna pomoc prawna
Laptopy dla uczniów i nauczycieli

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY I KOMENTARZE

Rozwiązanie rady gminy, odwołanie wójta, zarząd komisaryczny – charakterystyka prawna 
Warunki ponownego wykorzystania ISP – informacji sektora publicznego 
Postępowanie o nałożenie opłaty za informację sektora publicznego
Charakter prawny statutu młodzieżowej rady (sejmiku)
Jakie postanowienia powinny znaleźć się w statucie młodzieżowej rady (sejmiku)?
Tworzenie prawa miejscowego – tytuł, podstawa prawna i redakcja przepisów również są ważne
Obowiązki JST związane z raportowaniem schematów podatkowych

RYNEK ENERGII

Kablowanie linii w sieciach energetycznych PGE

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Czy obowiązkiem wójta, burmistrza, prezydenta miasta, rozpatrującego
wniosek o sprzedaż alkoholu, jest kontrola
istnienia tytułu prawnego przedsiębiorcy do lokalu?
Zasady sytuowania szyldów, tablic i urządzeń reklamowych na terenie gminy

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Data wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu
Pojęcie strony w Prawie budowlanym
Polecenie służbowe jako akt administracyjny

FINANSE SAMORZĄDU

Zwrot przez gminę opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych z powodu likwidacji działalności przez przedsiębiorstwo
Gmina nie może refundować kosztów budowy przydomowych oczyszczalni przed zawarciem umowy

PRAWO PRACY

Praca zdalna jako rezultat derogacji norm dotyczących telepracy
Praktyczne problemy pracodawców związane z ochroną pracowników

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zasada koncentracji odwołania w przypadku powtórzenia czynności oceny ofert 
Rażąco niska cena – wezwanie nie może być ogólne
Zamawiający ma obowiązek wydłużenia wymaganego okresu doświadczenia wykonawcy

 

BIULETYN SAMORZĄDOWCA - SAS 3 / 2023

ENERGIA I FINANSE

Oszczędności: kompensacja mocy biernej znacząco obniży rachunki za energię elektryczną
Tematyka energetyczna i finansowa na 3. Forum Miasteczek Polskich

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Wyniki budżetów gmin, miast, powiatów i województw – kryzys finansów miejskich
Wzrost kosztów działalności samorządu terytorialnego w 2022 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej
Wpływ nowelizacji ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach na obowiązki JST w zakresie nieczystości ciekłych
Rozporządzenie MBP – nowe obowiązki i faktyczny termin ich wejścia w życie
Kolejne uproszczenia procedur w samorządach – ustawa o zmianie ustaw
w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych

SĄDY O SAMORZĄDACH

Uzasadnienie obniżenia wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta
Skuteczność doręczenia wójtowi wezwania do złożenia oświadczenia majątkowego

POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA

Systemy ITS w modelu Chmurowym – dlaczego tak atrakcyjne dla miasteczek?
Rozwój gospodarki cyfrowej szansą dla wsi i małych miasteczek

  

 

 

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 3 / 2023

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Odpowiedzialność administracji rządowej za finansowanie zadań zleconych samorządom

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Skrócenie okresu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę to wyjątek ustawowy
Postępowanie w sprawie obowiązku ustalenia taryfy tymczasowej
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez organ regulacyjny

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODÓW

Rada gminy nie może pominąć w regulaminie obowiązku
selektywnego zbierania „odpadów opakowaniowych wielomateriałowych”
jako frakcji odpadów komunalnych

Postanowienia uchwały rady gminy w sprawie planu
miejscowego dla wsi nie mogą być wewnętrznie sprzeczne

Rada gminy nie może dowolnie lokować urządzeń fotowoltaicznych, jeśli obszary takie nie zostały 
wskazane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Zmiana ilości odpadów komunalnych na nieruchomości zamieszkałej,
nie wpływa na obowiązki właścicieli dot. składania deklaracji
o wysokości opłaty od tego typu nieruchomości

Rada miejska nie ma uprawnień do ustalania dopłat do wywozu
nieczystości płynnych beczką asenizacyjną na terenie gminy 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa