Rada Ministrów

RADA MINISTRÓW

16 kwietnia 2024 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, przedłożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy.

Chodzi o ochronę przed tzw. substancjami reprotoksycznymi, które wpływają negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn. Substancje te to m.in.: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego oraz metale – ołów, kadm, rtęć i ich związki. Szczegóły dotyczące ochrony pracowników zostaną ujęte w rozporządzeniu.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Nowe przepisy usprawnią wdrażanie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), jeśli chodzi o inwestycje finansowane w ramach tzw. części pożyczkowej. Zaproponowane rozwiązania umożliwią lepsze wykorzystanie środków oraz ułatwią realizację inwestycji. Umożliwione zostanie podpisywanie oraz rozliczanie w euro umów, które dotyczą  objęcia przedsięwzięcia wsparciem. Możliwe będzie zaciąganie zobowiązań w danym roku przez inwestorów, którzy prowadzą zadania związane z realizacją inwestycji w formie pożyczek w ramach KPO. Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące planu społeczno-klimatycznego, które umożliwią realizację środków i inwestycji ze Społecznego Funduszu Klimatycznego. Rozwiązanie wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów UE. ermin przyjęcia koncepcji rozwoju kraju będzie przesunięty do 31 grudnia 2024 roku. Rozwiązanie umożliwi lepsze wydatkowanie funduszy unijnych oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tego projektu. Czas na aktualizację strategii rozwoju województw zostanie wydłużony do 31 grudnia 2026 roku. Nowy termin pozwoli zapewnić spójność strategii rozwoju województw ze strategiami krajowymi. Umożliwione zostanie finansowanie części inwestycji z KPO z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego.

9 kwietnia 2024 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”, przedłożony przez Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wprowadzone zostanie świadczenie „aktywni rodzice w pracy” (tzw. babciowe). Świadczenie wyniesie 1500 zł miesięcznie na czas 24 miesięcy – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami.

W przypadku dzieci, które potrzebują stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością codziennego współudziału opiekuna dziecka w leczeniu, rehabilitacji i edukacji – świadczenie wyniesie 1900 zł miesięcznie. Rodzice będą mogli zdecydować, na co przeznaczą otrzymane środki. Będą mogli m.in. sfinansować opiekę sprawowaną przez np. nianię czy babcię (w tym emerytkę). 

projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów, które dotyczą współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Chodzi o zwalczanie oszustw podatkowych, poprzez zapewnienie wspólnej dla wszystkich państw UE sprawozdawczości finansowej, dotyczącej raportowania dochodów, uzyskiwanych są za pośrednictwem platform cyfrowych.

2 kwietnia 2024 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o ochronie sygnalistów, przedłożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ochroną zostaną objęte osoby pracujące w sektorze prywatnym lub publicznym, które dokonają zgłoszenia lub ujawnienia informacji albo uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa, czyli tzw. sygnaliści.

Jeśli pracodawca zastosuje wobec sygnalistów działania odwetowe, to będą oni mieli prawo dochodzenia odszkodowania. Wyniesie ono nie mniej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, czyli obecnie 7155,48 zł. Aby uzyskać status sygnalisty, konieczne będzie dokonanie zgłoszenia z wykorzystaniem odpowiedniego kanału zgłoszeń, bądź zachowanie zasad ujawnienia publicznego. Sygnalista będzie mógł zgłosić naruszenie prawa za pomocą: wewnętrznych kanałów zgłoszeń, które zostaną utworzone przez podmioty prywatne oraz publiczne; zewnętrznych kanałów zgłoszeń do odpowiednich organów państwa; ujawnienia publicznego (w szczególnie określonych przypadkach). Instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia sygnalistom będzie Rzecznik Praw Obywatelskich. Przyjęty przez rząd projekt jest już kolejną jego wersją. Przyjęty przez rząd projekt nie został przedłożony do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Strona rządowa ograniczyła się jedynie do zaprezentowania jego treści na posiedzeniu Zespołu ds. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli KWRiST.

26 marca 2024 r. na posiedzeniu Rady Ministrów  przyjęto m.in.:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przedłożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt dotyczy zwiększenia kwoty środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań samorządu, które dotyczą wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Chodzi w szczególności o dofinansowanie do wynagrodzeń osób, które pełnią funkcję zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka. środki Funduszu Pracy będą zwiększane rocznie z 40 mln zł do maksymalnie 85 mln zł. Zwiększenie kwoty tych środków pozwoli  dofinansować zadania samorządu terytorialnego związane ze wspieraniem rodzin i systemu pieczy zastępczej. Szczegółowe zasady dofinasowania zostaną określone w programie rządowym. Będzie on dotyczył osób, które: prowadzą rodzinne domy dziecka; pełnią funkcję zawodowych rodzin zastępczych (rodziny specjalistyczne i pełniące funkcję pogotowia rodzinnego). Dodatki przewidziane w programie będą wynosić 1 tys. zł brutto i mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku. Rozwiązanie obejmie ok. 2,9 tys. osób.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przedłożony przez Ministra Finansów. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych. Chodzi o możliwość stosowania specjalnych elementów zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu wyrobów tytoniowych, które nie są wyrobami akcyzowymi (np. tytoń do żucia, tytoń do nosa (tabaka)).
 • uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2024 rok, przedłożoną przez Minister Zdrowia. W 2024 roku realizowane będą działania mające na celu: poprawę sytuacji kadrowej w dziedzinie onkologii; zwiększenie potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych; inwestycje infrastrukturalne oraz modernizację istniejących placówek leczniczych; inwestycje w uzupełnianie i wymianę wyeksploatowanych wyrobów medycznych służących do diagnostyki i leczenia nowotworów.

19 marca 2024 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rząd będzie mógł przyjmować programy, które dotyczą dofinansowania poprzez samorządy wynagrodzeń pracowników określonych w tych programach, zatrudnionych na umowę o pracę w: jednostkach pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, centra usług społecznych, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, w tym: ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienne domy pomocy, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, kluby samopomocy); w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny (asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego); instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie). Dofinansowanie będzie dotyczyć także kosztów składek od wynagrodzeń. Nowe przepisy stanowią podstawę prawną do przyjmowania przez Radę Ministrów programów rządowych i określają ich ogólne warunki, natomiast zasady realizacji i rozliczenia przeznaczanych środków zostaną ujęte w poszczególnych programach. Zaproponowane rozwiązanie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rząd planuje, że dodatki dla pracowników przewidziane w programach będą wynosić 1 tys. zł brutto i mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku. Rozwiązanie obejmie ok. 190 tys. osób.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Technologii. Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe za siebie i max. 9 innych osób i osiągają roczne przychody do 2 mln euro, będą mogli być zwolnieni z opłacania składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Dotyczy to także opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zwolnienie z opłacania składek będzie dotyczyć jednego wybranego przez przedsiębiorcę miesiąca w każdym roku kalendarzowym. Podczas korzystania z ulgi, składka na ubezpieczenia społeczne będzie opłacana za przedsiębiorców z budżetu państwa. Dzięki temu, korzystanie z rozwiązania nie będzie w przyszłości powodowało ewentualnego obniżenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W czasie urlopu dla przedsiębiorców, właściciele firm będą mogli nadal prowadzić działalność gospodarczą, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury. Ulga w okresowym opłacaniu składek społecznych obniży koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z rozwiązania jeszcze w 2024 roku. Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie 4 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

12 marca 2024 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących obowiązków importerów cyny, tantalu i wolframu (ich rud) oraz złota. Dotyczy to tzw. „minerałów konfliktowych”, które pochodzą z obszarów wysokiego ryzyka lub regionów dotkniętych np. wojną. Nowe rozwiązania przyczynią się do większej przejrzystości finansowej transakcji zachodzących w międzynarodowym łańcuchu dostaw, w którym uczestniczą importerzy minerałów w Polsce.

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej, przedłożony przez Ministra – Członka Rady Ministrów Macieja Berka. Projekt ma na celu usprawnienie realizacji zadań wykonywanych przez administrację rządową. W tym celu przewiduje m.in. usystematyzowanie zakresów przedmiotowych działów administracji rządowej: energia, gospodarka, gospodarka złożami kopalin i klimat. Projekt przewiduje także zmiany przepisów kompetencyjnych w niektórych obszarach działania administracji rządowej. Dotychczasowe zadania prezesa Rady Ministrów dotyczące: pomocy Polonii i Polakom za granicą przejmie minister właściwy do spraw zagranicznych; nadzoru nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych przejmie minister właściwy do spraw wewnętrznych; nadzoru nad Polskim Instytutem Ekonomicznym przejmie minister właściwy do spraw finansów publicznych. Dotychczasowe zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczące zadań związanych z: przeciwdziałaniem przemocy domowej przejmie Minister do spraw Równości; polityką senioralną przejmie Minister do Spraw Polityki Senioralnej. Dotychczasowe zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie zadań dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego przejmie minister właściwy do spraw transportu. Planowana jest także: likwidacja Rządowego Centrum Analiz – jego zadania będą realizowane przez komórki organizacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz likwidacja funkcji Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania – jego zadania będą realizowane przez Ministra do spraw Równości. Natomiast dotychczasowy dział administracji rządowej – gospodarka złożami kopalin, zostanie rozszerzony i otrzyma nazwę – gospodarka surowcami energetycznymi.    
 • uchwałę zmieniają uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030, przedłożoną przez Minister Zdrowia. Zaktualizowane zostały terminy i zakres działań realizowanych w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020–2030 (NSO). Zmienione zostały brzmienia wybranych zadań, które ujęte są w Strategii. Dotyczy to odzwierciedlenia faktycznej formy, terminów i zakresu realizacji zadań w ramach NSO. Ujednolicono także nomenklaturę występującą w aktach prawnych.
 • informację dotyczącą organizacji przez Polskę posiedzenia Komitetu Polityki Rozwoju Regionalnego OECD na szczeblu ministrów w czasie prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej w 2025 r., przedłożoną przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. W 2025 roku, w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, nasz kraj zorganizuje posiedzenie Komitetu Polityki Rozwoju Regionalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), na szczeblu ministrów. Będzie to pierwsze posiedzenie tego rodzaju w Polsce w ponad 25-letniej historii członkostwa naszego kraju w OECD.

5 marca 2024 r. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła m.in.: Rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury; rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego; rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego – dokumenty przedłożone przez ministra sprawiedliwości.

Utworzona zostanie Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury; będzie ona opracowywać akty prawne dotyczące ustroju sądownictwa i prokuratury przez przedstawicieli doktryny i praktyki prawniczej oraz ekspertów z dziedziny prawa związanego z ustrojem sądów i prokuratury; komisja będzie zajmowała się prowadzeniem prac analityczno-koncepcyjnych oraz legislacyjnych nad projektami aktów prawnych. Przywrócona zostanie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego; jej celem będzie prowadzenie analiz i koncepcji dotyczących projektów aktów prawnych związanych z prawem cywilnym i gospodarczym; regulacje będą tworzone przez przedstawicieli doktryny i praktyki prawniczej, którzy są ekspertami z dziedziny prawa cywilnego. Przywrócona zostanie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego; komisja będzie prowadziła prace analityczno-koncepcyjne oraz legislacyjne nad projektami aktów prawnych, jeśli chodzi o szeroko rozumiane prawo karne – materialne, procesowe i wykonawcze, prawo karne skarbowego oraz prawo o wykroczeniach; przepisy będą opracowywane przez przedstawicieli doktryny i praktyki prawniczej, którzy są ekspertami z dziedziny prawa karnego. Zapewni to wysoki poziom merytoryczny opracowywanych projektów. Utworzona zostanie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego; będzie ona opracowywać przepisy, które dotyczą prawa rodzinnego i opiekuńczego. Tworzyć je będą eksperci oraz przedstawiciele doktryny i praktyki prawniczej; komisja będzie zajmowała się prowadzeniem prac analityczno-koncepcyjnych oraz legislacyjnych nad projektami aktów prawnych.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim, przedłożony przez ministra finansów. Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim nie będą stosowane do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną, która prowadzi gospodarstwo rolne. Nowe przepisy usuną ograniczenia dotyczące dostępu do  finansowania dla rolników, które wynikają ze wzrostu kosztu, dodatkowej biurokratyzacji oraz z niepewności prawnej, jeśli chodzi o udzielanie kredytów ze wsparciem publicznym. Rozwiązanie zapobiegnie przejściowemu zablokowaniu lub ograniczeniu możliwości korzystania przez rolników np. z kredytów, które są objęte dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowe przepisy wpłyną także na utrzymanie ciągłości finansowania działalności rolniczej. Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, przedłożony przez ministra finansów. Projekt przedłuży tzw. wakacje kredytowe na 2024 rok. Nowe rozwiązania przewidują możliwość zawieszenia spłaty raty w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca, zaś w przypadku kolejnych kwartałów – jeden miesiąc w każdym kwartale. Zgodnie z projektem zwiększy się także wsparcie dla kredytobiorców.

28 lutego 2024 r. na posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjął m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy, która dotyczy przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Nowe przepisy przewidują, że duże wielonarodowe przedsiębiorstwa będą musiały publicznie ujawnić sprawozdania związane z podatkiem dochodowym płaconym w poszczególnych krajach, w których prowadzą one działalność. 

 • projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze, przedłożony przez minister funduszy i polityki regionalnej. Projekt będzie służył zapewnieniu większego dostępu do najpowszechniejszych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami. Polskie prawo zostanie w tym zakresie dostosowane do przepisów Unii Europejskiej w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (tzw. Europejski Akt o Dostępności). Nowe przepisy dotyczą zapewnienia przez podmioty gospodarcze dostępności oferowanych przez nie produktów i usług, w oparciu o wspólne dla państw UE wymagania dostępności. Chodzi o takie projektowanie produktów i usług, aby jak największa liczba osób mogła z nich samodzielnie korzystać. Dotyczy to przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami, ale również wszystkich innych osób, które doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu, związanych np. z wiekiem, chorobami lub utratą sprawności. Ustanowione zostaną wymagania dostępności, które dotyczyć będą m.in.: produktów – takich jak komputery, telefony komórkowe, czytniki książek elektronicznych, terminale płatnicze w sklepach, czy inne terminale samoobsługowe (bankomaty i wpłatomaty, automaty biletowe, urządzenia do odprawy samoobsługowej); usług – takich jak usługi telekomunikacyjne, usługi cyfrowe w transporcie pasażerskim (autobusowym, autokarowym, lotniczym, wodnym oraz kolejowym, jeśli chodzi o m.in. strony internetowe i aplikacje mobilne oraz bilety elektroniczne), dostęp do audiowizualnych usług medialnych, bankowość detaliczna czy handel elektroniczny. Nowe przepisy określą także funkcjonowanie systemu nadzoru rynku dotyczącego  spełniania obowiązków dostępności przez podmioty gospodarcze. Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie 28 czerwca 2025 roku.

20 lutego 2024 r. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła: projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. Celem rządu jest przywrócenie zgodności z Konstytucją przepisów, które dotyczą wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa (KRS).

Chodzi także o zagwarantowanie odrębności i niezależności władzy sądowniczej. Dotyczy to w szczególności gwarancji niezależności KRS od władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, w procedurze powoływania sędziów. Zaproponowane przepisy są elementem przywracania praworządności w Polsce.  

 • rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu, przedłożone przez Minister Przemysłu. 1 marca powołane zostanie Ministerstwo Przemysłu. Powstanie ono w oparciu o niektóre komórki organizacyjne, które funkcjonują obecnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Siedzibą nowego resortu będą Katowice.

6 lutego 2024 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt przewiduje przesunięcie terminu przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej przez podmioty, które wchodzą w skład Krajowej Sieci Onkologicznej.

Chodzi o Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego oraz Ośrodki Kooperacyjne. Nowym terminem przekazywania danych będzie 1 kwietnia 2025 roku. Rozwiązanie wynika z braku gotowości technicznej po stronie podmiotów, które wchodzą w skład KSO. Krajowa Sieć Onkologiczna obejmuje Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego oraz Ośrodki Kooperacyjne. Zmieni się także termin przeprowadzenia pierwszej kwalifikacji na dany poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO – będzie to 31 marca 2025 roku. Przesunięcie terminu pozwoli Narodowemu Funduszowi Zdrowia na rzetelną weryfikację podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki onkologicznej. Chodzi o szczegółowe kryteria, od których zależy przynależność tych podmiotów do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO. Jednocześnie, nowy termin zapewni podmiotom, które wchodzą w skład KSO, niezbędny czas na przygotowanie zasobów kadrowych i organizacyjnych oraz ustalenie zasad przepływu informacji. Przyjęte rozwiązania podyktowane są dobrem pacjentów. Bez zmiany przepisów, od 1 kwietnia 2024 roku nawet kilkaset szpitali mogłoby stracić możliwość realizacji świadczeń na rzecz pacjentów onkologicznych.

30 stycznia 2024 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto następujące rozporządzenia: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, przedłożone przez wicepremiera, ministra obrony narodowej. Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie zmian w składach powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich.

Przepisy rozporządzenia zostały dostosowane do zmiany ustawy o obronie Ojczyzny, polegającej na zastąpieniu w składzie powiatowych komisji lekarskich pracowników średniego personelu do spraw zdrowia – pielęgniarką lub ratownikiem medycznym. Ponadto, zniesione zostanie wymaganie posiadania specjalizacji od członka komisji – lekarza w powiatowej komisji lekarskiej. Zniesione zostanie także wymaganie posiadania specjalizacji w konkretnej dziedzinie medycyny od członka komisji – lekarza wojewódzkiej komisji lekarskiej. Rozwiązania te przyczynią się do zapewnienia odpowiedniej liczby lekarzy w powiatowych i wojewódzkich komisjach lekarskich, które orzekają o zdolności do służby wojskowej. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

 • rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich. Nowe przepisy określają sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób, które wchodzą w skład komisji lekarskich, w tym pielęgniarek lub ratowników medycznych. Tym samym uchylone zostanie rozporządzenie Rady Ministrów z 13 maja 2022 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich. Podniesiona zostanie maksymalna wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków komisji lekarskiej za każdy dzień pracy w komisji. Będzie to dotyczyło stawek dla: przewodniczącego komisji – wzrost z 899 zł do 1000 zł; lekarza – wzrost z 764 zł do 800 zł; psychologa – wzrost z 600 zł do 700 zł; pielęgniarek lub ratowników medycznych – wzrost z 557 zł do 600 zł; sekretarza komisji – wzrost z 476 zł do 500 zł. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

24 stycznia 2024 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, przedłożony przez minister zdrowia. Projekt przewiduje, że bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu). Uchylony zostanie przepis, który przewidywał posiadanie recepty na zakup jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octanu uliprystalu). W ten sposób, przywrócony zostanie stan sprzed lipca 2017 r. Wprowadzone rozwiązanie nie oznacza jednak dowolnej dostępności tego produktu. Ze względów medycznych, bez recepty będą go mogły kupić  osoby od 15. roku życia. 

 • informację ministra – członka Rady Ministrów Macieja Berka na temat projektów ustaw skierowanych do Sejmu przez Radę Ministrów od 21 listopada do 8 grudnia 2023 roku. Rada Ministrów zdecydowała o wycofaniu 14 projektów ustaw, które zostały skierowane do Sejmu przez poprzedni rząd od 21 listopada do 8 grudnia 2023 r. Rozwiązanie będzie dotyczyło następujących projektów: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (UD16); projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw (UC1); projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu rozwoju usług cyfrowych (UD7); projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (UD8); projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (UD1); projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (UC2); projekt ustawy o artystach zawodowych (UD208); projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UD17); projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UD10); projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (UD2); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UD11); projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego (UD15); projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD6); projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (UD4). Decyzje dotyczące przyszłości poszczególnych projektów ustaw będą podejmowane przez właściwe resorty. 

9 stycznia 2024 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych, wdrażających tzw. urlop dla przedsiębiorców, przedłożoną przez Ministra Rozwoju i Technologii. Rząd zamierza wprowadzić wakacje od składek dla przedsiębiorców.

 

 • Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenie społeczne przez jeden miesiąc w roku. Rozwiązanie będzie dotyczyć mikroprzedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych. Podczas korzystania z ulgi, przedsiębiorcy będą mogli nadal prowadzić działalność gospodarczą i wystawiać faktury. W miesiącu, w którym przedsiębiorca będzie korzystał z ulgi, składkę na ubezpieczenie społeczne zapłaci za niego ZUS. Projekt ustawy dotyczący tzw. urlopu dla przedsiębiorców będzie przyjęty przez Radę Ministrów do końca marca, a zacznie obowiązywać jeszcze w 2024 r.;
 • informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych, wdrażających opłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia nieobecności, przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd będzie pracował nad wprowadzeniem nowych zasad wypłacania zasiłku chorobowego. Chorobowe pracownika będzie wypłacane przez ZUS już od pierwszego dnia pobytu na L4. Obecnie, do 33 dni w roku, za pobyt pracownika na zwolnieniu lekarskim płaci pracodawca. Natomiast w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, pracodawca płaci do 14 dni. Rozwiązania dotyczące nowych zasad wypłacania zasiłku chorobowego mają obowiązywać od przyszłego roku;

 

 • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, przedłożone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rozporządzenie ma charakter techniczny. Przepisy dotyczące krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju zostaną dostosowane do rozporządzenia Rady Ministrów z 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy. Rozporządzenie to wprowadziło zmiany w identyfikatorach rejestru terytorialnego w związku ze zmianami w podziale terytorialnym kraju, które weszły w życie 1 stycznia 2024 r. Chodzi o zmianę rodzaju 34 jednostek podziału terytorialnego z wiejskiego na miejsko-wiejski, nadanie dodatkowych identyfikatorów miastom i obszarom wiejskim w tych jednostkach oraz zmianę nazwy jednej jednostki;

3 stycznia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2022 r., przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdanie zawiera wyniki monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie.

Chodzi w szczególności o dane dotyczące wielkości, form i przeznaczenia pomocy publicznej, a także ocenę skutków udzielonej pomocy w sferze konkurencji. Pomoc publiczna w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa może być udzielana w następujących formach: dotacji; ulg i zwolnień podatkowych; pożyczek i kredytów oraz poręczeń i gwarancji udzielanych na warunkach, które są korzystniejsze od oferowanych na rynku; dopłat do oprocentowania kredytów bankowych; zaniechania poboru podatku, odroczenia terminu jego zapłaty, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej; umorzenia lub zaniechania poboru należności albo odraczania lub rozkładania na raty płatności należności, które stanowią środki publiczne; zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na warunkach, które są korzystniejsze od oferowanych na rynku.

27 grudnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła m.in. informację Ministra Finansów i Ministra Zdrowia na temat zwiększenia finansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu onkologii dziecięcej. Rada Ministrów zobowiązała Ministra Finansów do przygotowania projektu ustawy okołobudżetowej na 2024 r., w którym 3 mld zł przewidziane dla publicznej radiofonii i telewizji zostanie przeznaczone na dofinansowanie onkologii i psychiatrii dziecięcej, leczenia chorób rzadkich u dzieci oraz dofinansowanie leczenia chorób onkologicznych. Projekt ustawy okołobudżetowej zostanie przyjęty przez rząd w drodze obiegowej.

19 grudnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła m.in.: projekt ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024 – dokumenty przedłożone przez Ministra Finansów. W 2024 r. rząd przeznaczy środki m.in. na: wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc., a w przypadku nauczycieli początkujących – o 33 proc.; zwiększenie o ponad 2,3 mld zł dotacji przedszkolnej dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli w przedszkolach, finansowanych dotychczas ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego; odblokowanie wypłaty ponad 3,2 mld zł części rozwojowej subwencji ogólnej dla samorządów. Główne założenia budżetu. Dochody budżetu państwa w 2024 r. mają wynieść ok. 682 mld zł. Wydatki powinny ukształtować się na poziomie ok. 866 mld zł. Deficyt budżetu państwa ma wynieść 184 mld zł.

 

autopoprawki do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (ustawa okołobudżetowa), przedłożone przez Ministra Finansów. Skreślony zostanie przepis dotyczący zwiększenia w przyszłym roku wynagrodzeń nauczycieli o 6,8 proc. Rząd chce bowiem, aby wynagrodzenia nauczycieli wzrosły od 1 stycznia 2024 r. o 30 proc., a w przypadku nauczycieli poczatkujących – o 33 proc. Jednocześnie zwiększony zostanie limit wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie samorządom zadań dotyczących wychowania przedszkolnego, w tym na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli – od 1 stycznia 2024 r. o 30 proc., a w przypadku nauczycieli poczatkujących – o 33 proc. Usunięty zostanie przepis, który zawieszał w 2024 r. wypłatę części rozwojowej subwencji ogólnej dla samorządów. Rozwiązanie to umożliwi ustalenie i przekazanie do samorządów należnej im części subwencji.

8 grudnia 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych, przedłożony przez ministra finansów.

Projekt ma na celu Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt ustawy nie był kierowany na KWRiST.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, przedłożony przez minister klimatu i środowiska. Projektowane rozwiązania zakładają rozszerzenie katalog obowiązków publikacyjnych ministra właściwego do spraw klimatu dotyczących rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w Polsce (systemu EU ETS). Mają one na celu zwiększenie przejrzystości funkcjonowania systemu.
 • projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt ma na celu przekształcenie Inspekcji Transportu Drogowego w umundurowaną formację i nadanie inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego statusu funkcjonariuszy. 
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Finiszujący rząd Mateusza Morawieckiego powraca do pomysłu betonowania funduszy obywatelskich w miastach poprzez wprowadzenie przepisów zobowiązujących miasta do wyodrębnienia w ich ramach części przeznaczonych na określone (zielone lub niebieskie) inwestycje. Projekt był opiniowany przez KWRiST. Strona samorządowa wyraziła zgodę na ocenę pozytywną pod warunkiem wykreślenia z jego treści propozycji zmian w przepisach dotyczących budżetów obywatelskich w miastach.
 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu rozwoju usług cyfrowych, przedłożony przez minister rozwoju i technologii. Projekt wprowadza rozwiązania, które mają usprawnić i rozwinąć funkcjonowanie e-administracji, jeśli chodzi o dostarczanie obywatelom usług cyfrowych. Dotyczy to m.in. przeciwdziałania kradzieżom tożsamości, poprzez udostępnianie wizerunku z Rejestru Dowodów Osobistych, co ograniczy używanie fałszywych dowodów osobistych. Wprowadzony zostanie także Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych, który ułatwi załatwianie spraw urzędowych przez pełnomocnika.
 • projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (ustawa okołobudżetowa), przedłożony przez ministra finansów. Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych środków do realizacji rządowego programu „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych”. Konieczne jest również podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstw górniczych, ze względu na znaczące spadki cen węgla. Ponadto, dodatkowe środki mają trafić do uczelni publicznych na działania związane z utrzymaniem i rozwojem potencjału dydaktycznego oraz badawczego.
 • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Celem rozporządzenia jest uelastycznienie tworzenia funduszu premiowego dla pracowników, którzy zatrudnieni są na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku nieutworzenia funduszu, przewidziane na niego środki finansowe   zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń pracownikom w taki sposób, aby zabezpieczały, zarówno wzrost wynagrodzenia zasadniczego, jak i pozostałych składników wynagrodzenia relacjonowanych do wynagrodzenia zasadniczego. Rozwiązanie zostało  opracowane w związku z postulatem związków zawodowych pracowników cywilnych służb, które podlegają ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
 • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, przedłożone przez ministra rozwoju i technologii. Rozporządzenie ma charakter techniczny. Przewiduje, że Główny Geodeta Kraju powinien dostosować do przepisów prawa zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) do 31 grudnia 2024 r. Oznacza to wydłużenie obecnego okresu przejściowego o rok.
 • uchwałę ws. ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”, przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej. Uchwała przewiduje, że w 2024 r. 70 mln zł z Funduszu Pracy zostanie przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny. Dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości do 2400 zł, podzielonego na 12 części odpowiadających miesiącom zatrudnienia, w wysokości do 200 zł za każdy przepracowany miesiąc, proporcjonalnie do wymiaru etatu. W 2022 r. w Polsce działało 3 699 asystentów rodziny. Z ich usług skorzystało 42 527 rodzin, w tym 10 034 rodzin (tj. 23,6 proc.) zobowiązanych zostało do współpracy z asystentem rodziny przez sąd. Przeciętnie 1 asystent rodziny  pracuje z 9 rodzinami. Niestety liczba asystentów wciąż nie jest wystarczająca, a w około 10 proc. gmin w Polsce asystent rodziny w ogóle nie jest zatrudniony.
 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026”, przedłożoną przez ministra funduszy i polityki regionalnej. Zmiana programu dotyczącego rozwoju Ziemi Słupskiej przewiduje przeniesienie środków dotacji z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w latach 2022-2023, na lata 2024-2026. Rozwiązanie umożliwi realizację wcześniejszych zamierzeń inwestycyjnych w nowych realiach ekonomicznych.

 

 • projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030”, przedłożony przez ministra infrastruktury. Budżet programu wzrośnie z 28,1 mld zł do 49,4 mld zł. Zbudowanych zostanie dodatkowych 53 obwodnic w ciągach dróg krajowych w całym kraju.

1 grudnia 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Projekt przewiduje podwyższenie o blisko 4,8 mld zł maksymalnych wydatków z budżetu państwa na finansowanie Programu w latach 2024 - 2032. Zgodnie z projektem Maksymalny limit finansowania z budżetu państwa bezpiecznego kredytu 2% po zmianach może wynieść:

 • 1 824 mln zł (z 941 mln zł) w 2024 r.
 • 1 760 mln zł (z 1 107 mln zł) w 2025 r.
 • 2 114 mln zł (z 1 432 mln zł) w 2026 r.
 • 2 431 mln zł (z 1 725 mln zł) w 2027 r.
 • 1 959 mln zł (z 1 581 mln zł) w 2028 r.
 • 1 716 mln zł (z 1 301 mln zł) w 2029 r.
 • 1 532 mln zł (z 1 152 mln zł) w 2030 r.
 • 1 411 mln zł (z 1 054 mln zł) w 2031 r.
 • 1 351 mln zł (z 1 010 mln zł) w 2032 r.
 • uchwałę w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2023 – 2026”. Celem programu jest zapewnienia efektywnej ochrony i opieki nad zabytkami poprzez m.in. ochronę i zarządzanie zabytkami o wyjątkowej wartości, podnoszenie wiedzy o zasobach zabytkowych kraju, cyfryzację i podniesienie jakości prowadzonych postępowań administracyjnych czy zwiększenie zastosowania nowych technologii. Wśród najważniejszych celów programu znalazły się m.in.: wsparcie procesu tworzenia planów ochrony parków kulturowych; opracowanie i realizacja programu szkoleń specjalistycznych dla pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków; wsparcie procesu tworzenia gminnych programów opieki nad zabytkami.
 • projekt ustawy o sprzedaży detalicznej produktów lokalnych. Projekt proponuje zobowiązanie sprzedawców żywności do prowadzenia w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie produktów lokalnych co najmniej raz w roku. Zapewnienie w jednostkach handlu detalicznego sprzedaży produktów lokalnych takich jak: owoce i warzywa, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne oraz pieczywo, w następującej kolejności: w ramach powiatu i powiatów przyległych; w ramach województwa i województw do niego przyległych; w ramach województw przyległych do województw przyległych. A także umieszczanie na produktach lokalnych grafiki przedstawiającej flagę Rzeczpospolitej Polskiej.

21 listopada 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przedłożony przez ministra aktywów państwowych.

Projekt ustawy przewiduje wydłużenie terminu zawieszenia spłaty przez Polską Grupę Górniczą S.A. zobowiązań dotyczących niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju dla dużych firm.

 • projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Projekt zakłada przedłużenie na 2024 r. funkcjonowania mechanizmów osłonowych dotyczących zamrożenia cen energii. „Mrożenie” cen i stawek opłat dystrybucyjnych zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej i stawek opłat dystrybucyjnych w taryfach na rok 2024 w rozliczeniach z odbiorcami, do limitu 3 MWh dla ogółu gospodarstw domowych, 3,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami oraz 4 MWh dla gospodarstw domowych rolników jak i posiadaczy Karty Dużej Rodziny, przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za obrót i dystrybucję energii na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z 2022 r. Projekt zakłada ponadto ochronę podmiotów użyteczności publicznej, w szczególności dotyczącej polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej, samorządów (w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych). Niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2024 r. w rozliczeniach z tymi odbiorcami stosowana będzie cena za obrót energią elektryczną nie wyższa niż tzw. cena maksymalna ustalona na poziomie 693 zł/MWh. Cena maksymalna 693 zł/MWh będzie również miała zastosowanie do rozliczeń dla odbiorców w gospodarstwach domowych po przekroczeniu przez nich ustawowych limitów.
 • rozporządzenie w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, przedłożone przez minister klimatu i środowiska. Rozporządzenie określa wykaz inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV. Sieci elektroenergetyczne są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego. Rozwój sieci dystrybucyjnych przyczynia się do skuteczniejszej i szybszej integracji odnawialnych źródeł energii (OZE) z systemem elektroenergetycznym, rozwoju stacji ładowania i magazynów energii.
 • rozporządzenie w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego, przedłożone przez ministra infrastruktury. Najważniejsze założenia Przyjęty został plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego. Chodzi o zagospodarowanie morskich wód wewnętrznych w granicach w sposób, który zapewni efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów. Plan będzie również stanowił podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów morskich. Dzięki diagnozie obecnego stanu użytkowania, uwarunkowań rozwoju i wzajemnych relacji woda-ląd  plan przyznaje priorytety wybranym sposobom użytkowania. Służy temu przyznanie akwenom podstawowych funkcji wiodących, których nie mogą zakłócać inne sposoby ich wykorzystania. Dla każdego z wyznaczonych akwenów sporządzona zostanie karta akwenu, w której zawarte będą szczegółowe rozstrzygnięcia.

14 listopada 2023 r. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Projekt proponuje, aby Wigilia, która w tym roku przypada w niedzielę, 24 grudnia, była dniem objętym zakazem handlu.

Rozwiązanie to wynika z faktu, że w 2023 r. jedna z dwóch niedziel handlowych, które poprzedzają pierwszy dzień Bożego Narodzenia, przypada 24 grudnia, tj. w Wigilię. Jednocześnie, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i handlu, ustanowiona zostanie tzw. niedziela handlowa 10 grudnia 2023 r., co pozwoli na realizację planów zakupowych. Przewiduje się jednak ograniczenie handlu w tym dniu do godz. 14.00 – tj. tak samo, jak miałoby to miejsce 24 grudnia 2023 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 • uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu pod nazwą „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych”. Półprzewodniki mają strategiczne znaczenie w gospodarce. Stanowią podstawę urządzeń elektronicznych. Są niezbędne do produkcji m.in. komputerów, telefonów komórkowych, telewizorów czy samochodów. Program ma umożliwić udzielenie wsparcia dla projektów rozwijających produkcję półprzewodników w Polsce. Skierowany jest do inwestorów, którzy chcą rozpocząć istotne, międzynarodowe projekty zwiększające konkurencyjność gospodarki UE, wspierające zrównoważony wzrost gospodarczy oraz mające na celu tworzenia nowych, wyspecjalizowanych miejsc pracy. Realizacja programu w latach 2024‒2026 wynieść ma równowartość wyrażonej w PLN kwoty 1,5 mld USD. 
 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Uchwała zakłada przeniesienie kwoty 1,3 mld zł środków budżetu państwa z Krajowego Programu Kolejowego (KPK) na „Rządowy Programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”. Jednocześnie planowane jest dokapitalizowane PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2024 r. skarbowymi papierami wartościowymi w kwocie 1,3 mld  zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanych przez spółkę w ramach KPK. Dodatkowo, aktualizacja KPK uwzględnia wyniki drugiego konkursu tzw. CEF2 Transport w unijnej perspektywie 2021-2027, gdzie została zwiększona pula środków UE o kwotę ponad 3 mld zł, co pozwoliło na zmniejszenie zaangażowania środków z budżetu państwa.

 

 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie finansowania międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym. W latach 2024–2030 dofinansowanie do międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich dla PKP Intercity zwiększy się o 6,5 mld zł, z czego w 2024 r. będzie to kwota 603 mln zł. Zwiększenie dofinansowania pozwoli na utrzymanie oraz poprawę dostępności komunikacyjnej regionów przez zapewnienie i rozwój siatki dalekobieżnych połączeń kolejowych łączących wszystkie regiony Polski. Rozwiązanie ograniczy także wykluczenie komunikacyjne w transporcie kolejowym. Brak dodatkowego wsparcia finansowego w sposób istotny mogłoby wpłynąć na ograniczenie liczby kolejowych połączeń międzymiastowych.

7 listopada 2023 r. na posiedzeniu Rada Ministrów: Zatwierdziła kandydatów Rzeczypospolitej Polskiej na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz na urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej. Na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kadencję 2021-2027 zatwierdzona została kandydatura dr hab. Dobrochny Bach-Goleckiej. Na urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej na kadencję 2022-2028 zatwierdzone zostały kandydatury sędzi Aleksandry Rutkowskiej i dr hab. Arkadiusza Radwana.

Przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku. Program stanowi kontynuację obowiązującego 5-letniego programu „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 r. Łączny limit środków publicznych na realizację programu wyniesie ponad 49 mld zł.

Przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rządowego programu rozwoju najmu społecznego oraz mieszkalnictwa wspomaganego pn. „Mieszkanie, praca, społeczność" na lata 2024-2030. W ramach programu przewidziano m.in.: zwiększenie zasobu dostępnych cenowo mieszkań na wynajem społeczny, pozostających w dyspozycji samorządów lokalnych; zwiększanie dostępności dla osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, do kompleksowych usługi dotyczących mieszkalnictwa społecznego, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych; zwiększenie poziomu aktywności zawodowej oraz społecznej osób i rodzin objętych wsparciem; zwiększenie efektywności współpracy międzysektorowej w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy oraz spraw społecznych.

Przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (tzw. ustawa okołobudżetowa). W 2024 r. nie wzrosną wydatki budżetu państwa przeznaczone na wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz uposażenia posłów i senatorów, względem 2023 r. W 2024 r. wprowadzone zostaną rozwiązania dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie korekty dochodów z tytułu udziału w podatku CIT oraz części rozwojowej subwencji ogólnej. W 2024 r. możliwe będzie dokonanie wpłaty w wysokości nie wyższej niż 500 mln zł przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przyjęła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (druk sejmowy nr 3639). Do rządowego projektu ustawy budżetowej na 2024 r. wprowadzone zostały poprawki dotyczące zapewnienia środków na akcję profrekwencyjną w związku z wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu. Zmiany dotyczą także zabezpieczenia środków na przyjęty i opublikowany już program wieloletni „Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023–2030”. Wydatki budżetu państwa pozostaną na niezmienionym poziomie.

30 października 2023 r.  Rada Ministrów przyjęła m.in.: projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (tzw. Europejski Akt o Dostępności). Głównym celem zmian jest ograniczenie wykluczenia społecznego. Chodzi o zapewnienie większego dostępu niektórych produktów i usług w oparciu o wspólne dla państw Unii Europejskiej wymagania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to także osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, które wynikają np. z wieku, chorób czy też czasowej lub sytuacyjnej utraty sprawności. Nowe przepisy ustanowią wymogi dostępności dotyczące m.in.: produktów, takich jak komputery i systemy operacyjne, terminale płatnicze, czytniki książek elektronicznych czy terminale samoobsługowe (bankomaty i wpłatomaty, automaty biletowe, urządzenia do odprawy samoobsługowej); usług, takich jak usługi telekomunikacyjne, w tym – alarmowe, dostępu do audiowizualnych usług medialnych, usługi towarzyszące usługom pasażerskiego transportu autobusowego i autokarowego, lotniczego, wodnego oraz kolejowego (w zakresie m.in. stron internetowych i aplikacji mobilnych, biletów elektronicznych i ich sprzedaży), bankowość detaliczna, sprzedaży książek elektronicznych czy handel elektroniczny. Określone zostanie funkcjonowanie systemu nadzoru rynku nad spełnianiem obowiązków dostępności przez podmioty gospodarcze. Nowe przepisy mają wejść w życie 28 czerwca 2025 r.

 • rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030. Rozporządzenie określa katalog działań, które mają być podejmowane przez administrację publiczną w celu zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej i dostępnej opieki zdrowotnej. Dotyczy to także innych form opieki i pomocy, które są niezbędne do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Chodzi także o kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, akceptacji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.
 • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy upływa 30 października 2023 r. Jednak ze względu na liczne prośby od organizacji rolniczych, rząd przedłuży ten termin do 17 listopada 2023 r. Ponadto, umożliwione zostanie udzielanie w 2024 r. pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek – spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu – powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy. Rozwiązanie jest konieczne z uwagi na wyczerpanie w bieżącym roku limitu pomocy de minimis, co uniemożliwia udzielenie pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w wysokości do 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Możliwość uzyskania pomocy powinna wpłynąć na poprawę płynności finansowej rolników, a tym samym docelowo na wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej.

 

 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)” wraz z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030”. Zwiększone zostaną limity finansowe inwestycji infrastrukturalnych związanych z Rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. oraz Programem Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030. Rozwiązanie jest konieczne w związku ze znacznym wzrostem wydatków ponoszonych przez wykonawców, wynikającym z negatywnych skutków agresji Rosji na Ukrainę. Od wybuchy wojny obserwowane są trendy związane z: odpływem obywateli Ukrainy z Polski, wzrostem cen w wybranych asortymentach, wydłużeniem okresu oczekiwania na dostawy surowców. Na realizację inwestycji dotyczących Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) przeznaczonych zostanie dodatkowo 2,6 mld zł. Na realizację inwestycji związanych z Programem Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 przeznaczonych zostanie dodatkowo 100 mln zł.

24 października 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: uchwałę w sprawie przyjęcia Koncepcji zapewnienia taboru pasażerskiego w związku z realizacją programu CPK, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przewoźnicy kolejowi będą mieli zapewniony dostęp do wystandaryzowanego, innowacyjnego taboru kolejowego, który będzie spójny technologicznie z infrastrukturą stworzoną w ramach programu CPK.

 • uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II 2024–2030”, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Program ustanawia ramy finansowe i warunki realizacji zamierzeń związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024-2030. Chodzi o działania polegające na kontynuacji prac przygotowawczych i projektowych oraz rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczych robót budowlanych dotyczących budowy pierwszego etapu lotniska CPK. Dotyczy to także kluczowych inwestycji towarzyszących – kolejowych i drogowych oraz projektów, które są bezpośrednio związane z uruchomieniem portu lotniczego. Program ustanawia ramy finansowe i warunki realizacji zamierzeń związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024-2030. Chodzi o działania polegające na kontynuacji prac przygotowawczych i projektowych oraz rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczych robót budowlanych dotyczących budowy pierwszego etapu lotniska CPK. Dotyczy to także kluczowych inwestycji towarzyszących – kolejowych i drogowych oraz projektów, które są bezpośrednio związane z uruchomieniem portu lotniczego.
 • uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Program przewiduje rozbudowę, przebudową i utrzymanie istniejących budynków i siedzib Archiwów Państwowych w Koszalinie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu i Szczecinie.
 • uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” na lata 2023–2027, przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Powstanie plenerowe muzeum, w którym przedstawiona zostanie historia Westerplatte ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz Wojny (Kampanii Polskiej) 1939 r. Ponadto program zakłada rewitalizację Pola Bitwy na Westerplatte, które jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc związanych z II wojną światową.
 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2023–2032 pod nazwą „Narodowy Program Transplantacyjny”, przedłożoną przez ministra zdrowia. Zmiana uchwały ma na celu ramowe określenie zadań Narodowego Programu Transplantacyjnego (NPT) do końca jego realizacji, czyli do 2032 r. Obecnie NPT określa zadania tylko na 2023 r. Pierwotnym założeniem programu była coroczna zmiana uchwały w celu określenia zadań i ich realizatorów na rok kolejny. Jednak mechanizm ten nie jest w pełni efektywny, ponieważ nie pozwala na zaplanowanie działań w dłuższym horyzoncie czasowym i uniemożliwia zawarcie umów wieloletnich (aneksów) na realizację NPT, niezwłocznie po rozpoczęciu roku budżetowego. Dodatkowo, ewentualne opóźnienia związane ze zmianą uchwały mogą również spowodować zbyt późne rozpoczęcie realizacji zadań, co stanowi zagrożenie dla gospodarnego wydatkowania środków oraz prawidłowej realizacji zadań.
 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2023”, przedłożoną przez ministra zdrowia. Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży zostanie wydłużony do końca 2024 r. Na realizację programu przeznaczone zostanie dodatkowe 10 mln zł (budżet programu zwiększy się z 80 do 90 mln zł).

 

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 r. Zawieszenie spłaty kredytu w przyszłym roku będzie możliwe na warunkach, jakie obowiązywały w 2023 r., czyli w jednym miesiącu w jednym kwartale. Nowym rozwiązaniem będzie ograniczenie katalogu osób, które są uprawnione do skorzystania z zawieszenia spłaty. Wakacje kredytowe w 2024 r. będą dotyczyć kredytów hipotecznych w złotych polskich, zawartych przed 1 lipca 2022 r.

17 października 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: Uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 została zaktualizowana pod kątem zmian, jakie zaszły w rolnictwie w ciągu ostatnich 4 lat. Dotyczy to m.in. sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz wybuchem wojny na Ukrainie. Chodzi również o zmiany związane z przyjętym w lipcu 2020 r. nowym budżetem UE po 2020 r. i zapewnieniem m.in. dodatkowego finasowania inwestycji w okresie przejściowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Aktualizacja Strategii jest m.in. konieczna ze względu na prace Komisji Europejskiej nad wizją i założeniami polityki rolnej UE po 2027 r. Do głównych wyzwań nowa Wspólna Polityka Rolna będzie zaliczała bezpieczeństwo żywnościowe dla konsumentów, stabilną przyszłość dla rolników, zrównoważenie dla środowiska oraz solidarność z tymi, którym na świecie zagraża głód.

Uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023-2026. Przyjęty plan zapewnia kompleksowe wzmocnienie systemu ochrony przed przestępstwami seksualnymi. To m.in.: skoordynowana analiza zagrożeń przestępczością seksualną; program edukacyjny dla różnych grup społecznych (np. młodzieży, rodziców, nauczycieli); szkolenia dotyczące rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, udzielania im pomocy i wsparcia; wzmocnienie kompetencji oraz specjalizacja funkcjonariuszy organów ścigania, sędziów i prokuratorów; utworzenie bazy danych, która ułatwi wykrywanie zakazanych treści, np. w Internecie; kompleksowe wsparcie dla ofiar przestępstw seksualnych oraz ich rodzin; wzmocnienie działań terapeutycznych i profilaktycznych; działania mające na celu ujawnianie przestępstw seksualnych wobec dzieci; poszanowanie prywatności i godności osób pokrzywdzonych – zapewnienie etycznego przekazu medialnego.

10 października 2023 r. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Zagospodarowanie Dolnej Wisły”, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Program będzie miał strategiczne znaczenie dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego ok. 100 tys. mieszkańców regionu Dolnej Wisły. Inwestycja zabezpieczy również stopień wodny we Włocławku. Efektem programu będzie ograniczenie kosztów związanych z usuwaniem skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ponadto program przyczyni się do rozwoju żeglugi śródlądowej na Wiśle oraz wzmocnienia pozycji portu morskiego w Gdańsku. Przy stopniu wodnym w Siarzewie uruchomiona zostanie nowa elektrownia wodna o mocy 80 MW. Prognozuje się, że pozwoli ona na produkcję energii na poziomie ok. 350 GWh/rok. Program zagospodarowania Dolnej Wisły realizowany będzie w latach 2023-2032. Jego wykonawcą będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Na realizację programu rząd przeznaczy ponad 7,5 mld zł.

3 października 2023 r. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu rozwoju pod nazwą „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030”. Realizacja projektów inwestycyjnych z „Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030” przyczyni się do zwiększenia roli śródlądowego transportu wodnego. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu warunków do prowadzenia efektywnej żeglugi na wykorzystywanych transportowo odcinkach dostępowych do portów morskich. W konsekwencji wzmocni to integracje portów morskich z zapleczem lądowym. W ramach „Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030” rozwijany będzie także rynek sektora śródlądowego transportu wodnego oraz partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju dróg wodnych. „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030” obejmie następujące odcinki śródlądowych dróg wodnych: E30 – Odrzańska Droga Wodna, odcinek od Gliwic do zespołu portów w Szczecinie i Świnoujściu; E40 – Wisła na odcinku od Torunia do Gdańska.

28 września 2023 r. Rada Ministrów przyjęła m.in.: Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024–2027, przedłożoną przez ministra finansów. Na koniec 2023 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 37,9 proc., a następnie wzrośnie do 44,3 proc. w 2027 r., pozostając bezpiecznie poniżej progu ostrożnościowego 55 proc., który określony jest w ustawie o finansach publicznych.

Powodem wzrostu jest zwiększenie wydatków na obronność i bezpieczeństwo, a także na wsparcie dla rodzin czy finansowanie służby zdrowia. Dla porównania, relacja państwowego długu publicznego do PKB wynosiła w 2011 r. 52,5 proc., a w 2013 r. nawet 54,1 proc. Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wzrośnie do 49,3 proc. w 2023 r., a następnie – w okresie objętym prognozą Strategii – wzrośnie do 58,7 proc. Oznacza to, że wartość referencyjna relacji długu do PKB na poziomie 60 proc., zawarta w traktacie o funkcjonowaniu UE, nie zostanie przekroczona w horyzoncie Strategii. Założony w projekcie budżetu na 2024 r. limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa wynosi 66,5 mld zł, tj. 1,76 proc. PKB. Zakłada się, że koszty obsługi długu nieznacznie przekroczą 2 proc. PKB w 2027 r.

 • projekt ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z uchwałą Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024 – dokumenty przedłożone przez ministra finansów. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2023 r. będzie wyższe niż rok wcześniej o 0,3 proc., a w 2024 r. wzrośnie o 1,2 proc. Na umiarkowaną dynamikę zatrudnienia będzie oddziaływać ograniczona podaż pracy, która jest efektem procesów demograficznych. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2024 r. powinna wynieść 5,2 proc. Prognozuje się, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie w 2023 r. 12,3 proc., a w 2024 r. 9,8 proc. Oczekuje się, że inflacja w 2023 r. wyniesie średnio 12,0 proc. (do końca 2023 r. inflacja spadnie do wartości jednocyfrowej), a w następnym roku – 6,6 proc. Głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżanie się inflacji będą stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, relatywnie niska dynamika spożycia prywatnego w bieżącym roku oraz oddziaływanie polityki pieniężnej.

 

 • w sprawie ustanowienia programu rozwoju pod nazwą „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030”. Chodzi o podniesienie konkurencyjności i wykorzystania śródlądowego transportu wodnego, m.in. poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia efektywnej żeglugi czy rozwój rynku żeglugowego. „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030” obejmie następujące odcinki śródlądowych dróg wodnych: E30 – Odrzańska Droga Wodna, odcinek od Gliwic do zespołu portów w Szczecinie i Świnoujściu oraz E40 – Wisła na odcinku od Torunia do Gdańska.

19 września 2023 r. Rada Ministrów przyjęła m.in.: Uchwałę w sprawie kryzysu migracyjnego na włoskiej Lampedusie i propozycji dotyczących polityki migracyjnej zgłaszanych przez instytucje UE wobec masowego napływu nielegalnych migrantów. W uchwale Rada Ministrów wzywa Komisję Europejską do podjęcia adekwatnych i natychmiastowych działań służących zatrzymaniu nielegalnego napływu osób do Unii Europejskiej; rezygnacji z propozycji, które zachęcają nielegalnych migrantów do przybywania do UE.

 • Uchwałę w sprawie ustalenia kierunkowych wytycznych dla tematyki prac Rady Unii Europejskiej podczas sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady Unii Europejskiej. W związku z przygotowaniami do objęcia przez Rzeczpospolitą Polską - po raz drugi - sześciomiesięcznej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 r. rząd ustalił kierunkowe wytyczne dla tematyki prac Rady UE, której posiedzeniom będzie przewodniczyć Polska. Są to: zacieśnienie więzi UE ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz rozszerzenie Unii Europejskiej.
 • Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programu pomocy producentowi rolnemu, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i który nie otrzymał pomocy, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rozporządzenie ma na celu umożliwienie udzielania pomocy w pełnej wysokości wszystkim producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o pomoc nadzwyczajną dla sektora zbóż i nasion oleistych. Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, dlatego zostanie notyfikowana Komisji Europejskiej jako zgodna z komunikatem Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (2023/C 101/03). Pomoc ta będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej.

12 września 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań, mających na celu przedłużenie środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy niektórych produktów, przedłożoną przez ministra rozwoju i technologii. Rada Ministrów wzywa Komisję Europejską do - przedłużenia po 15 września 2023 r. zakazu importu z Ukrainy 4 produktów rolnych: pszenicy, kukurydzy, rzepaku (rzepiku) i nasion słonecznika.

 • podjęcia natychmiastowych działań, w celu wypracowania rozwiązań pozwalających na stabilne i efektywne funkcjonowanie lokalnych producentów w Polsce i w Unii Europejskiej.

W przypadku, jeśli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu importu zbóż z Ukrainy po 15 września, Polska wprowadzi taki zakaz na poziomie krajowym. Zakaz będzie obowiązywał do czasu, w którym uregulowane zostaną stosunki w sprawach rolnych pomiędzy Polską a Ukrainą.

14 września 2023 r. Rada Ministrów przyjęła obiegowo rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej. W 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Od 1 stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł. W 2024 r. wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia będzie wynosić 27,70zł, a od 1 lipca – 28,10zł.

5 września 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030”, przedłożoną przez ministra funduszy i polityki regionalnej.

Powstanie specjalny program, który będzie wspierał finansowo rozwój Warszawy. W latach 2023-2030 na realizację programu rząd przeznaczy z budżetu państwa ponad 3 mld zł. Przykładowo, rządowe środki mają być przeznaczone m.in. na budowę III linii metra, budowę Trasy Świętokrzyskiej, budowę obwodnicy śródmiejskiej od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba, odbudowę stadionu „Skry” czy rozbudowę i modernizację Muzeum Powstania Warszawskiego. Stolica będzie mogła otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w zakresie m.in.: transportu publicznego; infrastruktury drogowej; inwestycji towarzyszących mobilności i bezpieczeństwu ruchu drogowego; infrastruktury usług publicznych; infrastruktury czasu wolnego. 

 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)”, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Powstanie droga ekspresowa S8 na odcinku Knyszyn (Białystok) – Raczki (Suwałki), o długości ok. 90 km. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, wzrośnie dostępność Polski północno-wschodniej oraz zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna regionu. Nowa droga przyczyni się również do stworzenia miejsc pracy, zwiększenia handlu i mobilności obywateli. Inwestycja będzie ponadto ważna z punktu widzenia interesu obronnego Polski, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geostrategicznej. Korytarze transportowe są istotne do przemieszczania się osób i towarów, a także pełnią funkcję logistyczną i zaopatrzenia. Ma to także znaczenie dla zapewnienia przepustowości korytarza łączącego państwa bałtyckie z Polską.

29 sierpnia 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.:

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024.

Finansowanie programu, który polega na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw w szkole zwiększy się o 10 mln zł. W roku szkolnym 2023/2024 podniesiona zostanie stawka pomocy na jedną porcję owoców i warzyw. Szacuje się, że w roku szkolnym 2023/2024, z programu skorzysta ponad 1,7 mln zł dzieci z klas I-V w szkołach podstawowych.

 •  Uchwałę w sprawie zapewnienia i zagwarantowania środków na realizację wieloletniego projektu budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. W latach 2024-2030 prowadzona będzie inwestycja, która pozwoli zaadoptować na siedzibę muzeum teren byłego aresztu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego PRL. Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu państwa w wysokości do 466,3 mln zł w okresie 7 lat.

16 sierpnia 2023 r. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła m.in. uchwały: uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury.

 • Ustanowiony został Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032), który jest kontynuacją  programu obowiązującego do 2023 r. KPK do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) uzupełnia dotychczasowy Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku o listę projektów planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027. Jednocześnie dokument zawiera zaktualizowaną listę projektów dla perspektywy finansowej 2014–2020. Zwiększono dotychczasowy limit środków budżetu państwa, które przeznaczone będą na realizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Do końca 2032 r. wydłużony zostanie również okres, na jaki ustanawiany jest ten limit. Uchwała uwzględnia również korekty dotyczące zmian dostępnych środków w ramach poszczególnych źródeł finansowych Krajowego Programu Kolejowego.
 • uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku za rok 2022, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Sprawozdanie przedstawia m.in. informacje na temat postępu prac związanych z zakończeniem naboru projektów do Programu Kolej Plus w 2022 r. Dotyczy także listy rankingowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu i podpisanych umów o wspólnej realizacji poszczególnych projektów między PKP Polskie Linie Kolejowe SA, a jednostkami samorządu terytorialnego, które są wnioskodawcami projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu (umowy realizacyjne). Sprawozdanie obejmuje również informacje o zidentyfikowanych zagrożeniach, ryzykach oraz podjętych działaniach zaradczych.

8 sierpnia 2023 r. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła m.in.:

 • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedłożone przez ministra klimatu i środowiska. Nowe przepisy zmniejszą obciążenia i usprawnią proces inwestycyjny dotyczący systemów fotowoltaicznych. Zredukowane zostaną obciążenia prawno-administracyjne związane z procesem inwestycyjnym, który dotyczy zabudowy systemami fotowoltaicznymi. Wprowadzone zostaną ułatwienia dotyczące budowy garaży oraz małych parkingów.

31 lipca 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.:

 • uchwałę w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą „Promocja Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2023 r.”, przedłożoną przez ministra sportu i turystyki. Głównym celem Programu będzie wsparcie projektów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe w zakresie promocji sportu osób z niepełnosprawnościami. O przyznanie dofinansowania projektów promujących sport osób z niepełnosprawnościami w 2023 r. będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca musi przewidywać w ramach realizacji zadania udział środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania, w tym zadań jednostkowych. Zadania realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

 

 • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych, przedłożone przez ministra infrastruktury. Nowe przepisy przewidują zmianę wykazu autostrad płatnych. W wykazie znajdą się wyłącznie te odcinki autostrad płatnych, na które zawarto umowę o budowę i eksploatację autostrady albo wyłącznie eksploatację autostrady, tj.: A1 Gdańsk – Toruń; A2 Świecko – Poznań – Konin; A4 Katowice – Kraków.

18 lipca 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Dokumenty sporządzane przez pracowników sądów, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, prokuratorów oraz nadesłane przez państwa UE, będą co do zasady automatycznie zasilać bazę KRK.

Wprowadzane do systemu KRK dane osobowe będą weryfikowane w rejestrze PESEL. Dane o osobach pozbawionych wolności przekazywane będą do Rejestru bezpośrednio przez system teleinformatyczny Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, wykorzystywany w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Uproszczone zostanie postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia z KRK. Będzie to możliwe dzięki zmniejszeniu zakresu danych osobowych potrzebnych do złożenia zapytania. Chodzi o dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację osoby oraz informacje o obywatelstwie tej osoby. Każde zaświadczenie z KRK będzie wydawane w wersji elektronicznej podpisanej pieczęcią elektroniczną. Wydruk dokumentu będzie równoważny dokumentowi elektronicznemu, a autentyczność dokumentu będzie można zweryfikować. Umożliwiony zostanie dostęp do informacji o podmiotach zbiorowych każdemu, bez konieczności wskazania, czy i na potrzeby jakiego postępowania zaświadczenie jest uzyskiwane.

projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, przedłożony przez ministra aktywów państwowych. Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Udzielenie gwarancji przez Skarb Państwa pozwoli Agencji pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności.

projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego przedłożony przez ministra Michała Wójcika, członka Rady Ministrów. Nowe przepisy doprecyzowują, że żądanie wstrzymania z mocy prawa wykonania postanowienia dotyczącego odebrania osoby, która podlega władzy rodzicielskiej lub pozostaje pod opieką (zgłoszone sądowi przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Obywatelskich), zawiera uzasadnienie wskazujące szczególne powody wstrzymania wykonalności tego postanowienia. Dzięki doprecyzowaniu przepisów, zrealizowane zostanie unijne wymaganie, aby sprzeciwienie się powrotowi dziecka, które zostało bezprawnie uprowadzone lub zatrzymane, miało miejsce w szczególnych przypadkach. Nowe przepisy pozwolą więc na dalszą realizację uprawnień Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Obywatelskich do wniesienia skargi kasacyjnej. Będzie to możliwe bez obawy o to, że prawomocne orzeczenie, które nakazywać będzie powrót dziecka do państwa miejsca stałego pobytu, zostanie wykonane przed jej wniesieniem w ustawowym terminie lub już po jej wniesieniu, a przed rozpoznaniem przez Sąd Najwyższy.

10 lipca 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Wprowadzony zostanie Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych.

Dzięki temu będzie można przez Internet upoważnić inną osobę do czynności w urzędzie, czy na poczcie. Utworzona zostanie Platforma e-Płatności, która umożliwi dokonywanie opłat na rzecz administracji publicznej z wykorzystaniem różnych metod płatności. Urząd sam poinformuje obywatela o kwocie do zapłaty – nie trzeba będzie samodzielnie sprawdzać numeru konta i kwoty do zapłaty. Wdrożone zostaną nowe e-usługi. M.in. osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński, będą mogły złożyć online, kierownikowi urzędu stanu cywilnego, zapewnienie o braku okoliczności, które uniemożliwiają zawarcie takiego związku. Z kolei rodzice będą mogli złożyć online wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego osobie do 12. roku życia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Odwzorowania cyfrowe, czyli skany dokumentów tradycyjnych, będą miały taką samą wartość prawną (w tym dowodową), jak oryginały dokumentów. Będzie to możliwe w jednostkach, które stosują systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją. Określone zostaną warunki, w których odwzorowania cyfrowe będą mogły zastępować dokumentację sporządzoną w postaci papierowej i być z nią równoważne, jako źródło informacji. Nowe rozwiązanie spowoduje oszczędności związane z przechowywaniem dokumentacji papierowej. Uzyskana zostanie także dodatkowa przestrzeń magazynowa na dokumentację archiwalną. Rozszerzony zostanie zakres działań Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych. Chodzi o działalność edukacyjną, która obejmuje m.in. edukację dotyczącą historii Polski i źródeł ją dokumentujących.

Projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Zwiększony zostanie limit zużycia prądu objętego zamrożeniem cen. Dla gospodarstw domowych roczny limit zwiększy się z 2000 kWh do 3000 kWh. Dla gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością, roczny limit zwiększy się z 2600 kWh do 3600 kWh. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz osób, które prowadzą gospodarstwa rolne, roczny limit zwiększy się z 3000 kWh do 4000 kWh. Nowe limity będą do wykorzystania w 2023 r. Nawet jeśli odbiorca energii elektrycznej – jeszcze przed wejściem w życie ustawy – przekroczył dotychczasowy limit, sprzedawca energii rozliczy temu odbiorcy dodatkowy wolumen energii w ramach korekty faktur. Od 1 października 2023 r. obniżona zostanie cena maksymalna na energię, z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh. Rozwiązanie będzie przeznaczone dla:

 • samorządów;
 • małych i średnich przedsiębiorstw;

 

 • wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

4 lipca 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: stanowisko wobec przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (druk sejmowy nr 3278), przedłożone przez ministra infrastruktury.

Rada ministrów pozytywnie ocenia prezydencki projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych. Nowe przepisy ułatwią gminom nabycie nieruchomości zajętych pod drogi ogólnodostępne, mające duże znaczenie lokalne, służące miejscowym potrzebom. W wielu przypadkach, trudności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi ogólnodostępne, w znacznym stopniu uniemożliwiają gminie możliwość pozyskania źródeł finansowania, które są niezbędne na rozwój i poprawę sieci drogowej. Zaproponowane w projekcie rozwiązania będą korzystne zarówno dla gmin, jak i dla ich mieszkańców.

 • przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt przewiduje utworzenie jednej jednostki kształcenia podyplomowego dla wszystkich medycznych grup zawodowych, w tym także dla pielęgniarek i położnych. Dzięki temu zapewniony zostanie wysoki standard szkoleń dla każdego z zawodów medycznych, działających w sektorze ochrony zdrowia. Zadania dotychczas realizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zostaną przeniesione do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zintegrowanie jednostek kształcenia umożliwi pielęgniarkom i położnym łatwiejszy dostęp do prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej oraz uczestnictwa w inicjowaniu i wspólnym prowadzeniu badań naukowych. Dodatkowo, docelowo planowane jest ujednolicenie procesu związanego z przeprowadzeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) dla pielęgniarek i położnych. Pozwoli to na wypracowanie jednolitych kryteriów egzaminowania dla wszystkich zawodów medycznych, w tym przekazanie od 2026 r. zadań związanych z organizacją PES do Centrum Egzaminów Medycznych.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji i nauki. Utworzona zostanie sieć branżowych centrów umiejętności o zasięgu ogólnokrajowym. Rozwiązanie umożliwi uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, kwalifikacji zawodowych lub ich zmianę. BCU będzie placówką kształcenia, szkolenia i egzaminowania, jeśli chodzi o daną dziedzinę zawodową. Sieć BCU będzie wspierała także w tym zakresie współpracę szkół i uczelni z pracodawcami. Dzięki działalności BCU szkoły i uczelnie będą miały szybki dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz innowacji. Sieć BCU będzie również prowadziła działania wspierające realizację doradztwa zawodowego dla uczniów oraz aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów. BCU uzupełni istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego.
 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, przedłożony przez ministra finansów. W celu zapewnienia szczelności systemu obrotu paliwami silnikowymi, podmioty gospodarcze, które uczestniczą w tym obrocie, będą rejestrować miejsca dostarczania paliw. Wprowadzony zostanie obowiązek koncesyjny dla procesów barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych. Uporządkowany zostanie obszar podmiotów, które wykorzystują paliwa na cele własne, tj. tzw. podmiotów przywożących. Wprowadzone zostanie przejście z papierowych ewidencji i dokumentacji na ich elektroniczne wersje, w jednym centralnym systemie teleinformatycznym. Będzie to tzw. Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych.

27 czerwca 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przedłożony przez minister rodziny i polityki społecznej. Od 1 stycznia 2024 r. kwota pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Pozostałe warunki programy pozostaną bez zmian.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, przedłożony przez ministra finansów. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących wymagań dla ram budżetowych państw członkowskich. Z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wynikają zobowiązania państw członkowskich dotyczące polityki budżetowej. Chodzi w szczególności o przestrzeganie wartości referencyjnych dla deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Obowiązek ten będzie realizowany poprzez wprowadzenie mechanizmu korygującego nadmierną nierównowagę finansów publicznych, oznaczającą przekroczenie wartości referencyjnej dla deficytu (3 proc. PKB) lub długu (60% PKB) według metodyki UE. Nowy mechanizm korekty zastąpi dotychczasowy w stabilizującej regule wydatkowej (SRW). W efekcie SRW będzie mieć rolę wykonawczą dla reguły nadmiernego deficytu – poprzez mechanizm korekty zapewniać będzie konsolidację finansów publicznych na poziomie spójnym z wymogami reguł UE.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt ma na celu usprawnienie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także doprecyzowanie przepisów regulujących obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Należność z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określonego w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy, będzie ustalana na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu, a nie jak do tej pory na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu.

20 czerwca 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.:

 

 • uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim. W Polsce zbudowana zostanie elektrownia jądrowa w oparciu o sprawdzoną i bezpieczną amerykańską technologię reaktorów AP1000. Pierwszy blok elektrowni powstanie do 2033 r. Pozwoli to na zasadniczą dywersyfikację miksu energetycznego Polski, przy zapewnieniu optymalnych krajowych mocy wytwórczych, jako podstawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Na wykonanie programu w latach 2023-2029 z budżetu państwa przeznaczono ponad 4,7 mld zł. Program przewiduje budowę drogi krajowej, budowę lub przebudowę infrastruktury kolejowej oraz budowę infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej dostęp m.in. do elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa. Beneficjentami nowej infrastruktury będą również mieszkańcy regionu, turyści oraz ini inwestorzy. Wykonawcami programu będą: dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Nadzór nad wykonaniem programu sprawować będzie minister infrastruktury, natomiast za koordynację jego wykonania odpowiadać będzie pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

 • uchwałę w sprawie programu wieloletniego pod nazwą „Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA" umożliwiający jego eksploatację po 2027 r. Reaktor MARIA jest obecnie jedynym i unikatowym w Polsce i na świecie urządzeniem badawczym tego typu, o istotnym znaczeniu dla zdrowia publicznego (jako producent radiofarmaceutyków), gospodarki i nauki. Po ponad 40-letniej eksploatacji reaktora modernizacji wymagają niemal wszystkie układy technologiczne, w tym te niezbędne do zapewnienia wzmocnienia jego bezpiecznej eksploatacji. Z produktów opartych na radioizotopach produkowanych w reaktorze MARIA korzysta ok. 17 mln ludzi na całym świecie. Według szacunków konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej, w Polsce rocznie jest przeprowadzanych 380 tys. procedur medycyny nuklearnej.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw i uchylająca ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozszerzony zostanie katalog ubezpieczeń, które oferuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Więcej podmiotów będzie także uprawnionych do korzystania z ubezpieczeń gwarantowanych. Nowe przepisy zapewnią kompleksową ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom, również jeśli chodzi o zakupy towarów. KUKE będzie mogła rozszerzyć swoją ofertę o ubezpieczenia zwrotu zaliczki, która została zapłacona przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z kraju o tzw. ryzyku nierynkowym. Ubezpieczeniem KUKE będą mogły być objęte, na równi z firmami polskimi, również polskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych.

13 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do poziomu 4300 zł brutto.

Rząd poinformował też, że od 1 stycznia 2024 r. najniższa pensja wyniesie 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł. W 2024 r. wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł. Na konferencji prasowej prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powiedział, że gospodarka to nie wskaźniki, ale przede wszystkim miliony miejsc pracy i wynagrodzenie, które powodują, że poziom życia może być lepszy. „Dla dobra ludzi pracy, dla dobra klasy średniej zrobimy wszystko, aby polskie wynagrodzenia rosły jak najszybciej. Temu też służyła dzisiejsza debata na Radzie Ministrów” – poinformował Morawiecki. „Przez ostatnie lata zrobiliśmy dużo, co w naszej mocy, aby poprawić warunki pracy i przywrócić godność pracy i godną płace w Polsce. Dlatego od 1 lipca płaca minimalna będzie wynosiła 3600 zł, a po nowym roku - to jeszcze zobaczymy, jakie będą rezultaty na Radzie Dialogu Społecznego - będzie przekraczała 4000 zł”- dodał szef rządu. Zaproponowane stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej Rada Ministrów przedstawi Radzie Dialogu Społecznego. Zgodnie z szacunkami liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3,6 mln.

9 czerwca 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt zmienia sposób tworzenia budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wprowadzone zostaną ponadto nowe instytucje prawne, które mają zwiększyć produkcję leków lub substancji czynnych w Polsce, a w konsekwencji wzmocnić bezpieczeństwo lekowe naszego kraju. Dodatkowo wprowadzone zostaną przepisy, które zabezpieczą dostępność produktów refundowanych dla pacjentów. Ponadto, kobiety w okresie połogu będą uprawnione do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące przekazania w 2023 r. dodatkowych środków finansowych dla samorządów w wysokości ponad 14 mld zł. Środki te będą stanowiły uzupełnienie subwencji ogólnej.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 – dokumenty przedłożone przez ministra finansów. Przewiduje się, że dodatkowe środki zostaną przeznaczone dla pracowników państwowej sfery budżetowej, na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 r. Dodatkowe pieniądze będą również skierowane dla nauczycieli. Rozwiązanie ma na celu zmniejszenie negatywnego trendu związanego z poziomem inflacji oraz poprawę sytuacji pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli. Przewidywane jest także odmrożenie – od 1 lipca 2023 r. – podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne 2 lata), w stosunku do wielkości zaplanowanej na 2023 r. Rozwiązanie umożliwi przeznaczenie przez pracodawców wyższych środków na działalność socjalną organizowaną na rzecz pracowników, w tym m.in. pracowników budżetówki i nauczycieli. Dotyczy to także emerytów i rencistów, którzy otrzymują świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych. Ponadto, dokonane zostanie m.in. istotne zwiększenie kwoty, która przeznaczona jest na wsparcie realizacji zadań samorządów. Domy pomocy społecznej prowadzone przez samorząd lub na zlecenie samorządu zostaną dofinansowane w 2023 r. kwotą w wysokości 300 mln zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników tych jednostek  z rezerwy celowej. Przewiduje się, że przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2023 r. 7 104 zł. Zgodnie z szacunkami, dochody budżetu państwa wyniosą w 2023 r. 601,4 mld zł, a wydatki 693,4 mld zł.

6 czerwca 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Przebudowany zostanie model współpracy w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, pomiędzy  Zespołami Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT), a operacyjnymi centrami bezpieczeństwa (SOC). Do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa zostaną dodani przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej. Centra wymiany informacji i analiz, wpisane do wykazu prowadzonego przez ministra cyfryzacji, zostaną włączone do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Rozwiązanie to powinno przyczynić się do ułatwienia dostępu do specjalistycznej wiedzy i do wymiany informacji o stosowanych rozwiązaniach oraz tzw. dobrych praktykach. Wzmocniona zostanie pozycja Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, poprzez wyposażenie go w konkretne uprawnienia dotyczące wydawania ostrzeżeń o incydentach krytycznych wraz z zalecaniem określonych zachowań. Pełnomocnik będzie mógł również wydawać rekomendacje w celu wzmocnienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych. Dostawcy sprzętu i oprogramowania będą mogli zostać poddani procedurze sprawdzającej pod kątem zagrożenia, jakie może wywołać wykorzystywanie oferowanego przez nich konkretnego sprzętu lub oprogramowania, w kluczowych podmiotach polskiej gospodarki. Powstanie Krajowy System Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa, w ramach którego wydawane będą certyfikaty dotyczące cyberbezpieczeństwa. Wyznaczony zostanie operator strategicznej sieci bezpieczeństwa, który świadczył będzie bezpieczne usługi telekomunikacyjne dla administracji publicznej.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Projekt dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o unijną dyrektywę w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie  system kaucyjny na jednorazowe butelki z plastiku do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra. Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności. Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie.

 

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. Projekt ma usprawnić działanie Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej (ZPHM). Zespół składa się z medyków (lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych), którzy zapewniają pomoc poza terytorium Polski osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. ZPHM prowadzi także działania humanitarne oraz zapewnienia transport medyczny.

30 maja 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Agencja Mienia Wojskowego będzie mogła kupować sprzęt wojskowy i usługi z przeznaczeniem na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. AMW będzie mogła prowadzić inwestycje na terenach wojskowych przy pomocy spółek i towarzystw budownictwa społecznego, utworzonych przez Agencję. Będzie mogła także partycypować w kosztach budowanych w ten sposób lokali mieszkalnych. Wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą uatrakcyjnić zasady pełnienia zawodowej służby wojskowej. Ograniczony zostanie wzrost w opłatach za lokale mieszkalne zajmowane m.in. przez żołnierzy, emerytów i rencistów wojskowych czy wdowy po żołnierzach. Przy ustalaniu współczynnika świadczenia mieszkaniowego będzie możliwość uwzględnienia dodatkowo szczególnego znaczenia garnizonu dla obronności kraju. Żołnierzom, którzy są uprawnieni do bezpłatnego zakwaterowania w internacie lub kwaterze internatowej, nie będą naliczane opłaty za tzw. nadmetraż (do czasu wskazania miejsca zgodnego z przysługującymi uprawnieniami).

projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Instytucje kultury, utworzone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, będą mogły realizować zadania przy pomocy jednostek, które mają siedzibę i prowadzą działalność kulturalną poza granicami Polski. W pierwszej kolejności wsparciem i ochroną objęte zostaną dwa bezcenne zbiory dla polskiego dziedzictwa kulturowego, znajdujące się w Bibliotece Polskiej w Paryżu oraz Muzeum Polskim w Rapperswilu, w Szwajcarii.

uchwałę w sprawie zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Program budowy elektrowni jądrowych jest jednym z kluczowych wyzwań w polskim sektorze energetycznym. Trwałe uniezależnienie się od dostaw energii i nośników energii z Rosji oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w oparciu m.in. o krajowe moce wytwórcze, stwarzają potrzebę jak najszybszej realizacji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

17 maja 2023 r. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła m.in.: Projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry. Projekt przewiduje, że na zadania o charakterze retencyjnym, które mają umożliwić rewitalizację rzeki i ekosystemów zależnych przeznaczone zostanie ok. 1,2 mld zł.

Wyodrębniona zostanie wyspecjalizowana służba – Inspekcja Wodna, która pozwoli m.in. wykrywać, dokumentować oraz ograniczać przestępstwa i wykroczenia dotyczące nielegalnych zrzutów ścieków do wód, czy innych działań szkodzących środowisku wodnemu. Wody Polskie, starostowie oraz marszałkowie województw będą musieli dokonać zbiorczego przeglądu pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, w obszarze zlewni Odry. Zaostrzone zostaną kary finansowe za wykroczenia związane z gospodarką wodną – z  obecnego poziomu 500 zł do – od 1000 zł do 7500 zł. Wprowadzone zostaną również kary administracyjne w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł, m.in. za zaniedbania dotyczące gospodarki wodnej, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwu środowiska.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zniesiony zostanie pobór opłat na odcinkach autostrad płatnych, które obecnie zarządzane są przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o zaprzestanie poboru opłat za odcinki autostrad: A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica. Nowe przepisy przewidują ponadto, że nie będzie można wprowadzić opłat również na pozostałych autostradach zarządzanych przez GDDKiA, a także na odcinkach, które obecnie są w realizacji. Zniesienie opłat na państwowych autostradach dotyczyć będzie pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, czyli samochodów osobowych oraz motocykli. Kierowcy będą zwolnieni z opłat za przejazd od 1 lipca 2023 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Z 800 mln zł do 1 mld zł zwiększony zostanie budżet Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Od 2024 r. utrzymany zostanie na stałe obecny poziom dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu. Od 2024 r. utrzymany zostanie na stałe obecny poziom dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu. W czasie stanu wyjątkowego, stanu wojennego, stanu klęski żywiołowej oraz stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – w celu usuwania ich skutków – zarządca infrastruktury kolejowej będzie mógł nie pobierać części opłaty podstawowej, związanej z rodzajem wykonywanych przewozów (mark-up) oraz opłaty rezerwacyjnej za niewykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej lub będzie mógł pobierać opłatę podstawową obniżoną o nie więcej niż 50 proc. wysokości.

9 maja 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje wprowadzone zostanie obowiązkowe e-fakturowanie przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Z KSeF nie trzeba będzie korzystać przy wystawianiu faktur na rzecz konsumentów. E-faktury obejmą czynności podlegające VAT dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami oraz na rzecz organów publicznych. Obowiązek wystawiania e-faktur będzie dotyczył podatników, którzy posiadają siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Nowe przepisy uproszczą rozliczenia między przedsiębiorcami oraz zwiększą szybkość wymiany danych między kontrahentami. Dzięki rozwiązaniu nastąpi także generalne skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 30 proc., czyli z 60 do 40 dni. Ponadto, dzięki stosowaniu KSeF, nie trzeba będzie drukować faktur oraz wprowadzać ich ręcznie do systemów księgowych. Nie będzie także możliwości zgubienia faktury. System e-faktur zwiększy również szybkość wymiany danych w kontaktach między kontrahentami.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje umożliwienie przeprowadzenia posiedzeń zdalnych w postępowaniu cywilnym. Będzie to możliwe za pośrednictwem środków informatycznych pozwalających na komunikowanie się na odległość. Usprawnione zostaną procedury dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądowych. Dzięki temu, wzmocni się poczucie bezpieczeństwa sędziów, pracowników sądów oraz wszystkich uczestników postępowań sądowych. Usprawniony zostanie proces zarządzania systemami informatycznymi w sądach. Chodzi o zapewnienie efektywności i sprawności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w obszarze usług informatycznych. Nowe rozwiązania ułatwią dalszą informatyzację sądownictwa i przyspieszą procedury sądowe. Rozszerzony zostanie zakres funkcjonowania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych na sprawy karne. Spowoduje to przyspieszenie doręczeń pism procesowych w tych sprawach na etapie postępowania sądowego. Wprowadzone zostaną rozwiązania, które usprawnią i przyspieszą postępowanie karne na etapie jurysdykcyjnym. Chodzi o zwiększenie ochrony interesów uczestników postępowania karnego. Dotyczy to także podniesienia efektywności i szybkości zaspokojenia tytułów zabezpieczenia majątkowego z mienia, które stanowią przedmiot tego zabezpieczenia, po uprawomocnieniu się wyroku.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje rozwiązania, które m.in. usprawnią wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wyeliminowane zostaną zbędne czynności związane z prowadzeniem dalszego postępowania w sytuacji, gdy już na wstępnym jego etapie, stwierdzona zostanie niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do nowego katalogu inwestycji strategicznych dodane zostaną linie tramwajowe i metro, inwestycje dotyczące lotnisk użytku publicznego, a także inwestycje związane z wydobywaniem kopalin i węglowodorów ze złóż. Dotyczy to również obiektów szczególnie ważnych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Wyeliminowane zostaną wątpliwości interpretacyjne, jeśli chodzi o wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przyjęte rozwiązania przyspieszą sprawy prowadzone przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

25 kwietnia 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Projekt porządkuje i liberalizuje przepisy dotyczące koncesjonowania działalności, jeśli chodzi o poszukiwanie i rozpoznawanie złóż niektórych kopalin.

Dotyczy to m.in. węglowodorów oraz podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów. Projekt zakłada też wprowadzenie definicji „złoża strategicznego”, które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju, podlegać będzie szczególnej ochronie prawnej. Pozwoli to uniknąć wątpliwości interpretacyjnych oraz usankcjonuje szczególne miejsce, jakie zajmą złoża strategiczne w hierarchii krajowych złóż kopalin. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie instrumentów związanych z realizacją transformacji energetyczno-klimatycznej. W tym zakresie dopuszczone zostanie prowadzenie działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla (CCS); dostosowane zostaną dotychczasowe przepisy dotyczące podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji, do magazynowania wodoru; umożliwione zostanie rekonstruowanie zlikwidowanych otworów wiertniczych, wykonanych w przeszłości w celu poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin, w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

 • projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Projekt ma na celu usunięcie i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi wielkoobszarowych terenów zdegradowanych. Efektem nowych przepisów będzie zagospodarowanie lub zabezpieczenie odpadów stwarzających zagrożenie oraz oczyszczenie tych terenów. Zdefiniowany zostanie wielkoobszarowy teren zdegradowany oraz składowiska historycznych odpadów przemysłowych i miejsca gromadzenia historycznych odpadów przemysłowych. Główny Inspektor Ochrony Środowiska będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji, zarówno rozpoznanych, jaki i dotychczas nierozpoznanych, wielkoobszarowych terenów zdegradowanych. Wskazane zostaną organy administracji, które będą odpowiedzialne za poprawę stanu środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Chodzi o wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub – dla terenów zamkniętych – regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Organy administracji będą musiały podejmować działania dotyczące poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym – w miarę dostępności środków na ten cel – w tym wykonania kompleksowej oceny stanu środowiska oraz opracowania i wykonania planu jego poprawy. Przewidziane zostanie wskazanie zasad i źródeł finansowania przedsięwzięć na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Projekt przewiduje rozwiązania, które mają na celu dalsze zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii. Nowe przepisy dostosują także polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Nowe przepisy zachęcą inwestorów do podejmowania decyzji związanych z budową instalacji do wytwarzania biometanu. Dotyczy to także rozbudowy oraz przebudowy istniejących sieci gazowych pod kątem umożliwienia zatłaczania biometanu. Wytwórcy biometanu z biogazu lub biogazu rolniczego będą mogli prowadzić w tym zakresie działalność gospodarczą i korzystać z systemu wsparcia określonego w ustawie. Wprowadzone zostaną usprawnienia dla klastrów energii, czyli porozumień działających lokalnie podmiotów, które organizują się, aby dla dobra członków swej społeczności wytwarzać, dystrybuować i magazynować energię elektryczną na własne potrzeby. Zwiększona zostanie rola odnawialnych źródeł energii (OZE) w ciepłownictwie i chłodnictwie. Zintensyfikowany zostanie rozwój morskich farm wiatrowych. Utworzony zostanie Krajowy Punkt Kontaktowy OZE dla inwestorów.
 • projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Projekt ma wprowadzić rozwiązania, które ułatwią dostęp do narzędzi kontroli rodzicielskiej, dla rodziców małoletnich użytkowników w Internecie. Na przedsiębiorców, którzy udostępniają publiczne sieci Wi-Fi, nałożone zostaną także obowiązki dotyczące ograniczenia dostępu do treści pornograficznych (o ile udostępnianie publicznych sieci Wi-Fi stanowi ich dodatkową działalność względem działalności głównej). Rozwiązanie to będzie dotyczyć przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców. Minister cyfryzacji, we współpracy z ministrem rodziny i polityki społecznej, będzie prowadzić działania informacyjno-edukacyjne, które dotyczyć będą zwiększania świadomości społecznej i wiedzy na temat zagrożeń związanych z dostępem małoletnich do treści pornograficznych w Internecie. Chodzi także o możliwości nieodpłatnego skorzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w Internecie. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie udzielał odpowiedniego wsparcia w prowadzonych przez ministra cyfryzacji czynnościach kontrolnych, poprzez przekazywanie informacji lub danych o dostawcach usługi dostępu do Internetu lub świadczonych przez nich usług. Nowe przepisy przewidują, że dostawcy usługi dostępu do Internetu będą mieli możliwość jednorazowego odliczenia od podstawy opodatkowania, przy podatku dochodowym, kosztów wdrożenia usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w Internecie.
 • uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026, przedłożoną przez ministra finansów. W 2023 r. wzrost inwestycji wyniesie 1,1 proc. W kolejnych latach tempo wzrostu inwestycji przyspieszy, m.in. dzięki wzrostowi inwestycji publicznych. Polska pozostanie krajem o bardzo niskiej stopie bezrobocia. Inflacja w kolejnych miesiącach będzie się stopniowo obniżać do poziomu jednocyfrowego na koniec 2023 roku, a w ujęciu średniorocznym wyniesie 12,0 proc. W kolejnych latach inflacja nadal będzie spadać. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł w 2022 r. 3,7 proc. PKB, podczas gdy dług spadł do 49,1 proc. PKB. Deficyt nominalny w 2024 r. zmniejszy się do poziomu bliskiego wartości referencyjnej 3 proc. PKB (3,4 proc. PKB). W kolejnych latach, przy założeniu podjęcia dalszych działań w wysokości 0,5 pkt. proc., spadłby poniżej progu 3 proc. PKB. Przekroczenie przez deficyt progu 3 proc. PKB w 2024 r. wynikałoby przy tym wyłącznie z podwyższonych wydatków obronnych. Scenariusz makro-fiskalny zakłada, że w latach 2023-2026 dług sektora wzrośnie z 50,5 proc. PKB do 55,4 proc. PKB.

 

Krajowy Program Reform 2023/2024, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Krajowy  Program Reform zawiera propozycje działań w odpowiedzi na 8 najważniejszych wyzwań gospodarczych i społecznych Polski: poprawa opieki zdrowotnej, zapewnienie wystarczających zasobów, przyspieszenie wdrażania usług e-zdrowia; zwiększenie innowacyjności gospodarki; zwiększenie aktywności zawodowej, dostęp do opieki nad dziećmi, udoskonalanie elastycznych form organizacji pracy oraz pracy w obniżonym wymiarze czasu; zazielenienie gospodarki, zrównoważony transport, czysta energia; wspieranie wysokiej jakości kształcenia i umiejętności zgodnie z potrzebami rynku pracy; poprawa regulacji i klimatu inwestycyjnego, zwiększenie roli konsultacji społecznych, poprawa jakości stanowionego prawa; zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i płynności; cyfryzacja.

15 kwietnia 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów omówiono aktualną sytuację na rynku rolnym oraz negatywne skutki rosyjskiej agresji w tym obszarze.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi przedstawił bieżące wyzwania związane z napływem produktów rolnych z Ukrainy. Rada Ministrów upoważniła ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra rozwoju i technologii do wydania stosownych aktów prawnych w zakresie ochrony polskiego rynku rolnego przed destabilizacją - w tym czasowego zakazu importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy.

4 kwietnia 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 10 lat, otrzymają świadczenie wysokości 300 zł miesięcznie. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana. Świadczenie zostanie przyznane po osiągnięciu 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn.

Nowe świadczenie dla sołtysów będzie wypłacane przez KRUS na wniosek osoby uprawnionej. Wzór wniosku zostanie określony w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Do wniosku trzeba będzie dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym sołtys pełnił swoją funkcję. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2023 r.

 • autopoprawkę do projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, przedłożoną przez ministra rozwoju i technologii. Wprowadzone zostaną ograniczenia dotyczące dokonywania cesji umów rezerwacyjnych i deweloperskich. Coraz częściej zdarzają się bowiem przypadki zawierania umów obejmujących rezerwację kilku lub nawet kilkunastu lokali mieszkalnych przez jednego nabywcę, który następnie – za opłatą – dokonuje przeniesienia wynikających z tych umów praw na kolejnych nabywców. Działanie takie ma szkodliwy wpływ na rynek mieszkaniowy. Ogranicza dostępność lokali oraz wpływa na wzrost kosztów ich nabycia. Nowe przepisy przewidują zakaz cesji umowy rezerwacyjnej (z wyjątkiem cesji dokonywanej na rzecz członków rodziny) oraz znacząco ograniczają możliwości cedowania umowy deweloperskiej. Poza przypadkami cedowania na rzecz członków rodziny, cesji takiej umowy będzie można dokonać, jeżeli dotyczyć będzie nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego i będzie dokonywana przez nabywcę, który w ciągu 3 lat nie dokonał podobnej cesji innej umowy deweloperskiej.
 • projekt ustawy o świadczeniu wspierającym, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, bez względu na jej wiek oraz dochód (brak kryterium dochodowego). Wsparcie będzie wolne od egzekucji i będzie przysługiwać niezależnie od innych form wsparcia (osoby, które mają prawo do renty socjalnej, nadal będą mogły ją pobierać). Kwota świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, która w 2023 r. wynosi 1588,44 zł. Wsparcie będzie przysługiwać w wysokości od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej. Potrzebę wsparcia będą ustanawiały zespoły wojewódzkie, w zależności od indywidualnej potrzeby danej osoby. Co ważne, procedura nie będzie łączyć się z koniecznością uzyskania nowego bądź zmiany już posiadanego orzeczenia. Wszystkie uprawnienia wynikające z obecnych orzeczeń pozostaną bez zmian. W pierwszym roku, na nowe świadczenie rząd przeznaczy 3,7 mld zł, natomiast w kolejnych będzie to ok. 5-6 mld zł. Jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające, wówczas jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości, z możliwością dorabiania do corocznego limitu w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.  Dla opiekunów, którzy zaprzestaną sprawowania opieki w związku z wprowadzeniem świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami, uruchomiony zostanie specjalny program ich aktywizacji z budżetem 100 mln zł rocznie. Osoby te będą mogły również otrzymywać odpowiednio zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne.

29 marca 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, przedłożony przez ministra zdrowia. Ustalone zostaną warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych.

Będą to: asystentka stomatologiczna; higienistka stomatologiczna; dietetyk; elektroradiolog; logopeda; opiekun medyczny; optometrysta; ortoptystka; podiatra; profilaktyk; protetyk słuchu; technik dentystyczny; technik farmaceutyczny; technik masażysta; technik ortopeda; technik sterylizacji medycznej; terapeuta zajęciowy. Nowe przepisy mają zapewnić dostęp do wykonywania wymienionych zawodów medycznych tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają wykształcenie lub kwalifikacje wymagane do ich wykonywania. Wykształcenie i kwalifikacje w tym zakresie zostały określone w załączniku do ustawy. Ponadto, utworzony zostanie Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Dzięki rozwiązaniu, możliwa będzie weryfikacja osób wykonujących zawody medyczne, zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów. Rejestr umożliwi potwierdzenie kwalifikacji każdej osoby wykonującej zawód medyczny. Wpis do rejestru będzie niezbędnym warunkiem do wykonywania danego zawodu medycznego. Rejestr będzie jawny w zakresie m.in. następujących danych: numeru wpisu, indywidualnego identyfikatora wpisu, daty wpisu, imienia i nazwiska oraz informacji o miejscu wykonywania zawodu medycznego. Nowe przepisy obejmują również m.in. kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym osób, które wykonują zawody medyczne.

projekt ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Projekt wprowadza zmiany nazw dwóch uczelni służb państwowych: Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Nowe nazwy podkreślą ogólnoakademicki status uczelni oraz naukowy profil działalności. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie zostanie także przekształcony w Wyższą Szkołę Straży Granicznej.

projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt umożliwi realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027, ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA). Nowe przepisy m.in. określają zadania i kompetencje organów odpowiedzialnych za program oraz wskazują działania do realizacji. Budżet programu to blisko 732 mln euro.

projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych służących zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2 będzie możliwa na podstawie tej samej procedury – jedynie na podstawie zgłoszenia. Z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione zostaną także przydomowe schrony i ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej do 35 m2, niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej oraz budynki gospodarcze i wiaty związane z produkcją rolną. Zniesiona zostanie możliwość składania dokumentów w postaci papierowej na rzecz pełnej cyfryzacji procesu budowlanego. W procesie tym organy administracji publicznej będą wydawały dokumenty jedynie w postaci elektronicznej. Dla całego kraju wprowadzony zostanie jeden system teleinformatyczny, który będzie  służył do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie. Będzie to portal e-Budownictwo.

 

projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Zmienią się zasady ustalania ceny nieruchomości gruntowej, która jest zbywana na rzecz użytkownika wieczystego. Zastosowane zostaną mechanizmy rynkowe przy ustalaniu ceny nabycia prawa własności gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa oraz samorządów. Model odpłatności będzie dotyczył gruntów, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Cena nieruchomości nabywanej przez użytkownika wieczystego w umowie, będzie ustalana jako co najmniej 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku jednorazowej płatności cena gruntu, który stanowi własność Skarbu Państwa, wyniesie 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. W przypadku płatności ratalnej, będzie to 25 opłat rocznych. Użytkownik wieczysty będzie mógł zgłosić żądanie zawarcia umowy nabycia prawa własności. Z roszczenia tego będzie można skorzystać bez względu na sposób wykorzystywania gruntu. Spod roszczenia wyłączone będą m.in. grunty: niezabudowane, wykorzystywane na prowadzenie ogrodów działkowych, pozostające w użytkowaniu wieczystym portów i przystani morskich czy oddane w użytkowanie wieczyste po 31 grudnia 1997 r., a więc w okresie, kiedy prawo to stało się dla inwestorów jedną z alternatywnych form korzystania z gruntów publicznych.

21 marca 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Powstanie Krajowe Centrum Przetwarzania Danych (KCPD), składające się z połączonych ośrodków przetwarzania danych, z których będzie mogła korzystać administracja państwowa. W KCPD przechowywane będą dane z rejestrów i systemów państwowych całej administracji. Obecne, zgłoszone na 2026 r., zapotrzebowanie na powierzchnie, to ponad 3,1 tys. m2. Nowe przepisy, dzięki wykorzystaniu doświadczeń i rozwiązań przyjętych w innych specjalnych ustawach inwestycyjnych, zapewnią szybką i sprawną realizację inwestycji. Chodzi o usprawnienie postępowań administracyjnych, uproszczenie procedur uzyskania decyzji poprzedzających decyzję o pozwolenie na budowę i pozwoleniu na użytkowania oraz wprowadzenie specjalnej procedury udzielania zamówień publicznych służących ochronie bezpieczeństwa realizacji inwestycji.

projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Będzie to system, dzięki któremu każdy obywatel będzie miał pełną i łatwo dostępną wiedzę na temat swoich oszczędności emerytalnych, bez względu na ich źródło. Nowy system zapewni w jednym miejscu dostęp do informacji o wszystkich posiadanych produktach emerytalnych: ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK oraz OFE. Rozwiązanie wpłynie na zwiększenie zainteresowania oszczędzaniem oraz ułatwi planowanie swojej przyszłości. Do Centralnej Informacji Emerytalnej trafią tylko dane osób chętnych.

trakcie posiedzenia Rada Ministrów wyraziła też zgodę na połączenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN z LOTOS SPV 5. Spółka PKN ORLEN posiada 100 proc. udziałów spółki LOTOS SPV 5, wobec czego zastosowana zostanie procedura uproszczonego połączenia. Jego celem jest optymalizacja procesów związanych z zarządzaniem Grupy ORLEN. A także zajęła stanowisko w sprawie obrony polskich lasów, przedłożone przez ministra klimatu i środowiska. W stanowisku tym rząd wyraził przekonanie, że „funkcjonująca w Rzeczypospolitej Polskiej wielofunkcyjna zrównoważona gospodarka leśna, w połączeniu z budownictwem drewnianym i wytwarzaniem innych produktów z drewna, to droga do zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej, korzystnego oddziaływania na klimat przy równoczesnym istotnym wpływie na rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej.”.

14 marca 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii.

Bezpieczny kredyt ze stałą stopą będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie miała i nie ma mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego). W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich. Kredyt będzie można otrzymać w wysokości do 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub posiadania co najmniej jednego dziecka – do 600 tys. zł. Dopłata państwa do rat kredytu mieszkaniowego będzie przysługiwała przez 10 lat. Oznacza to, że państwo dopłaci do pierwszych 120 rat kredytu. Przy kupnie mieszkania lub domu nie będzie obowiązywał limit ceny 1 m2. Kredyt będzie dotyczył mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Konto Mieszkaniowe będzie natomiast przeznaczone dla osób, które planują zakup mieszkania w przyszłości, np. dla swoich dzieci. Będzie je mógł otworzyć m.in. każdy, kto nie miał i nie ma mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Z rozwiązania będzie mogła skorzystać także osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci.

7 marca 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej.

Ujednolicony zostanie system kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej. Rozwiązanie wpłynie na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej.  Nowe przepisy pozwolą również na uznawanie ważności wydawanych na ich podstawie dokumentów kwalifikacyjnych, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych, we wszystkich krajach objętych unijną dyrektywą. Wymiana dokumentów kwalifikacyjnych, które zostaną zastąpione unijnymi świadectwami kwalifikacji, będzie się mogła odbywać do stycznia 2032 r. W tym czasie dotychczasowe dokumenty kwalifikacyjne zachowają ważność i będą mogły być nadal stosowane. Szacuje się, że wymianie podlegać będzie około 10-15 tys. dokumentów, które rozłożą się na ok. 10 lat. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zostanie nowe narzędzie planistyczne dla całej gminy – plan ogólny. Będzie to akt prawa miejscowego, z którym zgodność będą musiały zachować plany miejscowe i decyzje o warunkach zabudowy. Plan ogólny pozwoli określić m. in: strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy, przez wydzielenie stref planistycznych; granice obszaru, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy; zasady lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w relacji do obsługujących je obiektów, które realizują usługi publiczne – dotyczy to np. szkoły podstawowej czy obszaru zieleni publicznej. Od 2026 r., każda gmina będzie musiała posiadać strategię rozwoju gminy, która zawierać będzie kierunki polityki lokalnej, w tym przestrzennej. Wytyczne zawarte w strategii będą przekładane i doprecyzowane na konkretne uregulowania w planie ogólnym. Ustalenia planu ogólnego będą natomiast podstawą do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.  Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące procedury planistycznej, polegające m.in. na ujednoliceniu przepisów dla różnych aktów planistycznych czy wprowadzeniu trybu uproszczonej procedury planistycznej w konkretnych przypadkach. Dodatkowo, aby wzmocnić głos społeczeństwa w procedurach planistycznych, wprowadzona zostanie m.in. możliwość stosowania różnorodnych form konsultacji. System planowania przestrzennego zostanie uzupełniony o nowy rodzaj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zintegrowany plan inwestycyjny, uchwalany na wniosek inwestora. W ten sposób możliwe będzie uchwalenie planu miejscowego oraz realizacja inwestycji przy współudziale inwestora. Uchwalenie takiego planu będzie możliwe po podpisaniu umowy pomiędzy gminą a inwestorem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, w tym zobowiązania inwestora do realizacji inwestycji celu publicznego, towarzyszących inwestycji głównej. W 2026 r. uruchomiony zostanie nieodpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych Rejestr Urbanistyczny, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Znajdą się w nim m.in.: raporty z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym, rozstrzygnięcia organów nadzoru. Nowe przepisy zaczną obowiązywać zasadniczo po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Opracowanie strategii rozwoju gminy będzie fakultatywne do 1 stycznia 2026 r. Po tym terminie będzie ono obowiązkowe.

28 lutego 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Inwestycja dotycząca elektrowni szczytowo-pompowej będzie inwestycją celu publicznego.

Ocenia się, że w Polsce mogłoby powstać co najmniej sześć elektrowni szczytowo-pompowych. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej będzie wydawał wojewoda w ciągu miesiąca od złożenia wniosku przez inwestora. 

 • projekt ustawy o aplikacji mObywatel, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Umocowanie prawne dokumentu mObywatel, czyli dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, stanowiącego nowy mobilny dokument tożsamości. Zapewnienie użytkownikom aplikacji mObywatel możliwości posługiwania się nowym środkiem identyfikacji elektronicznej - profilem mObywatel, który podobnie jak profil zaufany oraz profil osobisty – pozwoli na potwierdzenie tożsamości (uwierzytelnienie) w usługach online. Umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego. Zapewnienie możliwości dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych na rzecz użytkownika aplikacji. Zapewnienie możliwości opatrywania dokumentów elektronicznych podpisem zaufanym po uwierzytelnieniu przy użyciu profilu mObywatel (obecnie podpis zaufany może złożyć wyłącznie posiadacz profilu zaufanego lub profilu osobistego). Umożliwienie dostępu do usług e-Urzędu Skarbowego za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Udostępnienie mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, legitymacji służbowej nauczyciela, legitymacji doktoranta, mobilnego prawa wykonywania zawodów medycznych (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego) oraz tymczasowego elektronicznego prawa jazdy (umożliwienie kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie). Stworzenie rozwiązania, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty będą mogły prowadzić ewidencję w celu udostępniania dokumentów elektronicznych w aplikacji mObywatel, wydanych dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji). Działania te przyczynią się do wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, w szczególności dla mieszkańców mniejszych gmin i powiatów.

21 lutego 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: uchwałę w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”, przedłożoną przez ministra cyfryzacji.

Program ma na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych w społeczeństwie, zwiększenie podaży specjalistów ICT na rynku pracy, w tym kobiet, rozwój edukacji cyfrowej oraz poprawę jakości zarządzania rozwojem kompetencji cyfrowych. Program zakłada, że w szkoleniach weźmie ponad 1,5 mln obywateli, w tym ponad 4 tys. pracowników małych i średnich przedsiębiorstw oraz 270 tys. nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, także akademickich oraz innych edukatorów, 77 tys. pracowników administracji publicznej szczebla rządowego i 124 tys. samorządowego oraz ok. 40 tys. pracowników kultury. Ze wsparcia skorzysta również 24 tys. młodych talentów informatycznych ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni. Program będzie działał do 2030 r. Na jego realizację planuje się przeznaczyć łącznie 2 789 mln.

 

projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Zniesiona zostanie opłata ewidencyjna, która pobierana jest przez samorząd w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przez stacje kontroli pojazdów podczas badań technicznych. Nowe przepisy przyczynią się także do podniesienia bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych. W tym celu zapewniona zostanie rzetelna weryfikacja tożsamości osoby oraz jej uprawnień do kierowania pojazdem. Przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych będą zobowiązani do: weryfikacji kierowców, którzy wykonują przewozy przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu – w trybie osobistego stawiennictwa, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawa jazdy) oraz niekaralności; weryfikacji dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem, a w przypadku polskich dokumentów do sprawdzenia ich autentyczności z wykorzystaniem e-usługi Sprawdź uprawnienia kierowcy – Portal gov.pl (moj.gov.pl); weryfikacji, po rozpoczęciu współpracy z kierowcą, czy przewóz faktycznie realizuje osoba, której ten przewóz zlecono. Przedsiębiorca, który prowadzi pośrednictwo przy przewozie osób, będzie miał także prawo i obowiązek przetwarzania informacji dotyczącej osób wykonujących przewóz przez 5 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kierowca zakończył współpracę z danym przedsiębiorcą. Nowe przepisy zaostrzą również kary dla przedsiębiorców, którzy pośredniczą w przewozach oraz dla osób wykonujących przewóz, za naruszenie obowiązków zapisanych w ustawie.

14 lutego 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Nowe przepisy przewidują, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli zwalczać takie nadużycia, jak generowanie sztucznego ruchu, smishing, CLI spoofing czy nieuprawniona zmiana informacji adresowej.

Natomiast dostawcy poczty elektronicznej, dla co najmniej 500 tys. użytkowników lub podmiotów publicznych, będą stosowali mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie prowadził wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych. Rozwiązanie to ograniczy możliwość podszywania się oszustów pod numery infolinii urzędów czy innych podmiotów. Wniosek o wpis numeru do wykazu będą mogły złożyć jednostki sektora finansów publicznych, banki, inne instytucje finansowe lub ubezpieczeniowe. Dotyczy to także numerów telefonów wykorzystywanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego na potrzeby biura obsługi klientów lub infolinii.

 • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacać wsparcie producentom rolnym, którzy ponieśli dodatkowe koszty w związku z brakiem stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy, w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pomoc będzie obliczana w oparciu m.in. o stawkę pomocy, zróżnicowaną w zależności od województwa, w którym prowadzona jest uprawa pszenicy lub kukurydzy: 1 050 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i  podkarpackim; 825 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i  podkarpackim; 840 zł  na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim; 660 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim; 630 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w pozostałych województwach; 495 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w pozostałych województwach. Program pomocy dla rolników zostanie notyfikowany Komisji Europejskiej.

 

 • uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”, przedłożoną przez ministra sportu i turystyki. W latach 2023-2024 rząd dofinansuje samorządom budowę przyszkolnych hal sportowych o lekkiej konstrukcji, w ramach programu Olimpia. Dofinansowaniem będą mogły zostać objęte dwa rodzaje zadań: budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji; budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m. Dotacja dotycząca budowy obiektu sportowego będzie mogła wynieść nie więcej niż 70 proc. wydatków związanych z realizacją zadania. W latach 2023-2024 rząd przeznaczy na program Olimpia 2 mld zł. Realizacja budowy hal sportowych powinna przyczynić się do poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego, w szczególności w sezonie jesienno-zimowym. W wielu mniejszych ośrodkach, oferta zajęć wychowania fizycznego w tym okresie ograniczona jest bowiem jedynie do ćwiczeń na szkolnych korytarzach.  Inwestycje sportowe będą wiązać się z obchodzeniem 100-lecia pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

7 lutego 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie zwalczania oszustw VAT. Proponowane rozwiązania zakładają zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi, a dostawcami usług płatniczych.

Chodzi np. banki czy instytucje kredytowe. Ponadto, stworzone zostaną równe szanse dla całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o branżę handlu elektronicznego. Administracja podatkowa zyska dodatkowe narzędzie do skuteczniejszego zwalczania oszustw związanych z VAT, w międzynarodowym handlu elektronicznym. Dostawcy usług płatniczych będą prowadzić kwartalną ewidencję płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Obowiązek będzie dotyczył m.in. krajowych banków, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych, instytucji płatniczych i SKOK-ów. Nowym obowiązkiem będą objęte tylko płatności transgraniczne. Ewidencja będzie prowadzona, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy. Wprowadzone zostaną zasady liczenia progu płatności transgranicznych oraz zasady określania lokalizacji płatników i odbiorców płatności. Określone zostaną także szczegółowo dane dotyczące ewidencji, która prowadzona będzie przez dostawcę usług płatniczych. Są to m.in. informacje umożliwiające identyfikację odbiorcy płatności i dotyczące płatności otrzymanych przez tego odbiorcę (m.in. dotyczące kwoty i daty) i ewentualnych zwrotów płatności. Nowe przepisy są wymagane przez Unię Europejską. Mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

31 stycznia 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym, przedłożony przez ministra obrony narodowej. Niektóre przepisy ustawy o dozorze technicznym nie będą musiały być stosowane do wojsk sojuszniczych, które przebywają w naszym kraju. Dotyczyć to będzie także urządzeń technicznych, które przeznaczone są do eksploatacji przez polskie wojsko, a wytworzone zostały w innym państwie na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych MON lub przez niego nadzorowanych. 

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. W 2023 r. na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych zostanie ponad 2,6 mld zł. Wojewodowie będą mogli przyspieszyć ogłoszenie naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach RFRD. Nabory na 2024 r. będą mogły być ogłoszone wcześniej, tak aby jeszcze w 2023 r. można było zawrzeć z samorządami umowy o dofinansowanie. Rozwiązanie uwzględnia obecną sytuację jednostek samorządu terytorialnego, duże potrzeby inwestycyjne oraz sytuację na rynku wykonawców robót drogowych. Dzięki nowym przepisom powiaty i gminy będą mogły sprawniej i szybciej realizować inwestycje drogowe, których oczekują mieszkańcy.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Wprowadzone zostaną zasady emisji obligacji kapitałowych. Określony zostanie także katalog instytucji, które będą mogły emitować te obligacje. Emisja instrumentów kapitałowych na prawie polskim umożliwi rozstrzyganie kwestii spornych między emitentami a nabywcami przed sądami w Polsce, a nie sądami innych państw członkowskich. Dzięki temu wzmocniona zostanie ochrona polskich konsumentów w tym zakresie. Umożliwione będzie podwyższenie kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje. Wprowadzony zostanie, zgodnie z przepisami UE, instrument pokrycia niedoborów kapitałowych poprzez wsparcie dla instytucji, które wystąpią z wnioskiem do Skarbu Państwa o pomoc w osiągnięciu obowiązujących wymogów kapitałowych. Chodzi o czasowe objęcie przez Skarb Państwa akcji lub obligacji takich instytucji. Zastosowanie takiego wsparcia będzie mieć charakter zapobiegawczy i czasowy oraz nakładać będzie na instytucję obowiązek realizacji planu mającego zapobieżenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

24 stycznia 2023 r. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt przewiduje rozwiązania, które uproszczą i przyspieszą rozliczanie podatku VAT. Z 1,2 do 2 mln euro podwyższony zostanie limit sprzedaży dla małego podatnika.

Dzięki temu zwiększy się liczba przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT. Nowe przepisy przewidują, że przedsiębiorca będzie mógł łatwiej prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi m.in. o  możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych. Zmniejszone zostaną formalności w obrocie międzynarodowym. Nie będzie już m.in. formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzone zostaną uproszczenia związane z raportowaniem rozliczeń dotyczących fakturowania. Dotyczy to m.in. dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu. Zlikwidowana zostanie opłata za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).  Zwiększy się – z obecnych 500 zł do 10 tys. zł – kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100 proc., w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98 proc. Dzięki temu rozwiązaniu nastąpi odciążenie działów księgowych firm oraz zmniejszenie liczby korekt wykazywanych w deklaracji VAT. Zliberalizowane zostaną warunki szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych. Doprecyzowane zostaną zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. Rozszerzona zostanie możliwość przeznaczenia środków, które zgromadzone są na rachunku VAT, na kolejne podatki oraz opłaty, m.in. na podatek od sprzedaży detalicznej. Do polskiego systemu prawnego wprowadzony zostanie przegląd wydatków. Będzie to instrument służący priorytetyzacji wydatków publicznych w oparciu o analizę i ocenę skuteczności interwencji i polityk lub efektywności wydatków (kosztów), ponoszonych na nie. Dzięki temu, możliwa będzie analiza efektywności wydatkowania środków publicznych. Wprowadzony zostanie system miarkowania sankcji VAT, nakazujący brać pod uwagę sytuację ekonomiczną podatnika. Oznacza to, że organy podatkowe, podczas ustalania sankcji VAT, będą uwzględniały konkretne okoliczności danej sprawy, a sankcje będą miały charakter zindywidualizowany.

17 stycznia 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjął m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy zakładają, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto dostawy ciepła większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła. Maksymalna cena netto dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła, które występują w danym systemie ciepłowniczym, w tym dotyczące wytwarzania oraz przesyłania ciepła. W terminie do 10 dni od wejścia w życie ustawy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i opublikuje maksymalną cenę netto dostawy ciepła, określoną odrębnie dla każdego przedsiębiorstwa energetycznego, które posiada koncesję i wykonuje działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą ciepła.

projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt stwarza podstawy prawne do realizacji Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej UE na lata 2023–2027. Dzięki temu będzie można ubiegać się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie skierowane będzie głównie do rolników, ale także do innych mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców oraz samorządów. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 25 mld euro.

10 stycznia 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę.

Świadczenie za długoletnią służbę będzie przeznaczone dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej oraz dla żołnierzy zawodowych. Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby. Będzie ono zwiększane o kwotę 1 proc. za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby.

projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Wprowadzone zostanie nowe świadczenie pieniężne, które będzie przysługiwać uprawnionym członkom rodziny funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła m.in. w związku z: wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu, jeżeli funkcjonariusz albo żołnierz zawodowy m.in. podejmował  interwencje w celu ochrony osób, mienia, przywrócenia porządku prawnego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego; podjęciem poza służbą czynności związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia skutkujących narażeniem własnego życia lub zdrowia; pełnieniem służby w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych albo  w strefie konfliktu zbrojnego.

projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zostaną dwie dodatkowe przerwy, które będą wliczane do czasu pracy. Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego. Wprowadzona zostanie, w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego, nieprzenoszalna część tego urlopu, w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców. Wprowadzony zostanie 70 proc. zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców. Pracownik będzie mógł skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Wprowadzona zostanie możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Umożliwione zostanie szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy, w tym poprzez pracę zdalną, elastyczne rozkłady czasu pracy (ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, weekendowy system czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy i przerywany czas pracy) oraz pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Zapewnione zostanie jednolite stosowanie prawa w obszarze homologacji typu pojazdów oraz ich wyposażenia. Za sprawy homologacji oraz nadzór rynku odpowiadał będzie Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Określone zostaną jasne i przejrzyste zasady wyznaczania służb technicznych w celu rzetelnego i prawidłowego przeprowadzania badań na potrzeby procedur homologacyjnych. Wprowadzona zostanie alternatywna możliwość uzyskania świadectwa homologacji dodatkowej instalacji gazowej (na zgodność z regulaminem ONZ nr 115). Usystematyzowany zostanie sposób naliczania opłat za wydane dokumenty homologacyjne. Zaproponowane przepisy dotyczą m.in. producentów, dystrybutorów oraz importerów pojazdów, przedmiotów wyposażenia i części.

3 stycznia 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów, jeśli chodzi o finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Określa m.in. instytucje odpowiedzialne za uruchamianie środków, które pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uchwałę w sprawie przyjęcia programu rządowego pod nazwą „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”, przedłożoną przez ministra rozwoju i technologii. Do otrzymania pomocy uprawnione będą przedsiębiorstwa o odpowiednio wysokim udziale kosztów energii i gazu w wartości produkcji, które działają w branżach wymienionych w programie. Branże te Komisja Europejska uznała za najbardziej narażone na utratę konkurencyjności w związku ze wzrostem cen energii. Maksymalna kwota wsparcia wyniesie 4 mln euro na grupę kapitałową albo przedsiębiorstwo niebędące częścią grupy kapitałowej. Dla przedsiębiorstw, które wykazują spadek wskaźnika EBITDA o co najmniej 40 proc. pomiędzy rokiem 2021 a 2022 – lub pomiędzy drugimi półroczami tych lat – górny limit wsparcia wyniesie 50 mln euro. Dokładna kwota wsparcia wyliczona zostanie w oparciu o koszty kwalifikowane, według wzoru podanego w programie. Pomoc przyznawana będzie na wniosek firmy. Szacuje się, że wsparcie będzie mogło uzyskać ok. 1000 przedsiębiorstw, wśród których większość stanowić będą duże firmy. Na realizację programu rząd przeznaczy łącznie ponad 5 mld zł.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Projekt dostosowuje przepisy do unijnej dyrektywy, która ma na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnienia do skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE. Wprowadzone zostaną m.in. nowe przepisy dotyczące zadań Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Nowe przepisy umożliwią przymusowe dochodzenie podatku VAT, który rozliczany jest w szczególnych procedurach. Chodzi o podatnika, którego miejscem zamieszkania lub siedziby jest inne państwo niż Polska i deklaracja została złożona w innym państwie.

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, przedłożony przez ministra zdrowia. Ustanowienie Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) ma spowodować wzrost efektywności leczenia nowotworów, zarówno w skali kraju, jak i w odniesieniu do społeczności lokalnych. Będzie to możliwe dzięki standaryzacji i koordynacji procedur wysokospecjalistycznych oraz monitorowaniu jakości. W konsekwencji umożliwi to odwrócenie niekorzystnych trendów epidemiologicznych oraz pozwoli na obniżenie społecznych kosztów obciążenia chorobami nowotworowymi.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej treści dotyczyć będzie także tych informacji, które podmiot publiczny umieszcza na nienależących do niego stronach internetowych i aplikacjach mobilnych. Doprecyzowane zostaną wymagania dotyczące dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych. Możliwość niezapewnienia dostępności cyfrowej ze względu na nadmierne koszty, można będzie stosować do poszczególnych elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych. Deklaracja dostępności będzie mogła być opublikowana w innym miejscu niż strona internetowa czy aplikacja mobilna, której dotyczy deklaracja. Deklaracja dostępności będzie musiała być publikowana w tym samym języku co strona internetowa lub aplikacja mobilna, której dotyczy. Na dodanie napisów do opublikowanego nagrania, wcześniej nadawanego na żywo, podmiot publiczny będzie miał maksymalnie 14 dni.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o zapewnienie odpowiedniego poziomu gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym, zgodnie z dyrektywą unijną. Nowe przepisy zakładają także zwiększenie kary za produkcję niektórych treści pornograficznych z udziałem małoletnich.

20 grudnia 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Nowe rozwiązania mają zapewnić bardziej skuteczne i optymalne stosowanie przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zatwierdzanie programów operacyjnych i przyznawanie pomocy ze środków UE dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw. Wzmocniony zostanie także nadzór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nad przyznawaniem i wykorzystaniem unijnej pomocy finansowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rząd chce zwiększyć emerytury rolnicze przez powiązanie emerytury podstawowej z KRUS z najniższą emeryturą z ZUS. Rozwiązanie to efektywnie doprowadzi do faktycznego zrównania emerytury z KRUS z emeryturą z ZUS. Po zmianie, obowiązywać będzie także sprawiedliwa waloryzacja emerytur rolniczych i z ZUS.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Zgodnie z nowymi przepisami, m.in. zakazane będzie wprowadzanie do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak patyczki higieniczne, sztućce (widelce, noże, łyżki, patyczki), talerze, słomki, czy pojemniki na posiłki i napoje ze styropianu. Wprowadzony zostanie obowiązek umieszczania na produktach informacji dotyczących m.in. obecności tworzyw sztucznych w wyżej wymienionych produktach, a także o wynikającym z tego negatywnym wpływie na środowisko, tj. zaśmiecania lub innych nieodpowiednich sposobach unieszkodliwiania odpadów w przypadku niniejszych artykułów. Dotyczy m.in. chusteczek nawilżanych, podpasek higienicznych, wyrobów tytoniowych z filtrami oraz kubków na napoje.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowe przepisy wprowadzają zmiany do prawa spadkowego. Chodzi o lepsze zabezpieczenie sytuacji prawnej spadkobierców, w szczególności osób małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych, poprzez ułatwienie im lub ich opiekunom złożenia oświadczenia dotyczącego przyjęcia lub odrzucenia spadku w przepisanym terminie. Wyłączeni od dziedziczenia zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia. Rozwiązanie to m.in. skróci czas trwania postępowań i ograniczy potrzebę poszukiwania przez sąd i wzywania na rozprawę dalszych krewnych spadkodawcy.

13 grudnia 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: Uchwałę w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 Białystok-Suwałki, przedłożoną przez Prezesa Rady Ministrów. Budowa drogi ekspresowej S8 Białystok-Suwałki będzie realizować jeden z priorytetów rządu, którym jest dokończenie sieci drogowej zapewniającej połączenia w oparciu o autostrady i drogi ekspresowe między największymi ośrodkami w kraju, w szczególności połączenia transgraniczne.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenia jakości usług transportowych w przewozie towarów i pasażerów. Wpłynie także pozytywnie na sytuację społeczno-gospodarczą kraju i regionu, zarówno w skali makro, jak i mikro. Poprawa przepustowości dotychczasowej drogi poprawi również warunki konkurencyjne, ze względu na możliwość szybszego transportu wytworzonych dóbr. Ponadto, budowa nowej drogi ekspresowej przyczyni się do stworzenia miejsc pracy, zwiększenia handlu, dostępności geograficznej i mobilności obywateli.

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r., przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W 2021 r. w sektorze rolnictwa udzielona została pomoc de minimis w wysokości 79 769 980 euro. Pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa wyniosła w 2021 r. 106 757 euro. Poza pomocą de minimis w 2021 r. udzielona została pomoc publiczna w sektorze rolnictwa w kwocie 3 067 324 tys. zł.

Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. zabezpieczy środki na najpilniejsze potrzeby związane ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji PKP PLK S.A. przewidzianych w KPK. Kwestia zabezpieczenia pozostałych środków na waloryzację kontraktów kolejowych będzie przedmiotem kolejnej nowelizacji KPK, związanej z perspektywą 2021–2027. O dodatkowe 100 mln zł zwiększą się środki Funduszu Kolejowego w latach 2023-2024, z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska. Inwestor, który planuje inwestycję budowy elektrowni wiatrowej na terenie danej gminy, będzie miał obowiązek wydzielenia co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej projektowanego przedsięwzięcia i umożliwienia zainteresowanym mieszkańcom objęcia udziału w wytwarzanej energii.

 

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, przedłożony przez ministra zdrowia. Wprowadzona zostanie autoryzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jeśli chodzi o udzielanie przez nich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Autoryzacji udzielać będzie Prezes NFZ przy współudziale dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, na wniosek podmiotów podlegających autoryzacji – na okres 5 lat. Od rozstrzygnięć w sprawie autoryzacji będzie przysługiwało odwołanie do Prezesa NFZ. Wprowadzony zostanie okres przejściowy dla podmiotów podlegających autoryzacji na dostosowanie do wymagań – do 36 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

6 grudnia 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Dotychczasowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które związane są z kontrolą transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi o  kontrolę transakcji dotyczących m.in. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa. Obecnie prawidłowość wypłat środków polskim beneficjentom z EFRG, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), jest kontrolowana przez IJHARS. Kontrole te są nazywane kontrolami ex-post. Po zmianie, przeprowadzanie kontroli ex-post zostanie przyznane całościowo dyrektorom izb administracji skarbowej. Nowe przepisy umożliwią IJHARS skoncentrowanie się na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponadto, Ministerstwo Finansów przejmie od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zadanie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG.

projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Wysokość dotacji dla PFRON na miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ustalona zostanie na 30 proc. środków,  zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok. Oznacza to, że obecna wysokość dotacji w kwocie 676,5 mln zł zostanie zwiększona o ponad 400 mln zł i wyniesie 1,08 mld zł. To wzrost o prawie 60 proc. Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Podniesiona zostanie wysokość dofinansowań dla pracodawców ze środków PFRON. Z 1950 zł do 2400 zł podniesione zostanie dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do znacznego stopnia niepełnosprawności. Z 1200 zł do 1350 zł podniesione zostanie dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Z 450 zł do 500 zł podniesione zostanie dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Rozwiązania będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

 

projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Projekt dostosowuje polskie prawo do nowych przepisów unijnych, które dotyczą użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen, do celów powrotu nielegalnie przebywających cudzoziemców oraz do celów odpraw granicznych.

29 listopada 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

 • projekt dostosowuje polskie prawo m.in. do unijnego rozporządzenia dotyczącego jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich. Unijne rozporządzenie – w odniesieniu do objętych nim orzeczeń, porozumień oraz dokumentów urzędowych – wprowadza system tzw. automatycznej wykonalności. Oznacza to, że dokumenty pochodzące z innych państw Unii Europejskiej będą podlegały w Polsce uznawaniu i wykonaniu bez potrzeby przeprowadzenia specjalnego postępowania. Rozwiązanie umożliwienie sądowi – który na podstawie konwencji haskiej, dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, orzeka w sprawie powrotu dziecka – rozstrzygnięcia również co do władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów. Przyspieszy to zakończenie sporu, bowiem obecnie konieczne jest przeprowadzenie odrębnego postępowania w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej w państwie dotychczasowego pobytu dziecka.
 •  projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Obywatele Ukrainy, którzy przebywają Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, będą partycypować w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem. Rozwiązanie to będzie pełniło także rolę aktywizacji społecznej. Obywatele Ukrainy, których pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, będą pokrywać 50 proc. kosztów pomocy – nie więcej jednak niż 40 zł za osobę dziennie. Osoby, które będą mieszkać powyżej 180 dni – 75 proc. kosztów, nie więcej jednak niż 60 zł za osobę dziennie. W kosztach nie będą partycypować osoby, które nie są w stanie podjąć pracy, np. ze względu na niepełnosprawność, wiek, trudną sytuację życiową, ciążę czy konieczności sprawowania opieki nad dziećmi. Wprowadzone zostanie także uzależnienie możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania – w okresie dłuższym niż 120 dni od przybycia do Polski – od posiadania numeru PESEL.

25 listopada 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

W przyszłym roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych. Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli: gospodarstwa domowe; wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach; podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe. Zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy.

22 listopada 2022 r. Rada Ministrów przyjęła m.in.:

 • projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt umożliwi pełne stosowanie prawa Unii Europejskiej, jeśli chodzi o badania kliniczne produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Nowe przepisy zwiększą także atrakcyjność badań klinicznych, prowadzonych na terenie Polski. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych będzie odpowiedzialny za wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań klinicznych, a także m.in. ich istotną zmianę, zawieszenie czy cofnięcie. Określony zostanie system oceny etycznej badań klinicznych produktów leczniczych oraz sposób jej przeprowadzania przez komisje bioetyczne. Uregulowane zostaną zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, które związane są z badaniami klinicznymi.
 • projekt ustawy o fundacji rodzinnej, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. W 2018 r. przyjęta została rządowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Ok. 40 tys. przedsiębiorców wpisanych do CEIDG zdecydowało się już zabezpieczyć swoje firmy, wyznaczając zarządcę sukcesyjnego. Zarząd sukcesyjny pozwala tymczasowo prowadzić przedsiębiorstwo po śmierci przedsiębiorcy do czasu przejęcia go przez spadkobierców. Co do zasady, zarząd sukcesyjny trwa do dwóch lat, a w wyjątkowych przypadkach – za zgodą sądu, do pięciu lat. W Polsce blisko 830 tys. przedsiębiorstw to firmy rodzinne, które rocznie generują przychód o wartości 322 mld zł. Wiele z nich mierzy się, lub będzie się mierzyć w niedalekiej przyszłości, z koniecznością przekazania majątku następcom prawnym. Duża cześć firm zamierza też przeprowadzić sukcesję, która pozwoli na gospodarowanie majątkiem w perspektywie wielopokoleniowej. Aby skutecznie przeprowadzić sukcesję, przedsiębiorcy muszą posiadać następców, którzy będą w stanie oraz będą chcieli dalej poprowadzić biznes, lub co najmniej sprawować w nim funkcje właścicielskie, powierzając zarządzanie profesjonalnemu zarządowi. Dlatego rząd przygotował narzędzia, które pozwolą budować struktury organizacyjne, zapewniające kontynuację biznesu i ochronę majątku – w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie – bez koniczności osobistego angażowania się następców prawnych w prowadzenie biznesu.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Definicja przemocy domowej zostanie rozszerzona o przemoc ekonomiczną. Nowym rodzajem przemocy będzie także opis zachowań, które mogą wzbudzić poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia – podejmowane  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość (tzw. cyberprzemoc). Przepisy ustawy obejmą nowe kategorie osób: byłych partnerów, którzy nie zamieszkują razem oraz dzieci, będące świadkami przemocy domowej. Ustanowiony zostanie standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, które funkcjonują w gminach. Zespoły interdyscyplinarne będą realizować zadania o charakterze strategicznym, poprzez które kształtowana będzie lokalna polityka przeciwdziałania przemocy domowej. Natomiast rozpatrywanie spraw indywidualnych będzie należało do zadań grup diagnostyczno-pomocowych, które zastępują dotychczas funkcjonujące grupy robocze. Istotną zmianą będzie wprowadzenie obowiązkowego udziału członków zespołu interdyscyplinarnego – w ciągu 12 miesięcy od ich powołania w skład zespołu – w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania przemocy domowej. Wprowadzony zostanie obowiązkowy udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego. Nowe przepisy przewidują, że osobą do kontaktu i pracy z osobą doznającą przemocy będzie pracownik socjalny. Natomiast z osobą stosującą przemoc domową kontaktować się i pracować będzie funkcjonariusz Policji.    Przewidziana zostanie możliwość poszerzenia składu grupy diagnostyczno-pomocowej o kolejnych członków, w tym m.in. o asystenta rodziny, kuratora sądowego czy też osoby wykonujące zawód medyczny. W przypadku, gdy osoba stosująca przemoc domową będzie się uchylać od podejmowania działań mających na celu zmianę postępowania – w szczególności przez brak współpracy z grupą diagnostyczno-pomocową – zespół interdyscyplinarny złoży zawiadomienie o popełnieniu przez taką osobę nowego wykroczenia, zagrożonego grzywną albo karą 1 miesiąca ograniczenia wolności. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

15 listopada 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej – dokumenty przedłożone przez ministra cyfryzacji. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych regulacji, jeśli chodzi o ustanowienie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej.

Uregulowane zostaną zasady wykonywania działalności, która polega na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług komunikacji elektronicznej. Nowe rozwiązania będą dotyczyć nie tylko tradycyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale także operatorów tzw. usług Over the Top (to np. aplikacje internetowe i komunikatory). Ustalone zostaną kwestie związane z gospodarowaniem częstotliwościami, zasobami numeracji oraz zapewnieniem dostępu do sieci telekomunikacyjnych. Zagwarantowana zostanie ochrona praw użytkowników końcowych, w szczególności przez wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych oraz wzmocnienie uprawnień dotyczących zawierania umowy i jej rozwiązywania.

 

Uchwałę w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Strategia Demograficzna 2040", przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej. Strategia Demograficzna 2040 to pierwszy w Polsce kompleksowy dokument, który mierzy się z niekorzystnymi trendami w demografii, a jego głównym założeniem jest wyjście przez Polskę z tzw. pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń. Strategia wskazuje, że dla umożliwienia Polakom zrealizowania ich planów prokreacyjnych konieczne jest osiąganie 3 celów głównych. Chodzi o wzmocnienie rodziny, która jest miejscem przychodzenia dzieci na świat, znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu samorządowym i centralnym.

25 października 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Wydłużona zostanie możliwość prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych w postaci papierowej – do 31 stycznia 2024 r. Rozwiązanie to  zapewni podmiotom czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej. Wprowadzone zostaną uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE). Ograniczone zostaną obowiązki administracyjne dla podmiotów, które zużywają energię elektryczną objętą zwolnieniem od akcyzy, wyprodukowaną w  generatorach o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Rozwiązanie to będzie dotyczyć także jednostek samorządu terytorialnego. Zniesiony zostanie obowiązek wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych. Dotyczy to podmiotów, które korzystają z obniżonej stawki akcyzy, w przypadku produkcji krajowej napojów alkoholowych. Do 31 grudnia 2029 r. wydłużone zostanie zwolnienie od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm³. Dotychczas zwolnienie to obowiązywało do końca 2022 r. Wydłużony zostanie termin na zakup kas fiskalnych starego typu. Rozwiązanie to zwiększy dostępność kas na rynku dla podatników. Rozszerzona zostanie możliwość działania podatników przy użyciu systemu e-Urząd Skarbowy (doręczanie i płatność BLIK). Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Powstanie system teleinformatyczny, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie. Jednocześnie pracodawcy i zleceniodawcy zyskają narzędzie do prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji. Nowe rozwiązania zmniejszą obciążenia dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników oraz osób fizycznych. Dzięki nowym przepisom, zawieranie umów o pracę, odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy stanie się bardzo proste. Nie trzeba będzie oddzielnie wykonywać poszczególnych czynności wynikających z różnych obowiązków prawnych ani samodzielnie konstruować umowy. Wszystkie funkcjonalności dostępne będą w aplikacji internetowej, razem z gotowymi wzorami standardowych umów.

14 października 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Różnica w postaci 500 zł (za tonę), to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu. Uproszczone zostaną formalności związane z zakupem i sprzedażą węgla przez gminy. Samorządy będą zwolnione: ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych; z wystawiania świadectwa pochodzenia węgla. Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez: własne jednostki organizacyjne; wybrane spółki, np. komunalne; umowę ze składem węgla; umowę z inną gminą. Gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Wsparcie obejmie małych i średnich przedsiębiorców, samorządy, a także podmioty użyteczności publicznej, takie jak np. szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, noclegownie czy szpitale. Zwiększy się także pomoc dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa G). Wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż: 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych; 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców. Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z: gospodarstwami domowymi – od momentu przekroczenia limitów, który rząd wprowadził już w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – do 31 grudnia 2023 r.; podmiotami użyteczności publicznej i samorządami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.; małymi i średnimi przedsiębiorcami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. W przypadku podmiotów użyteczności publicznej, samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorców, mechanizm będzie działał wstecz. Oznacza to, że jeżeli umowa z ceną wyższą została zawarta ze sprzedawcą prądu po 24 lutego, to nadpłata zostanie zwrócona.

11 października 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów m.in.:

 • przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt przewiduje zwiększenie ochrony interesów klientów, którzy korzystają z usług podmiotów na rynku finansowym. Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie działalności edukacyjnej i informacyjnej w tej dziedzinie.
 • zapoznano się z informacją o projekcie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska. Resort pracuje nad projektem ustawy, który pomoże małym i średnim przedsiębiorcom, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. Wsparcie obejmie także samorządy oraz m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej czy noclegownie. Zwiększy się ponadto pomoc dla gospodarstw domowych. Aby chronić odbiorców prądu, wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną.

4 października 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku”, przedłożoną przez ministra infrastruktury.

Drogi krajowe zostaną dostosowane do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Rozwiązanie obejmie drogi, które zarządzane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach programu prowadzone będą także działania dotyczące utrzymania stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej. Chodzi o wszelkie rutynowo wykonywane prace remontowe, naprawcze, konserwacyjne i porządkowe, których celem jest zapobieganie degradacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów inżynierskich i wyposażenia pasa drogowego, a także zabiegi mające na celu zachowanie estetyki i bezpieczeństwa ruchu. Na realizację programu do 2030 r. rząd chce przeznaczyć ponad 58 mld zł.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Doprecyzowane zostaną zadania i zakres odpowiedzialności naczelnego i terenowych organów administracji morskiej.  Chodzi także o umożliwienie budowy portu do obsługi morskich farm wiatrowych przez administrację morską.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Notariusze będą mogli dokonywać w księgach wieczystych wpisów własności nieruchomości, związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokali. Dotyczy to także ustanowienia i obciążenia odrębnej własności lokalu ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także innymi roszczeniami związanymi z tym lokalem. Po zmianie, każdy będzie mógł wybrać, czy woli złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej za pośrednictwem notariusza, czy też na podstawie obowiązujących dotychczas procedur (za pośrednictwem sądu).

28 września 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2023-2025, przedłożony przez Szefa Służby Cywilnej. 

W latach 2023-2025 ustalony został następujący limit mianowań urzędników w służbie cywilnej: 2023 r. – 275 osób; 2024 r. – 300 osób; 2025 r. – 300 osób. Uzyskanie mianowania w służbie cywilnej możliwe jest w ramach jednej z dwóch ścieżek. W wyniku ukończenia kształcenia stacjonarnego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP). Dyplom ukończenia KSAP potwierdza posiadanie wiedzy, umiejętności i predyspozycji kierowniczych niezbędnych do wypełniania zadań służby cywilnej. Absolwent KSAP może ubiegać się o mianowanie w służbie cywilnej. W postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej, podczas którego sprawdza się wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań służby cywilnej. Poza uzyskaniem pozytywnego wyniku tego sprawdzianu należy także zmieścić się w limicie miejsc, który wyznaczony jest na dany rok.

Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2023–2026, przedłożoną przez ministra finansów. Celem Strategii pozostaje minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem. Utrzymane zostały także zadania służące wykonaniu celu Strategii, związane z rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnienie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa. Na koniec 2022 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 40,5%, a na koniec 2023 r. wyniesie 40,6%. Następnie w latach 2024-2025 relacja ustabilizuje się na poziomie 41,1%, by na koniec okresu objętego prognozą Strategii spaść do 39,9%. Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (według definicji UE) do PKB obniży się do 51,7% w 2022 r., a następne wzrośnie do 53,3% w 2023 r. i 55,0% w 2024 r., stabilizując się poniżej 56% w 2026 r. Oznacza to, że relacja długu do PKB na poziomie 60% nie zostanie przekroczona w horyzoncie Strategii. Założony w projekcie budżetu na 2023 r. limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa wynosi 66 mld zł, tj. 1,99% PKB. Do 2026 r. zakłada się, że koszty obsługi długu będą się utrzymywały poniżej 2% PKB.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (tzw. ustawa okołobudżetowa), przedłożony przez ministra finansów. Projekt wprowadza m.in. podstawę prawną dla podwyższenia w 2023 r. kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na Krajowy Fundusz Szkoleniowy – do wysokości ok. 277,5 mln zł, co będzie stanowiło 4% kwoty przychodów ze składki na Fundusz Pracy w 2021 r. W projekcie przewidziano również: dodatkowe źródło finansowania zadań państwa dotyczące informatyzacji z Funduszu Szerokopasmowego i Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; wsparcie samorządów powiatów, które realizują zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych środkami Funduszu Pracy – na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, którzy realizują zadania określone ustawą.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023, przedłożony przez ministra finansów. Projekt przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą 604,7 mld zł. Wydatki zostały zaplanowane na 672,7 mld zł. Deficyt budżetu państwa ma wynieść nie więcej niż 68 mld zł. W 2023 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 50,19 proc. w 2022 r. do 50,25 proc. w 2023 r. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2021 r., tj. 22,86 proc. Wydatki na ochronę zdrowia wyniosą w 2023 r. ok. 165 mld zł. O 7,8 proc. wzrosnąć maja wynagrodzenia nauczycieli. Subwencja oświatowa w 2023 r. na być wyższa od planowanej w ustawie budżetowej na 2022 r. o 20,8 proc.

 

27 września 2022 r. w trybie obiegowym Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, przedłożony przez minister klimatu. Celem przedmiotowej nowelizacji jest zapewnienie, przedsiębiorstwom wytwarzającym energię elektryczną, swobody w zakresie wyboru sposobu sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej. Projekt nie wprowadza zakazu handlu na giełdzie energii, ale wprowadza szerszy wachlarz możliwości sprzedaży energii elektrycznej. Handel na giełdzie w dalszym ciągu będzie się odbywał, przy czym o skorzystaniu z tej formy obrotu będzie decydować każdy uczestnik rynku samodzielnie, stosownie do własnej strategii rynkowej. Przedmiotowa nowelizacja jest jednym ze sposobów na umożliwienie odbiorcom końcowym uzyskania dostępu do tańszych ofert sprzedaży energii elektrycznej, którą wytwórcy mogą oferować w kontraktach dwustronnych.

20 września 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Projekt określa zasady udzielania pomocy przedsiębiorcom w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w latach 2022 - 2024.

Na Towarowej Giełdzie Energii średnia cena gazu ziemnego w sierpniu 2022 r. wyniosła 1104,63 zł/MWh i była o 420% wyższa niż rok wcześniej. Energia elektryczna kosztowała w tym samym miesiącu 1390,76 zł/MWh, czyli o 263% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to znaczący wzrost kosztów produkcji dla przedsiębiorstw przemysłowych, co przekłada się na rentowność branż szczególnie narażonych na wzrosty cen energii i gazu ziemnego. Część polskich firm, np. z branż ceramicznej czy hutniczej, już dziś zmuszona jest wstrzymywać produkcję części wyrobów. Ze względu na wielkość przedsiębiorstw działających w tych branżach, firmy te są często bardzo znaczącym pracodawcą na lokalnym rynku pracy. W latach 2022-2024 na realizację programów pomocowych rząd chce przeznaczyć 17,4 mld zł, z czego w jeszcze w tym roku ponad 5 mld zł. W 2023 r. w ramach wsparcia przewidziano ponad 8,2 mld zł, a w 2024 r. – ponad 4,1 mld zł.

 • projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt kompleksowo reguluje wykonywanie zawodu ratownika medycznego. Określa m.in. wymagane uprawnienia kwalifikacyjne, zasady wykonywania zawodu, organizację kształcenia oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności zawodowej. Nowe przepisy powołują także samorząd zawodowy ratowników medycznych, na podobieństwo innych medycznych zawodów zaufania publicznego.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Projekt dostosowuje przepisy Kodeksu wyborczego do umowy zawartej w 2020 r. między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Chodzi o  udział w niektórych wyborach przez obywateli jednego państwa, zamieszkujących na terytorium drugiego państwa.

 

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych rozporządzeń, które dotyczą Systemu Informacyjnego Schengen (SIS). W ramach modernizacji tego systemu wprowadzone zostały nowe kategorie wpisów danych do SIS. Zmiany przyczynią się do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Będzie to możliwe dzięki współpracy operacyjnej między np. Strażą Graniczną, Policją, organami celnymi czy imigracyjnymi. Dotyczy to także organów, które odpowiadają za zapobieganie przestępstwom, ich wykrywanie, prowadzenie w ich sprawie postępowań przygotowawczych, a także ściganie przestępstw oraz wykonywanie kar.

6 września 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii.

Dotychczasowe doświadczenia kooperatyw wskazują, że możliwe jest obniżenie kosztów uzyskania mieszkania – w stosunku do jego nabycia na rynku deweloperskim – o ok. 20–30%. Formuła kooperatywy mieszkaniowej zostanie ujęta w prawie związanym z gospodarką nieruchomościami i procesem inwestycyjnym. W formule kooperatywy działać będą mogły osoby fizyczne (nie przedsiębiorstwa), co do zasady, w liczbie minimum trzech. Będą one stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej. Działanie w formule kooperatywy ma prowadzić do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Dlatego przedsięwzięcia te, co do zasady, nie będą mogły być nastawione na zysk.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Aby przyspieszyć postępowania sądowe w postępowaniu uproszczonym, do 4 tys. zł podniesiony zostanie próg kwotowy dotyczący spraw bagatelnych (aktualnie są to sprawy o roszczenia majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 1 tys. zł), w których nie potrzeba sporządzać rozbudowanych uzasadnień oraz nie ma możliwości uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Nowym rozwiązaniem będzie m.in. podniesienie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe, uzasadniającej właściwość sądu okręgowego – z 75 tys. zł do 100 tys. zł. Uproszczone zostaną zasady uzasadniania i doręczania stronom postanowień, wydanych na posiedzeniu niejawnym, a także ich zaskarżania. Wprowadzone zostaną rozwiązania, które uporządkują egzekucję z nieruchomości, w tym istotnie poprawią sytuację wierzycieli alimentacyjnych – dotyczy to postępowania o podział sumy uzyskanej z egzekucji.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe, przedłożony przez ministra aktywów państwowych. Przepisy Prawa pocztowego zostaną dostosowane do zmieniającego się rynku usług pocztowych. Zwiększą się prawa odbiorców, jeśli chodzi o doręczenia. Chodzi m.in. o usankcjonowanie praktyki uzgodnienia miejsca doręczenia z odbiorcą – np. w ramach przekierowania przesyłki. Uproszczone zostaną procedury stosowane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zmniejszą się obciążenia administracyjne operatorów pocztowych. Zapewniony zostanie skuteczny mechanizm finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych. Podstawową formą dofinansowania tzw. kosztu netto będzie dopłata z budżetu państwa. Rozwiązanie to zapewni operatorowi wyznaczonemu rzeczywistą rekompensatę obciążenia finansowego, związanego z realizacją publicznej misji świadczenia usług powszechnych. Zapewnienie tych usług leży  w interesie społecznym, a bez interwencji państwa nie byłyby świadczone na rynku lub odbywałoby się to na znacznie mniej korzystnych warunkach.

30 sierpnia 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. 

Projekt przewiduje wprowadzenie przepisów, których celem jest izolowanie osoby stosującej przemoc domową, gdy swoim zachowaniem stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, także poza wspólnie zajmowanym mieszkaniem. Zakaz zbliżania się, kontaktowania się oraz przebywania w określonych miejscach będą mogły być wydane przez policję, żandarmerię wojskową, a przede wszystkim przez sądy, które w tym zakresie maja mieć najszersze kompetencje. 

 • projekt ustawy budżetowej na rok 2023, przedłożony przez ministra finansów. Projekt przewiduje, że w 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosą 604 mld zł; wydatki - 669,4 mld zł, a deficyt budżetu państwa nie więcej niż 65 mld zł. Inflacja w ujęciu średniorocznym ma natomiast wynieść 9,8%. Projekt przewiduje, że w 2023 r. zostanie zwiększony udział JST we wpływach z podatku PIT o całe 0,06 punktu procentowego. Natomiast udział JST w dochodach podatku CIT ma zostać na poziomie z 2021 r.
 • wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zawarcie Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej i Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy, Ministerstwem Infrastruktury Ukrainy (zwanego dalej „Memorandum”) dotyczącego opracowania projektu rurociągu transgranicznego dla transportu olejów roślinnych z Ukrainy do portu Gdańsk. Polska i Ukraina będą dążyć do wspólnego opracowania projektu budowy rurociągu transgranicznego do transportu olejów roślinnych z załadunkiem na Ukrainie. Dotyczy to także portowego terminalu przeładunkowego, który wstępnie zlokalizowany będzie w porcie Gdańsk.

16 sierpnia 2022 r. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1–1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2–3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW w oparciu o duże, sprawdzone reaktory jądrowe PWR generacji III (+). Najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji m.in. rozszerzają katalog inwestycji towarzyszących w szczególności o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej. Ponadto zapewniona zostanie większa stabilność procesu inwestycyjnego poprzez umiejscowienie tzw. decyzji zasadniczej na początkowym etapie procesu – przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Rozszerzona zostanie decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości również na pomiary, badania lub inne prace, które są niezbędne do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Nabywca lub zbywca nieruchomości objętej decyzją o wskazaniu lokalizacji inwestycji zobowiązani będą do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela. Brak zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie będzie stanowiło podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności. Organy administracji publicznej, na uzasadniony wniosek inwestora, udostępnią nieodpłatnie informacje i dane do wykorzystania w związku z wykonywaniem zadań związanych z obiektami energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Pozwoli to na redukcję kosztów oraz usprawnienie procesu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia. Wprowadzona zostanie możliwość tymczasowej eksploatacji obiektu jądrowego po uzyskaniu zezwolenia na rozruch. Do czasu wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie dłużej niż przez czas określony w zezwoleniu na rozruch, eksploatacja obiektu jądrowego będzie mogła być prowadzona na podstawie zezwolenia oraz zatwierdzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki raportu z rozruchu obiektu jądrowego. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wielomiesięcznego wyłączenia bloku jądrowego.

 • uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”, przedłożoną przez ministra zdrowia. Program zapewni finansowanie pilnych działań, które mają na celu modernizację infrastruktury budowlanej oraz systematyczne uzupełnianie i wymianę zużytej oraz wyeksploatowanej bazy sprzętowej podmiotów leczniczych. Zostanie zwiększona baza łóżkowa w ramach opieki długoterminowej (15 tys. dodatkowych łóżek) oraz geriatrycznej (1 tys. dodatkowych łózek). Zostaną zmodernizowane i doposażone w sprzęt medyczny podmioty lecznicze udzielające świadczeń w zakresie opieki długoterminowej (177 podmiotów) i geriatrii (60 podmiotów). Program przyczyni się  do wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego poprzez m.in. modernizację Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, budowę lub modernizację całodobowych lotnisk lub lądowisk przy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz zakup ambulansów wraz z wyposażeniem.
 • założenia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Zostanie ograniczony wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej – m.in. szpitali czy szkół. Chodzi o pokrycie części kosztów odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych, które prowadzącą działalność w zakresie wytwarzania ciepła, przez tzw. rekompensaty. Nowe rozwiązanie wprowadza mechanizm, który polegać będzie na ustaleniu przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Średnia cena z rekompensatą zostanie ustalona na:
 • 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego;
 • 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

 

W przypadku, gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źródła. Przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło i stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, będzie przysługiwała tzw. rekompensata. Dzięki temu rozwiązaniu zostanie ograniczony wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Wsparcie będzie obowiązywało na cały sezon grzewczy, tj. od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.

2 sierpnia 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

W celu ograniczenia dalszego wzrostu cen paliw z importu, zostaną wprowadzone zmiany w zakresie obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na 2023 r. Obligatoryjny blending dla oleju napędowego zostanie obniżony do poziomu 5,2%. Limit możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW zostanie podniesiony do poziomu 0,9%. Limit wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców zostanie podwyższony do poziomu 0,5%. Rozwiązanie ma charakter epizodyczny. Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025. Informacja na temat działań planowanych na rzecz realizacji zalecenia Rady z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (2020/C 417/01), przedłożony przez ministra edukacji i nauki. Oferta kształcenia zawodowego będzie na bieżąco monitorowana we współpracy z pracodawcami i poszerzana o kolejne zawody i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy, w tym związane z wykorzystaniem umiejętności ekologicznych i cyfrowych oraz nowych rozwiązań technologicznych. Wspólnie z pracodawcami zostanie przygotowana oferta nowych zawodów dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zostanie zwiększona oferta dostępnych na rynku kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (tzw. kwalifikacji rynkowych). Rozwiązania w ramach Planu przewidują wsparcie w zakresie przygotowania i doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego. We współpracy z uczelniami zostaną zrealizowane projekty służące pozyskaniu nowych nauczycieli zawodu. Planuje się również przyjęcie dodatkowych rozwiązań dotyczących możliwości elastycznego zatrudniania w szkołach specjalistów z rynku. Ponadto zostanie zwiększony dostęp do szkoleń branżowych dla obecnych nauczycieli zawodu, realizowanych u pracodawców. Samorządy województw zostaną w większym stopniu włączone w działania służące rozwojowi kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie. We współpracy z partnerami lokalnymi będą opracowywały skonkretyzowane programy wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności w poszczególnych regionach. Będą  również ustalały priorytetowe kierunki kształcenia w regionie. Na tej podstawie będą ustalane priorytety wydatkowania środków europejskich w regionie przeznaczonych na edukację i szkolenia. Kontynuowane będzie wsparcie z projektów regionalnych dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w poszczególnych województwach. Kształcenie zawodowe będzie jednym z priorytetów wydatkowania środków europejskich w obszarze edukacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

26 lipca 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.:

projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedłożony przez ministra spraw zagranicznych. Prezes Rady Ministrów, minister spraw zagranicznych, minister kultury i dziedzictwa narodowego będą mogli zlecać wykonanie zadania publicznego fundacjom utworzonym przez Skarb Państwa. Nowe rozwiązanie pozwoli na udzielanie fundacjom utworzonym przez Skarb Państwa dotacji celowych na realizację zadań dotyczących wsparcia Polonii i Polaków za granicą.

projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Inwestorzy (w tym deweloperzy i inwestorzy indywidualni) będą musieli dołączać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to dotyczy niektórych grup budynków. Wprowadzone zostaną zmiany korygujące istniejące mechanizmy w obszarze sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji. Umożliwiony zostanie powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

 

projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Wprowadzony zostanie organ nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, umieszczania cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Zmiana powinna wpłynąć na wyższą jakość wykonywanych badań technicznych, co wiąże się z wyeliminowaniem z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym. Nadzór powierzony zostanie dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. Natomiast starosta będzie nadal organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, a dodatkowo nadzorować będzie także przedsiębiorców, którzy prowadzą ośrodki szkolenia diagnostów. Stworzony zostanie nowy system egzaminowania i szkolenia dla kandydatów na diagnostów i diagnostów. Określone zostaną szczegółowe wymagania dla ośrodków szkolenia (infrastruktura i wykładowcy) oraz stworzony zostanie system przeprowadzania odpowiednich egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń (tzw. warsztatów doskonalenia zawodowego) dla diagnostów. Zmiana wpłynie na podwyższenie jakości pracy diagnostów, ich kwalifikacji i kompetencji oraz poprawę rzetelności wykonywanych przez nich badań technicznych. Za organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na diagnostów odpowiedzialny będzie dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Zostanie utworzony Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Badań Technicznych odpowiedzialny za wymianę informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Komisją Europejską.

19 lipca 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o dodatku węglowym, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Wprowadzony zostanie jednorazowy dodatek węglowy, który wyniesie 3 tys. zł. Wsparcie finansowe wspomoże budżety domowe, dla których głównym źródłem ciepła jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Na wypłatę dodatku węglowego rząd przeznaczy ok. 11,5 mld zł.

 • projekt Polityki Naukowej Państwa, przedłożony przez ministra edukacji i nauki. Polityka Naukowa Państwa (PNP) to strategiczny dokument, który wskazuje priorytety funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Określa także najważniejsze wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, na które odpowiedzią powinny być badania naukowe prowadzone na najwyższym poziomie oraz kształcenie wysokiej klasy specjalistów na studiach wyższych i w szkołach doktorskich.
 • uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033”, przedłożoną przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy jest nową ofertą mającą na celu wsparcie działań służących aktywizacji społecznej młodzieży. Chodzi o zwiększenie zaangażowania młodych ludzi i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życiu publicznym. Na realizację programu rząd przeznaczy w 2022 r. 10 mln zł, a w kolejnych latach 20 mln zł rocznie.
 • uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033”, przedłożoną przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Powstanie Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych, który będzie pomagał w rozwoju i działaniu organizacji poradnictwa. Wsparcie udzielane organizacjom obywatelskim, działającym w systemie poradnictwa, powinno poprawić stabilność ich funkcjonowania i przyczynić do zwiększenia efektywności i skuteczności systemu. Udzielana pomoc wpłynie także na podnoszenie kompetencji osób działających w organizacjach poradnictwa. Program będzie prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wsparcie organizacjom poradnictwa będzie udzielane w latach 2022-2033. Na realizację programu rząd przeznaczy w 2022 r. 11,5 mln zł, a w kolejnych latach 15 mln zł rocznie. Program jest odpowiedzią na postulaty środowiska organizacji poradniczych artykułowane podczas Kongresu Poradnictwa, zorganizowanego w 2019 r. pod patronatem Prezydenta RP oraz  Kongresu Profesji i Zawodów Pomocowych, który odbył się w 2020 r.

Rada Ministrów rozpatrzyła też wniosek w sprawie uchwały nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd podjął kierunkową decyzję w sprawie przeznaczenia większych środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dodatkowe środki wyniosą ponad 400 mln zł rocznie.

12 lipca 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Powołany zostanie ośrodek, który przeznaczony będzie do czasowego przetrzymywania dzikich zwierząt, w szczególności o nieuregulowanym statusie prawnym, zatrzymanych w trakcie prowadzonych postępowań celnych, karnych, wykroczeniowych lub administracyjnych. Chodzi np. o zwierzęta skonfiskowane na przejściach granicznych. Centralny Azyl dla Zwierząt powstanie na terenie nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą. Projekt stanowi realizację działań związanych z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w dziedzinie poprawy warunków mieszkaniowych. Chodzi o poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Dotyczy to także inwestycji w budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niskich i umiarkowanych dochodach, z uwzględnieniem efektywności energetycznej. Na te cele przeznaczonych zostanie 855 mln euro.

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska. Do 50 dni wydłużony zostanie okres, w którym obowiązkowe zapasy gazu ziemnego powinny zostać dostarczone do systemu gazowego. Do końca 2027 r. przedłużona zostanie ochrona taryfowa odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak np. szpitale, szkoły i przedszkola. Minister  klimatu i środowiska będzie mógł zmniejszyć w 2022 r. lub 2023 r. wymóg dotyczący ilości gazu ziemnego sprzedawanego za pośrednictwem giełdy towarowej.  Obowiązek sprzedaży gazu na giełdzie zostanie także zawieszony w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, przedłożony przez Sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusza Cieszyńskiego. Projekt dotyczy stworzenia centralnej bazy danych, dzięki której możliwe będzie uzyskanie informacji m.in. o możliwości skorzystania z wybudowanych sieci szerokopasmowych, rodzaju świadczonych usług czy ofercie dostępu do Internetu szerokopasmowego.

5 lipca 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.:

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Technologii. Wprowadzone zostanie tzw. postępowanie uproszczone oraz milczący sposób załatwienia sprawy. Będzie to dotyczyć postępowań stosunkowo prostych, w których zazwyczaj występuje jedna strona postępowania, postępowanie dowodowe ma nieskomplikowany charakter, a decyzje zapadają często głównie w oparciu o dokumenty dołączone przez stronę do wniosku lub na podstawie informacji z publicznych rejestrów. W wybranych postępowaniach (np. w postępowaniu o wpisie i odmowie wpisu do rejestru rzeczoznawców, na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych), wprowadzona zostanie jednoinstancyjność. Wprowadzona zostanie elektronizacja procedur administracyjnych, co przyspieszy czas rozpatrywania spraw oraz poprawi jakość obsługi obywateli i przedsiębiorców przez administrację publiczną. Chodzi także o zmniejszenie kosztów oraz poprawę wzajemnej komunikacji.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska. Decyzja o możliwości lokalizowania nowych inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych oraz odblokowanie możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni będzie zależała od mieszkańców okolicznych terenów.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. Określone zostaną zasady nadzoru nad kuratorami sądowymi. Dotyczy to także roli i kompetencji ministra sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego, prezesa sądu okręgowego i prezesa sądu rejonowego. Zmianie ulegnie sposób i tryb powoływania kuratorów okręgowych. Zgodnie z nowymi przepisami, kuratora okręgowego powoływać będzie minister sprawiedliwości. Wprowadzona zostanie zasada kadencyjności kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej. Określone zostaną jasne i jednolite zasady naboru do służby kuratorskiej, przebiegu aplikacji kuratorskiej i przeprowadzenia egzaminu kuratorskiego. Wprowadzone zostaną także zmiany dotyczące przebiegu postępowania dyscyplinarnego kuratorów zawodowych. Zapewniona zostanie możliwość racjonalnego wykorzystania kadry kuratorskiej. Chodzi o uelastycznienie zasad przenoszenia i delegowania kuratorów pomiędzy zespołami i sądami.

 

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących trybu prowadzenia kontroli, która związana jest ze spełnianiem wymagań przez napoje spirytusowe. Ponadto, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie prowadził rejestr działalności dotyczącej wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, podmiotów wykonujących działalność związaną z wyrobem i przetwarzaniem alkoholu etylowego oraz producentów wyrobów tytoniowych.

28 czerwca 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjął m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. 

Nowe przepisy pozwolą na dostosowanie zasad funkcjonowania funduszu do aktualnych potrzeb dotyczących dofinansowania samorządowej infrastruktury drogowej. Chodzi m.in. o rozszerzenie zakresu finansowanych zadań o budowę, przebudowę i remont dróg dla pieszych i rowerów, dróg wojewódzkich czy infrastruktury służącej skomunikowaniu terminali intermodalnych (tj. wykorzystujących więcej niż jeden rodzaj transportu).

projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie przenośnych chorób zwierząt. Chodzi także o zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Wprowadzone zostaną także rozwiązania, które ułatwią walkę z  afrykańskim pomorem świń (ASF).

21 czerwca 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjął m.in.:

projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej oraz zawiera dodatkowe rozwiązania dotyczące umów zawieranych poza lokalem, w szczególności podczas pokazów handlowych. Chodzi o bardziej skuteczne egzekwowanie oraz unowocześnienie przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Wyeliminowane zostaną np. nieprawidłowości podczas wyprzedaży. Nie będzie również można zawierać umów dotyczących usług finansowych na tzw. pokazach lub podczas wycieczek.

projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, przedłożony przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) zostanie przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie „Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna”, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Następnie akcje należące do Skarbu Państwa zostaną wniesione do Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. Rozwiązanie to spowoduje integrację PPL z CPK poprzez skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności dotyczących planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Pozwoli to również na zwiększenie koordynacji działań inwestycyjnych w tym zakresie. 

projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Zdrowia. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o kwestię swobody świadczenia usług przez pielęgniarki i położne oraz uznawania ich minimalnych wymogów w zakresie kształcenia. Dzięki nowym rozwiązaniom, zwiększy się  dostępność do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne, w tym finansowanych ze środków publicznych.

projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt ustawy zawiera rozwiązania, które usprawnią system wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji. Z 2 168,76 zł na 3100 zł podwyższona zostanie wysokość wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Wynagrodzenie to będzie waloryzowane. Wprowadzona zostanie możliwość powrotu do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej osoby, która opuściła już te formy pieczy i rozpoczęła proces usamodzielniania, jednak z różnych powodów chciałby wrócić do pieczy zastępczej. Ułatwiony zostanie proces adaptacji dziecka, w szczególności dziecka starszego (tj. powyżej 7 lat), w nowej rodzinie adopcyjnej. Wprowadzone zostaną zmiany w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe i podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka. Zmiany ułatwią podpisywanie umów ze starostami innymi niż starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej czy kandydata. Funkcjonować będzie zasada, że m.in. powiat – na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodziny zastępcze lub rodzinny dom dziecka – może odmówić umieszczenia dziecka w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka tylko w sytuacji, gdy liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej spoza powiatu przekroczyła 25%. Rozwiązanie to ograniczy umieszczanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej mimo posiadania wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej.

projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach publicznych, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. Większość dokumentów wytwarzanych przez sądy i notariuszy nie będzie musiała być  sporządzana na specjalnych blankietach. Dotyczy to np. tytułów wykonawczych wydawanych w sądach. Rozwiązanie to odciąży sądy i notariuszy oraz zmniejszy koszty związane ze sporządzaniem dokumentów. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem ogłoszenia.

 

uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022 (KPDZ 2022), przedłożoną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym celem planu jest wzrost zatrudnienia oraz aktywności zawodowej.  Wskazane w dokumencie priorytety polityki zatrudnienia na 2022 r. odpowiadają na obecne wyzwania, wynikające z konieczności wzmocnienia gospodarki i rynku pracy po okresie pandemii oraz w kontekście wojny na Ukrainie. Chodzi także o odpowiedź na długofalowe trendy w gospodarce światowej, m.in. cyfryzację i postęp technologiczny. Dodatkowymi uwarunkowaniami dla celów i działań polityki zatrudnienia są procesy demograficzne (w tym starzenie się społeczeństwa i migracje zarobkowe), a także nowe podejście do polityki zatrudnienia. Chodzi o nacisk na tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości, rozwój umiejętności przez całe życie, łączenie życia zawodowego z rodzinnym oraz na efektywne wsparcie ze strony publicznych służb zatrudnienia.

14 czerwca 2022 r. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła m.in.: projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Wprowadzony zostanie specjalny mechanizm rekompensat, dzięki czemu węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, sprzedawany będzie po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.

projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji i nauki. Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zostanie uproszczona i odbiurokratyzowana. Liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona. Pierwszym stopniem awansu zawodowego będzie stopień nauczyciela mianowanego. Ostatnim etapem będzie uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego (po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy lub nauczyciela, który wcześniej prowadził zajęcia w szkole za granicą). Zlikwidowany zostanie stopień nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Ich uzyskiwanie obecnie wiąże się z szeregiem wymogów formalnych. Likwidacja stopnia nauczyciela kontraktowego zapewni nauczycielom podejmującym pracę w szkole odpowiedni czas na nabycie umiejętności praktycznych przed dokonaniem ich weryfikacji, oraz umożliwi podwyższenie ich wynagrodzenia.

uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej 2030, przedłożoną przez ministra funduszy i polityki regionalnej. Krajowa Polityka Miejska 2030 ma na celu integrowanie i koordynowanie polityk, które odnoszą się do miast i ich obszarów miejskich. Chodzi o wspieranie ich zrównoważonego rozwoju, poprawę formy zarządzania oraz tworzenie dogodnych warunków życia mieszkańców.

projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, przedłożony przez ministra finansów. Komisja Europejska, decydując o przedłużeniu klauzuli, miała też na względzie potrzebę zapewnienia elastycznej polityki budżetowej, zdolnej do reakcji w obliczu gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę, takich jak utrudnienia w dostawach energii. Równocześnie KE zaleca, aby tempo wzrostu wydatków bieżących w 2023 r. było zgodne z neutralnym nastawieniem polityki budżetowej, a więc nie przekładało się ani na konsolidację ani na ekspansję fiskalną. Reguła wydatkowa to wzór do wyliczania maksymalnego limitu wydatków najważniejszych instytucji państwa – powyżej tak ustalonej kwoty nakłady nie mogą rosnąć.

propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023, przedłożone przez ministra finansów. Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Do 15 czerwca 2022 r. Rada Ministrów przedkłada je do opinii Radzie Dialogu Społecznego oraz ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej. Rząd proponuje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r. w wysokości 107,8% w ujęciu nominalnym.

założenia projektu budżetu państwa na rok 2023, przedłożone przez ministra finansów. Przewiduje się, że mimo dobrych wyników gospodarki w pierwszych miesiącach 2022 r., tempo wzrostu PKB w całym roku wyniesie 3,8%. Z kolei w 2023 r. wyniesie ono 3,2%. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2022 r. będzie wyższe niż rok wcześniej (o 1,2%), a w 2023 r. nieznacznie się obniży (o 0,1%). W efekcie oczekiwany jest niewielki spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 5,1% na koniec 2022 r. i jej utrzymanie się na niezmienionym poziomie na koniec 2023 r. Prognozuje się, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyspieszy do 10,2% w 2022 r., a w 2023 r. wyniesie 9,6%. Oczekuje się, że inflacja w 2022 r. wyniesie średnio 9,1%, a w 2023 r. obniży się do 7,8%. Wskaźnik ten może ulec zmianie zależnie od sytuacji geopolitycznej.

 

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Projekt podwyższa kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Jeśli sprawca zostanie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku, sąd będzie musiał orzec nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto, zlikwidowany zostanie warunek odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli np. spółek, jeśli chodzi o wcześniejsze  prawomocne skazanie osoby fizycznej za przestępstwo przeciwko środowisku. Proponowane zmiany są reakcją na zauważalny w ostatnich latach wzrost liczby przestępstw przeciwko środowisku. Widoczna jest także tendencja wzrostowa liczby pożarów miejsc gromadzenia odpadów.

7 czerwca 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: uchwałę w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.), przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej. Strategia rozwoju usług społecznych zakłada realizację procesu deinstytucjonalizacji, czyli przechodzenia od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej.

Usługi społeczne będą koncentrować się na rodzinie i dzieciach, seniorach, osobach z niepełnosprawnościami oraz osobach z zaburzeniami psychicznymi i w kryzysie bezdomności. Przygotowany zostanie system realizacji usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności ze względu na starszy wiek, niepełnosprawność, problemy z zakresu zdrowia psychicznego oraz bezdomność. Chodzi o to, żeby osoby te mogły bezpiecznie  i niezależnie  funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania tak długo, jak tego chcą. Natomiast dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej, zapewniona zostanie opieka w warunkach rodzinnych lub zbliżonych do rodzinnych. Strategia zakłada szeroką współpracę administracji rządowej z samorządami oraz sektorem pozarządowym.

projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projekt zmienia sposób określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, takie jak drogi, linie kolejowe czy zbiorniki przeciwpowodziowe. Odszkodowanie zostanie w każdym przypadku powiązane z wartością rynkową nieruchomości. Do odszkodowania dodawany będzie także bonus pieniężny, stanowiący zryczałtowany ekwiwalent kosztów przeprowadzki czy czynności prawnych – dotychczas nie refundowanych. Bonus pieniężny będzie również dodatkowym wynagrodzeniem za przejęcie nieruchomości pod inwestycję celu publicznego. 

projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, przedłożony przez ministra edukacji i nauki. Projektowane przepisy określą zasady wyrównywania różnic między kształceniem lub szkoleniem wymaganym w Polsce, a kształceniem lub szkoleniem, które zrealizowane jest przez osobę ubiegającą się o uznanie kwalifikacji zawodowych. Dostosowane zostaną przepisy dotyczące stosowania tzw. środków wyrównawczych w przypadku stwierdzenia istotnie różniącego się materiału, jeśli chodzi o kształcenie lub szkolenie odbyte przez osobę, która ubiega się o uznanie kwalifikacji zawodowych w innym państwie członkowskim UE. Zmienią się przepisy dotyczące sprawdzania posiadania znajomości języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania danego zawodu regulowanego albo danej działalności regulowanej. Dotyczy to osób, którym uznano kwalifikacje zawodowe. Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące zasad przyznawania częściowego dostępu do zawodu regulowanego w przypadku specjalistów, którzy korzystają z uznania kwalifikacji w ramach tzw. automatycznego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych. Przepisy ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej nie będą stosowane do zawodu notariusza, a także do zawodów regulowanych oraz działalności regulowanych, bezpośrednio i szczególnie związanych z wykonywaniem władzy publicznej w Polsce.

24 maja 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030” oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)”

– dokumenty przedłożone przez ministra infrastruktury. Rząd przeznaczy dodatkowe 2,7 mld zł na drogi krajowe. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Programu Budowy 100 Obwodnic. Decyzja ta wiąże się z rosnącymi kosztami inwestycji drogowych, spowodowanymi m.in. wzrostem cen surowców i materiałów, w związku z wojną na Ukrainie. Zwiększone finansowanie pozwoli na wprowadzenie mechanizmu waloryzacji na kontraktach zawartych na realizację dróg krajowych na poziomie maksymalnie 10 proc., przy czym ryzyko wzrostu (ale również spadku cen) dzielone będzie pół na pół między inwestora i wykonawcę.

projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Chodzi o zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń podczas wypadków.  Dotyczy to także zapewnienia jednolicie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego we wszystkich państwach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów.

projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy. Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ponadto, pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

 

projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Doprecyzowane i uzupełnione zostaną przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Chodzi m.in. o zapewnienie odpowiedniego standardu ochrony obywateli Ukrainy, związanego z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce. Wprowadzone zostaną także rozwiązania służące stabilnemu zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców, w szczególności w sytuacji, gdy ich rodzice pracują.

 

10 maja 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przedłożony przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusza Cieszyńskiego.

Powstanie system teleinformatyczny, który służył będzie do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. System będzie umożliwiał: 

 • wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji z ofertami pracy, z których mogą skorzystać obywatele Ukrainy;
 • wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji opisujących wiedzę i doświadczenie zawodowe obywateli Ukrainy;
 • dokonywanie analiz wprowadzonych informacji w celu przygotowania rekomendacji dotyczących dostępnych ofert pracy, odpowiednio do danych ujawnionych przez obywatela Ukrainy.

Oferty pracy, przetwarzane w systemie teleinformatycznym, będą mogły być wprowadzane, aktualizowane oraz usuwane z tego systemu przez pracodawców, usługodawców świadczących usługi związane z udostępnieniem ofert pracy oraz usługodawców świadczących usługi pośrednictwa pomiędzy pracodawcami a osobami poszukującymi pracy. Nowe przepisy umożliwią korzystanie z funkcjonalności systemu teleinformatycznego przy użyciu usług online dostępnych przez stronę internetową lub w ramach aplikacji mObywatel. Dzięki rozwiązaniu, osoba poszukująca pracy będzie w stanie zmapować swoje kompetencje oraz potrzeby i uzyskać informację zwrotną dotyczącą ofert pracy i danych kontaktowych do potencjalnych pracodawców. Przewiduje się również rozwój systemu, w zależności od diagnozowanych potrzeb.

4 maja 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: uchwałę w sprawie Planu zamierzeń państwa oraz priorytetów inwestycyjnych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego – w perspektywie obejmującej Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego powinno umożliwić stworzenie do 2040 r. ok. 290 tys. nowych miejsc pracy i przynieść polskiej gospodarce ok. 985 mld zł dodatkowej produkcji globalnej. Plan zamierzeń państwa oraz priorytetów inwestycyjnych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego usprawni synchronizację prac wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie przedsięwzięć dotyczących powstania CPK. Plan ułatwi zachowanie m.in. komplementarności parametrów (dzięki uwzględnieniu zależności pomiędzy poszczególnymi projektami) i terminów realizacji CPK. Możliwe będzie także wykorzystanie planu CPK, jako elementu struktury dokumentów wskazujących na wypełnienie przez Polskę tzw. warunku podstawowego  dotyczącego transportu, w kontekście ubiegania się o środki UE – względem inwestycji związanych z CPK.

projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wprowadzona zostanie możliwość elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych. Obecnie wniosek taki należy składać w wersji papierowej do kierownika biura powiatowego ARiMR. Możliwe będzie składanie elektronicznego wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy (tzw. wniosku transferowego) w ramach działań zalesieniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 i 2007–2013. Umożliwione zostanie sporządzanie elektronicznej kopii dokumentów, co ograniczy ilość miejsca przeznaczonego na przechowywanie akt spraw w postaci papierowej oraz umożliwi szybki dostęp do akt z każdego szczebla organizacyjnego ARiMR. Obecnie akta spraw przechowywane są wyłącznie w wersji papierowej. Doprecyzowane zostaną przepisy w sprawie postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz z elektroniczną kopią dokumentów. Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące przyznawania pomocy w działaniach transferu wiedzy i doradztwa, objętych PROW 2014-2020. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Doprecyzowane zostaną dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Określone zostaną zasady dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Uregulowane zostaną kwestie powiązania KPOŚK z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Uzupełnione zostaną przepisy dotyczące funkcjonowania systemu obsługi ścieków, dowożonych do oczyszczalni specjalnym taborem, w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą także w zakresie innych odnawialnych źródeł energii niż tylko elektrownie wodne. Rozwiązanie to zwiększy przychody PGW WP i zapewni lepsze wykorzystanie potencjału majątku Skarbu Państwa.

26 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: Krajowy Program Reform 2022/2023, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Program zawiera scenariusz makroekonomiczny na lata 2022-2023 r. Tempo wzrostu realnego PKB w 2022 r. osiągnie 3,8%, a w 2023 r. 3,2%.

Spożycie prywatne, mające największy wkład we wzrost PKB, w 2022 r. wzrośnie o 5,9%, a w 2023 r. 4%. Wysokiej konsumpcji prywatnej sprzyjać będzie dobra sytuacja na rynku pracy (niska stopa bezrobocia i utrzymujący się realny wzrost funduszu płac), obniżki podatków oraz dodatkowo wydatki konsumpcyjne uchodźców. Wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniesie w latach 2022-2023 odpowiednio 4,8% oraz 4,0%. Stosunkowo wysoka dynamika będzie wynikała głównie ze wzrostu inwestycji publicznych, m.in. na obronę narodową. Oczekuje się, że wzrost eksportu w latach 2022-2023 wyniesie odpowiednio 4,5% i 4,0%, podczas gdy importu odpowiednio 4,1% i 3,1%. Według prognozy, w 2022 r. inflacja utrzyma się na średniorocznym poziomie 9,1% i powinna spaść w 2023 r. do 7,8%. Polska pozostanie krajem o bardzo niskiej stopie bezrobocia. Szacuje się, że w 2022 r. stopa bezrobocia według BAEL spadnie z 3,4% w 2021 r. do 2,7% w 2022 r. i 2,6% w 2023 r.

uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025, przedłożoną przez ministra finansów. W 2022 r. oczekiwane jest tempo wzrostu PKB 3,8%, a w 2023 r. 3,2%. W kolejnych latach polska gospodarka będzie rosła w tempie 3,0% oraz 3,1%. W 2022 r. obowiązuje jeszcze unijna ogólna klauzula wyjścia, czyli brak ograniczeń dla wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych. W związku z działaniami rządu łagodzącymi skutki inflacji, zmianami w systemie podatkowym, wsparciem dla ukraińskich uchodźców i planowaną wypłatą dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, deficyt nominalny zwiększy się do 4,3% PKB. W latach 2023-2025 założono redukcję deficytu nominalnego w minimalnym tempie wynikającym z unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu. Dzięki temu, w 2023 r. deficyt nominalny ukształtowałby się na poziomie 3,7% PKB. Prognoza deficytu na 2023 r. uwzględnia wytyczne Komisji Europejskiej, aby w przyszłym roku skupić się na kontroli tempa wzrostu wydatków bieżących, przy priorytetowym traktowaniu wydatków inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę prowadzoną w UE dyskusję na temat ram fiskalnych oraz sytuację geopolityczną, nie wykluczone są  dalsze dostosowania tej reguły. W kolejnych latach przewidywana jest redukcja deficytu nominalnego i długu sektora odpowiednio do 2,5% PKB i 49,7% PKB w 2025 r.

projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Okres, za który może być przyznane świadczenie pieniężne związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zostanie wydłużony do 120 dni. Obecnie, w przypadku osoby prywatnej, która przyjęła pod swój dach uchodźcę z Ukrainy, świadczenie pieniężne wynosi 40 zł od osoby za dzień. W przypadku jednostki organizacyjnej, osoby prawnej lub przedsiębiorcy, wojewoda może podnieść wysokość świadczenia. Aby zapobiec ewentualnym nadużyciom, wydatkowanie środków na świadczenia będzie monitorowane. Gromadzone będą dane osób, na które zostały złożone wnioski dotyczące przyznania świadczenia. Dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych, organ gminy będzie miał możliwość ustalenia, czy dla danej osoby, której nadano numer PESEL, nie został już złożony wniosek o przyznanie środków za ten sam okres. Nowe przepisy mają wejść w życie, co do zasady, z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do działu rozwój regionalny włączone zostaną sprawy związane z przygotowaniem i realizacją m.in. inwestycji dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących. Rozwiązanie to pozwoli na koordynację działań związanych z przemodelowaniem systemu transportowego wraz z odpowiednim dostosowaniem strategii rozwoju regionalnego.

12 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Projekt dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ustalenia zaktualizowanych metod oceny hałasu oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku.

Podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu (tj. zarządzający głównymi drogami, liniami kolejowymi oraz lotniskami, a także prezydenci miast powyżej 100 tys. mieszkańców) będą musieli stosować zaktualizowane metody oceny hałasu, określone w przepisach unijnych. Organy ochrony środowiska (tj. marszałkowie województw) i podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu zostaną wyposażeni w narzędzie umożliwiające dokonanie w jednorodny sposób oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego. Marszałek województwa będzie mógł nakładać – na zarządzającego drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe, które usytuowane są w miastach na prawach powiatu – obowiązek sporządzenia i przedkładania marszałkowi województwa przeglądu ekologicznego. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 • uchwałę w sprawie przyjęcia strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska. Dokument określa cele strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce oraz kierunki działań mających na celu rozwój tego bezpieczeństwa. Wykorzystanie technologii jądrowych oraz różnych rodzajów źródeł promieniowania jonizującego niesie za sobą znaczne korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Szerokie zastosowania promieniowania jonizującego w przemyśle, medycynie oraz badaniach naukowych mają pozytywny wpływ na jakość życia i rozwój społeczeństwa. Jednym z podstawowych warunków tego, aby obywatele mogli czerpać korzyści z tego rodzaju działalności jest zapewnienie funkcjonowania wiarygodnego oraz skutecznego systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Bezpieczeństwo jądrowe oznacza osiągnięcie odpowiednich warunków eksploatacji, zapobieganie awariom, a w przypadku ich zaistnienia – łagodzenie ich skutków. Wynikiem tych działań jest ochrona pracowników i ludności przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego z obiektów jądrowych.

5 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Ze względu na znaczną liczbę ukraińskich obywateli uprawnionych do otrzymywania numeru PESEL oraz brak wystarczającej liczby pracowników samorządowych mogących realizować to zadanie, możliwe będzie incydentalne upoważnienie osób niezatrudnionych w urzędach gmin (miast) do realizacji czynności związanych z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy. Rozwiązanie to pozwoli na pełniejsze wykorzystanie pomocy udzielanej samorządom przez administrację rządową. Umożliwione zostanie delegowanie pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym po to, aby mogli oni wesprzeć organy, które w obecnej sytuacji są obciążone wykonywaniem zadań pomocowych dla ukraińskich uchodźców. Doprecyzowane zostaną zasady nadawania statusu osoby korzystającej z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Określone zostanie także, kiedy osoba małoletnia musi być obecna przy składaniu wniosku o PESEL. Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące posiadania przez ukraińskich obywateli, którym został nadany numer PESEL, uprawnień do opieki medycznej. Umożliwione zostanie świadczenie usług psychologicznych przez obywateli Ukrainy na rzecz swoich rodaków, którzy nie znają języka polskiego. Doprecyzowane zostaną sprawy tymczasowego wykonywania zawodu na terytorium Polski lekarzom i lekarzom dentystom z państw spoza Unii Europejskiej w celu udzielania pomocy medycznej (świadczeń opieki zdrowotnej) obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.

 • projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Określone zostaną kompetencje organów, jeśli chodzi o system kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, zgodnie z przepisami unijnymi. Wprowadzone zostaną przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych. Zwiększone zostaną stawki wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to podniesie wykorzystanie ekologicznego  kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku. Zniesiony zostanie krajowy wymóg opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.

 

 • projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Powstaną nowe placówki dla nieletnich – okręgowe ośrodki wychowawcze. Określona zostanie minimalna granica wieku odpowiedzialności za demoralizację – na poziomie 10 lat. Dotychczasowe przepisy nie zawierają zapisu o minimalnym wieku takiej osoby. Funkcjonować będzie komisja do spraw środka leczniczego dla nieletnich. Będzie ona wskazywać sądom odpowiednią dla nieletniego placówkę, w razie problemów ze zdrowiem psychicznym nastolatka. Obecnie sądy rodzinne muszą same radzić sobie z poszukiwaniem właściwego ośrodka terapeutycznego, co jest skomplikowane i opóźnia pomoc. W okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zorganizowane zostaną oddziały przeznaczone dla nieletnich wychowanek, które urodziły dziecko i zgłosiły chęć opiekowania się nim.

29 marca 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Zamrożone zostaną wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze osobom i podmiotom, które zostaną wpisane na listę prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, w związku ze wspieraniem agresji na Ukrainę. Rozwiązanie to będzie dotyczyło osób fizycznych i prawnych oraz podmiotów i organów. Zamrożenie funduszy będzie dotyczyło m.in.: gotówki, czeków, przekazów pieniężnych, depozytów złożonych w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, papierów wartościowych, obligacji oraz akcji i udziałów. Zamrożenie zasobów gospodarczych będzie dotyczyło aktywów każdego rodzaju, materialnych i niematerialnych, ruchomych i nieruchomych, które nie są funduszami, lecz mogą służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług. Podmioty wpisane na listę nie będą mogły realizować zamówień publicznych.

 • projekt ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej, przedłożony przez Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Dworczyka. Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej (ZPHM) będzie brał udział m.in. w: akcjach ratunkowo-ewakuacyjnych polskich obywateli będących ofiarami wypadków i innych zdarzeń nagłych; wsparciu państw trzecich w działaniach ratunkowych podejmowanych na ich terytorium; zabezpieczeniu medycznym akcji związanych z zapewnieniem pomocy polskim obywatelom oraz obywatelom innych państw będących członkami ich rodzin, w tym ewakuacji zagrożonych osób do bezpiecznego miejsca; udzielaniu wsparcia humanitarnego.
 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, przedłożony przez ministra finansów. Projekt wprowadza automatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową, w tym wydawania zaświadczeń, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych KAS. Dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej – Portal Podatkowy zostanie zastąpione przez system e-Urząd Skarbowy. Serwis pozwoli na bezpieczną i szybką dwustronną komunikację klientów z organami KAS. Zapewniony zostanie także dostęp do zdalnych usług KAS świadczonych 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Dzięki automatyzacji procesów, osoby korzystające z e-Urzędu Skarbowego nie będą musiały ponosić opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

 

 • założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) – wzmocnienie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, przedłożone przez ministra klimatu i środowiska. Aktualna sytuacja międzynarodowa wpływa na wiele aspektów związanych z polityką energetyczną i powoduje konieczność zmiany podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w kierunku większej dywersyfikacji i niezależności. Rewizja „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”  będzie mieć na celu dobranie odpowiedniej ścieżki w nowej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, mając na uwadze również ochronę odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen energii i pogłębianiem ubóstwa energetycznego.

22 marca 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. 

W systemie teleinformatycznym prowadzona będzie ewidencja ukraińskich dzieci, które przybyły do Polski bez opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi. Dotyczyć to będzie także małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem do Polski  byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy. Ewidencja małoletnich będzie prowadzona przez ministra rodziny i polityki społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Powiatowe centra pomocy rodzinie będą miały obowiązek wspierania ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych albo innych jednostek organizacyjnych przy sprawowaniu przez nie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego oraz przebywających pod ich opieką małoletnich obywateli Ukrainy. Dodatkowo, powiatowe centra pomocy rodzinie będą zapewniały pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym oraz przebywającym pod ich opieką dzieciom ukraińskim. Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać z mocą wsteczną, od 24 lutego 2022 r.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Obecnie zdarzają się sytuacje, w których dokonywana jest tzw. kradzież spółki. Osoby dopuszczające się takiego czynu wykorzystują niewiedzę prawowitych członków organów i wspólników spółek o złożeniu w sądzie rejestrowym – w oparciu o sfałszowane dokumenty – wniosku o zmianę wpisów dotyczących reprezentacji spółki oraz o zmianie danych w KRS. Dzięki usłudze newslettera jej subskrybenci otrzymają automatyczne powiadomienia z systemu teleinformatycznego umożliwiające wykrycie tzw. kradzieży spółki. W przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki organy ścigania.

 

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Projekt wprowadza zmiany optymalizujące mechanizm finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego (program BSK). Określony został także tryb postępowania z niewykorzystanymi przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM). Chodzi o to, żeby można je było wykorzystać na realizację mieszkań komunalnych, na wynajem bądź mieszkalnictwo wspomagane lub interwencyjne. Zmienione zostały ponadto przepisy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN).

15 marca 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.:  projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, przedłożony przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusza Cieszyńskiego.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, następuje zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Chodzi o zamianę dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC. W tej sprawie przyjęta już została rządowa ustawa, która przewiduje dofinansowanie osobom najuboższym zakup dekodera do telewizora lub telewizora, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Obecnie rząd chce doprecyzować przepisy i ustanowić dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera.

projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt dostosowuje m.in. przepisy dotyczące zadań Inspekcji Weterynaryjnej do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Określone zostały zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, a także żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym. Umożliwiono dokonywanie w Polsce uboju w gospodarstwie bydła w wieku do 12. miesiąca życia, w ramach produkcji mięsa na użytek własny. Rozwiązanie to jest realizacją postulatów zgłaszanych przez rolników. Stworzona zostanie elektroniczna książka leczenia zwierząt. Zapewni ona dostępność – dla celów kontroli urzędowych – pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność. Uregulowano kwestię dotyczącą przywozu niezharmonizowanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich: minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł określić w rozporządzeniu weterynaryjne wymagania przywozowe dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały one ustanowione w przepisach UE; produkty pochodzenia zwierzęcego, dla których zostaną ustalone krajowe przepisy przywozowe, będą mogły być wprowadzane na rynek wyłącznie na terytorium Polski.

7 marca 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Rząd chce pomóc obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w związku z agresją militarną Rosji na terytorium Ukrainy. Chodzi m.in. o możliwość podjęcia pracy w naszym kraju oraz zapewnienie opieki zdrowotnej i dostępu do edukacji. Dzięki nowym przepisom, obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Wsparcie finansowe otrzymają również osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli ukraińskich.

1 marca 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki Surowcowej Państwa", przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa. Głównym celem Polityki surowcowej państwa będzie zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju.

Chodzi o dostęp do niezbędnych surowców (krajowych oraz importowanych), zarówno obecnie, jak i w perspektywie uwzględniającej potrzeby przyszłych pokoleń. Dostęp do surowców powinien zabezpieczyć wieloletnie potrzeby gospodarcze kraju, wynikające z przyjętych priorytetów rozwoju gospodarczego oraz zapewnić wysoki komfort życia obywateli.

 • uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu: „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”, przedłożoną przez ministra aktywów państwowych. Rząd chce, aby koncerny energetyczne z udziałem Skarbu Państwa skupiły się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. W tym celu, z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa, wydzielone zostaną aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Właścicielem takich aktywów zostanie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Rozwiązanie przyczyni się do stopniowego zwiększenia dywersyfikacji źródeł energii w Polsce przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnej perspektywy dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.
 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Rząd chce stworzyć odpowiednie zaplecze portowe do obsługi morskich farm wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku. Chodzi o budowę terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, dzięki czemu uda się m.in. zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Terminal instalacyjny ma powstać w Porcie Gdańsk. Zakończenie jego budowy ma nastąpić w połowie 2025 r.

22 lutego 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.:

projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r., przedłożony przez ministra aktywów państwowych. W 2023 r. Kraków oraz woj. małopolskie będą gospodarzami III Igrzysk Europejskich. Zmiany w przepisach zapewnią optymalne finansowanie Igrzysk Europejskich. Minister właściwy ds. transportu oraz ds. kultury fizycznej będzie miał możliwość udzielania dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i realizację przedsięwzięć związanych z Igrzyskami Europejskimi. W tym celu zwiększony zostanie maksymalny limit wydatków z budżetu państwa do ok. 960 mln zł.

projekt ustawy o obronie Ojczyzny, przedłożony przez ministra obrony narodowej. Rząd chce wzmocnić polskie wojsko oraz zwiększyć budżet na obronność. Nowa ustawa o obronie Ojczyzny uwzględnia aktualną sytuację geopolityczną wokół Polski i związaną z tym konieczność rozbudowy potencjału obronnego kraju, w tym modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz zwiększenia liczby żołnierzy do ok. 300 tys. Przy Banku Gospodarstwa Krajowego utworzony zostanie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Będzie on zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji BGK czy wpłat z budżetu państwa. Dzięki temu, znacznie przyspieszone zostanie zwiększenie wydatków obronnych do poziomu 2,5 proc. PKB. Poziom ten osiągnięty zostanie już w 2024 r., czyli o 6 lat wcześniej niż dotychczas zakładano.

projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt zakłada usprawnienie tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Po zmianie, procedura uzyskiwania zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zostanie uproszczona i usprawniona. W jednym urzędzie będzie można załatwić dwie sprawy – zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca. Uproszczenie dotyczy także zakresu dokonywania zgłoszeń wodnoprawnych, zmianę formy wyrażanej zgody przez gminę, skrócenie terminów opiniowania, połączenie procedury zgłoszenia wodnoprawnego z wydawaną zgodą, a także doprecyzowanie przepisów dotyczących odmowy utworzenia miejsca wykorzystywanego okazjonalnie do kąpieli.

 

projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim, przedłożony przez ministra infrastruktury. Rząd chce, aby morskie farmy wiatrowe, które budowane są w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, spełniały odpowiednie wymogi. Dotyczy to także zespołów urządzeń służących do wyprowadzenia mocy. Chodzi o zapewnienie wytrzymałości, nośności i stateczności konstrukcji instalowanych na morzu. Nowe przepisy przewidują m.in. wprowadzenie systemu certyfikacji, który będzie potwierdzeniem spełniania przez morską farmę wiatrową wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

15 lutego 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Projekt wprowadza możliwość przesunięcia niewykorzystanych środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na wsparcie połączeń w województwach, w których przyznana kwota była niższa niż wnioskowana przez samorządy. Taka sytuacja wystąpiła w czterech województwach: mazowieckim, podkarpackim, pomorskim i śląskim.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Projekt wprowadza korzystne zmiany dla osób, które zamierzają starać się o przyznanie emerytury pomostowej. Chodzi o umożliwienie zawnioskowania o ten rodzaj świadczenia jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. Zmiana przepisów uchroni osobę wnioskującą przed utratą pracy, w sytuacji gdyby nie spełniała niezbędnych warunków do ustalenia prawa do emerytury pomostowej. Ponadto, rozszerzone zostaną kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Zadania PIP zostaną rozszerzone o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt m.in. dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad tymi obligacjami. W Polsce odpowiednikiem obligacji zabezpieczonych są listy zastawne emitowane przez wyspecjalizowane banki hipoteczne.

8 lutego 2022 r. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt przewiduje zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu czy wolności seksualnej, zwłaszcza na szkodę małoletnich. Chodzi także o zwiększenie kar za przestępstwa drogowe, popełniane przez nietrzeźwych lub odurzonych kierowców, a także za przestępstwa, które popełniane są w ramach zorganizowanych grup przestępczych lub w recydywie.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez ministra – członka Rady Ministrów Michała Wójcika. Projekt ustawy przewiduje zmiany w przepisach dotyczących spraw rozpoznawanych w trybie Konwencji haskiej. Chodzi o kwestie związane z uprowadzeniem dziecka za granicę. W razie wniesienia przez właściwy organ skargi kasacyjnej nowe przepisy umożliwią wstrzymanie z urzędu wykonania prawomocnego postanowienia sądu, które nakazuje, aby dziecko wróciło do państwa miejsca stałego pobytu.
 • projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, przedłożony przez ministra funduszy i polityki regionalnej. Projekt ustawy zawiera przepisy, które umożliwią wydanie przez Polskę środków z nowego budżetu wieloletniego Unii Europejskiej 2021-2027 oraz ze środków unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt stanowi podstawę dla realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów dotyczących polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027. Nowe przepisy wynikają z rozpoczęcia w 2021 r. nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityki spójności z budżetu UE. Wprowadzone zostały mechanizmy koordynacji realizacji programów wspófinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności. Określone zostały podmioty zaangażowane w proces wdrażania funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności, a także ich zadania i tryb współpracy. Ustalone zostały zasady i podstawowe dokumenty służące wdrażaniu funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności. Określone zostały m.in. kwestie finansowe związane z rozliczeniami z Komisją Europejską, a także sprawy dotyczące kontroli, nieprawidłowości czy nakładania korekt. Ustalono również m.in. zasady wyboru projektów, procedurę odwoławczą oraz zasady monitorowania postępu i sprawozdawczości z realizacji programów oraz projektów współfinansowanych z UE. Wprowadzone zostały również przepisy szczegółowe dotyczące wdrożenia planu rozwojowego, tj. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Dotyczy to m.in. struktury systemu instytucjonalnego, wyboru i sposobu realizacji przedsięwzięć finansowanych w ramach KPO, finansowania inwestycji, monitorowania realizacji KPO, czy też działań kontrolnych i audytowych.

1 lutego 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

W założeniu autorów projekt ma ułatwić pracodawcom prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych, m.in. poprzez przeniesienie obowiązków administracyjnych na instytucje finansowe, które obsługują PPE. Ponadto projekt znosi fakultatywny zakaz wnoszenia składki dodatkowej. Przewiduje także, że umowy IKE oraz IKZE będzie można zawierać drogą elektroniczną.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Zgodnie z projektem Transportowy Dozór Techniczny będzie wykonywał dozór nad urządzeniami do przewozu osób lub rzeczy poruszającymi się po jednej szynie, na poduszkach powietrznych lub magnetycznych.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Projekt dostosowuje polskie prawo do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. Chodzi o przystosowanie do wytycznych systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, takich jak np. produkcja stali, miedzi czy wodoru. Nowe przepisy umożliwią uprawnionym przedsiębiorstwom uzyskanie rekompensat na zasadach określonych przez KE na kolejny okres, tj. lata 2021-2030.

 • projekt ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, przedłożony przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusza Cieszyńskiego. W tym roku nastąpi zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, poprzez zastąpienie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 bardziej efektywnym DVB-T2/HEVC. Świadczenie, w formie dofinansowania do zakupu dekodera wyniesie 100 zł. Pozwoli to w całości lub w części na pokrycie kosztu zakupu urządzenia umożliwiającego dalszy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie mogła złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Składając wniosek trzeba będzie oświadczyć, że bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego ze względu na trudną sytuację materialną gospodarstwa domowego. Wniosek o uzyskanie świadczenia będzie można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej S.A. Umożliwi to uzyskanie świadczenia także przez osoby z ograniczonym dostępem do usług cyfrowych. W odpowiedzi na złożony wniosek osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany we wniosku adres email lub w postaci wydruku – w przypadku wniosku za pośrednictwem pracownika Poczty Polskiej S.A. Przyznany kod będzie można realizować w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz poprzez internetowe platformy sprzedażowe. Program będzie realizowany do końca 2022 r.

25 stycznia 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedłożony przez ministra finansów. W projekcie ustawy o PIT zawarty zostanie mechanizm przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek.

Jednoznacznie rozstrzygnięto także, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Ponadto, rząd chce przeznaczyć dodatkowe wsparcie dla firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Pracodawca otrzyma wsparcie ze środków PFRON, jeśli jest: zakładem aktywności zawodowej; zakładem pracy chronionej; podmiotem, który utracił status zakładu pracy chronionej, ale zatrudnia co najmniej 15 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), posiada wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wysokości co najmniej 18% lub 25% oraz zachował ZFRON.

 

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zaproponowane zmiany dotyczą zasad funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zawierają wymagania, które muszą podlegać weryfikacji i nadzorowi przez Inspekcję. Chodzi o stworzenie wszystkim firmom uczciwych warunków konkurencji rynkowej. Dotyczy to także ochrony konsumentów przed niewiarygodnymi i nierzetelnymi podmiotami, które m.in. nie stosują zasad rzetelnego oznakowania i oferują konsumentom wyroby o niewłaściwej jakości handlowej.

18 stycznia 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęte zostało stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach, zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846), przedłożone przez ministra zdrowia. Najważniejsze rozwiązania poselskiego projektu ustawy

Pracodawca będzie mógł żądać od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19, posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2.

Pracownicy lub osoby, które pozostają w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą będą mogły wykonywać nieodpłatne testy w kierunku SARS-CoV-2, w tym finansowane ze środków publicznych.

Pracodawca będzie mógł delegować pracowników lub osoby, które pozostają z nim w stosunku cywilnoprawnym, do obowiązków poza stałym miejscem pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy. Dotyczyć to będzie osób, które przekazały informacje o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub braku przebycia infekcji wirusa SARS-CoV-2. Chodzi także o osoby, które  posiadają pozytywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. 

Weryfikacja tożsamości w zakładach pracy odbywać się będzie przez okazanie dokumentu poświadczającego stan zdrowia w kontekście choroby COVID-19. Chodzi tu przede wszystkim o unijne cyfrowe zaświadczenie COVID albo uproszczony certyfikat wraz z wizerunkiem osoby, której dane dotyczą. Będzie można dokonać tego za pomocą nowej aplikacji mobilnej (Skanera Certyfikatów COVID), udostępnionej  bezpłatnie przez Centrum e-Zdrowia. 

Przedsiębiorstwa, które będą zatrudniać wyłącznie osoby zaszczepione, ozdrowieńców lub osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, z których usług korzystają osoby o takim samym statusie zdrowotnym, nie będą podlegały ograniczeniom wprowadzanym w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

 

„Rząd pozytywnie ocenia poselski projekt ustawy, który umożliwi pracodawcom sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy. Aby ograniczyć COVID-19, pracodawca powinien mieć bowiem możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą. Rozwiązanie to pozwoli zapewnić bezpieczne warunki w zakładach pracy.” – czytamy w stanowisku. Rady Ministrów.

11 stycznia 2022 r. Rada Ministrów na posiedzeniu przyjęła m.in.: Informację o realizacji Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce za 2020 rok wraz z propozycją korekt, przedłożoną przez ministra aktywów państwowych. Informacja zawiera ocenę realizacji procesu zmian w sektorze górnictwa węgla kamiennego, w porównaniu do założonych planów.

W dokumencie zawarto także propozycję zmiany Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, która wynika z Umowy Społecznej podpisanej 28 maja 2021 r. W zmienionym Programie ujęto założenia Nowego Systemu Wsparcia dla sektora górnictwa węgla kamiennego w postaci:

 • dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych finansowanych ze środków z budżetu państwa;
 • odroczenia i umorzenia zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstw górniczych objętych systemem wsparcia powstałych w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.;
 • środków finansowych na pokrycie kosztów fizycznej likwidacji kopalń i tzw. kosztów nadzwyczajnych, czyli głównie osłon socjalnych dla górników.

Uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa, przedłożoną przez ministra rozwoju i technologii. Polityka zakupowa państwa jest dokumentem określającym najważniejsze działania rządu dotyczące zamówień publicznych. Zamówienia te mają stać się narzędziem wspierającym rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim potencjał sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wzrost innowacyjności oraz realizację polityki społecznej, zdrowotnej i środowiskowej. Oznacza to wdrożenie nowego strategicznego podejścia do zamówień publicznych.  Politykę zakupową państwa opracowuje się raz na 4 lata.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, przedłożony przez ministra aktywów państwowych. Rząd chce objąć gazową ochroną taryfową m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka. Chodzi o to, by instytucje te płaciły za gaz według takich samych stawek, jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta funkcjonowałaby do końca 2023 r. Jednocześnie, w 2022 r. zamrożone zostaną ceny gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzony zostanie mechanizm rekompensat. Ponadto, rząd chce zagwarantować ochronę taryfową wszystkim mieszkańcom spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie ich taką ochroną.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra-członka Rady Ministrów Michała Dworczyka. Rząd chce włączyć do rezerw strategicznych nowy asortyment, taki jak broń, amunicja czy wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Celem zmian jest bardziej efektywne zabezpieczenie Polski i jej obywateli na wypadek powstawania zagrożeń.

4 stycznia 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: uchwałę w sprawie przyjęcia projektu programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027", przedłożoną przez ministra funduszy i polityki regionalnej. Program „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027” (FEnIKS) będzie realizował krajową strategię wykorzystania funduszy polityki spójności. Głównymi źródłami finansowania programu są Fundusz Spójności (FS) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Łącznie chodzi o ponad 25 mld euro, z czego z EFRR 12,8 mld euro, a z FS 12,3 mld euro. Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. Program ma poprawić warunki rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Polska postuluje o budżet programu na poziomie 25 mld euro, z czego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12,8 mld euro, a z Funduszu Spójności 12,3 mld euro. Planowane w programie działania będą przyczyniać się do osiągnięcia założeń głównej strategii UE – Europejskiego Zielonego Ładu, którego realizacja ma pomóc w przekształceniu UE w nowoczesną, przyjazną środowisku i konkurencyjną gospodarkę. Z programu będą podejmowane działania wspierające odbudowę kraju po skutkach pandemii COVID-19. Wsparcie będzie skierowane do podmiotów publicznych oraz niepublicznych, w tym m.in. do jednostek samorządu terytorialnego.

uchwałę w sprawie w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Uchwała ma na celu umożliwienie dokonania notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Na rozwiązanie rząd przeznaczy 400 mln zł. Dzięki programowi wprowadzona zostanie nowa pomoc producentom loch w związku z zagrożeniem utratą płynności finansowej dotyczącą COVID-19. Wsparcie otrzymają rolnicy, którzy do 15 kwietnia 2022 r. zgłoszą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. Pomoc będzie udzielana w wysokości 1 tys. zł do każdych 10 sztuk świń urodzonych w gospodarstwie, jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla producenta świń. Wsparcie będzie przyznawane przez biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej zmiany programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa zaprzestali produkcji świń. Uchwała ma na celu umożliwienie dokonania notyfikacji Komisji Europejskiej zmiany programu pomocowego dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji tych zwierząt w związku z ASF. Dzięki programowi pomocowemu wprowadzone zostaną bardziej korzystne warunki udzielania wsparcia producentom świń. Do 200 sztuk podwyższona zostanie maksymalna liczba świń, do której udzielana jest pomoc. Dotychczas wsparcie to było udzielane do 50 sztuk. Podwyższona zostanie jednostkowa pomoc z 0,36 zł do 1 zł. Oznacza to wzrost o ponad 60 proc.

 

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rozporządzenie zwiększa wsparcie dla producentów świń w ramach walki z ASF. Chodzi m.in. o pomoc na przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach. Dotyczy to także wprowadzenia bardziej korzystnych warunków udzielania pomocy producentom świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z ASF. Na nowe rozwiązania rząd przeznaczy łącznie ponad 600 mln zł.

28 grudnia 2021 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadzone zostaną zmiany usprawniające proces rozdziału i przekazywania samorządom dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, których celem jest przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

Dzięki programowi, samorządy mogą przeznaczać środki m.in. na budowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, dróg, ścieżek rowerowych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Zmiany mają na celu m.in. uelastycznienie przeprowadzania kolejnych naborów, w tym zniesienie podziału na priorytety obszarów, w ramach których wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie inwestycji. Nowe rozwiązania wynikają z doświadczeń z przeprowadzonego pilotażowego naboru wniosków do Programu, zakończonego 25 października 2021 r.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt wprowadza przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR). Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy czy skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych w Agencji. Powstanie także spółka, która będzie obsługiwać ARMiR w zakresie IT, aby uniezależnić się w tym obszarze od podmiotów zewnętrznych.

21 grudnia 2021 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.:

 • uchwałę w sprawie przyjęcia projektu programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich” na lata 2021-2027, przedłożoną przez ministra funduszy i polityki regionalnej. Program ma zapewnić skuteczną realizację unijnej polityki spójności w latach 2021-2027. Chodzi o utrzymanie ciągłości funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za wykorzystanie funduszy europejskich, przygotowanie odpowiedniego systemu edukacji i informacji dla beneficjentów oraz bardziej kompleksową koordynację pomiędzy poszczególnymi funduszami oraz programami krajowymi i regionalnymi. Na realizację programu przeznaczone zostanie 690 mln euro, z czego 550 mln euro stanowić będzie wkład UE, a 140 mln euro to wkład krajowy.
 • rozporządzenie w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego, przedłożone przez ministra finansów. Zgodnie z ustawą z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów ustala w rozporządzeniu wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Rozwiązanie to umożliwia kontynuację przedsięwzięć, które były zaplanowane w ramach środków budżetowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021, a które nie zostały ukończone.

 

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, przedłożony przez ministra aktywów państwowych. Rząd chce wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez usprawnienie procesów  inwestycyjnych zwiększających dostępność pojemności magazynowej na ropę naftową i produkty naftowe. Dzięki nowym rozwiązaniom, ułatwiona i przyspieszona zostanie rozbudowa oraz modernizacja pojemności magazynowych w Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw „Góra”, które wraz z inwestycjami w rurociągi przesyłowe ropy naftowej i produktów naftowych zwiększą zdolność magazynu kawernowego (podziemnego) do przechowywania oraz podaży na rynek tych surowców i produktów.
 • 7 grudnia 2021 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Od 20 maja 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności nakładają na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy.

Wykonywanie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. Doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów związanych z główną działalnością transportową prowadzoną przez przedsiębiorcę. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski. Rozszerzono katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem. Doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych  w Polsce.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zaproponowane rozwiązania mają wzmocnić branżę lotniczą, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią COVID-19 i przyjętą z tego tytułu na całym świecie polityką obostrzeń. Wprowadzono możliwość rozłożenia w czasie nakładania na przewoźników lotniczych administracyjnych kar finansowych za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem danych dotyczących przelotu pasażera (PNR). Ograniczone zostaną także istniejące w tym zakresie obowiązki administracyjne.

30 listopada 2021 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, przedłożoną przez ministra funduszy i polityki regionalnej.

 • Projekt Umowy Partnerstwa określa kontekst strategiczny wykorzystania funduszy europejskich w latach 2021-2027. Dokument wskazuje na oczekiwane rezultaty oraz obowiązujące ramy finansowe, a także zawiera propozycję podziału środków polityki spójności między programy w przyszłej perspektywie finansowej. Projekt Umowy Partnerstwa stanowi mandat negocjacyjny w procesie uzgodnienia z Komisją Europejską. W ramach Umowy Partnerstwa Polska ma do dyspozycji 76 mld euro, z czego 72,2 mld euro dotyczy tradycyjnych funduszy Polityki Spójności, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Pozostałe 3,8 mld euro pochodzi z nowego funduszu, stworzonego dla celów łagodzenia negatywnych skutków transformacji energetycznej, tj. przechodzenia z gospodarki opartej na konwencjonalnych źródłach energii na gospodarkę opartą na źródłach odnawialnych. Jest to Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Umowę Partnerstwa będą realizować programy zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Zachowany został przy tym dotychczasowy podział alokacji na poziom krajowy i regionalny. Oznacza to, że 60 proc. środków będzie wdrażanych na poziomie krajowym, natomiast 40 proc. w programach regionalnych.
 • projekt ustawy o dokumentach paszportowych, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rząd chce na nowo uregulować sposób realizacji spraw paszportowych. Przyjęte rozwiązania zakładają m.in. powstanie Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP). Będzie on funkcjonował w ramach Systemu Rejestrów Państwowych. Potrzeba włączenia RDP do systemu wynika z faktu, że dokumenty paszportowe są jednym z dwóch kluczowych rodzajów dokumentów (obok dowodów osobistych), potwierdzających tożsamość i obywatelstwo ich posiadaczy oraz uprawniających do przekraczania granic państw.
 •  projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Projekt dostosowuje rozwiązania zawarte w ustawie o zatrudnieniu socjalnym do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, w szczególności uwzględniających sytuację na rynku pracy. Nowe przepisy mają m.in. zachęcić osobę wykluczoną społecznie do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centra Integracji Społecznej (CIS) w celu zdobycia kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia. Uczestnikami zajęć w CIS są osoby, które wymagają szczególnej pomocy, dlatego zakres usług świadczonych przez centra zawiera elementy szeroko pojmowanej edukacji, umożliwiającej powrót do pełnienia ról społecznych oraz przywracania wśród uczestników zdolności świadczenia pracy. Aby skorzystać ze wsparcia Centrów Integracji Społecznej nie trzeba już będzie spełniać tzw. przesłanki  ubóstwa decydującej o dostępie do instrumentów przewidzianych w ustawie. Podwyższona została wysokość świadczenia integracyjnego, które przysługuje uczestnikowi zajęć w CIS (ze 100% do 120% zasiłku dla bezrobotnych). Uelastyczniony został czasu pobytu w CIS. Dotychczas, czas dziennego uczestnictwa w CIS wynosił przynajmniej 6 godzin dziennie. Nowe przepisy umożliwią większą swobodę, ograniczając się do wskazania tygodniowego czasu pobytu w CIS do min. 30 godzin, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że nie może on być dłuższy niż 40 godzin.

23 listopada 2021 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. W ramach programu zaplanowano: wymianę oraz unowocześnienie uzbrojenia, sprzętu specjalistycznego i transportowego, wyposażenia i sprzętu ochrony osobistej funkcjonariuszy oraz rozwój i utrzymanie systemów informatycznych.

Budowę nowych oraz poprawę funkcjonalności dotychczas użytkowanych obiektów – w tym odtworzenie lub utworzenie kolejnych posterunków Policji, a także budowę nowoczesnych strażnic oraz unowocześnienie części istniejących obiektów. Zwiększenie stanu etatowego Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. W latach 2022-2025 liczba etatów w Policji zwiększy się o 5,6 tys., w Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej o 750. Wprowadzenie podwyżek uposażenia dla funkcjonariuszy i wynagrodzeń dla pracowników.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt dostosowuje polskie przepisy do unijnych dyrektyw dotyczących podatku akcyzowego. Wprowadzone zostaną preferencje podatkowe dla małych producentów napojów alkoholowych polegające na: obniżeniu do 50% podstawowej stawki akcyzy; dodaniu definicji małego, niezależnego producenta; wprowadzeniu systemu certyfikowania dla takich producentów.

 

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, przedłożony przez ministra sportu i turystyki. Projekt dostosowuje polskie przepisy do zmian zachodzących w międzynarodowych standardach dotyczących zwalczania dopingu w sporcie. Chodzi m.in. o dostosowanie norm prawnych związanych z funkcjonowaniem Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD) do zmienionego przez Światową Agencję Antydopingową, Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów (ISL 2021).

16 listopada 2021 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji i nauki (tzw. Lex Czarnek).

Rząd chce wzmocnić rolę kuratora oświaty, jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Kurator będzie miał możliwość wezwania dyrektora szkoły lub placówki do wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zaleceń. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Projekt zwiększa też liczbę przedstawicieli kuratora oświaty (z 3 do 5 osób) w komisji konkursowej mającej wyłonić dyrektora szkoły. Projekt wprowadza jednocześnie przepis zgodnie z którym w pracach komisji może pracować jeden przedstawiciel kuratora oświaty dysponujący pięcioma głosami. W trakcie prac legislacyjnych Strona Samorządowa wielokrotnie wskazywała, że projekt nie wyrównuje pozycji organu prowadzącego i kuratora oświaty, a tą równowagę zaburza wzmacniając organ nadzoru pedagogicznego i to bez żądnego uzasadnienia. Przykładowo projekt przyznaje kuratorowi oświaty możliwość odwołania dyrektora szkoły w sytuacji , w której organ prowadzący odmówi spełnienia wniosku kuratora w tej sprawie. Jak wskazał MEiN w przekazanej Stronie Samorządowej KWRiST informacji w ciągu ostatnich 5 lat kuratoria oświaty w całej Polsce wnioskowały o odwołanie dyrektora szkoły aż cztery razy. Projekt w istotny też sposób ogranicza możliwość realizacji zadań pozalekcyjnych w szkołach przez organizacje pozarządowe. Przewiduje, że do szkół zyskać mają dostęp jedyne te, które uzyskają pozytywną opinię kuratora oświaty do prowadzenia określonych działań edukacyjnych w danej szkole. 

 • projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wójcika. Wprowadzona zostanie kara pozbawienia wolności do lat 3 dla osób, które kierując jednostką organizacyjną, przekraczają swoje uprawnienia lub nie dopełniają obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad małoletnim. Odpowiedzialności karnej podlegać będą osoby kierujące jednostkami w przypadku przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. Odpowiedzialność ta będzie dotyczyć osób kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty, żłobkami, klubami dziecięcymi oraz jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkami wsparcia dziennego. 
 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt wiąże się z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW). Zgodnie z unijnymi przepisami, program ten zostanie przedłużony na lata 2021–2022. Wprowadzono także usprawnienia dotyczące realizacji PROW oraz załatwiania spraw przez rolników w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

15 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Aby zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, umożliwione zostanie wprowadzenie – na czas określony – zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy szczególnie narażonych na tego typu działania. Zakaz przebywania będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej, na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania będą mogły otrzymać rekompensaty, za czas jego obowiązywania. Funkcjonariusze SG będą mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.

9 listopada 2021 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011–2021 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, przedłożoną przez ministra zdrowia.

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zostanie przedłużony na 2022 r. Jednocześnie zwiększą się środki przewidziane na jego realizację. W przyszłym roku będzie to 75 mln zł, czyli o 10 mln zł więcej niż w 2021 r. Dzięki programowi realizowane są przeszczepienia komórek, tkanek i narządów pobranych od dawców żywych i zmarłych, w tym poprzez wsparcie dotyczące inwestycji oraz działalność szkoleniową, edukacyjną i promocyjną.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości będzie odpowiadać za realizację zadań dotyczących rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnionej przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej. Chodzi także o wykrywanie i ściganie sprawców tej przestępczości oraz wspieranie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu cyberprzestępczości. Nową jednostką kierować będzie komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, podległy komendantowi głównemu Policji. Do zadań CBZC będzie należało m.in. zwalczanie przestępstw związanych z oszustwami i kradzieżą tożsamości w sieci czy walka z pedofilami, którzy poszukują swoich ofiar w Internecie. W związku z powołaniem nowej służby, w Policji przybędzie docelowo 1 800 etatów. Funkcjonariusze CBZC będą mogli prowadzić działania operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz administracyjno-porządkowe, wynikające z ustawy o Policji. Przy naborze do służby będą brane po uwagę w szczególności wiedza i umiejętności z dotyczące informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomość języka obcego z tej dziedziny. Funkcjonariusze będą mieć przyznane świadczenie związane z pełnieniem służby w CBZC w miesięcznej wysokości nie niższej niż 70 proc. i nie wyższej niż 130 proc. przeciętnego uposażenia policjantów.

2 listopada 2021 r. Rada Ministrów na posiedzeniu przyjęła m.in.: uchwałę w sprawie przyjęcia „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska.

 • Celem strategii jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Inwestycje w rozwój technologii wodorowych oferują rozwiązania umożliwiające obniżenie emisyjności w tych segmentach gospodarki, w których dekarbonizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona lub niemożliwa poprzez  elektryfikację. Dokument przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej, przy czym pomoc ta ma objąć wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Uzyskanie wsparcia dla produkcji wodoru z paliw kopalnych możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla (np. CCS/CCU). Strategia wytycza 6 celów: wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie; wykorzystanie wodoru, jako paliwa alternatywnego w transporcie; wsparcie dekarbonizacji przemysłu; produkcja wodoru w nowych instalacjach; sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru; stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Właściciele lasów będą stosować wymagania tzw. dobrej praktyki dotyczącej gospodarki leśnej. Nowe przepisy określają sposób postępowania właścicieli lasów podczas przygotowywania i realizacji działań dotyczącej tej gospodarki. Wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej zostaną określone w rozporządzeniu przez ministra klimatu i środowiska. Wymagania określone zostaną z uwzględnieniem zapewnienia ochrony gatunków, celów i zasad gospodarki leśnej oraz wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych. Stosowanie dobrych praktyk będzie przeciwdziałać występowaniu potencjalnych kolizji działań z zakresu gospodarki leśnej z elementami środowiska. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wymagania związane z gospodarką leśną zapewnią ochronę gatunkom wskazanym w załączniku IV tzw. dyrektywy siedliskowej UE oraz ptakom w oparciu o tzw. dyrektywę ptasią UE.
 • projekt zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przedłożony przez ministra infrastruktury. Doprecyzowany został zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości, poprzez związanie go z udostępnianiem infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej. Jednocześnie wykluczona została możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury lub świadczeniem usług przez operatora obiektu infrastruktur usługowej. W konsekwencji nowe przepisy wyeliminują nadużycia części przedsiębiorców, którzy nie prowadząc działalności zarządcy na rynku kolejowym, wykorzystują dotychczasowe prawo do unikania opodatkowania i powodują zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości do budżetów gmin.

 

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Pandemia COVID-19 to również znaczący spadek przychodów podmiotów świadczących usługi przewozu osób w transporcie kolejowym, a tym samym wzrost zapotrzebowania na rekompensatę za przewozy zlecone przez samorządy, jako organizatorów tych przewozów. Dlatego rząd chce utrzymać dofinansowanie rekompensat za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w pasażerskich przewozach kolejowych do końca bieżącego roku.

26 października 2021 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Najważniejsze rozwiązania.

Wprowadzone zostanie świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Świadczenie ratownicze będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, po osiągnięciu przez mężczyznę 65. roku życia, a przez kobietę 60. roku życia. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa, nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie w wysokości 200 zł przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR) – po spełnieniu analogicznych warunków dotyczących wieku, jak w przypadku członków OSP. Aby otrzymać świadczenie, ratownicy górscy będą musieli wykonywać – przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet – działania ratownicze podejmowane w ramach ratownictwa górskiego, jako członkowie podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego i przy braku zatrudnienia do wykonywania tych działań. Wprowadzona zostanie legitymacja strażaka ochotnika, które umożliwiała będzie korzystanie ze zniżek. Wzmocniona zostanie także ochrona prawna druhów-ochotników. Szczególnie zasłużeni i wyróżniający się druhowie OSP będą mogli zostać honorowani odznaczeniem – Krzyżem św. Floriana, nadawanym przez Prezydenta RP. Strażacy OSP, w tym członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki, będą mogli także otrzymać specjalne wyróżnienie nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postaci Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”. Uregulowane zostały kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu/śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Stosowne świadczenia będzie mógł również otrzymać strażak ratownik OSP, gdy dozna uszczerbku na zdrowiu lub poniesie szkodę w mieniu w drodze do siedziby OSP, po zaalarmowaniu przez stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Strażak ratownik OSP, który będąc dysponowany przez PSP do działań ratowniczych lub akcji ratowniczych dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku – za czas niezdolności do pracy, za który nie zachował prawa do wynagrodzenia, nie otrzymał zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów – będzie mógł wnioskować o rekompensatę pieniężną. Wprowadzona zostanie możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

19 października 2021 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, rekompensaty będą mogły uzyskać gminy, które na skutek zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r. Rekompensata będzie dotyczyć ok. 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe. Rząd przeznaczy na rekompensaty 524,4 mln zł. Aby otrzymać rekompensatę, gmina będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Wnioski rozpatrywał będzie wojewoda właściwy miejscowo dla danej gminy. Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, wojewoda wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty. Po wydaniu decyzji i ustaleniu wysokości rekompensaty wojewoda przekaże ją na wskazany rachunek bankowy gminy. Organem odwoławczym od decyzji wojewody będzie minister klimatu i środowiska. Wypłata rekompensat nastąpi w 2022 r.

 • ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. W projekcie wprowadzone zostały zmiany dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę m.in.: rezygnacja z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – na rzecz wymogu otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca; wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę; poszerzenie katalogu okoliczności, które nie wymagają zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę; wprowadzenie rozwiązania przyspieszającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym  znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt zakłada m.in., że przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostanie włączony do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów w związku z tym, że realizacja polityki przestrzennej odbywa się na poziomie gminy i konkretnej miejscowości. Starosta  będzie organem właściwym do występowania z wnioskiem do sądu wieczysto-księgowego o dokonanie wpisów w księgach wieczystych w zakresie zmian wynikających z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Wprowadzona została możliwość zwolnienia z opłaty za pobyt pensjonariusza w DPS dla osoby, wobec której pensjonariusz ten w przeszłości rażąco zaniedbywał obowiązki rodzicielskie, doprowadzając do ustania więzi rodzinnych. Chodzi o rażące naruszenie przez pensjonariusza obowiązku alimentacyjnego względem dziecka lub zaniedbywanie innych obowiązków rodzinnych, np. obowiązku opieki, wychowania czy utrzymania. Z opłaty za pobyt pensjonariusza w DPS zwolniona będzie także osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem umyślnym ściganym z oskarżenia publicznego popełnionym przez tego pensjonariusza. Dotychczas zwolnienie z opłaty dotyczyło jedynie przestępstwa z użyciem przemocy. Zwolnienie z odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS dotyczyć będzie przestępstw popełnionych zarówno na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica (tak jak dotychczas), jak również tych, w których pokrzywdzonym jest dziecko tej osoby lub pełnoletnie – nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia – rodzeństwo.

 

 • projekt ustawy o wyrobach medycznych, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt dostosowuje polskie prawo do rozporządzeń UE, jeśli chodzi o funkcjonowanie rynku dotyczącego wyrobów medycznych. Chodzi o zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia z uwzględnieniem działalności małych i średnich firm w tym sektorze. W szczególności określone zostały zadania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz obowiązki informacyjne podmiotów gospodarczych, które działają na rynku wyrobów medycznych.

13 października 2021 r. - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Stworzenie solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej w system monitoringu oraz detekcji ruchu – to główny cel przyjętego projektu ustawy.

W myśl projektu Komendant Główny Straży Granicznej będzie inwestorem budowy bariery wzdłuż granicy państwowej. Będzie też uprawniony do powołania pełnomocnika w tej sprawie. Zostanie także powołany zespół do spraw przygotowania i realizacji inwestycji.

5 października 2021 r. - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz sporządzanego przez Fundusz sprawozdania.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Projekt m.in. doprecyzowuje zasady tworzenia stref czystego transportu. Chodzi m.in. o możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach (niezależnie od liczby mieszkańców). To także wprowadzenie specjalnych oznaczeń dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref oraz uelastycznienie przepisów w tym zakresie i pozostawienie większej możliwości ich kształtowania gminom. Doprecyzowuje też przepisy regulujące, które stacje ładowania powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego oraz doprecyzowano definicję stacji ładowania. Natomiast w związku z unijną dyrektywą w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, określono w projekcie minimalny poziom docelowy, jeśli chodzi o udział nisko- i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi.
 •  uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”, przedłożoną przez ministra zdrowia. Program zakłada budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury, która umożliwi: zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów; wprowadzenie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia; skrócenie czasu hospitalizacji; stworzenie odpowiednich warunków do realizacji nowoczesnego i skutecznego leczenia wysokospecjalistycznego; stworzenie nowoczesnej bazy do kształcenia studentów, stażystów i rezydentów.

21 września 2021 r.  - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, przedłożone przez ministra spraw zagranicznych.

Dodatkowym organem wydającym decyzje w sprawie Karty Polaka będzie wojewoda lubelski. W delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej zostanie zorganizowany punkt obsługi interesantów ubiegających się o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka. Oczekiwanym efektem będzie skrócenie czasu oczekiwania na złożenie wniosku i uzyskanie decyzji w sprawie przyznania Karty Polaka.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (ustawa okołobudżetowa), przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Jeszcze w 2021 r., w ramach nowelizacji budżetu państwa, rząd chce zwiększyć środki na wsparcie dla samorządów, drogi i koleje oraz osoby z niepełnosprawnościami. Więcej pieniędzy zostanie także przeznaczonych m.in. na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, inwestycje w nauce wyższej czy kulturę.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 wraz z uchwałą w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 – dokumenty przedłożone przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Rząd pomoże samorządom w realizacji wykonywanych zadań. JST otrzymają dodatkowe środki w wysokości 12 mld zł, z czego: 8 mld zł na realizacje zadań własnych; 4 mld zł na inwestycje dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie, przedłożony przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Wprowadzona zostanie możliwość przyznania członkom kadry narodowej, zawodnikom i trenerom stypendium sportowego, w maksymalnej wysokości do 2-krotności podstawy, czyli 4600 zł miesięcznie.

 

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Kompetencje dotyczące wydawania odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, zostały przeniesione z ministra infrastruktury na Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Ujednolicone zostały przepisy dotyczące ograniczników prędkości w pojazdach. Zachowano obowiązek wyposażenia pojazdów w homologowany ogranicznik prędkości, odwołując się do pojazdów kategorii homologacyjnej M2, M3 oraz N2, N3, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h. Zmiana ta ma na celu dostosowanie do terminologii stosowanej w UE i zapewnienie spójności z przepisami homologacyjnymi. Zawężony został katalog pojazdów, które muszą być zgłaszane w stacji kontroli pojazdów po wymianie drogomierza. Obowiązek ten nie będzie obejmował m.in.  maszyn budowlanych i wózków widłowych.

14 września 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. na poziomie 3010 zł.

Oznacza to wzrost o 210 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w roku obecnym. Jednocześnie, minimalna stawka godzinowa w 2022 r. wyniesie 19,70 zł. W rezultacie, w 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,8 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2022 r. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe o 7,5 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2021 r. Zgodnie z rozporządzeniem, w 2022 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70. Oznacza to wzrost o 1,40 zł w stosunku do 2021 r. W Polsce płacę minimalną otrzymuje ok. 2,4 mln osób. Rząd konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy dostają najniższe wynagrodzenie. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w porównaniu do 2015 r. o 1260 zł. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

 • autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk 1532), przedłożoną przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. W autopoprawce wprowadzone zostały zmiany dotyczące podatku od wielkich korporacji. Chodzi o rozszerzenie zakresu wyłączeń od minimalnego podatku dochodowego o podmioty o specyficznym profilu działalności, u których niski poziom dochodowości nie jest źródłem unikania opodatkowania, lecz wynika z istoty oraz szczególnych uwarunkowań prowadzonej działalności. Dotyczy to przypadków, gdy minimalny podatek dochodowy – ze względu na kształt umów międzynarodowych – nie może przeciwdziałać unikaniu opodatkowania (transport międzynarodowy statków morskich lub statków powietrznych) albo podatnik (osiągający niską zyskowność) nie ma swobody ustalania ceny, gdyż jest ona regulowana przez państwo (energia) lub jest uzależniona od notowań na światowych rynkach (kopaliny).

31 sierpnia 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto następujące projekty: projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. W projekcie m.in. powierzono obsługę programu „Rodzina 500+” Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

 • Zmieniono formę składania wniosku – możliwość składania wniosku jedynie przez Internet. Zmieniono sposób wypłaty świadczenia wychowawczego – możliwość wypłaty jedynie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Odejście od wypłaty w formie gotówkowej. Wypłata świadczeń wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotychczas były pozbawione tego świadczenia lub pobierały je w obniżonej wysokości. Projektowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Rząd chce wprowadzić możliwość wystawiania e-faktur, czyli faktur elektronicznych posiadających tzw. ustrukturyzowany format XML. E-faktura to kolejny etap wdrażania pionierskich e-usług administracji, ułatwiających rozliczenia między firmami i zapewniających im bezpieczeństwo rozliczeń. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Korzystanie z e-faktur będzie dobrowolne.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. W projekcie m.in. Zmieniono definicje: bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, odpadów komunalnych. Dodano definicje: odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk. Zaktualizowano definicje: odpadów opakowaniowych, opakowań wielokrotnego użytku i opakowań wielomateriałowych. Wyznaczono do 2030 r. nowe (wyższe) poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych – w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań. Wprowadzono zakaz przekazywania do składowania odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu– z wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli składowanie daje w tym przypadku wynik najlepszy dla środowiska.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji i nauki. Rząd chce przeznaczyć wsparcie dla osób podejmujących i odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim – z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia. O kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim, prowadzone już od 1 października 2021 r.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, na zasadach analogicznych jak te, które obowiązywały przed wyjściem tego kraju z UE. Nowe przepisy będą miały pozytywny wpływ z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do szczepień przeciwko COVID-19. Ponadto, cudzoziemcy objęci ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania legalnej pracy w Polsce, którzy nie mogą uzyskać obecnie statusu osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, uzyskają ten status.
 • projekt uchwały Rady Ministrów o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Ma to związek ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, w związku z obecną sytuacją na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Zaproponowany katalog ograniczeń jest dostosowany do stopnia i charakteru zagrożeń na ściśle określonym obszarze położonym bezpośrednio przy granicy z Republiką Białorusi. Stan wyjątkowy zostanie wprowadzony na okres 30 dni.

24 sierpnia 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w obszarze sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Zrezygnowano z określania terminu przekazania przez GIOŚ sprawozdania do KE. Skrócono Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska czas na ocenę jakości danych dostarczonych przez prowadzących instalacje oraz na przekazanie ww. danych do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Uchylono obowiązek przekazywania przez GIOŚ raportu 3-letniego do KE. Wprowadzono nowy obowiązek przekazywania, w określonym terminie, danych identyfikacyjnych dla zakładu, na terenie którego prowadzona jest instalacja z przekroczeniem progów wydajności. Dane będą przekazywane niezależnie od tego, czy w danym roku sprawozdawczym prowadzący instalację stwierdził przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń. Wprowadzono nowe sankcje administracyjne w wysokości 5000 zł w stosunku do prowadzących instalację. Kara pieniężna w wysokości 5000 zł może zostać nałożona za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, na terenie którego instalacja jest prowadzona. Wprowadzono administracyjną karę pieniężną w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni (zamiast 50 000 zł). Kara może zostać nałożona za nieprzekazanie przez prowadzącego instalację w terminie, danych o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów. Zmniejszono wysokość administracyjnej kary pieniężnej z kwoty 25 000 zł na przedział kary w wysokości od  500 zł do 5 000 zł, wymierzanej w zależności od wagi naruszenia. Kara może zostać nałożona za niezapewnienie przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności. Wprowadzono możliwość odstąpienia od nakładania ww. administracyjnych kar pieniężnych. Uregulowano kwestie przepływu informacji i danych pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ministrem właściwym do spraw klimatu i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, potrzebnych do sporządzenia i przekazania sprawozdań.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Projekt dostosowuje obowiązujące przepisy w zakresie sprawozdawczości i rewizji finansowej do aktualnej sytuacji prawnej i gospodarczej oraz do nowych możliwości technologicznych. Zmiany obejmą ustawy: o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób prawnych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
 • wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2022, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Przewiduje się, że w 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosą 475,6 mld zł. W 2022 r. wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 505,6 mld zł. Deficyt budżetu państwa ma wynieść w 2022 r. nie więcej niż 30 mld zł.

 

 • uchwałę Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Plan dla Chorób Rzadkich, przedłożony przez ministra zdrowia. Choroby rzadkie stanowią istotne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej i społecznej, dotykając 6-8%  populacji każdego kraju. Uwzględniając krajowe dane demograficzne, należy szacować, że w Polsce na choroby rzadkie cierpi od 2 do 3 milionów osób. Plan dla Chorób Rzadkich ma na celu poprawę jakości opieki medycznej nad pacjentami z chorobami rzadkimi. Plan jest niezbędny do zarządzania tak dużym obszarem zdrowotnym. Przyczyni się do ograniczenia udzielania zbędnych świadczeń opieki zdrowotnej, ponieważ dostęp do koordynowanej opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi pozwoli na szybszą diagnozę i rozpoczęcie leczenia, co zapobiegnie m.in. dodatkowym hospitalizacjom.

17 sierpnia 2021 r. – Rada Ministrów przyjęła m.in.: projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny – nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Środki nie będą opodatkowane. Kwota świadczenia będzie wypłacana w miesięcznych częściach/ratach. Miesięczna wysokość wsparcia będzie wynosić 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Wypłatą świadczeń ma się zajmować ZUS.

projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra aktywów państwowych. Do polskiego ustawodawstwa wprowadzone zostanie prawo grup spółek, zwane również prawem holdingowym lub prawem koncernowym. Prawo holdingowe będzie regulować relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi. Będzie się to odbywać w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy), zwłaszcza spółki zależnej.

ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Tylko w sierpniu tego roku na polsko-białoruskiej granicy 1 935 osób usiłowało nielegalnie przekroczyć granicę. Z tego Straż Graniczna zapobiegła próbom przekroczenia granicy przez 1 175 osób, a 760 cudzoziemców zostało zatrzymanych i osadzonych w zamkniętych ośrodkach. W związku z powyższym projekt dotyczy usprawnienia postępowania w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy.

10 sierpnia 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących wymagań dla firm inwestycyjnych. Chodzi o ustanowienie nowego systemu ostrożnościowego i zapewnienie firmom inwestycyjnym w całej UE działania w oparciu o jednolite regulacje. Ponadto, wprowadzone zostaną bardziej proporcjonalne i odpowiednie ram ostrożnościowe dla mniejszych firm inwestycyjnych, co powinno przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności oraz zmniejszenia barier związanych z wejściem na rynek. Projektowane rozwiązania zapewnią pozytywne skutki dla sektora finansowego.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął także projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu oraz wydawanie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy. Ponadto, wprowadzono zmiany dotyczące m.in. szkolenia kierowców zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz procedury uzyskiwania prawa jazdy i zawieszania uprawnień do kierowania pojazdami.

30 lipca 2021 r. – na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproponowano zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 l do 110 l. Zaproponowano zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) z 30 l do 40 l – w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji. Gminy jako zadanie zlecone będą przeprowadzały postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i jego wypłaty. Za pośrednictwem wojewodów minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie przekazywał gminom, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, dotację celową na realizację tego zadania. Kierownicy powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą wystawiać dokument zawierający informację o liczbie DJP bydła dla producentów rolnych utrzymujących bydło.

projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Budowy Małych Centrów Nauki Kopernik – Stref Odkrywania Wyobraźni i Aktywności, przedłożony przez Ministra Edukacji i Nauki. Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie z Programu udzielane będzie na podstawie wniosku składanego do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Program będzie realizowany w latach 2021–2024. Nabór wniosków będzie prowadzony na podstawie ogłoszeń o naborze publikowanych na stronach internetowych ministra edukacji i nauki. Minister edukacji i nauki powoła komisję do spraw oceny wniosków złożonych w ramach programu. Wnioskodawcy projektów, których wnioski zostały zakwalifikowani do finansowania w ramach programu uzyskają od BGK promesę udzielenia dofinansowania z Programu. Maksymalna wysokość dofinansowania będzie wynosiła 5 mln zł.

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednym z kluczowych rozwiązań jest podwyższenie z 40 tys. do 100 tys. zł kwoty przychodów zwolnionej z podatku. Rolniczy handel detaliczny jest specyficzną formą handlu detalicznego funkcjonującą w Polsce od 2017 r. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. W ramach RHD możliwa jest produkcja na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym, zlokalizowanym na ograniczonym obszarze kraju. Obecnie obszar ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem.

27 lipca 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Zdrowia.

Projekt zakłada utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, który zapewni pacjentom możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego w sytuacji wystąpienia niepożądanych działań po podaniu szczepionki. Świadczenia kompensacyjne będą przyznawane na podstawie decyzji Rzecznika Praw Pacjenta. Ponadto wprowadzone zostanie bezpłatne zaopatrzenie w wyroby medyczne dla kobiet w ciąży oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne dla kobiet w okresie połogu.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ochronę lotnictwa cywilnego. Określa zakres czynności podejmowanych w ramach standardowego i rozszerzonego sprawdzenia przeszłości osób, które pracują na lotniskach cywilnych. Nową kategorią osób, które podlegać będą sprawdzeniu przeszłości, będą osoby zatrudnione w punktach handlowych lub usługowych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej lotniska albo wykonujących w tej strefie obowiązki związane z funkcjonowaniem lotniska. Objęcie tej grupy sprawdzeniem przeszłości wzmocni ochronę stref ogólnodostępnych portów lotniczych. Systemem sprawdzeń przeszłości objęci zostaną także wszyscy kontrolerzy ruchu lotniczego.

20 lipca 2021 r. – na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, przedłożony przez Ministra Edukacji i Nauki.

Projekt rozszerza zakres zastosowania zasady „3R”, która ma na celu ochronę zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, aby skuteczniej zapewniać: 

 • wykorzystywanie metod, które umożliwiają osiąganie celów doświadczeń bez wykorzystania zwierząt;
 • redukowanie do minimum liczby zwierząt wykorzystywanych w procedurach (bez uszczerbku dla celów tych procedur);
 • udoskonalenie hodowli zwierząt, ich utrzymywania, opieki nad nimi i metod stosowanych w procedurach tak, aby u zwierząt został wyeliminowany lub ograniczony do minimum potencjalny ból, cierpienie, dystres lub trwałe uszkodzenie organizmu.

 

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Aktywów Państwowych. Projekt ma umożliwić prowadzenie działań związanych z dalszą restrukturyzacją i transformacją sektora węgla kamiennego w Polsce oraz finansowanie skutków tych procesów. Celem zmian jest również umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i związanych z nimi świadczeń socjalnych przez pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części,  nabytych po 1 września 2021 r., przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK S.A.).

13 lipca 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto kierunki zmian w zakresie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury.

Projekt ma umożliwić przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wykroczenia:

 • podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy;
 • podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;
 • podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;
 • podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

 

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska. W ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy możliwe będzie dokonywanie zamiany nieruchomości, położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących, w celu lokalizacji inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa. Chodzi o wspieranie rozwoju i wdrażanie projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii. Dotyczy to także poprawy jakości powietrza albo uzasadnionych potrzebami strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych. Nowe rozwiązania to odzew na wniosek lokalnych społeczności, które widza w tym szanse rozwojowe.

6 lipca 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra cyfryzacji.

Projekt wprowadza podstawy prawne do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu obywatela w systemie teleinformatycznym. Przy pomocy nowych usług możliwe będzie:

 •  pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach, którym dane osobowe osoby korzystającej z usługi lub jej dzieci zostały udostępnione z rejestru PESEL;
 •  zameldowanie oraz wymeldowanie się;
 •  zgłoszenie wyjazdu z kraju oraz powrotu;
 •  pobranie z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących danej osoby oraz jej dzieci;
 •  pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach, którym dane osobowe osoby korzystającej z usługi lub jej dzieci zostały udostępnione z Rejestru Dowodów Osobistych;
 • złożenie wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL, zarówno w trybie jednostkowym jak i teletransmisji oraz przedkładanie w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających spełnienie ustawowych warunków do przyznania dostępu;
 • pobranie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego
 • pobranie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym.

Nowe usługi zaczną wchodzić w życie sekwencyjnie od 3 marca 2022 r.

6 lipca 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przedłożony przez Ministra Edukacji i Nauki. Rektor będzie miał dodatkowe zadanie polegające na zapewnianiu w uczelni poszanowania wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych i ogłaszania ich wyników. Dotyczyć to będzie także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni, z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni. Rektor będzie mógł realizować to zadanie przez monitorowanie poszanowania wolności w uczelni, a w szczególności przez wprowadzenie odpowiednich przepisów w aktach wewnętrznych uczelni, określenie „dobrych praktyk” związanych z tym zagadnieniem, a także podejmowanie określonych działań w przypadku naruszenia tych wolności, w ramach posiadanych kompetencji. Dobór instrumentów realizacji tego zadania będzie dokonywany w ramach autonomii uczelni.

 

6 lipca 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Aktualnie, zarówno szkolenie jak i egzaminowanie na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty są realizowane przez ośrodek szkolenia i egzaminowania. Po zmianach, wprowadzony zostanie jednolity egzamin państwowy, który będzie przeprowadzany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Chodzi o egzamin na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty, rozszerzony o część na symulatorze.

29 czerwca 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Projekt ma usprawnić proces tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych i ich związków oraz organizacji producentów. Nowe rozwiązania wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez podmioty zaangażowane w proces tworzenia grup producentów rolnych i mają ułatwić funkcjonowanie firm posiadających status grupy producentów rolnych oraz organizacji producentów, a także wzmocnią tworzenie tego typu podmiotów na obszarach wiejskich. Dzięki nowym przepisom, zwiększy się konkurencyjność grup producentów rolnych na rynku oraz dochodowość gospodarstw domowych rolników będących ich członkami. 
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, w latach 2021–2026, będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Koszty będą dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska. Projekt umożliwia podmiotom zobowiązanym do realizacji NCR wykonanie wyznaczonego obowiązku w 2021 r. oraz latach późniejszych na poziomie wyższym niż to jest możliwe w obecnym stanie prawnym. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku wspólnej sprawozdawczości z realizacji NCR, wydłużenie terminu na składanie sprawozdań rocznych z realizacji NCR, doprecyzowanie przepisów dotyczących kar dla podmiotów wspólnie realizujących NCR. Projekt przewiduje także możliwość realizacji NCR przy wykorzystaniu instrumentu w postaci opłaty zastępczej. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami wodór wykorzystywany w pojazdach, ma być objęty systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Rozwiązanie to wynika z przyszłego znaczenia wodoru, jako alternatywnego paliwa i ma na celu ochronę użytkowników pojazdów napędzanych tego rodzaju paliwem. Chodzi również o konieczność wsparcia rozwoju transportu opartego na paliwach alternatywnych, zgodnie z przepisami unijnymi. Ponadto projekt uwzględnia zmianę definicji lekkiego oleju opałowego i ciężkiego oleju opałowego, spowodowaną koniecznością dostosowania ich do zmian wprowadzonych w Unii Europejskiej. Działanie to wynika ze zmiany dopuszczalnej zawartości siarki w olejach.
 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” oraz uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”, przedłożoną przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Uchwała umożliwia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom złożenie odwołań od wniosku o udzielenie subwencji oraz zapytań dotyczących postępowania wyjaśniającego w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR w dłuższym terminie – do 23 sierpnia 2021 r. Dotyczy to firm, które zwróciły się do PFR nie później niż do 15 kwietnia 2021 r. w tej sprawie. Z uwagi na znaczącą liczbę wniosków o udzielenie finansowania dla dużych firm, rząd wydłuża także termin zawierania umów pożyczek płynnościowych oraz umów pożyczek preferencyjnych do 30 września 2021 r. z możliwością wypłaty do 31 grudnia 2021 r. Do tej pory, na działania antykryzysowe związane z ratowaniem firm i zachowaniem miejsc pracy, przeznaczono ponad 220 mld zł.

22 czerwca 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przedłożony przez Ministra Edukacji i Nauki. 

W grupie uczelni zawodowych (publicznych i niepublicznych) pojawi się nowa kategoria – „akademie praktyczne”. Możliwość wyróżnienia uczelni zawodowych przez wprowadzenie do ich nazw wyrazów „akademia praktyczna” wzmocni ich pozycję na rynku edukacyjnym i przyczyni się do pozytywnego odbioru w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Dodatkowo, uczelnie te będą miały także możliwość usamodzielnienia się w prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przedłożony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dotyczy to np. likwidacji barier we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanowienia jasnych zasad dotyczących wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE. Nowe rozwiązania ułatwią prowadzenie działalności transgranicznej przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania, takim jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. Rząd chce usprawnić i doprecyzować przepisy Kodeku cywilnego dotyczące przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Zmiany dotyczyć będą także przepisów zawiązanych z instytucją wyzysku oraz odpowiedzialnością pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z tytułu umowy najmu.
 • uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021, przedłożoną przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 r. określa cele i kierunki działań zgodne z priorytetami polityki państwa w dziedzinie rynku pracy. Plan, który określony został na szczeblu ogólnokrajowym, stanowi podstawę dla przygotowania przez samorządy województw corocznych regionalnych planów działań na rzecz zatrudnienia, obejmujących najważniejsze grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia. Głównym celem planu jest wzrost zatrudnienia i produktywności, tak by przygotować polski rynek pracy, pracowników i pracodawców na współczesne wyzwania gospodarcze (transformacja cyfrowa i automatyzacja, transformacja energetyczna oraz zmiany demograficzne). Chodzi także o wzmocnienie jakości zatrudnienia w Polsce po pandemii COVID-19.

15 czerwca 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska. Najważniejsze rozwiązania:

 • Ustalona zostanie maksymalna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obliczana na podstawie metody „od ilości zużytej wody”. Będzie to wysokość 7,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł.
 • Uszczegółowiona zostanie kwestia udziału właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w systemie gminnym. W określonym terminie będą oni mogli złożyć oświadczenie o wyłączeniu z tego systemu. Jednocześnie podwyższona zostanie maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych.
 • Właściciele nieruchomości rekreacyjno-letniskowych będą mogli rozliczać się z opłaty za odpady komunalne, jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika.
 • Minister klimatu i środowiska będzie mógł udzielić – w drodze decyzji – odstępstwa dla poszczególnych gmin, jeśli chodzi o sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Umożliwione zostanie indywidualne rozliczanie mieszkańców z budynków wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
 • Wprowadzone zostaną kary pieniężne za gospodarowanie odpadami dla podmiotów, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru.
 • Umożliwiono gminom dopłacanie ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami. Gminy będą mogły skorzystać z tego rozwiązania w sytuacjach nadzwyczajnych, np. wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów (brak możliwości pokrycia wszystkich kosztów z pobranych od mieszkańców opłat czy konieczność znacznego podwyższenia pobieranych opłat).

15 czerwca 2021 r. – Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, przedłożony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Ze względu na dalsze wspieranie gospodarki w walce z pandemią, klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) zostanie wydłużona na 2022 r. Rozszerzono zakres reguły o pozostałe państwowe fundusze celowe. Zmiana ta została zapisana w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Z limitu wydatków SRW wyłączono wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Fundusz będzie wchodził w zakres SRW, jednak nie będzie objęty nieprzekraczalnym limitem ze względu na swój doraźny, „ratunkowy” charakter. Na 2022 r. wydłużono wyłączenie z limitu wydatków SRW wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa oraz funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Wprowadzono zmiany o charakterze porządkującym i ujednolicającym dotyczące podejścia do przepływów finansowych podlagających konsolidacji w ramach SRW. W zakresie realizacji wydatków budżetowych przedstawione zostały propozycje zwiększające elastyczność, jeśli chodzi o gospodarowanie środkami budżetowymi. Dokonano zmian w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Chodzi m.in. o włączenie Bankowego Funduszu Gwarancji do sektora finansów publicznych i doprecyzowanie funkcjonowania organów Funduszu. Dotyczy to m.in. określenia dłuższej kadencji zarządu oraz zasad odwoływania członków zarządu, jak również zwiększenia przejrzystości finansów Funduszu.

15 czerwca 2021 r. – Rada Ministrów przyjęła także:

 • projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zmiany mają na celu zwiększenie ilości danych publicznych, które będzie można ponownie wykorzystać. Rozwiązanie to powinno pozytywnie wpłynąć na innowacyjność gospodarki i jakość życia społeczeństwa. 
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Nowe rozwiązania zapewnią sprawne funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii oraz spełnienie unijnych wymagań dotyczących polityki ochrony środowiska. Chodzi m.in. o uregulowanie zasad udziału w rynku mocy jednostek emitujących powyżej 550 g CO2, pochodzącego z paliw kopalnych, zgodnie z prawem UE. Zmiany wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, stabilność warunków rozwoju przemysłu oraz transformację energetyki w kierunku niskoemisyjnym.
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej. Wypłata środków z programu „Dobry start” zostanie usprawniona. Począwszy od świadczenia dotyczącego rozpoczęcia najbliższego roku szkolnego 2021/2022, pieniądze będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce instytucji gminnych i powiatowych. Wnioski będzie można składać jedynie elektronicznie, a środki będą wypłacane w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Obecnie z programu „Dobry start” korzysta ok. 4,4 mln dzieci. Na ten cel rząd przekazał do końca 2020 r. ponad 4 mld zł. 

 

 • propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., przedłożoną przez ministra rozwoju, pracy i technologii. Rząd proponuje przyjęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w wysokości 3 000 zł oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w kwocie 19,60 zł. Do 15 czerwca Rada Ministrów jest zobowiązana przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

8 czerwca 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, przedłożony przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Projekt ustawy obejmuje zasady tworzenia, organizowania i działania kas zapomogowo-pożyczkowych u pracodawców. Nowością będzie m.in. możliwość tworzenia kasy przez co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy.  Kasę będą więc mogli założyć np. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła itp.

 • projekt ustawy o wyrobach winiarskich, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt dostosowuje polskie prawo do nowych przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynku wina wprowadzonych w Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania m.in. uproszczą i ujednolicą wymagania dotyczące wpisu do rejestru działalności regulowanej – tj. do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność związaną z wyrobem lub rozlewem wyrobów winiarskich. Prowadzenie tego rejestru przekazano Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Zaproponowane zmiany zmniejszą obciążenie administracji oraz usprawnią obieg dokumentów, co pozytywnie wpłynie na sytuację producentów, którzy chcą rozpocząć produkcję wyrobów winiarskich w Polsce.
 • dokument „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022”, przedłożony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. recesja wywołana zamrożeniem gospodarki i działania antykryzysowe doprowadziły w 2020 r. do wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 7% PKB oraz wzrostu długu do 57,5% PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł w Polsce 2020 r. o niecałe 12 pkt. proc. W tej kwestii Polska znajduje się jednak poniżej średniej dla całej UE, która wynosi 13,2 pkt. proc. Nasz kraj znajduje się także znacząco poniżej średniej unijnej, jeśli chodzi o całkowite zadłużenie tego sektora do PKB.
 • projekt propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022, przedłożony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Rada Ministrów proponuje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 r. w wysokości 100,0% w ujęciu nominalnym. Oznacza to, że wynagrodzenia w 2022 r., ustalone zgodnie z ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem. Przewidywane wielkości makroekonomiczne w 2022 r. ukształtują się następująco: dynamika realna produktu krajowego brutto – 104,3 %; średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,8 %; dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej –  106,4%; dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 106,7%; przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 10 669 tys. etatów; stopa bezrobocia rejestrowanego (na koniec roku) – 5,8 %; przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – ok. 565 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczas dokonanego rozdysponowania w rezerwach celowych na rok 2021).

 

 • uchwałę Rady Ministrów w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2021 r. na finansowanie programów wieloletnich, przedłożoną przez Ministra Zdrowia. Kwota programu „Narodowa Strategia Onkologiczna” zostanie zwiększona o ponad 54 mln zł. Dodatkowe fundusze zostaną przeznaczone na doposażenie ośrodków prowadzących diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi. Środki zostaną także przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu. Dodatkowo, o ponad 69 mln zł zwiększony zostanie program „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno–Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.

19 maja 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

Na ten cel przeznaczonych zostanie 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program obejmie przystanki kolejowe zlokalizowane w całej Polsce. Przyczyni się to do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przepisy przewidują udzielenie pomocy pszczelarzom oraz producentom rolnym, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Ponadto, wsparcie w formie dopłat do oprocentowania kredytów będzie mogło dotyczyć również zakupu udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowe rozwiązania zapewnią kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem kół gospodyń wiejskich. Zmienią się również przepisy określające przekazywanie pomocy finansowej kołom gospodyń wiejskich. Co roku będzie to łącznie ok. 40 mln zł. Rząd rozważa zwiększenie finansowania programu w kolejnych etapach.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, przedłożony przez Ministra Zdrowia. Rząd chce zagwarantować najniższe wynagrodzenia wszystkim zawodom medycznym, w tym pielęgniarkom i położnym. Dzięki nowym rozwiązaniom, od 1 lipca 2021 r., czyli o pół roku wcześniej niż zakładano, żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy z 8 czerwca 2017 r. Na realizację proponowanych rozwiązań Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy w 2021 r. 3,6 mld zł. Zaproponowane przepisy realizują ustalenia z organizacjami związków zawodowych i pracodawców, zawarte w stanowisku Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z 17 marca 2021 r.

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony konsumentów. Nowe rozwiązania umożliwią oddanie pisma procesowego, z zachowaniem terminu, w placówce dowolnego operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne. Doprecyzowano także regulację dotyczącą wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniach sądowych.

11 maja 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto: projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, przedłożony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

11 sesja Światowego Forum Miejskiego, która odbędzie się w czerwcu 2022 r. w Katowicach, jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej. W Forum weźmie udział ponad 20 tys. uczestników z całego świata, którzy reprezentować będą rządy, samorządy, świat nauki, organizacje pozarządowe oraz instytucje aktywne w obszarze polityki miejskiej. Światowe Forum Miejskie organizowane jest co dwa lata przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN Habitat). To prestiżowe wydarzenie promuje zrównoważony rozwój miast i dyskusję nad wyzwaniami współczesnej urbanizacji. Możliwość organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. to wielkie wyróżnienie.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu nowelizacji jest wprowadzenie jednolitych rozwiązań dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt ustawy przewiduje zmiany dotyczące zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi, prawa do świadczeń, usprawnienia obsługi i uporządkowania działań płatników składek oraz usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek. Nowe rozwiązania pozytywnie wpłyną na spójność i jakość systemu ubezpieczeń.

 

 • uchwałę w sprawie ustanowienia Programu gwarancyjnego „Czyste powietrze” z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, przedłożoną przez Ministra Klimatu i Środowiska. W ramach usprawnienia programu „Czyste powietrze”, powstanie program gwarancyjny, którego celem będzie poszerzenie współpracy z sektorem bankowym. Chodzi o to, żeby pożyczki lub kredyty bankowe mogły być częściej wykorzystywane m.in. na wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz przeprowadzenie termomodernizacji domów.

27 kwietnia 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, przedłożony przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

W związku z COVID-19, rząd chce przedłużyć niektóre terminy istotne dla przedsiębiorców turystycznych poszkodowanych przez pandemię. Chodzi o realizację vouchera dla podróżnych oraz przesunięcie terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Wprowadzono również m.in. rozwiązania dotyczące umorzeń oraz wsparcia dla sklepików szkolnych, a także zmiany dotyczące wydłużenia terminów na zarejestrowanie pojazdu oraz zmiany związane z relacjami pomiędzy wynajmującymi i najemcami w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Ponadto projekt przewiduje nadanie staroście uprawnienia do umorzenia całości lub części, odroczenia terminu spłaty oraz rozłożenia na raty niektórych należności otrzymanych środków w ramach form wsparcia tj.:

 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,

 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,

 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych,

 • niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,

 • niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy m.in. dla organizacji pozarządowych,

 • dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż,

 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej.

Po zmianie, starosta – z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy – będzie uprawniony do umorzenia enumeratywnie określonych należności (w całości lub w części, odroczenia terminu ich spłaty oraz rozłożenia ich na raty).

 • projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom wraz z uchwałą w sprawie przedłożenia decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom do ratyfikacji – dokumenty przedłożone przez ministra spraw zagranicznych, na wniosek Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Polska otrzyma największe w historii Unii Europejskiej środki finansowe – ok. 770 mld zł. Przyjęcie ustawy o zasobach własnych umożliwi skorzystanie z tych pieniędzy – zarówno jeśli chodzi o unijny budżet, jak i Krajowy Plan Odbudowy. Środki z UE pomogą wzmocnić polską gospodarkę oraz umożliwią szybsze wyjście z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Pieniądze zostaną zainwestowane m.in. w rozwój, infrastrukturę, cyfryzację, środowisko, edukację, rolnictwo, zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

 

21 kwietnia 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęte zostały następujące projekty ustaw: o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt zapewnia dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną zwierzętom w służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotyczy to także Służby Więziennej i Sił Zbrojnych RP. Wszystkie zwierzęta – zarówno psy, jak i konie – będą pozostawały na stanie danej jednostki, także wtedy, gdy przejdą na „emeryturę”.

 • o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Chodzi o kontynuację unijnych reform dotyczących zwiększenia odporności instytucji finansowych, po kryzysie z lat 2007-2008. Dotyczy to m.in. procedury przymusowej restrukturyzacji banków. Chodzi o to, aby banki mogły być restrukturyzowane sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych. Dzięki temu, w trakcie procedury przymusowej restrukturyzacji oraz bezpośrednio po jej zakończeniu, instytucje te będą mogły kontynuować wykonywanie swoich najważniejszych funkcji, bez narażenia na ryzyko zaangażowania środków finansowych podatników lub stabilności finansowej.

13 kwietnia 2021 r. – na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła: projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Projekt doprecyzowuje definicję ratownika wodnego. Chodzi o dookreślenie, ile innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym powinien posiadać ratownik. Wprowadzono także delegację dla ministra spraw wewnętrznych i administracji do wydania rozporządzenia określającego inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich posiadanie.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Rząd chce przedłużyć obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dotychczasowe systemy wsparcia kończą się bowiem 30 czerwca 2021 r. Dzięki zmianom, możliwe będzie przedłużenie aukcyjnego systemu pomocy do 31 grudnia 2027 r. Wprowadzono także przepisy, które ograniczą obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, jeśli chodzi o małe instalacje OZE.

 • uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030”, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie nadmiernego ruchu z miast, czystsze powietrze i mniejszy hałas oraz zwiększenie przepustowości sieci drogowej – to główne założenia Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Program przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy oraz rozwoju firm wykonujących inwestycje drogowe. Rząd przewiduje powstanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km. Na realizację inwestycji przeznaczonych zostanie prawie 28 mld zł.

8 kwietnia 2021 r. – Rada Ministrów na posiedzeniu przyjęła projekty ustaw: o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie przepisów tzw. „ustawy o płatnościach”. Określono ostateczny termin na zgłoszenie zmian do wniosku o płatność – do 31 maja roku, w którym wniosek został złożony. Upoważniono ministra rolnictwa i rozwoju wsi do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności lub zmian do wniosków w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają rolnikom dokonanie tego w podstawowych terminach (chodzi np. o powódź, suszę, przymrozki itp.). Wprowadzono przepisy dotyczące wykorzystania zdjęć wykonanych i przesyłanych przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczy to tzw. zdjęć geotagowanych w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prezes ARiMR będzie mógł udostępniać dane przestrzenne pochodzące z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych. Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będą mogli składać wnioski o wybór operacji oraz inne dokumenty w postępowaniach w sprawie wyboru tych operacji drogą elektroniczną. Usprawniono rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. Sumy depozytowe, czyli środki pieniężne uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę, będą przechowywane na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego – na tych samych zasadach, co depozyty sądowe. Według stanu na 31 sierpnia 2019 r. łączna wartość przechowywanych na tych rachunkach środków wynosiła 2,5 mld zł.

 

 • o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących tzw. Pakietu VAT e-commerce. Celem nowych rozwiązań jest uszczelnienie VAT i pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

30 marca 2021 r. – na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, przedłożone przez Ministra Zdrowia. Celem Programu jest profilaktyka i promowanie postaw prozdrowotnych.

Przy realizacji programu będzie brany pod uwagę wpływ skutków wywołanych przez COVID-19. Choroba ta przyczyniła się do największego kryzysu zdrowotnego w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Nakłada się ona na epidemię chorób cywilizacyjnych, takich jak nadwaga i otyłość, uzależnienia czy problemy zdrowia psychicznego. Działania profilaktyczne mają poprawić tę sytuację. Wysokość finansowania celów programu wynosi rocznie ok. 140 mln zł. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2021 r.

30 marca 2021 r. – na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Rząd chce zwiększyć przepustowość i ograniczyć zatory na państwowych autostradach płatnych. Chodzi o przejazd odcinkami Konin-Stryków (autostrada A2) i Wrocław-Sośnica (autostrada A4). Na odcinkach tych wprowadzona zostanie nowa metoda poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, czyli przejazd typu „free-flow. Nowoczesny i efektywny pobór opłaty umożliwi likwidację bramek i szlabanów na autostradach oraz poprawi komfort kierowców. W obecnie funkcjonującym systemie poboru opłaty za przejazd autostradą konieczne jest zatrzymanie na Miejscu Poboru Opłat (MPO) i oczekiwanie na podniesienie szlabanu, aby wjechać lub zjechać z autostrady. Powoduje to powstawanie zatorów w okresach zwiększonego ruchu. Nowe rozwiązanie pozwoli zmniejszyć koszty poboru opłaty za przejazd autostradą. Dzięki temu nie trzeba będzie przeznaczać środków na utrzymanie i modernizację infrastruktury Manualnego Systemu Poboru Opłat – bramek autostradowych i ich wyposażenia.

9 marca 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in. następujące projekty ustaw: o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skabu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 30 kwietnia 2021 r. upłynie ustawowy okres, na jaki wstrzymana jest sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Rząd chce przedłużyć ten okres o kolejne 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r.;

 • o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. Aby usprawnić postępowanie w ramach upadłości konsumenckiej projekt przewiduje: zasadę składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe; prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe; dostęp do akt postępowania obsługującego postępowanie sądowe (przez Internet); rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (chodzi o zwiększenie transparentności tych postępowań). Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.
 •  o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Społeczną agencją najmu będzie mógł zostać podmiot, który prowadzi dzierżawę lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli. Chodzi także o wynajmowanie tych lokali lub budynków osobom fizycznym wskazanym przez gminę (spełniającym kryteria określone w uchwale rady gminy). SAN będzie mogła utworzyć spółka, w której gmina dysponuje udziałem większościowym. Może być to także organizacja pozarządowa, jak stowarzyszenie lub fundacja, albo spółdzielnia socjalna, jako podmiot uprawniony do prowadzenia działalności pożytku publicznego. Warunkiem prowadzenia społecznej agencji najmu będzie przeznaczanie całości dochodów na działalność statutową SAN. W projekcie określono zasady zawierania i wypowiedzenia umów między podmiotami zaangażowanymi w formułę najmu społecznego: gminą, SAN, właścicielem dzierżawionego lokalu/budynku oraz najemcą lokalu. Określono także zakres uchwały gminy, w której znajdować się będą m.in. kryteria uprawniające najemców do zawierania umów z SAN. Wprowadzono także dodatkową zachętę dla właścicieli lokali do dzierżawienia ich SAN i obniżania wyjściowego czynszu dzierżawy. Dzierżawa nieruchomości na rzecz SAN będzie zwolniona z podatku VAT. Natomiast najemcy SAN będą mogli korzystać z dopłat do czynszu w ramach rządowego programu Mieszkanie na Start. Formuła SAN będzie stanowiła alternatywę dla budownictwa komunalnego i może przyczynić się do zmniejszenia kolejki osób oczekujących na najem mieszkania gminnego. Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

2 marca 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto następujące projekty ustaw: o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o  wprowadzanie i przywóz dóbr kultury do UE.

Karane będzie nielegalne wprowadzenie do Polski dóbr kultury pochodzących z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej. Zakazany będzie przywóz do Polski dbr kultury, które zostały wyprowadzone z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej, a w którym dobra te powstało lub zostały odkryte – z naruszeniem przepisów ustawowych lub wykonawczych tego państwa. W przypadku złamania zakazu dotyczącego przywozu dóbr kultury, groziła będzie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jednocześnie możliwe będzie orzeczenie przez sąd przepadku dóbr kultury, które pochodzą z przestępstwa.

 • o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, przedłożony przez Pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej. Młodzieżowe rady i sejmiki będą miały prawo wnioskowania o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez właściwy organ stanowiący jednostki danego samorządu. Młodzi ludzie zyskają prawo opiniowania projektów uchwał dotyczących młodzieży. Młodzieżowe rady i sejmiki będą mogły uczestniczyć w opracowaniu dokumentów strategicznych na rzecz młodzieży. Jednostki samorządu terytorialnego będą musiały zapewniać młodzieżowym radom i sejmikom niezbędne wsparcie merytoryczne, techniczne oraz finansowe.
 • o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, przedłożony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. OFE zostaną przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte prowadzące IKE. Każdy ubezpieczony będzie miał prawo wyboru – domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na IKE, z możliwością jego dalszego dobrowolnego zasilania. Stanie się to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności, czy dostarczania dokumentów przez oszczędzających. Pieniądze zgromadzone w IKE będą prywatne i dziedziczone – w przeciwieństwie do środków w ZUS. W przypadku, gdy członek OFE skorzysta z prawa do złożenia deklaracji o przeniesieniu jego pieniędzy do ZUS, wówczas środki te zostaną w całości zapisane na koncie ubezpieczonego prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Wypłata środków z IKE będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego i będzie wolna od jakiegokolwiek podatku. Ze względu na to, że emerytury z ZUS są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT stawką 17 proc. lub 32 proc. – aby zachować równowagę – ze środków OFE zostanie pobrana jednorazowa opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości 15 proc. wartości aktywów OFE.

3 marca 2021 r. – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Zdrowia. Usprawniona zostanie organizacja tworzenia mapy potrzeb zdrowotnych oraz wykorzystania jej do prowadzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i wojewódzkim. Minister zdrowia będzie opracowywał mapę potrzeb zdrowotnych obejmującą: 

 • analizy demograficzne i epidemiologiczne oraz analizy stanu i wykorzystania zasobów systemu opieki zdrowotnej, w tym personelu medycznego – zamieszczane one będą na specjalnej stronie internetowej w formie zaawansowanego narzędzia analitycznego;
 • wyzwania systemu opieki zdrowotnej, a także rekomendowane kierunki działań na poziomie krajowym i wojewódzkim.

 

Minister zdrowia będzie współpracował w wojewodami, jeśli chodzi o określanie w mapie potrzeb zdrowotnych rekomendowanych kierunków działań dla danego województwa. Mapa potrzeb zdrowotnych ustalana będzie na okres 7 lat (pierwsza edycja na okres 6 lat), przy czym wyniki analiz demograficznych i epidemiologicznych, analiz stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego – aktualizowane będą co roku. Wzmocniony zostanie nadzór ministra zdrowia nad realizacją rekomendowanych kierunków działań wskazanych w mapie potrzeb zdrowotnych. Obecnie brak jest mechanizmów jakiegokolwiek nadzoru, który umożliwiałby zapewnienie, że potrzeby zdrowotne będą brane pod uwagę w działalności poszczególnych instytucji. Minister zdrowia będzie ogłaszał mapę potrzeb zdrowotnych w obwieszczeniu. Pierwsza mapa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. Dotychczasowe Wojewódzkie Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych zostaną rozwiązane. W ich miejsce powołane zostaną nowe, znacznie mniej liczne, wojewódzkie rady do spraw potrzeb zdrowotnych.

16 lutego 2021 r. – Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu projekty ustaw: o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Chodzi o dostęp tzw. zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych ze środowiskiem. W tym celu zwiększono uprawnienia przysługujące stronom postępowania i organizacjom ekologicznym w procesie inwestycyjnym.

 • o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektóych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Przepisy związane z efektywnością energetyczną zostaną dostosowane do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Projekt nowelizacji wprowadza w tym zakresie m.in. dodatkowe – obok świadectw efektywności energetycznej – środki służące realizacji unijnego celu oszczędności energii. A także możliwość rozliczania zobowiązań dotyczących oszczędności energii poprzez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych w ramach programów bezzwrotnych dofinansowań. Programy te będą polegać m.in. na: wymianie urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej; przyłączaniu odbiorców do sieci ciepłowniczej.  
 • o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Doprecyzowane zostały ogólne wymagania dla personelu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Chodzi o jednoznaczne stwierdzenie czy dana osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz czy nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne. We wniosku o wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych dodany został obowiązek podawania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej podmiotu tworzącego tę instytucję opieki. Zmieniony został sposób wyboru dziennego opiekuna. Obecny konkurs ofert został zastąpiony wskazaniem zasad, jakie muszą być przestrzegane podczas tego wyboru – analogicznych, jak przy wyborze pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze. We wniosku o wpis dziennego opiekuna do wykazu dziennych opiekunów dodany zostanie obowiązek podania – obok liczby dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna – także liczby miejsc w tej instytucji opieki.
 • o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Projekt dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych i dokumentów pobytowych. Rozporządzenie Unii Europejskiej nakłada na państwa członkowskie nowe obowiązki dotyczące niezbędnych zabezpieczeń w dokumentach tożsamości, w tym m.in. obowiązek wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców. Chodzi także o konieczność dostosowania wzoru dowodu osobistego do specyfikacji i minimalnych norm dotyczących bezpieczeństwa.

 

 • uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej. Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r., liczba osób z niepełnosprawnościami wynosiła ok. 4,7 mln, co stanowiło 12,2 proc. ludności kraju. Prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności posiadało w 2011 r. przeszło 3,1 mln osób. Natomiast według danych z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, na koniec 2019 r. liczba osób z niepełnosprawnością (prawomocne orzeczenie lub wyroki sądu) wynosiła ponad 4 mln osób, a liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – blisko 300 tys.

9 lutego 2021 r. – Rada Ministrów na posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, przedłożony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt przewiduje m.in.:

 • Podwyższenie z 250 zł do 400 zł kwoty dodatku do wynagrodzeniapracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Chodzi o osoby, do których podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.
 • Zmniejszenie z 5 lat do 3 lat okres pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni.
 • Umożliwienie zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez zdobycie kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej.
 • Ustalenie ścieżki awansu zawodowego dla pracowników socjalnych oraz wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika). 
 • Zniesienie odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotyczy usług, które nie są świadczone przez całą dobę w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2 lutego 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęte zostały następujące projekty: – projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.
Projekt ustawy ma umożliwć efektywne przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19. Spis powszechny rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. Wywiad będzie odbywał się w drodze telefonicznej i internetowej, a gdy pozwolą na to warunki epidemiczne – także bezpośredniej. Najważniejsze rozwiązania:

 • trzy miesiące wydłużony zostanie czas trwania spisu powszechnego – będzie on trwał do 30 września 2021 r., a nie – jak pierwotnie planowano – do 30 czerwca.
 • 2021 r. Odpowiednio przesunięty zostanie okres, w którym przeprowadzane będą badania kontrolne i badania uzupełniające.
 • Ujednolicone zostaną stawki wynagrodzenia albo dodatku spisowego dla rachmistrzów spisowych, bez względu na metodę zbierania przez nich danych w ramach spisu powszechnego (wywiad bezpośredni albo wywiad telefoniczny).
 • Zmodyfikowane albo uchylone zostaną niektóre przepisy – w związku z doświadczeniami zdobytymi w czasie przeprowadzania pierwszego i drugiego spisu próbnego przed NSP 2021 oraz w czasie przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

– projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw 

Wprowadzony zostanie system monitorowania karier edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Dzięki temu system kształcenia – w szczególności w szkolnictwie branżowym – będzie lepiej odpowiadał na potrzeby rynku pracy oraz umożliwiał absolwentom mobilność edukacyjną i zawodową. Wiedza o karierach absolwentów pozwoli także na bieżące reagowanie na zmieniające się okoliczności społeczno-ekonomiczne. Najważniejsze rozwiązania:

 • Wprowadzono przepisy umożliwiające pozyskiwanie i przetwarzanie szczegółowych danych rejestrowych potrzebnych do monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Rozwiązania nawiązują do analogicznych przepisów przyjętych w szkolnictwie wyższym, ale są dostosowane do specyfiki danych oświatowych.
 • Monitorowanie opierać się będzie o dane administracyjne zawarte w bazach Systemu Informacji Oświatowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – POL-on oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.
 • Informacje o karierach absolwentów – zbierane corocznie i prezentowane w ujednoliconej, porównywalnej między latami formie – będą mogły zostać wykorzystane do ulepszenia metodologii prognozowania zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje. Rozwiązanie to pomoże dopasować strukturę kształcenia i programy do zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych.
 • Rzetelna i łatwo dostępna wiedza na temat karier absolwentów pozwoli budować wizerunek szkolnictwa branżowego oparty na dowodach.
 • System monitoringu karier absolwentów dostarczy również rzetelnych informacji dotyczących warunków zatrudnienia i płacy absolwentów w poszczególnych zawodach, branżach i regionach. Pracodawcy mogą wykorzystać te informacje do aktualizowania i lepszego dopasowywania polityki zatrudnienia absolwentów do realiów rynku pracy.
 • Uruchomienie systemu monitorowania karier absolwentów stanowi jeden z unijnych warunków dotyczących możliwości pozyskania środków związanych z edukacją w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

– projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE związanych z interoperacyjnością systemu kolei oraz bezpieczeństwem kolejowym w Unii Europejskiej. Zmianie ulegną dokumenty związane z bezpieczeństwem, wydawane przewoźnikom kolejowym, aby  umożliwiać im dostęp do infrastruktury kolejowej po spełnieniu określonych warunków. Najważniejsze rozwiązania:

 • Zmieni się procedura homologacji pojazdów kolejowych. Zamiast dotychczasowego zezwolenia na dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego wydawanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Agencja Kolejowa Unii Europejskiej będzie wydawała wnioskodawcy zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu.
 • Agencja Kolejowa Unii Europejskiej będzie działała jako tzw. „One Stop Shop” – punkt kompleksowej obsługi, który poprzez platformę informatyczną będzie umożliwiał wnioskodawcy zdalne składanie wniosków (np. o wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, jednolity certyfikat bezpieczeństwa) i przesyłanie dokumentów.
 • Znacząco zmieni się rola Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jeśli chodzi o wydawanie zezwoleń technicznych. Prezes UTK będzie odpowiedzialny za dopuszczanie do eksploatacji niektórych urządzeń stałych (infrastruktury kolejowej). Ponadto, będzie mógł – zamiast Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (gdy taką wolę wyrazi wnioskodawca) – wydawać zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu. Będzie to jednak dotyczyć tylko sytuacji, gdy obszar użytkowania tego pojazdu jest ograniczony do terytorium Polski.
 • Jeśli chodzi o dokumenty dotyczące bezpieczeństwa systemu kolei, to w miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach – A i B, wydawanych przez tzw. krajowe organy ds. bezpieczeństwa – wprowadzono jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydawany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (gdy taką wolę wyrazi wnioskodawca i tylko dla działalności w Polsce).
 • Zmieniono wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem, tworzonych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

 

 • Przewoźnicy kolejowi będą mieli obowiązek zapewnienia pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych wypadków oraz osobom ciężko rannym i ich rodzinom. Zgodnie z nowym rozwiązaniem, przewoźnik będzie udzielał poszkodowanym informacji dotyczących procedur dochodzenia roszczeń w ramach przepisów unijnych. Jednocześnie – na własny koszt – przewoźnik kolejowy będzie musiał zapewnić wsparcie psychologiczne.

14 stycznia 2021 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie zienia rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 21 grudnia ub. roku i przedłuża aktualne obostrzenia epidemiczne do 31 stycznia br.
Zgodnie z poprzednim rozporządzeniem, od 28 grudnia do 17 stycznia ustanowiony został zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem dyskotek i klubów nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z). Do 17 stycznia nadal normalnie prowadzić swojej działalności nie mogli przedsiębiorcy związani z hotelarstwem.
W nowym rozporządzeniu dodano nowy rozdział 3a zatytułowany „Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19”, który wskazuje kolejność szczepień w ramach pierwszego etapu. Napisano w nim, że podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w następującej kolejności: najpierw osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym, następnie osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, potem przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane.
Kolejne grupy: to osoby inne niż określone w pierwszych dwóch punktach, zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej, nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział w zajęciach z udziałem pacjentów, osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.
Następnie zaszczepieni mają zostać: pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej. A potem osoby urodzone nie później niż w 1941 r., w latach 1942-1951, w latach 1952-1961.
Kolejne grupy to m.in. nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz zatrudnieni w przedszkolu i w innej formie wychowania przedszkolnego, nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż medyczne oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami.
Ostatni w ramach etapu pierwszego mają być funkcjonariusze albo żołnierze m.in.: Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1332)

Z dniem 1 stycznia 2021 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

 

Budzyń (w powiecie chodzieskim, w województwie wielkopolskim),

Dubiecko (w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim),

Goraj (w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim),

Kamieniec Ząbkowicki (w powiecie ząbkowickim, w województwie dolnośląskim),

Kamionka (w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim),

Koźminek (w powiecie kaliskim, w województwie wielkopolskim).

Sochocin (w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim),

Solec nad Wisłą (w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim),

Wiskitki (w powiecie żyrardowskim, w województwie mazowieckim),

 

Wodzisław (w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim).

2 listopada 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z sukcesywnie wprowadzanymi zmianami w przepisach dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w szczególności w zakresie zwalniania coraz szerszej kategorii osób z obowiązku odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny.

Projektowana zmiana przepisów dotyczy rozszerzenia katalogu osób zwolnionych z obowiązku odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny i obejmuje:

1) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci;

2) studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) naukowców prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo w projektowanym rozporządzeniu wprowadza się zmianę w § 3 ust. 2 pkt 11 polegającą na uchyleniu lit. g, tj. skreśleniu z katalogu państw zwolnionych z odbycia obowiązkowej kwarantanny państwa Ukraina. Ponadto w związku z problemami związanymi z drukiem nowych deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, które obowiązują od dnia 1 lipca 2020 r. (wynikającymi z epidemii COVID-19) proponuje się dodanie w § 13 ust. 9, zgodnie z którym do odwołania oświadczenia woli świadczeniobiorców o wyborze świadczeniodawcy, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, mogą być składane zgodnie z wzorami obowiązującymi w dniu 13 marca 2020 r. – tj. w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego.

16 października 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 i 1797). czytaj więcej ...

20 sierpnia 2020 r. – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z uchwałą w tej sprawie – dokumenty przedłożone przez Ministra Finansów. Rząd dostosowuje budżet państwa na 2020 r. do sytuacji związanej z wybuchem pandemii COVID-19.

Rozprzestrzenianie się koronawirusa przyczyniło się do największego kryzysu gospodarczego ostatnich lat, który wpłynął na gwałtowne wyhamowanie aktywności gospodarczej w Polsce i innych krajach dotkniętych pandemią.

Dochody

Przewiduje się, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł.

Wydatki

Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508,0 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020 r.

Deficyt

Deficyt budżetu państwa ma wynieść 109,3 mld zł, wobec zakładanego zerowego deficytu w ustawie budżetowej na 2020 r.

Dane makroekonomiczne
Przewiduje się, że w całym 2020 r. PKB obniży się o 4,6 proc, wobec wzrostu o 4,1 proc. rok wcześniej i wzrostu 3,7 proc. zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r.
Prognoza jest o ok. 1 pkt proc. niższa od krajowego konsensusu rynkowego, który zakłada spadek PKB w br. o 3,8-3,5 proc. i odpowiada  prognozom Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Komisji Europejskiej (-4,6 proc.).

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej
Przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4 proc. (wobec wzrostu o 1,5 proc. w 2019 r. i 0,5 proc. zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2,0 proc.

Stopa bezrobocia
Na koniec roku przewiduje się wzrost bezrobocia do 8 proc., z 5,2 proc. na koniec 2019 r. oraz 5,1 proc. założonych w ustawie budżetowej na 2020 r.

Płace w gospodarce narodowej
Przewiduje się wzrost płac w gospodarce narodowej o 3,5 proc. (wobec 7,2 proc. w 2019 r. i 6,0 proc. zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), a w sektorze przedsiębiorstw o 3,0 proc.

Inflacja
Przeciętna inflacja powinna zwiększyć się do 3,3 proc., wobec 2,3 proc. rok wcześniej oraz 2,5 proc. zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.
Nowelizacja ustawy budżetowej ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

26 sierpnia 2020 r. – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, przedłożony przez Ministra Finansów. 

Więcej środków na Fundusz Dróg Samorządowych
W 2020 r. rząd zwiększy dotację z budżetu państwa do FDS na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych o 3,8 mld zł, w tym przekaże 1,1 mld zł przewidziane na 2021 r. 
Fundusz Dróg Samorządowych jest ważnym mechanizmem wspierającym samorządy w rozwijaniu infrastruktury drogowej. Na rozwiązaniu tym skorzystają także firmy budowlane.

Wsparcie dla PKP Polskich Linii Kolejowych
Z budżetu państwa przekazane zostanie 850 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK SA. Spółka realizuje obecnie największy program inwestycyjny w historii polskiego kolejnictwa o wartości ok. 75 mld zł. Wsparcie zostanie przeznaczone na zakup środków trwałych, takich jak maszyny, urządzenia lub nieruchomości. Dzięki temu zwiększy się potencjał inwestycyjny spółek zależnych PLK SA. Spółki te staną się również atrakcyjnym partnerem w dużych kontraktach lub samodzielnym podmiotem przy mniejszych inwestycjach.

Rząd przekaże także 1 mld zł na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA. Środki zostaną przeznaczone na zadania związane z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją przystanków kolejowych oraz infrastrukturą towarzyszącą.  Rozwiązanie to umożliwi realizację Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025, którego wykonawcą będzie PKP PLK S.A. Realizacja programu zwiększy mobilność społeczeństwa oraz umożliwi polskim firmom budowlanym start w postepowaniach przetargowych.

Odroczenie powrotu stawek VAT – 22 proc. i 7 proc.

Ze względu na pandemię COVID-19, powrót do stawek VAT w wysokości 22 proc. i 7 proc., który miał nastąpić w 2021 r., zostaje odroczony. Powrót do stawek 22 proc. i 7 proc. nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

- stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa,

- osiągnięte zostaną określone wskaźniki (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6 proc.).

Oznacza to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu.

Pozostałe zmiany
Środkami budżetowymi będzie mógł zostać zasilony Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (na realizację zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego), a także Fundusz Solidarnościowy (ze względu na realizację ważnych społecznie zadań).

Umożliwiona zostanie kontynuacja zadań realizowanych w ramach Programu Maluch+, rozpoczętych w 2020 r. – maksymalnie do 30 listopada 2021 r.

Wydłużony zostanie czas, do którego będzie można wydawać środki budżetowe, wskazane jako tzw. wydatki niewygasające. Oznacza to, że wydatki z 2020 r. będą mogły być realizowane również w kolejnym roku – do 30 listopada. Dzięki temu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć, które były zaplanowane w 2020 r., a które m.in. na skutek COVID-19, nie zostaną ukończone. Tym samym ostateczny termin ich realizacji zostanie wydłużony maksymalnie do 30 listopada 2021 r.

Ustawa ma obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia, natomiast przepisy dotyczące stawek VAT powinny wejść w życie przed 31 października 2020 r.

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie wypracowania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym przez COVID-19, przedłożoną przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rząd zobowiązał Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do uzgodnienia z właściwymi członkami Rady Ministrów rozwiązań związanych ze zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędach obsługujących członków Rady Ministrów. Dotyczyć to będzie także m.in. urzędów obsługujących organy administracji rządowej w województwie, jednostek podległych i nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę, a także np. ZUS, KRUS czy NFZ. Działania dotyczące zmniejszenia zatrudnienia wiążą się z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywołanymi przez pandemię COVID-19, które wpływają na wzrost deficytu budżetu państwa.

27 sierpnia 2020 r. – Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym wstępny projekt ustawy budżetowej na 2021 r., przedłożony przez Ministra Finansów. Rząd przygotował projekt ustawy budżetowej na 2021 r. z uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią COVID-19, która przyczyniła się do wywołania światowego kryzysu gospodarczego. 

Dochody
Przewiduje się, że w 2021 r. dochody budżetu państwa wyniosą 403,7 mld zł.

Wydatki
W 2021 r. wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 486,0 mld zł.

Deficyt
Deficyt budżetu państwa ma wynieść w 2021 r. nie więcej niż 82,3 mld zł.

Założenia makroekonomiczne
Zakłada się, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6 proc., aby w 2021 r. wzrosnąć o 4,0 proc. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej
Scenariusz na 2020 r. zakłada spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4 proc, a w 2021 r. o 0,7 proc.

Stopa bezrobocia
Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia wzrośnie z 5,2 proc. w grudniu 2019 r. do 8,0 proc. na koniec 2020 r. W 2021 r. stopa bezrobocia wyniesie 7,5 proc. W  następnych latach bezrobocie powinno powoli spadać wraz z poprawą sytuacji na rynku pracy i procesem demograficznym powodującym zmniejszenie się siły roboczej.

Wzrost wynagrodzeń
Przyjęto, że w 2020 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5 proc. W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,4 proc.

Spożycie prywatne
Przyjęto, że w 2020 r. spożycie prywatne spadnie realnie o 4,2 proc., a w kolejnym roku wzrośnie o 4,4 proc.

Export i import
W warunkach obserwowanego załamania koniunktury światowej zakłada się, że w 2020 r. polski eksport spadnie o 9,3 proc. w ujęciu realnym, aby w 2021 r. wzrosnąć o 6,9 proc. Powinno się to przełożyć na dalszy wzrost udziałów polskiego eksportu w światowym handlu. Zakłada się, że zmniejszenie konsumpcji prywatnej oraz mniejszy eksport w 2020 r. przełoży się na spadek importu o 10,2 proc. w 2020 r. Odbudowa popytu w przyszłym roku powinna przyczynić się do wzrostu importu o 7,3 proc.

Inflacja
Założono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 proc. w 2020 r i 1,8 proc. w 2021 r.

Uwarunkowania dochodów budżetu państwa
Poziom dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie zależeć od przewidywanego powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu. Oprócz sytuacji makroekonomicznej, na stronę dochodową budżetu państwa wpływ będą miały kontynuowane oraz nowe działania dotyczące wspierania odbudowy wzrostu gospodarczego oraz uszczelnienie systemu podatkowego. W prognozie dochodów uwzględniono m.in. planowaną zmianę dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. estoński CIT). Istotą rozwiązania będzie przesunięcie czasu poboru podatku na moment dystrybucji zysków z przedsiębiorstwa.

Uwarunkowania wydatków budżetu państwa
Projekt ustawy budżetowej został przygotowany z uwzględnieniem art. 112d ustawy o finansach publicznych określającym kwotę i limit wydatków jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową w okresie następującym po zastosowaniu klauzuli wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej w związku ze stanem epidemii.

W 2021 r. rząd zabezpieczył środki na kontynuację najważniejszych dotychczasowych działań oraz na realizację nowych. Budżet państwa na przyszły rok uwzględnia m.in.:

 • zwiększenie w 2021 r. nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB,
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc.,
 • finansowanie potrzeb obronnych Polski na zwiększonym poziomie 2,2 proc. PKB,

 

 • zwiększenie wydatków dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki.

7 sierpnia 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356).

Rozporządzenie wymienia powiaty, które w związku z występowanie zakażeń koronawirusem zostały zaliczone do strefy czerwonej bądź żółtej. Do strefy czerwonej zaliczone zostały powiaty:

 • pszczyński, miasto na prawach powiatu Ruda Śląska, rybnicki, miasto na prawach powiatu Rybnik i wodzisławski województwie śląskim, 
 • ostrzeszowski w województwie wielkopolskim,
 • nowosądecki i miasto na prawach powiatu Nowy Sącz w województwie małopolskim,
 • wieluński w województwie łódzkim.

Do strefy żółtej zaliczone zostały powiaty:

cieszyński, miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój i miasto na prawach powiatu Żory w województwie śląskim,

b) jarosławski, miasto na prawach powiatu Przemyśl i przemyski w województwie podkarpackim,

c) kępiński w województwie wielkopolskim,

d) oświęcimski w województwie małopolskim,

e) pińczowski w województwie świętokrzyskim,

f) wieruszowski w województwie łódzkim.

 

13 sierpnia 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1393). Rozporządzenie wymienia kolejne powiaty, które zostały zaliczone do strefy czerwonej lub żółtej jeżeli chodzi o sytuację związaną z epidemią COVID-19. Do strefy czerwonej zaliczono: powiat wodzisławski w województwie śląskim, oraz miasto  na  prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój, miasto na prawach powiatu Ruda Śląska, rybnicki, miasto na prawach powiatu Rybnik.

Do strefy żółtej zaliczono natomiast powiaty:

 • cieszyński, pszczyński, raciborski i miasto na prawach powiatu Żory w województwie śląskim,
 • grajewski w województwie podlaskim, 
 • limanowski i nowotarski w województwie małopolskim,
 • miasto na prawach powiatu Biała Podlaska w województwie lubelskim,
 • wieruszowski w województwie łódzkim.

 

7 sierpnia 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Zdrowia. Projekt wprowadza pełną elektronizację i uproszczamy proces oceny wniosków inwestycyjnych w ochronie zdrowia. 

Rozszerzamy krąg podmiotów leczniczych, dla których pozytywna opinia o celowości inwestycji (OCI) będzie warunkiem jej dofinansowania ze środków publicznych oraz uzyskania kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ. M.in. dla podmiotów leczniczych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego pozytywna OCI będzie warunkiem uzyskania kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ oraz otrzymania dofinansowania do inwestycji ze środków publicznych. Takie rozwiązania – w ocenie resortu zdrowia - umożliwią bardziej racjonalne wykorzystanie środków publicznych w sektorze zdrowia.

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Projekt wprowadza do prawa polskiego przepisy unijne, które wdrażają tzw. filar techniczny IV Pakietu Kolejowego, w zakresie działalności jednostek notyfikowanych działających na podstawie dyrektywy unijnej w sprawie interoperacyjności systemu kolei. Dzięki nowym regulacjom zostanie zapewniona ciągłość działania jednostek notyfikowanych, które uczestniczą w procedurze dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej. Jednostki notyfikowane odgrywają istotną rolę w procesach inwestycyjnych realizowanych w transporcie kolejowym. Jednostki te uczestniczą w procedurze dopuszczania pojazdów kolejowych i  elementów infrastruktury kolejowej do eksploatacji. Wykonują badania techniczne w ramach oceny zgodności, która jest warunkiem koniecznym do wydania zezwolenia na dopuszczenie takiego pojazdu  lub elementu infrastruktury do eksploatacji. Jednostkami notyfikowanymi mogą być podmioty państwowe (np. Instytut Kolejnictwa) i prywatne. Jednostki notyfikowane będą musiały mieć osobowość prawną (wymóg wprowadzony prawem wspólnotowym).

7 sierpnia 2020 r. – Rada Ministrów kierunkowo przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Klimatu. Walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków – to nadrzędne cele wprowadzanych zmian. Chodzi o eliminację emisji pyłów do powietrza pochodzących, z tzw. niskiej emisji, czyli z sektora komunalno-bytowego (są to najczęściej indywidualne gospodarstwa domowe, niewielkie, lokalne kotłownie, warsztaty i zakłady usługowe). Realizację tych celów zapewni przede wszystkim uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz  usprawnienie działania Programu „Czyste Powietrze” i Programu „Stop Smog”. W Polsce ponad 80 proc. budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi, w tym 3 mln z użyciem przestarzałych technologicznie kotłów na węgiel i drewno, emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń. Ponad 70 proc. domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest słabo ocieplona. Polska ma od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Uruchomiona zostanie Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków jako mechanizm informatyczny służący do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym, które zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji. System umożliwi zbieranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej (dotacjach, preferencyjnych kredytach) przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach. W systemie zawarta będzie informacja o formach pomocy społecznej lub innych formach wsparcia udzielanych ze środków publicznych mieszkańcom domów pomocy społecznej. Dla jednostek samorządu terytorialnego CEEB będzie ogólnodostępnym narzędziem inwentaryzacji budynków.

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów wysłuchała informacji na temat podejmowanych i planowanych działań w związku z przygotowaniami do organizacji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022. Światowe Forum Miejskie to jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń organizowanych przez UN-Habitat, agendę ONZ ds. Osiedli Ludzkich. Konferencja odbywa się co dwa lata i uczestniczy w niej od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób z ok. 170 krajów. W Katowicach spodziewanych jest nawet 25 tysięcy gości z całego świata. Forum gromadzi polityków, działaczy samorządowych, organizacje pozarządowe, naukowców i ekspertów z całego świata aktywnych w sferze szeroko pojętej gospodarki i polityki miejskiej. Priorytetem na najbliższe miesiące będzie zawarcie umowy z UN-Habitat, którą Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chciałoby podpisać do końca 2020 r., a także zabezpieczenie środków w budżecie państwa na lata 2021-2022 na organizację tego wydarzenia.

28 lipca 2020 r. – Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2021 r., przedłożone przez Ministra Finansów. Polityka rządu będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski. Obecnie perspektywy naszej gospodarki zależą przede wszystkim od rozwoju światowego kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19.

Zakłada się, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6 proc., aby w 2021 r. urosnąć o 4,0 proc. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy. Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia wzrośnie z 5,2 proc. w grudniu 2019 r. do 8,0 proc. na koniec 2020 r. Przyjęto, że w 2020 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5 proc., wobec 7,2 proc. wzrostu zanotowanego średnio w 2019 r. Zakłada się spadek inflacji bazowej z uwagi na wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń. Scenariusz zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 proc. w 2020 r i 1,8 proc. w 2021 r. Poziom dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie uzależniony głównie od spodziewanego ożywienia gospodarczego, po okresie recesji z 2020 r. spowodowanej epidemią COVID-19. W 2021 r. dochody podatkowe będą nadal wspierane wprowadzonymi i kontynuowanymi w latach poprzednich działaniami, mającymi na celu poprawę stopnia wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Na poziom dochodów budżetu państwa wpłynie także planowana zmiana dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. estoński CIT). Istotą planowanego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment dystrybucji zysków z przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to jest adresowane do spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 50 mln zł. Na nowych zasadach będą mogły się rozliczać spółki, w których udziałowcami są osoby fizyczne.

28 lipca 2020 r. – Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021 – dokumenty przedłożone przez Ministra Finansów. Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2021 r. przyjęto następujące wskaźniki:

 • dynamika realna PKB – 4 proc.;
 • średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 1,8 proc.;
 • dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 3,4 proc;
 • dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 3,5 proc.;
 • przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 10 433 tys. etatów;
 • stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 7,5 proc.;
 • przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – ok. 557 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczasowego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2020 r.);
 • średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej  – 100,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2021 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).

28 lipca 2020 r. – Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., przedłożone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zaproponowano, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2 800 zł. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku (2 600 zł). W rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r. Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 385,8 mln zł. Proponowana minimalna stawka godzinowa w 2021 r. ma wynieść 18,30 zł. (w 2020 r. było to 17 zł). Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 2,5 mln zł.

28 lipca 2020 r. – Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r., przedłożoną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wyniesie 103,84 proc. Koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, przy wskaźniku 103,84 proc. oszacowano na ok. 9,6 mld zł.

28 lipca 2020 r. – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez Ministra Rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. czynszu). W tym roku przeznaczymy na to 420 mln zł. Z kolei gminy będą mogły otrzymać większe wsparcie na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Umożliwimy także zgłoszenie robót budowlanych przez Internet.

28 lipca 2020 r. – Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedłożoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Modyfikacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest konieczna ze względu na sytuację w rolnictwie związaną z wystąpieniem COVID-19. Zasadnicza zmiana polega na wprowadzeniu do tego programu nowego działania: "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19."

23 lipca 2020 r. – Rada Ministrów przyjęła kierunkowo projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez Ministra Rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. czynszu). W tym roku przeznaczymy na to 420 mln zł. Z kolei gminy będą mogły otrzymać większe wsparcie na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Projekt został przyjęty kierunkowo.

14 lipca 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustawa kompleksowo reguluje sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich.

Zaproponowane przepisy dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. Nowe przepisy zapewnią ciągłość prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt. Minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł uznawać za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane organizacje hodowców lub inne podmioty, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych dla świń. Minister będzie zatwierdzał programy hodowlane realizowane przez uznane związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane. W imieniu ministra rolnictwa Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt będzie m.in. przeprowadzać kontrole urzędowe. Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

14 lipca 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rząd chce przeznaczyć pomoc dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19 oraz brakiem wypłaty pomocy w formie dotacji w związku z  wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Wsparcie będzie dotyczyło rolników, którzy nie otrzymali pomocy de minimis w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w zeszłym roku.

14 lipca 2020 r. – Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej, przedłożoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uchwała Rady Ministrów umożliwi dokonanie przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programu pomocy dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym dotyczącymi epidemii COVID-19 oraz brakiem wypłaty pomocy w formie dotacji w związku z  wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

25 czerwca 2020 r. – Rada Ministrów wydala dwa rozporządzenia w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1108 i 1109). Rozporządzenia przewidują, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wypłacany w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem z powodu epidemii COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przysługuje nadal, jednak nie dłużej niż do 12 lipca 2020 r.

16 czerwca 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z projektem wyższą emeryturę będą otrzymywać kobiety i mężczyźni urodzeni w 1953 r., którzy spełniają następujące warunki:

 • pobierają lub pobierali wcześniejsze emerytury;
 • otrzymali prawo do wcześniejszej emerytury przed 1 stycznia 2013 r.;
 • kiedykolwiek wystąpili o emeryturę według nowych zasad, przyznawaną po ukończeniu ustawowego wieku emerytalnego oraz emerytura ta została ustalona z pomniejszeniem podstawy obliczenia o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur.

Liczba osób, które skorzystają na zmianie wynosi 62,6 tys. Szacunkowo otrzymają oni przeciętną miesięczną podwyżkę o 202 zł oraz  wyrównanie (tj. różnicę między pobieraną dotychczas emeryturą, a emeryturą, która powinna być wypłacana) – średnio o 12 786 zł.

 • pobierają wcześniejsze emerytury według starych zasad przyznanych przed 2013 r. i które do wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wystąpiły o emeryturą powszechną, a wystąpią o nią w lipcu 2020 r.
 • Liczba osób, które skorzystają na zmianie wynosi 11,2 tys. Szacunkowo otrzymają oni przeciętną miesięczną podwyżkę o 1 487 zł.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 mld zł na Program Budowy Dróg Krajowych. Więcej pieniędzy zostanie przewidzianych m.in. na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz S10 Toruń – Bydgoszcz. Zwiększenie środków na drogi będzie korzystne dla polskiej gospodarki, która wychodzi z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Zwiększenie wydatków Programu Budowy Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł nastąpi po 2021 r. i będzie wynosiło:

 • w 2022 r.: 6,5 mld zł;
 • w latach 2023-2025: 15,2 mld zł. 

Zwiększone finansowanie będzie pochodziło z obligacji Skarbu Państwa, kredytów zaciąganych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z refundacji z budżetu środków europejskich. Dodatkowe pieniądze będą także pochodziły z przesunięcia z budżetu państwa części wpływów podatku akcyzowego oraz z wpływów z opłaty elektronicznej pobieranej z nowobudowanej sieci dróg szybkiego ruchu.

16 czerwca 2020 r. – rząd przyjął także uchwałę w sprawie ustanowienia Programu rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

Rząd chce poprawić dostęp do regionu Podtatrza, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów kulturowych i środowiskowych. W tym celu modernizowana będzie infrastruktura komunikacyjna oraz budowany system transportowy z wykorzystaniem niskoemisyjnego transportu zbiorowego. Program obejmie teren dwóch powiatów: tatrzańskiego i nowotarskiego, wraz z gminami: Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Kościelisko, Biały Dunajec, Nowy Targ, miasto Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary.

9 czerwca 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.

Przewiduje on m.in. wzmocnienie ochrony prawnej oraz przyznanie świadczeń motywacyjnych po 25 latach służby funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej,  Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Zmiana zasad naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Rozwiązania te mają motywować funkcjonariuszy do pozostania w służbie jak najdłużej i zapewnić im bezpieczne warunki jej pełnienia. Powinny zacząć obowiązywać od 1 sierpnia 2020 r.

10 czerwca 2020 r. – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie obowiązków organów prowadzących sprawy ewidencji ludności w zapewnieniu Państwowej Komisji Wyborczej wykonania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.  Zgodnie z przepisami rozporządzenia organ prowadzący ewidencję ludności udostępnia, posiadającemu pisemne upoważnienie wydane przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego lub właściwego dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego, pracownikowi Krajowego Biura Wyborczego:

 • dane z rejestru wyborców oraz spisy wyborców, w tym wydruki z systemu teleinformatycznego,
 • dokumenty i dane ewidencji ludności, w tym będące w posiadaniu organów prowadzących ewidencję ludności, odpisy skrócone akt stanu cywilnego, które stanowią podstawę wpisania lub skreślenia osób z rejestru wyborców i spisów wyborców, decyzje dotyczące wpisania wyborców na własny wniosek do rejestru wyborców i spisu wyborców oraz zawiadomień skierowanych w tej sprawie do właściwych urzędów gmin i zawiadomień otrzymanych z innych urzędów gmin,
 • dokumenty dotyczące zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz przekazania wyborcy pakietu wyborczego,
 • dokumenty dotyczące reklamacji wniesionych na nieprawidłowości w rejestrze wyborców i w spisach wyborców,
 • zawiadomienia sądów o pozbawieniu osób praw wyborczych oraz o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę pozbawienia praw wyborczych,
 • inne dokumenty pozwalające ocenić poprawność i rzetelność prowadzonego rejestru wyborców i sporządzanych spisów wyborców

 – w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców.

12 czerwca 2020 r. – Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1037). Rozporządzenie określa: 

 • tryb dostarczania pakietów wyborczych do wyborców podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz odbierania kopert zwrotnych od tych wyborców;
 • tryb dostarczania pakietów wyborczych do wyborców niepełnosprawnych, którzy zażądali dostarczenia pakietu w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 2czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, zwanej dalej „ustawą”, oraz odbierania kopert zwrotnych od tych wyborców;
 • tryb dostarczania pakietów wyborczych do pozostałych wyborców;
 • sposób przechowywania kopert zwrotnych odebranych przez operatora wyznaczonego przed dniem głosowania mając na względzie konieczność zabezpieczenia kopert zwrotnych i kart do głosowania;
 • tryb dostarczania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych;
 • tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 8 zdanie drugie ustawy;

 

 • tryb przekazywania kopert zwrotnych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.

3 czerwca 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 991).

Rozporządzenie ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2. Z uwagi na sytuację epidemiczną przewiduje się ograniczenie działalności sal zabaw w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2. 

Ponadto, z uwagi na specyfikę działalności wesołych miasteczek, parków rozrywki itp. zdecydowano w odrębny sposób niż w przypadku innych form rekreacji uregulować ograniczenie korzystania z nich. Liczba korzystających osób będzie uzależniona od powierzchni obiektu. Proponuje się 4 etapy znoszenia ograniczeń w zakresie tej działalności (pierwszy etap od dnia 6 czerwca 2020 r, drugi etap od dnia 20 czerwca 2020 r., trzeci etap od dnia 4 lipca 2020 r. i czwarty etap od dnia 17 lipca 2020 r.).

5 czerwca 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 1006). Z uwagi na specyfikę działalności kulturalnej oraz różne formy organizacyjne, w jakich podejmowane są aktywności twórcze i artystyczne z udziałem publiczności, zachodzi konieczność doprecyzowania warunków, po spełnieniu których dopuszczone będzie zniesienie kolejnych ograniczeń w zakresie realizowania tej działalności. W związku z powyższym projektowane przepisy wprowadzają warunki dopuszczenia podejmowania działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0) i działalności związanej z projekcją filmów i nagrań video w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w PKD w podklasie 59.14.Z) w podziale na działalność realizowaną w pomieszczeniach, amfiteatrach i muszlach koncertowych oraz na otwartym powietrzu. Przepis § 6a ust.1 pkt 1 dopuszcza możliwość prowadzenia działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, ujętej w dziale PKD 90.0, określając warunki powrotu do działalności z udziałem publiczności, w tym organizacji wydarzeń w infrastrukturze artystycznych instytucji kultury lub w innej infrastrukturze kultury, jak amfiteatry i muszle koncertowe. Ustanowiony został wymóg wykorzystania maksymalnie co drugiego miejsca na widowni w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc. Ponadto ustalono reżim sanitarny odnośnie do zakrywania nosa i ust. W przypadku organizacji zbiorowych form kultury i rozrywki na otwartym powietrzu (§ 6a ust.1 pkt 2) ustanowiony został limit 150 uczestników i wymóg zachowania powszechnie obowiązujących norm sanitarnych dotyczących dystansu społecznego oraz zakrywania nosa i ust, z tym że wymóg zachowania dystansu społecznego nie dotyczy osób, o których mowa w § 6a ust.2. Przedmiotowy przepis pozwoli 188 teatrom i filharmoniom oraz 327 galeriom sztuki, a także wielu podmiotom prowadzącym działalność artystyczną i wystawienniczą w różnych formach organizacyjno-prawnych, powrócić do uprawiania działalności podstawowej lub statutowej z publicznością oraz przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników sfery kultury. Zmiany w § 6 ust. 10 i dodanie ust. 10a mają na celu zniesienie limitu 150 osób dla aquaparków i nałożenie limitu 50% maksymalnego obłożenia obiektu. Jednocześnie limit 50% maksymalnego obłożenia obiektu to próg, przy którym większość aquaparków nie generuje strat, ale będzie to pierwszy krok do tego, aby w przyszłości zwiększać ten limit. Obecnie takim obiektom nie opłaca się napełniać basenów, co wyłącza ich z funkcjonowania.

27 maja 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2020/2021. Wysokość proponowanej dopłaty krajowej na realizację programu w roku szkolnym 2020/2021 nie przekracza łącznie wsparcia z budżetu krajowego realizowanego do roku szkolnego 2016/2017 na programy „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”, tj. 128,1 mln zł.

29 maja 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie de facto powiela istniejące ograniczenia, z wyjątkiem ograniczeń, które podlegają rozluźnieniu. Znosi ograniczenia dotyczące gromadzenia się w związku z uroczystościami rodzinnymi (śluby, komunie itp.) lub innymi spotkaniami okolicznościowymi – od dnia 1 czerwca 2020 r. Również przewiduje się, że działalność będą mogły – od dnia 15 czerwca 2020 r. – rozpocząć uzdrowiska. 

Zmienia ograniczenia w zakresie transportu, tak aby te ograniczenia nie dotyczyły transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Ze względu na konieczność ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami rozwleczenia koronawirusa SARS-CoV-2, w tym w szczególności w celu uniknięcia zakażenia rolnika, domowników lub pomocników rolnika, ustanawia się ograniczenia dotyczącego przemieszczania się na teren gospodarstwa rolnego do miejsc, w których utrzymywane są zwierzęta, z pewnymi wyjątkami.

Rozporządzenie przewiduje umożliwienie dostępu do danych o osobach będących w kwarantannie sądom, prokuratorom i kuratorom sądowym.

Rozporządzenie zakłada rozluźnienie licznych ograniczeń m.in. związanych z prowadzeniem handlu, punktów gastronomicznych, usług, w tym salonów tatuażu, basenów, klubów fitness oraz kin i teatrów, przy utrzymaniu obowiązku zakrywania ust i nosa oraz stosowania zasad tzw. dystansu społecznego. Projekt zakłada także wprowadzenie rozwiązań prawnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS CoV-2 podczas podróży statkami powietrznymi w związku z planowanym umożliwieniem od dnia 1 czerwca 2020 r. wykonywania lotów krajowych.

Wprowadzone rozwiązania mają  na celu umożliwianie uprawiania sportu wyczynowego, a także umożliwienie korzystania z obiektów sportowych zarówno sportowcom zawodowym jak i amatorom w większej skali niż dotychczas. Dotyczy to wszystkich obiektów sportowych, jak również uprawiania sportu w plenerze oraz organizacji wydarzeń sportowych, przy zachowaniu wymogów rozporządzenia. 

W rozporządzeniu zdecydowano, że prowadzenie przez podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia braku udziału publiczności  i maksymalnie 150 uczestników. Limit uczestników nie dotyczy m.in. pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, jak również rozgrywek ligowych w piłce nożnej i żużlu w klasach rozgrywkowych wskazanych w rozporządzeniu. Dla basenów, siłowni, klubów i centrów fitness oraz  organizacji obozów sportowych wytyczne określi Główny Inspektor Sanitarny  W rozporządzeniu rozszerzono dotychczasowe wymogi związane z reżimem sanitarnym na obiektach sportowych, dodając do katalogu podmiotów zobowiązanych również organizatorów wydarzeń sportowych i  osoby prowadzące zajęcia w plenerze. Cały czas zakazowi działalności podlegają dyskoteki i kluby nocne. Będą z nich wyłączone kluby taneczne, gdyż te mają charakter sportowo-rekreacyjny.

30 maja 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest związana ze zwalczaniem epidemii COVID-19 i polega na uchyleniu ust. 3 w § 17, zgodnie z którym do odwołania przemieszczanie się na teren gospodarstwa rolnego do miejsc, w których utrzymywane są zwierzęta, jest możliwe wyłącznie w przypadku: 

 • rolnika, domownika rolnika lub pomocnika rolnika w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym; 
 • funkcjonariuszy służb, inspekcji i straży w związku z wykonywaniem przez nich czynności przewidzianych w odrębnych przepisach; 
 • pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z wykonywaniem zadań Agencji przewidzianych w odrębnych przepisach; 

 

lekarza weterynarii w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 24).

20 maja 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez Minister Rozwoju. Rząd przygotował kolejne, bardzo ważne rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej, które pomogą firmom w zachowaniu miejsc pracy. Uruchomimy ponad 560 mln zł na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez COVID-19. Powinno to wygenerować kredyty o wartości ok. 32 mld zł. Konkretne wsparcie otrzymają także samorządy, a polskie firmy zostaną objęte czasową ochroną przed przejęciem przez inwestorów spoza UE.

Dopłaty do odsetek kredytów dla firm

 • Banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • W tym roku na ten cel przeznaczymy prawie 300 mln zł, a w przyszłym – 270 mln zł.
 • Dopłaty będą wypłacane przez BGK ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania.
 • Wsparcie trafi do przedsiębiorców oraz podmiotów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.
 • Umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r.

 „Nie” dla przejmowania polskich firm

 • Chcemy chronić polskie firmy przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE w momencie, w którym – ze względu na epidemię – ich wycena może być szczególnie niska.
 • Wzorujemy się na przepisach przyjętych niedawno w Niemczech.
 • Nowe rozwiązania dotyczące kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata.
 • Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach będą kontrolowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Nowe przepisy mają chronić bezpieczeństwo, porządek i zdrowie publiczne. Obejmą one m.in. spółki publiczne i działalności gospodarcze związane m.in. z energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, czy produkcją leków – jeśli ich przychody przekraczają 10 mln euro rocznie.

Konkretne wsparcie dla samorządów

 • Chcemy pomóc samorządom, które w związku z pandemią COVID-19 odczuwają spadek wpływów, m.in. z podatków.
 • Podwoimy udział powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – od 1 maja do końca 2020 r. Teraz do samorządów będzie trafiać co druga, nie co czwarta złotówka.
 • W 2020 r. złagodzimy regułę fiskalną ograniczającą zadłużanie się samorządów.
 • W związku z COVID-19, w 2020 r. możliwa będzie nierównowaga budżetu samorządów, dodatkowo o wartość faktycznego zmniejszenia się dochodów
 • z podatków (takich jak: PIT, CIT i podatków lokalnych, czyli m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego czy opłaty skarbowej).
 • W 2020 r. poprawimy płynność samorządów dzięki możliwości wcześniejszego przekazywania im rat, m.in. w części oświatowej.
 • Tzw. janosikowe (płacone przez zamożniejsze samorządy) – przypadające w maju i czerwcu 2020 r. – będzie można zapłacić w drugim półroczu 2020 r.
 • W 2020 r. samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego (środki pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol) na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19.

Ułatwienia przy przetargach

 • Chcemy obniżyć koszty udziału wykonawców w przetargach, a także poprawić ich płynność finansową.
 • Nie będzie już obowiązku żądania wadium. Dotyczyć to będzie postępowań
 • szacunkowej wartości powyżej progów unijnych.
 • Wprowadzimy obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego.
 • Obniżymy dopuszczalną wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych.

Wakacje kredytowe

 • Możliwe będzie zawieszenie spłaty kredytu – maksymalnie do 3 miesięcy. W tym okresie nie będzie naliczania odsetek i innych opłat (z wyjątkiem ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu).
 • Rozwiązanie będzie dotyczyć osób, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r.
 • Zawieszenie spłacania kredytu będzie dotyczyć części kapitałowej i odsetkowej.

Ułatwienia podatkowe

 • Więcej darowizn będzie można odliczyć od podstawy obliczania podatku dochodowego. Będzie to dotyczyć  m.in. darowizn przekazanych na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej.  Jest to spełnienie postulatu prezydenta Andrzeja Dudy.

 

 • Od podatku będzie można odliczyć także darowizny rzeczowe w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r., m.in. placówkom oświatowym.

16 maja 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878). Rozporządzenie de facto powiela istniejące ograniczenia, z wyjątkiem tych, które podlegają rozluźnieniu.

W celu właściwego przygotowania do kolejnego etapu odmrażania gospodarki oraz powrotu do publicznych form kultury i rozrywki konieczne jest umożliwienie podjęcia działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, jak odbywanie prób i ćwiczeń bez publiczności, a także dokonywania nagrań fonograficznych i audiowizualnych. Rozporządzenie ma także ma na celu stopniowe umożliwianie uprawiania sportu wyczynowego, a także umożliwienie korzystania z wybranych obiektów sportowych zarówno sportowcom zawodowym, jak i amatorom, w większej skali niż dotychczas. Przewiduje się również częściowe otwarcie restauracji, barów i innych punktów gastronomicznych, zakładów fryzjerskich oraz kosmetycznych (z wyjątkiem tych na wyspach handlowych) oraz kasyn przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego od dnia 18 maja 2020 r., a także zwiększenie limitów liczby osób mogących uczestniczyć w kulcie religijnym – od dnia 17 maja 2020 r. Otwarciu ulega prowadzenie działalności rekreacyjnej przez przewodników górskich. Ponadto przewiduje się zniesienie ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności związanej z wynajmem sal konferencyjnych itp., tak żeby umożliwić przeprowadzenie np. egzaminów zawodowych oraz wstępnych i końcowych na aplikacje prawnicze.

14 maja 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 855). Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w§1,przysługuje również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki. Dodatkowy zasiłek przysługuje jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r. Analogiczne rozwiązania przewidziane zostały w wydanym dnia 14 maja 2020 r. rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 856).

16 kwietnia 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 674). 
Rozporządzenie wprowadziło zakaz korzystania z pełniących funkcje  publiczne  i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

16 kwietnia 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 738). W związku z wyodrębnieniem nowych działów administracji rządowej - na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz.  284) – rozporządzenie powierza kompetencje w zakresie organizowania i sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo - obronnym, nadzorowanych dotychczas przez ministra właściwego do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych.

19 kwietnia 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 697). Rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 658, 673 i 674), z wyjątkiem zniesienia niektórych ograniczeń lub zakazów albo zmniejszenia skali ograniczeń od dnia 2 kwietnia 2020 r. Zmiany dotyczą w szczególności kwestii przemieszczania się na terytorium kraju, korzystania z terenów zielonych, w tym lasów, kwestii sprawowania kultu religijnego oraz pogrzebów, a także handlu i usług, wyłączeń z obowiązku zakrywania ust i nosa, funkcjonowania urzędów administracji publicznej, zapewnienia sprawnego przeprowadzania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich.

24 kwietnia 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 748). Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 3 maja 2020 r. Takie same rozwiązania wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 749).

26 kwietnia 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 750). Nowelizacja zmienia termin, w którym wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, z 26 kwietnia 2020 r. do odwołania. Powyższa zmiana terminu będzie się wiązała również m.in. z przedłużeniem obowiązku poddawania się kwarantannie. Ponadto z obowiązku noszenia rękawiczek m.in. w obiektach handlowych zwolnione zostały osoby niepełnosprawne, które mają problemy z ich założeniem i zdjęciem. Ponadto osobom pracującym w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania publiczne zezwolono na noszenie przyłbic ochronnych, jeżeli stanowisko pracy jest oddzielone od osób przebywających w urzędzie administracji publicznej lub jednostce organizacyjnej wykonującej zadania publiczne dodatkową przesłoną ochronną.

29 kwietnia 2020 r. – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 779). Rozporządzenie przewiduje, że od 6 maja 2020 r. otwarte zostaną żłobki kluby dziecięce lub inne formy opieki nad dziećmi do lat 3. Jednocześnie rozporządzenie wskazuje, że od dnia 6 maja 2020 r. podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, mogą czasowo ograniczyć funkcjonowanie tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw rodziny udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

29 kwietnia 2020 r. – Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 780). Rozporządzenie przewiduje, że od 6 maja 2020 r. otwarte zostaną przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Jednocześnie organ prowadzący te instytucje będzie mógł zadecydować o ich dalszym zamknięciu, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw rodziny udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

30 kwietnia 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 790). Rozporządzenie przewiduje, że wydłużenie prawa do pobierania przez ubezpieczonych dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres – na jaki zamknięto ww. placówki, jednakże nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r. Dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał także ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, również nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r. Zasiłek będzie przysługiwał również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów – z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r. Podobne rozwiązania przewiduje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 791).

19 kwietnia 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697).

Zasadniczo projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 658, 673 i 674). Zmiany dotyczą w szczególności kwestii przemieszczania się na terytorium kraju, korzystania z terenów zielonych, w tym lasów, kwestii sprawowania kultu religijnego oraz pogrzebów, a także handlu i usług, wyłączeń z obowiązku zakrywania ust i nosa, funkcjonowania urzędów administracji publicznej, zapewnienia sprawnego przeprowadzania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich.

16 kwietnia 2020 r. – Rada Ministrów wydala rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 674). Rozporządzenie wprowadza zakaz wstępu i przebywania na pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

 15 kwietnia 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 673). Rozporządzenie ma na celu uszczegółowienie przepisów dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa, który został wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) i który ma zacząć obowiązywać od dnia 16 kwietnia 2020 r. Projekt wskazuje na konkretne sytuacje, w których obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje, a także wskazuje na odstępstwa od tego obowiązku. Doprecyzowano również brzmienie § 17 ust. 2 w zakresie posłużenia się pojęciem środka publicznego transportu zbiorowego. W tym zakresie zamiast do ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295) odesłano do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475, z późn. zm.). Pozwala to na szersze rozumienie środka transportu publicznego.

7 kwietnia 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 624).

Zmiany mają na celu jednoznaczne wskazanie, że informacja o poddaniu osoby kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych może być przekazywana przez Narodowy Fundusz Zdrowia jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi – pozwoli to w sposób bezpieczny organizować donacje krwi i jej składników. Nowelizacja zwalnia z kwarantanny osoby wykonujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją strategicznych inwestycji w sektorze gazowym lub naftowym. Proponuje się zmianę w § 6 tak, żeby wojewoda mógł wyrazić zgodę na wywóz kardiomonitorów. Rozporządzenie precyzuje, jakie środki do dezynfekcji nie mogą być przedmiotem wywozu lub zbycia poza granice kraju. Nowelizacja znosi też ograniczenie handlu w godzinach seniorskich stanowiąc, że nie stosuje się go w przypadku, gdy przeważająca działalność polega na handlu hurtowym.

10 kwietnia 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 659). Rozporządzenie wydłuża okres pobierania przez ubezpieczonych zasiłku opiekuńczego za okres, na jaki zamknięto: żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19., jednakże nie dłużej niż do dnia 26 kwietnia 2020 r. 

10 kwietnia 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 656). Rozporządzenie wydłuża okres pobierania przez ubezpieczonych dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres, na jaki zamknięto: żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19., jednakże nie dłużej niż do dnia 26 kwietnia 2020 r. 

10 kwietnia 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 658). Ograniczenia są w większości analogiczne do ograniczeń wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566, z późn. zm.). Z uwagi na rozwój sytuacji zmieniono terminy obowiązywania ograniczeń wprowadzonych wcześniej. Poza ograniczeniami, które były przewidziane w dotychczasowym rozporządzeniu wprowadza się od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązku zakrywania, w szczególności przy pomocy maseczek, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu. Jeżeli chodzi o kwestie związane ze zmianą terminów, to m.in.: 

 • do dnia 26 kwietnia 2020 r. będą obowiązywać ograniczenia w międzynarodowym przemieszczaniu się i kwestie związane z koniecznością odbywania kwarantanny; 
 • do dnia 19 kwietnia 2020 r. będą obowiązywać ograniczenia w przemieszczaniu się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • do odwołania będą obowiązywać ograniczenia w obrocie określonymi przedmiotami, jak np. respiratorami czy goglami ochronnymi; 
 • do dnia 19 kwietnia 2020 r. będą obowiązywać ograniczenia w prowadzeniu określonych rodzajów działalności, w tym działalności w obiektach handlowych, m.in. dotyczące liczby osób mogących przebywać w takich obiektach; 
 • do odwołania będą obowiązywać ograniczenia związane z działalnością związaną m.in. z usługami rehabilitacyjnymi, a także z działalnością uzdrowisk; 
 • do odwołania będą obowiązywać ograniczenia zgromadzeń; 
 • do odwołania będą obowiązywać ograniczenia w zakresie nakazu udostępniania nieruchomości; 
 • do dnia 19 kwietnia 2020 r. będą obowiązywać ograniczenia w korzystaniu z m.in. parków oraz w sposobie przemieszczania się. 

 

Należy zauważyć, że ww. ograniczenia były wprowadzone wcześniej, a zmiany dotyczą terminu ich obowiązywania.

31 marca 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566).

Rygory wprowadzone tym rozporządzeniem zostały – w niektórych przypadkach złagodzone - wydanym 1 kwietnia 2020 r. przez Radę Ministrów rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 577). Przepisy wprowadzają następujące ograniczenia, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19. 

 • Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)
 • Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3. Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.
 • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy. Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.
 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe.
 • W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.
 • Wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:
 • Od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach.

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia. Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”. Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe. Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla: osób w kwarantannie lub izolacji, personelu medycznego, osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych), osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca. Ważne! Jeśli więc przed wejściem nowych przepisów nocowałeś w hotelu, możesz dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.

 • Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)
 • Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach. Zawieszono również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.
 • Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.
 • W mocy nadal pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:
 • Dojazdu do pracy. 
 • Wolontariatu na rzecz walki z COVID-19.    
 • Załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.
 • Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
 • Wprowadzono - do odwołania - zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich.
 • Zakaz korzystania z rowerów miejskich.
 • Urzędy na pracy zdalnej. Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.
 • Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.). W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników. Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.
 • Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników. Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
 • Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,

 

 • Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

27 marca 2020 r. – zakończyło się 8. dwudniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Ustawą tą Sejm znowelizował m.in. przepisy Kodeksu wyborczego dopuszczając możliwość głosowania korespondencyjnego przez osoby przebywające na kwarantannie z powodu COVID-19. Głosować korespondencyjnie będą także mogły osoby, które ukończyły (najpóźniej w dniu głosowania) 60 lat. Osoby przebywające na kwarantannie zamiar głosowania korespondencyjnego mają zgłaszać najpóźniej na 5 dni przed dniem wyborów. Natomiast osoby, które ukończyły 60 lat – na 15 dni przed dniem wyborów.

Sejm uchwalił ponadto ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (projekt rządowy). Nowelizacja ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19. Nowelizacja wprowadza zmiany w 13 ustawach, m.in. w ustawie:

 • z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
 • z dnia 22 sierpnia 1997 o publicznej służbie krwi, 
 • z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 
 • z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej,
 • z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

 

Sejm uchwalił także ustawę o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (projekt rządowy). Nowelizacja zakłada m.in., że Polski Fundusz Rozwoju S.A. aktywnie włączy się w zwalczanie sytuacji kryzysowych spowodowanych wirusem COVID-19.

20 marca 2020 r. – senacka Komisja Ustawodawcza wniosła do marszałka Senatu projekt ustawy o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych  oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk senacki nr 77). Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2019 r. (sygn. akt SK 21/17). TK orzekł, że art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie, w jakim uniemożliwia stwierdzenie wydania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania z naruszeniem prawa, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji. Dotychczas, po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów stała się ostateczna, nie można było, ani stwierdzić nieważności decyzji, ani nawet stwierdzić, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa. Proponowany przepis, respektując moc prawną decyzji scaleniowej (po upływie 5 lat, tak jak dotychczas, nie będzie już można stwierdzić jej nieważności), pozwoli stronie poszkodowanej decyzją wydaną z naruszeniem prawa (jeżeli potwierdzi to organ administracji lub sąd administracyjny), dochodzić odszkodowania przed sądem cywilnym. Z wprowadzanych przepisów będą mogły skorzystać też strony postępowań wszczętych lub zakończonych przed dniem wejścia w życie proponowanej ustawy.

18 marca 2020 r. –  na posiedzeniu Rady Gabinetowej omówiono rządowy pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z epidemią koronawirusa. Projekt pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS- Cov - 2, obejmie 5 filarów: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochronę zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego i program inwestycji publicznych. Pierwszy filar ma chronić pracowników przed utratą pracy, a dla pracodawców wprowadzać działania osłonowe na rynku pracy. Jak poinformował premier, zostanie zaproponowana m.in. „możliwość pokrywania przez państwo 40 proc. wysokości wynagrodzenia do wynagrodzenia średniego”. Dodał, że „dzięki takiemu rozwiązaniu kilka milionów osób będzie bezpiecznych na rynku pracy”. W przypadku samozatrudnienia, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, rząd planuje wprowadzić rozwiązanie, które pozwoli zamortyzować straty tych usług i zleceń. Drugi filar dotyczy finansowania przedsiębiorców. Są to m.in. gwarancje kredytowe, finansowanie leasingu dla firm transportowych oraz mikropożyczki do 5 tys. Jak wyjaśnił premier, pakiet pomocowy ma być wsparciem dla przedsiębiorstw, aby mogły one odbudować swój zamówienia i produkcję po opanowaniu sytuacji związanej z koronawirusem. Trzeci filar to wsparcie dla służby zdrowia. Będzie to co najmniej 7,5 mld zł dodatkowych środków na jednoimienne szpitale zakaźne, sprzęty ochronne, aparaturę medyczną niezbędną do modernizacji bazy szpitalnej i walki z koronawirusem. Czwartym filarem pakietu jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu finansowego w tym depozytów, lokat, płatności, wpłat oraz wypłat. Rząd chce, aby UOKiK i inne urzędy regulujące ceny kontrolowały rynek od strony cen. Ostatnim piątym filarem są inwestycje publiczne. 

20 marca 2020 r. – Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 490). Tego samego dnia Minister Zdrowia wydal rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491). Stan epidemii będzie trwał od 20 marca 2020 r. do odwołania. Stan epidemii pozwala m.in. na wprowadzenie czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się, oraz funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy. Można nakazać udostępnienie nieruchomości, lokali, czy terenów i dostarczenia pojazdów do działań przeciwepidemicznych. Wprowadzenie stanu epidemii pozwala też na wprowadzenie czasowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, obowiązku poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie, w tym obowiązkową kwarantannę i zakaz opuszczania jej obszaru. Na obszarze, na którym ogłoszono stan epidemii nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych w przypadku zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane prowadzone w związku z zapobieganiem epidemii.

20 marca 2020 r. – Minister Edukacji wydał rozporządzenie w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493). W związku z wprowadzeniem stanu epidemii zawieszone zostały zajęcia edukacyjne aż do Świąt Wielkanocnych. Lekcje będą odbywać się poprzez platformy e-learningowe. Jak wynika z treści rozporządzenia zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane wszczególności:

z wykorzystaniem: materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl; materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych; materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; innych niż wymienione materiałów wskazanych przez nauczyciela;

 • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
 • przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

10 marca 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęta została uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Narodowy Plan Szerokopasmowy”, przedłożoną przez Ministra Cyfryzacji. 

Narodowy Plan Szerokopasmowy określa politykę rządu dotyczącą zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do nowoczesnych usług komunikacji elektronicznej. Dokument został dostosowany do nowych celów rozwoju sieci łączności elektronicznej, wytyczonych przez Komisję Europejską. Do 2025 r. przewidziano:

 • Powszechny dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modyfikacji do przepustowości mierzonych w Gb/s.
 • Dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego (szkoły, węzły transportowe i główne miejsca świadczenia usług publicznych. Dotyczy to także przedsiębiorstw prowadzących intensywną działalność w Internecie.).
 • W pełni rozwiniętą łączność 5G na wszystkich najważniejszych szlakach komunikacyjnych i w głównych ośrodkach miejskich.
 • Nowe cele Narodowego Planu Szerokopasmowego są odpowiedzią na dynamiczny rozwój nowych technologii, wzrost zapotrzebowania na dostęp do Internetu o wysokich przepustowościach oraz rozwój nowoczesnej gospodarki cyfrowej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10 marca 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przedłożony przez Ministra Finansów. Komisja Nadzoru Finansowego będzie skuteczniej i szybciej nadzorować zagraniczne zakłady ubezpieczeń i zagraniczne zakłady reasekuracji. Chodzi o podmioty z innych krajów Unii Europejskiej działające w Polsce przez swoje oddziały lub w ramach swobody świadczenia usług. Oprócz dotychczasowej zwykłej procedury nadzoru, w pilnych przypadkach przewidziano możliwość natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji KNF w stosunku do funkcjonujących w naszym kraju zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji. Doprecyzowano, że przepisy dotyczące m.in. sankcji za przekroczenie terminów na wypłatę odszkodowania ubezpieczonemu, dotyczą również zagranicznych zakładów ubezpieczeń. KNF w określonych przypadkach będzie mogła zakazać wykonywania w Polsce działalności przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji. Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który ma wejść w życie 1 lipca 2020 r.

3 marca 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. Projekt dotyczy ochrony ofiar przemocy domowej.

Osoba stosująca przemoc fizyczną, zagrażającą życiu lub zdrowiu domowników, będzie musiała bezzwłocznie opuścić mieszkanie. Nakaz będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma się dokąd wyprowadzić. Policjant wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych. Osoba stosująca przemoc będzie mogła zabrać z mieszkania m.in. rzeczy osobiste czy przedmioty potrzebne do pracy. Wobec osoby stosującej przemoc będzie można również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

3 marca 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów wydane zostało rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów, przedłożone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wielokrotność kwoty bazowej – stanowiąca przeciętne wynagrodzenie policjantów – wzrośnie z 3,71 do 3,81. Łączy się to z podwyżką przyznaną policjantom od 1 stycznia 2020 r. w wysokości 500 zł brutto miesięcznie (wraz z nagrodą roczną). Podwyżka taka wymaga podniesienia wielokrotności kwoty bazowej. Podwyżki będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. Wyższe wynagrodzenie otrzymają wszyscy policjanci.

3 marca 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, przedłożone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z 3,65 do 3,754 wzrośnie wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne wynagrodzenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Ma to związek z podwyżką przyznaną strażakom od 1 stycznia 2020 r. w wysokości 500 zł brutto miesięcznie (wraz z nagrodą roczną). Taka podwyżka wymaga podniesienia wielokrotności kwoty bazowej. Podwyżki będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. Wyższe wynagrodzenie otrzymają wszyscy strażacy.

25 lutego 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przy wypłacie tzw. "14" będzie stosowana zasada "złotówka za złotówkę." Tzw. pełną "14" dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostałe osoby otrzymają "14" zmniejszoną, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Np. jeśli ktoś otrzymuje 3 tys. zł brutto, to jego "14" będzie zmniejszona o 100 zł. Koszt wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 r. oszacowano na ok. 10,6 mld zł. W 2021 r. świadczenie to zostanie wypłacone ok. 9,1 mln emerytom i rencistom (ok. 7,9 mln osób otrzyma je w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln osób w niższej). Większości uprawnionych świadczenie zostanie wypłacone w listopadzie 2021 r.

25 lutego 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, przedłożony przez Ministra Aktywów Państwowych. Projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy UE regulującej wspólne zasady wewnętrznego rynku gazowego. Implementowana dyrektywa wprowadza jednakowe zasady funkcjonowania wszystkich gazociągów w UE. Komisja Europejska będzie włączona w negocjacje umów międzyrządowych dotyczących funkcjonowania gazociągów przesyłowych z państwami trzecimi. Jej przepisami wprowadzona została swoboda zawierania umów w kwestiach dotyczących eksploatacji gazociągów międzysystemowych z państwami trzecimi. Nowelizacja rozszerza także kompetencje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeśli chodzi o współpracę z odpowiednimi organami państw unijnych i państw trzecich.

 

25 lutego 2020 r. – na posiedzeniu Rada Ministrów wysłuchała informacji Ministra Zdrowia na temat aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem. Rząd zdecydował o sformalizowaniu zespołu ds. monitorowania sytuacji epidemiologicznej dotyczącej koronawirusa oraz kontynuowania jego codziennych spotkań. Obecnie w Polsce nie ma potwierdzonego przypadku zachorowania na koronawirusa. Ewentualne pojawienie się wirusa w Polsce nie wpłynie na postępowanie służb. Wszystkie procedury są wdrożone. Pacjenci mogą czuć się bezpiecznie. Nasz kraj jest przygotowany na zarządzanie kryzysowe i sytuacje awaryjne. Mamy odpowiedni sprzęt i profesjonalnych pracowników opieki zdrowotnej. Urzędy wojewódzkie i służby medyczne mają odpowiednie materiały, procedury oraz wiedzę.

11 lutego 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt zakłada zmianę struktury organizacyjnej centrów powiadamiania ratunkowego (CPR). Zmieni się struktura organizacyjna centrów powiadamiania ratunkowego (CPR). Aby zatrzymać najlepszych pracowników CPR, umożliwiony zostanie im rozwój zawodowy i awans. Operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Chodzi o zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych.

11 lutego 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto Założenia Programowania Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Środków Europejskich na lata 2021-2027, przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dokumencie przedstawiono możliwości finansowania rozwoju wsi i obszarów wiejskich oraz sektora rolno-spożywczego ze środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Polityki Spójności.

 • Na Wspólną Politykę Rolną dla wszystkich krajów członkowskich Komisja Europejska zaproponowała 365 mld euro. Na płatności bezpośrednie i interwencje rynkowe przewidziano 286,2 mld euro, zaś na rozwój obszarów wiejskich 78,8 mld euro. Proponowane środki dla Polski w ramach WPR na lata 2021-2027 to 30,6 mld euro (w cenach bieżących).
 • Proponowane środki na Politykę Spójności dla wszystkich krajów członkowskich UE wynoszą 330,6 mld euro. Proponowane środki dla Polski to 64,4 mld euro (w cenach z 2018 r.).
 • Nowe działania w ramach WPR będą koncentrowały się na wspieraniu rozwoju sektora rolno-spożywczego oraz ocenie jego oddziaływania na klimat i środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem ich ochrony.
 • Sprostanie oczekiwaniom Komisji Europejskiej, związanym z realizacją przez rolnictwo celów środowiskowo-klimatycznych, będzie wymagało przeznaczenia na ten cel większej niż dziś części WPR. Dlatego rozwój obszarów wiejskich po 2020 r. wymaga istotnego wsparcia pozostałych środków europejskich, w tym w szczególności z Polityki Spójności.

18 lutego 2020 r. – na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, przedłożony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ustawa o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto została dostosowana do przepisów dotyczących statystycznego podziału terytorialnego kraju. Nie zmieni się sposób obliczania wartości rocznego PKB. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach: makroregionów, regionów, i podregionów – zgodnie z Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). Średnia wartość PKB na jednego mieszkańca będzie ogłaszana, tak jak obecnie, w obwieszczeniu, w „Monitorze Polskim” – do 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

4 lutego 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Celem ustawy jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz wprowadzenie rozwiązań zapewniających obywatelowi czy też przedsiębiorcy załatwienie danej sprawy urzędowej na odległość – bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy. Korespondencja – co do zasady – będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny w postaci elektronicznej, co oznacza, że taki podmiot będzie musiał  posiadać adres do doręczeń elektronicznych. Na potrzeby realizacji doręczenia elektronicznego zostanie stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do tej bazy – zobowiązuje podmiot publiczny do doręczania pism na ten adres. Usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona na polskim rynku przez operatora wyznaczonego oraz dostawców komercyjnych. Poczta Polska (operator wyznaczony) uznana została za strategiczny filar państwa w rozwoju e-government. Zadaniem Poczty Polskiej będzie obsługa urzędowych e-doręczeń do końca 2025 r. Uzupełnieniem doręczenia elektronicznego będzie publiczna usługa hybrydowa, świadczona przez operatora wyznaczonego (jeśli nadawcą przesyłki listowej jest podmiot publiczny). Umożliwi ona podmiotom publicznym wysyłkę korespondencji w domyślnej postaci elektronicznej. Natomiast osoby, które na wymianę korespondencji elektronicznej z różnych przyczyn nie będą jeszcze gotowe – dzięki usłudze hybrydowej – otrzymają możliwość odbierania tradycyjnej przesyłki listowej (np. list w postaci elektronicznej zostanie dostarczony na pocztę, ta go wydrukuje i dostarczy w postaci papierowej – zostanie to wykonane w sposób zapewniający ochronę tajemnicy pocztowej, czyli przy zachowaniu bezpieczeństwa i poufności informacji).

4 lutego 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, przedłożony przez Ministra Zdrowia. Zakłada ona wprowadzenie opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz słodzonych napojów. Projekt przewiduje także przekazywanie przez Prezesa NFZ 117 mln rocznie na rzecz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, tj. na finansowanie zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki pierwotnej. W pierwszym roku działania ustawy kwota jest proporcjonalnie mniejsza i wynosi 87,8 mln zł. Środki przekazywane są w dwóch równych transzach do 31 stycznia i 31 lipca. Długofalowe efekty wprowadzenia takich rozwiązań będzie można zaobserwować na przestrzeni kilku lat. Przewidywane korzyści:

 • zmniejszenie częstości występowania żywieniowych czynników ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych,
 • zahamowanie trendów wzrostowych nadwagi i otyłości, a co za tym idzie zmniejszenie częstości występowania chorób metabolicznych, chorób układu krążenia czy nowotworów dietozależnych,
 • zmniejszenie kosztów leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych,
 • sukcesywne zwiększanie na rynku asortymentu żywności o obniżonej zawartości cukrów.

4 lutego 2020 r. – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przedłożony przez Ministra Sportu. Opłata za reklamowanie napojów alkoholowych wnoszona będzie na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego w ślad za przekazywaną deklaracją z nią związaną. Wpływy z tej opłaty będą przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Nowe przepisy powinny obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

4 lutego 2020 r. – Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów, przedłożone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozporządzenie określa sposób postępowania policjantów przy wykonywaniu uprawnień wynikających z nowelizacji ustawy o Policji związanych m.in. z:

 • pobieraniem odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków – w  celu identyfikacji lub wykrywania sprawców przestępstw;
 • obserwowaniem i rejestrowaniem (przy użyciu środków technicznych) obrazu lub dźwięku, w trakcie interwencji w miejscach innych niż publiczne, podczas prowadzenia działań kontrterrorystycznych, a także w policyjnych środkach transportu;
 • dokonywaniem sprawdzenia prewencyjnego w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie, zdrowie osób lub mienie, a także przed nieuprawnionymi działaniami związanymi z zagrożeniem życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • wydawaniem osobom poleceń określonego zachowania się (w granicach niezbędnych do wykonania czynności ustawowych).

 

Rozporządzenie określa również sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów obrazu i dźwięku mając na względzie zapewnienie skuteczności działań podejmowanych przez Policję, konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu i dźwięku przed utratą czy zniekształceniem, jak również poszanowanie praw osób, których wizerunek został utrwalony. Nowe przepisy wejdą w życie z  7 lutego 2020 r.

21 stycznia 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Wzmocniony zostanie system zarządzania kryzysowego. Nowe rozwiązania uwzględniają cele i wymogi Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w tym obszarze. Zmieniony zostanie również sposób wyłaniania infrastruktury krytycznej, uwzględniający potrzeby lokalnych społeczności. Infrastruktura krytyczna (tj. mająca podstawowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, np. zaopatrzenie w energię, paliwo, żywność czy wodę) będzie wyłaniana na dwóch poziomach, jako infrastruktura krajowa lub lokalna. Infrastrukturą krajową będzie infrastruktura, której zniszczenie lub zakłócenie ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie państwa lub na dany system infrastruktury krytycznej. Infrastrukturą lokalną będzie infrastruktura, której zniszczenie lub zakłócenie ma wpływ na lokalną społeczność.  Kwestie dotyczące zarządzania ryzykiem zostaną uwzględnione w planach zarządzania kryzysowego. Posiadanie planów zarządzania ryzykiem jest ważne m.in. ze względu na perspektywę finansową UE na lata 2021-2027 i będzie miało przełożenie na pozyskiwanie środków finansowych w ramach polityki spójności. Przygotowywane do tej pory plany zarządzania kryzysowego zostaną podzielone na:

 • plany zarządzania ryzykiem – dotyczące działań związanych z zapobieganiem sytuacji kryzysowej oraz przygotowywaniem do jej wystąpienia;
 • plany reagowania kryzysowego – w odniesieniu do działań dotyczących reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz usuwaniu jej skutków.

Wdrożony zostanie „Ramowy program działań na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof”. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jako krajowy punkt kontaktowy dla Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw ograniczenia ryzyka katastrof, będzie koordynatorem jego wdrażania. Wprowadzona zostanie instytucja koordynatora do spraw ochrony infrastruktury krytycznej u wszystkich operatorów infrastruktury krytycznej. Koordynator będzie wyznaczany spośród pracowników operatora infrastruktury krytycznej. Jego zadaniem będzie zapewnienie współpracy na linii operator – administracja publiczna. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

21 stycznia 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęte zostało rozporządzenie w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła, przedłożone przez Ministra Zdrowia. 1 lutego 2020 r. połączą się dwa instytuty badawcze związane z ochroną zdrowia: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła. W praktyce do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH zostanie włączony  Instytut Żywności i Żywienia. Koszty połączenia (180 tys. zł) poniesie PZH. Jeden instytut badawczy będzie efektywniej wspierał działania badawcze i rozwojowe dotyczące zdrowia, zwłaszcza dotyczące kształtowania nawyków zdrowego stylu życia i żywienia, realizacji programów promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa żywności. Połączenie dwóch instytutów badawczych w jedną organizację będzie miało pozytywny wpływ na wiele aspektów działalności, m.in. na:

 • komercjalizację wiedzy (działalność badawczo-rozwojową B+R),
 • zarządzanie (np. obiektami),
 • gospodarowanie zasobami ludzkimi (wykorzystanie potencjału intelektualnego, kwalifikacji i doświadczenia kadry naukowo-badawczej),
 • kulturę organizacyjną,
 • finanse (racjonalne zakupy kosztownej aparatury badawczej).

Utworzone zostanie Krajowe Laboratorium Referencyjne, które będzie prowadzić badania nad zanieczyszczeniami chemicznymi, materiałami do kontaktu z żywnością i mikrobiologią żywności. Rozszerzony zostanie zakres badań instytutu o nowe obszary, np. analityka alergenów w żywności. Stworzone zostaną podstawy do szerszej współpracy międzynarodowej i osiągnięcia wyższej pozycji instytutu za granicą. Umożliwiona zostanie realizacja programów typu „National Health and Nutrition Examination Survey”, dających pełną ocenę stanu zdrowia ludności w Polsce.

21 stycznia 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, przedłożony przez Ministra Zdrowia. Wzrośnie rola i pozycja farmaceutów. Będą oni mogli brać znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią. Farmaceuci będą mogli prowadzić konsultacje farmaceutyczne (rozwiązanie to ułatwi pacjentom dostęp do rzetelnej wiedzy o farmakoterapii i ograniczy przyjmowanie przez nich produktów lub suplementów, które nie są niezbędne w procesie leczenia). Farmaceuci będą mogli prowadzić przeglądy lekowe (chodzi o wykrywanie ewentualnych niepożądanych interakcji między przyjmowanymi produktami leczniczymi lub między produktami leczniczymi a innymi produktami, np. suplementami diety). Farmaceuci będą mogli opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej (chodzi o usystematyzowanie i racjonalizację procesu opieki farmaceutycznej – zarówno co do przyjmowanych produktów leczniczych, jak również w zakresie rozwiązań alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia. Rozwiązania te  mają zwiększyć skuteczność farmakoterapii). Natomiast w zakresie merytorycznego świadczenia opieki farmaceutycznej farmaceuta będzie niezależny od właściciela apteki. Farmaceuci zatrudnieni w szpitalach będą mogli m.in. brać udział w pracach komitetu terapeutycznego, uczestniczyć w badaniach klinicznych, nadzorować gospodarkę produktami leczniczymi, czy zarządzać lekami i wyrobami medycznymi na oddziałach.  Aktywności te mają odbywać się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym terapie pacjenta. Zaproponowano, aby rozwiązania zawarte w projekcie weszły w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

17 grudnia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez Ministra Rozwoju.

Z Funduszu Termomodernizacji i Remontów będzie można dofinansować działania związane z poprawą bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. wielkiej płyty. W domach takich mieszka ok. 12 mln osób. W związku z termomodernizacją, właściciele i zarządcy budynków z wielkiej płyty będą mogli ubiegać się o pokrycie 50 proc. kosztów wykonania dodatkowego połączenia warstw: fakturowej i nośnej, aby zminimalizować ryzyko odpadania płyt zewnętrznych. Szacuje się, że do 2029 r. zostanie wykonane wzmocnienie ok. 2 tys. budynków z wielkiej płyty. Przewidziano pomoc samorządom gminnym w działaniach służących poprawie stanu technicznego budynków wielorodzinnych, w których znajdują się lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Oznacza to, że wsparcie w formie premii remontowej będzie udzielane gminom na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją. Wyniesie ono 50 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego, w tym np. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wsparcie będzie można zwiększyć o 10 punktów proc. w przypadku budynków komunalnych objętych ochroną konserwatorską. Szacuje się, że do 2029 r. wsparciem zostanie objęte ok. 8 tys. budynków komunalnych. Podwyższona zostanie premia termomodernizacyjna w przypadku jednoczesnego realizowania inwestycji termomodernizacyjnej oraz montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (w tym fotowoltaiki i turbin wiatrowych). Premia ta wzrośnie z 16 do 21 proc. wartości przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ma to zachęcić inwestorów do kompleksowych inwestycji nastawionych na poprawę efektywności energetycznej. Więcej podmiotów będzie mogło ubiegać się o premie remontowe. Będą to np. wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy. Szacuje się, że koszt proponowanych rozwiązań w latach 2020-2029 wyniesie ok. 2,2 mld zł, z czego ok. 70 proc. trafi do samorządów gminnych. W 2020 r. program będzie finansowany z wolnych środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (chodzi o pieniądze, które nie zostały wydane w 2019 r). Od 2021 r. głównym źródłem finansowania Funduszu będą środki budżetu państwa. Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

17 grudnia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rozwoju. Proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony. Chodzi o uproszczenie zbyt rygorystycznych procedur, usunięcie nadmiernych obowiązków po stronie inwestora oraz doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne. Łatwiej będzie można zalegalizować, co najmniej 20-letnie, samowole budowlane. Dzięki temu zostaną one włączone do systemu kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zaproponowano, aby projekt budowlany składał się z:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu),

 • projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe),

 • projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna).

Osoby budujące będą składać mniej dokumentów. Dotyczyć to będzie etapu składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Po zmianach, do wniosku trzeba będzie dołączać tylko część obecnego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany w nowej formule, bez projektu technicznego). Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu budowlanego dołączanego do wniosku – z 4 do 3. Wprowadzono 5-letni termin na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory, nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek powstał i był użytkowany. Biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie – będą zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia. Na dynamicznie rozwijającym się rynku różnego rodzaju automatów nie jest potrzebna decyzja o pozwoleniu na budowę i dziennik budowy dla każdego takiego automatu. Przewidziano kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, m.in. dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych (o powierzchni nie większej niż 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych na gruntach rolnych).·Wzmocniono bezpieczeństwo pożarowe w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, np. przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room – konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej. Zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji. Będą np. sprzyjać przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wprowadzono także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci. Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

17 grudnia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rozwoju. Usprawniona zostanie realizacja prac geodezyjnych i kartograficznych, dzięki czemu proces inwestycyjno-budowlany zostanie znacząco przyspieszony. Przewidziano aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku). Rozwiązanie to usprawni proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Zmniejszono zakres informacji w ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie z niej informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych. Rozwiązanie to optymalizuje prowadzenie poszczególnych baz danych i jednoznacznie wskazuje podmioty odpowiedzialne za aktualność i rzetelność zasobów. Uszczegółowiono zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz doprecyzowano relacje prawne między wykonawcami tych prac a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej. Udostępnianie zbiorów danych będzie nieodpłatne. Dotyczyć to będzie m.in. ortofotomapy (specjalnie przetworzone zdjęcia lotnicze lub satelitarne), państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a także wybranych danych dotyczących działek ewidencyjnych oraz budynków wg Klasyfikacji Środków Trwałych. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw polityce otwierania danych publicznych określonej w „Programie otwierania danych publicznych” z 2016 r. Wprowadzono zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Wprowadzono obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wymaganie to będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących. W ten sposób zostanie wykonany pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych. Przyjęte rozwiązania przyczynią się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów opisujących zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów.

3 grudnia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedłożony przez Ministra Zdrowia.

Projekt przewiduje, że to Główny Inspektor Sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (za zgodą wojewody). Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał/odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody). Wojewodom podlegać będą państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni. Taka struktura oznacza wzmocnienie wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie.

3 grudnia 2019 r. – na posiedzeniu Rady ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Nowe przepisy umożliwią zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie przez marszałków województw dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych. Dotychczasowy termin na przekazywanie dopłat obowiązuje do końca 2019 r. Do końca 2020 r. przedłużone zostaną także zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych realizowanych przez przewoźników komercyjnych (obecny termin upływa w 2019 r.). Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

10 grudnia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Podstawowym celem wprowadzanych zmian jest stworzenie skutecznego systemu zarządzania rozwojem kraju przez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Zmiany prawa odnoszące się do zarządzania rozwojem kraju będą wprowadzane w dwóch etapach.

Etap I:

 • Na poziomie krajowym podstawowym dokumentem strategicznym dotyczącym rozwoju kraju będzie średniookresowa strategia rozwoju kraju (łącząca aspekty społeczne, gospodarcze i przestrzenne). Oznacza to odejście od długookresowej strategii rozwoju kraju oraz koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
 • Na poziomie regionalnym istotną zmianą będzie włączenie do strategii rozwoju województwa aspektów przestrzennych, i tym samym nadanie jej wiodącej roli w planowaniu działań rozwojowych w województwie (w zakresie społecznym, gospodarczym i przestrzennym).
 • Konsekwencją tego będzie rezygnacja w przyszłości z obowiązku przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw (zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w osobnej ustawie i planuje się, że wejdą w życie po 2025 r.).
 • Na poziomie lokalnym wprowadzona będzie strategia rozwoju gminy oraz strategia rozwoju ponadlokalnego – jako dokumenty nieobowiązkowe (dokumenty te połączą ze sobą sferę społeczno-gospodarczą i przestrzenną).
 • Dokumenty strategiczne oraz realizujące je instrumenty sektorowe zostaną ukierunkowane na obszary wymagające wsparcia – obszary strategicznej interwencji.
 • Przewidziane jest też nowe podejście do uzgadniania działań rozwojowych z samorządami – kontrakt programowy, kontrakt sektorowy i porozumienie terytorialne.
 • Kontrakty będą mogły być zawierane między stroną rządową a samorządami. Porozumienie terytorialne ma służyć przede wszystkim uzgadnianiu działań istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnych (gminy, kilku gmin lub powiatu).
 • Zmiany zaproponowane na tym etapie umożliwią też przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027, tj. Umowy Partnerstwa i programów ją realizujących.

Etap II:

 • Na tym etapie ma być przygotowana nowa ustawa, w której kompleksowo zostaną uregulowane kwestie dotyczące polityki rozwoju i zaproponowane dalsze rozwiązania porządkujące planowanie, koordynację i realizację działań rozwojowych.
 • Nowa ustawa wprowadzi zmiany związane z dokumentami planistycznymi na poziomie województwa (tj. uchylenie przepisów dotyczących przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw) oraz zmiany wynikające z reformy planowania przestrzennego na poziomie lokalnym.
 • Nowa ustawa  uporządkuje też kwestie związane z dokumentami przygotowywanymi na potrzeby kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej.

 

Nowe rozwiązania zasadniczo mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

26 listopada 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, przedłożony przez ministra funduszy i polityki regionalnej.

Zmiany dotyczą Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) – środki z OFE będą mogły trafić do IKE lub ZUS. Opcją domyślną dla członków OFE będą Indywidualne Konta Emerytalne – w tym przypadku od środków zgromadzonych w OFE pobrana zostanie 15 proc. opłata przekształceniowa. Środki zgromadzone na IKE będą w całości prywatne i dziedziczone. Będzie je można wypłacić jednorazowo lub w ratach, bez podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego, zgodnie z pierwotnymi celami reformy z 1999 r. Opłata jest „elementem sprawiedliwości”, bo emerytury wypłacane przez ZUS są opodatkowane, a pieniądze wypłacane z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego – nie. Bez opłaty przekształceniowej środki z IKE byłyby uprzywilejowane. Alternatywą dla opcji z IKE będzie przekazanie środków do ZUS, wtedy nie zostanie od nich pobrana opłata przekształceniowa, ale pieniądze nie będą dziedziczone. Członek OFE będzie mógł złożyć deklarację o przeniesieniu środków do ZUS. Niezłożenie deklaracji oznacza wybór opcji domyślnej z IKE. Oszczędności w Otwartych Funduszach Emerytalnych ma ok. 15,8 mln Polaków, którzy odłożyli na nich ok. 162 mld zł.

26 listopada 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przedłożony przez ministra finansów. Podatek od sprzedaży detalicznej (tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych) zostanie zawieszony do 1 lipca 2020 r. Podatek dla branży handlowej wprowadzono w 2016 r. – nie był on jednak pobierany w związku z nakazem wydanym przez Komisję Europejską. W maju 2019 r. Sąd Unii Europejskiej (SUE) przyznał Polsce rację i orzekł, że podatek od sprzedaży detalicznej nie stanowi pomocy państwa. Sąd stwierdził nieważność decyzji KE i obciążył ją kosztami poniesionymi przez nasz kraj w związku z postępowaniem. Wyrok SUE jest jednak nieprawomocny. KE odwołała się od niego do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Biorąc pod uwagę toczące się postępowanie w TSUE, konieczne jest zawieszenie podatku do 1 lipca 2020 r. Podatek od sprzedaży detalicznej będą płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł. Sprzedaż przez Internet nie będzie opodatkowana. Przewidziano dwie stawki podatku:

 • 0,8 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie,

 • 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie.

Podatek nie obejmie takich towarów jak: refundowane leki, energia elektryczna, ciepło systemowe, gaz ziemny, gaz w butlach oraz paliwa stałe (węgiel, koks).

26 listopada 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, z którego finansowany jest zakup książek, zmieniono tak, aby można było nim objąć wszystkie typy szkół (powstałe po reformie edukacji), które kształcą dzieci i młodzież. Po zmianach wsparcie finansowe na zakup książek będzie mogło być udzielone organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły takie jak: szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, branżowe szkoły I stopnia, czteroletnie licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, pięcioletnie technika, szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie dziennej i szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne. Szkoły będą mogły składać wnioski o środki z programu na zakup książek do 6 grudnia 2019 r. (do tej pory mogły to robić do 31 października każdego roku).

 

26 listopada 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie, przedłożoną przez ministra zdrowia. Do końca 2023 r. planuje się wyszkolenie co najmniej 32 pilotów. Zakupione zostaną 2 nowe samoloty do transportu sanitarnego. Wymiana floty umożliwi utrzymanie ciągłej, 24-godzinnej, gotowości operacyjnej zespołu transportowego. Nowe samoloty (wraz z nowym sprzętem medycznym) podniosą także bezpieczeństwo i jakość udzielanych świadczeń medycznych.

21 listopada 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przedłożony przez ministra rozwoju.

Przedsiębiorcy będą mogli płacić obniżone i liczone proporcjonalnie od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne (obejmują one obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). Rozwiązanie te obejmie mikrofirmy, dla których sztywna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne to zbyt duże obciążenie. Aby skorzystać z nowego rozwiązania w 2020 r., trzeba będzie wykazać roczny przychód za 2019 r. nie przekraczający 120 tys. zł. Jest to niemal dwukrotne podniesienie progu w stosunku do mijającego roku (z 63 do 120 tys. zł). W tym przypadku składki będą liczone od dochodu i będą niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby prowadzące już działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorcy, którzy mają firmę od wielu lat. Obniżoną składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych (5 lat) prowadzenia działalności. Po tym okresie z ulgi będzie można skorzystać ponownie. Czasowe ograniczenie ulgi jest konieczne, aby płacący niższe składki przedsiębiorcy mogli uzbierać staż wymagany do emerytury. Chodzi o to, aby wziąć pod uwagę nie tylko aktualną sytuację przedsiębiorcy, ale także jego zabezpieczenie w przyszłości. Dlatego też tzw. Mały ZUS plus będzie rozwiązaniem dobrowolnym. Szacowany koszt nowego rozwiązania dla finansów publicznych w pierwszym roku jego obowiązywania to ok. 1,3 mld zł. Tyle pieniędzy zostanie w kieszeniach przedsiębiorców. Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca będą oszczędzać średnio po kilkaset złotych. Przykładowo, przedsiębiorca, którego miesięczny przychód w 2019 r. wynosił średnio 7 tys. zł, a dochód – 3 tys. zł, w  2020 r. zapłaci na ubezpieczenia społeczne ok. 474 zł miesięcznie (zaoszczędzi ok. 518 zł). Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać np. przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Chodzi o to, aby zapobiegać zjawisku „wypychania” pracowników z etatu na samozatrudnienie.

21 listopada 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatury Rzeczypospolitej Polskiej do przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w roku 2022, przedłożoną przez ministra spraw zagranicznych. Przewodnictwo w OBWE jest sprawowane przez rok przez wybrane państwo  uczestniczące, a decyzję w sprawie wyboru podejmują na zasadzie konsensusu wszystkie państwa OBWE. Na realizację działań związanych z przewodnictwem w OBWE zostanie zarezerwowane 80 mln zł w rezerwie celowej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6 listopada 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, przedłożony przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) zostaną przekształcone tak, aby system emerytalny w najbliższych latach oparty był na filarach:

 • Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) – nowe, dobrowolne, prywatne i kapitałowe;

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);

 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK);

 • Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Taki system stworzy podstawy do oszczędzania na późne lata życia (efektem będzie wzrost oszczędności długoterminowych), a także przyczyni się do budowania bezpiecznego oraz stabilnego systemu emerytalnego, a w konsekwencji do wzrostu świadczeń emerytalnych. Biorąc pod uwagę względy demograficzne, przyszła emerytura powinna pochodzić z różnych źródeł. Najważniejsze rozwiązania:

 • Opcją domyślną dla członków OFE będą Indywidualne Konta Emerytalne – w tym przypadku od środków zgromadzonych w OFE zostanie pobrana 15 proc. opłata przekształceniowa. Środki zgromadzone na IKE będą w całości prywatne i dziedziczone. Będzie je można wypłacić jednorazowo lub w ratach, bez podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego, zgodnie z pierwotnymi celami reformy z 1999 r.

 • Alternatywą dla tej opcji będzie przekazanie środków do ZUS, wtedy nie zostanie od nich pobrana opłata przekształceniowa, ale pieniądze nie będą dziedziczone.

 • Opłata jest „elementem sprawiedliwości”, bo emerytury wypłacane przez ZUS są opodatkowane, a pieniądze wypłacane z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego – nie. Bez opłaty przekształceniowej środki z IKE byłyby uprzywilejowane.

 • Członek OFE będzie mógł złożyć deklarację o przeniesieniu środków do ZUS. Niezłożenie deklaracji oznacza wybór opcji domyślnej z IKE.

 • Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) – zarządzające OFE – przekształcą się w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). OFE staną się Specjalistycznymi Funduszami Inwestycyjnymi Otwartymi (SFIO), które będą zarządzane przez TFI. SFIO będą zarządzać przyszłymi IKE.

 • Oszczędności w Otwartych Funduszach Emerytalnych ma ok. 15,8 mln Polaków, którzy odłożyli na nich ok. 162 mld zł.

Przyjęto, że zarządzaniem środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) będzie się zajmowało TFI Polskiego Funduszu Rozwoju SA (obecnie jest to ZUS). Zmiana jest uzasadniona, bo do FRD trafią środki z OFE przeniesione do ZUS. W efekcie zmieni się struktura Funduszu Rezerwy Demograficznej, która umożliwi zarządzanie środkami FRD w celach inwestycyjnych, z korzyścią dla polskiej gospodarki. Głównym celem utworzenia FRD było zwiększenie bezpieczeństwa wypłacalności świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego. FRD pełni rolę funduszu rezerwowego dla funduszu emerytalnego wyodrębnionego w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

6 listopada 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony. Chodzi o uproszczenie zbyt rygorystycznych procedur, usunięcie nadmiernych obowiązków po stronie inwestora oraz doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne. Łatwiej będzie można zalegalizować, co najmniej 20-letnie, samowole budowlane. Dzięki temu zostaną one włączone do systemu kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zaproponowano, aby projekt budowlany składał się z:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu),

 • projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe),

 • projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna).

Osoby budujące będą składać mniej dokumentów. Dotyczyć to będzie etapu składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Po zmianach, do wniosku trzeba będzie dołączać tylko część obecnego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany w nowej formule, bez projektu technicznego). Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu budowlanego dołączanego do wniosku – z 4 do 3.

Projektant będzie sprawdzał czy budynki mieszkalne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej. Rozwiązanie to będzie wspierało program „Czyste Powietrze”. Chodzi o podłączanie nowych inwestycji do sieci ciepłowniczej wszędzie tam, gdzie jest to dziś możliwe.

Wprowadzono 5-letni termin na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory, nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek powstał i był użytkowany.

Biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie – będą zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia. Na dynamicznie rozwijającym się rynku różnego rodzaju automatów nie jest potrzebna decyzja o pozwoleniu na budowę i dziennik budowy dla każdego takiego automatu.

Przewidziano kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, m.in. dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej.

Wzmocniono bezpieczeństwo pożarowe w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, np. przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room – konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

Zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji. Będą np. sprzyjać przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wprowadzono także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

6 listopada 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Zmiana prawa dotyczącego zarządzania rozwojem kraju została podzielona na dwa etapy. Etap I:

 • Na poziomie krajowym następuje odejście od długookresowej strategii rozwoju kraju i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Podstawowym dokumentem strategicznym odnoszącym się do rozwoju kraju będzie średniookresowa strategia rozwoju kraju (łącząca aspekty społeczne, gospodarcze i przestrzenne).

 • Na poziomie regionalnym istotną zmianą będzie stworzenie i nadanie strategii rozwoju województwa wiodącej roli w planowaniu działań rozwojowych w województwie (zarówno w zakresie społecznym, gospodarczym i przestrzennym). Konsekwencją tego będzie w przyszłości rezygnacja z obowiązku przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw (zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w osobnej ustawie i planuje się, że wejdą w życie po 2025 r.).

 • Na poziomie lokalnym wprowadzono strategię rozwoju gminy oraz strategię rozwoju ponadlokalnego, jako dokumenty nieobowiązkowe. W obu przypadkach dokumenty te łączą ze sobą sferę społeczno-gospodarczą i przestrzenną.

 • Ważnym rozwiązaniem jest też ukierunkowanie dokumentów strategicznych oraz realizujących je instrumentów sektorowych na obszary wymagające wsparcia – obszary strategicznej interwencji.

 • Przewidziano nowe podejście do uzgadniania działań rozwojowych z samorządami – kontrakt programowy, kontrakt sektorowy i porozumienie terytorialne. Kontrakty będą mogły być zawierane między stroną rządową a samorządami. Porozumienie terytorialne ma służyć przede wszystkim uzgadnianiu działań istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnych (gminy, kilku gmin lub powiatu).

 • Zaproponowane zmiany umożliwią również przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027, tj. Umowy Partnerstwa i programów ją realizujących.

Etap II: Chodzi o przygotowanie nowej ustawy, w której kompleksowo zostaną zawarte kwestie dotyczące polityki rozwoju i przedstawione dalsze rozwiązania porządkujące planowanie, koordynację i realizację działań rozwojowych. Na tym etapie będzie również możliwe wprowadzenie zmian związanych z dokumentami planistycznymi – uchylenie planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz wprowadzenie rozwiązań wynikających z reformy planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. Ustawa uporządkuje również kwestie związane z dokumentami przygotowywanymi na potrzeby każdej z kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej.

 

Nowe rozwiązania zasadniczo mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

22 października 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Najważniejsze rozwiązania:

 • Zwiększono rolę koordynacyjno-nadzorczą Głównego Inspektora Sanitarnego  w celu zapewnienia mu możliwości sprawowania skutecznego nadzoru dotyczącego zdrowia publicznego oraz podejmowania decyzji umożliwiających bezzwłoczne i adekwatne do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju.
 • Główny Inspektor Sanitarny – kierując Państwową Inspekcją Sanitarną – zyska wobec niej nowe kompetencje i będzie decydował o kierunkach jej działania.
 • W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, w szczególności zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia jakości zdrowotnej żywności – Główny Inspektor Sanitarny będzie koordynował działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (GIS będzie mógł wydawać PIS polecenia realizowania zadań w celu przeciwdziałania zagrożeniu i polecić jego monitorowanie).
 • Główny Inspektor Sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (za zgodą wojewody). Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał/odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).
 • Wojewodom podlegać będą państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni. Taka struktura oznacza wzmocnienie wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie  oraz poprawę ochrony praw przedsiębiorców.
 • Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą musieli składać oświadczenia, że nie współpracowali z organami bezpieczeństwa PRL (od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.).
 • Doprecyzowano kwestię wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców.
 • Wprowadzono zmiany dotyczące funkcjonowania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej (odnoszące się do kompetencji jej organów wobec jednostek organizacyjnych  podległych ministrowi obrony narodowej i przez niego nadzorowanych) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (chodzi o wymagania kwalifikacyjne wobec państwowych inspektorów sanitarnych MSWiA i pracowników wykonujących czynności kontrolne).

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

22 października 2020 r. – na posiedzeniu Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie programu „GovTech Polska”, przedłożoną przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem programu jest zwiększenie efektywności wdrażania innowacji przez sektor publiczny. Ma się to odbywać w dialogu ze społeczeństwem, sektorem prywatnym oraz zagranicą. Określono trzy najważniejsze obszary działań:

 • Opracowywanie innowacyjnych modeli pozyskiwania od obywateli oraz w ramach instytucji publicznych, informacji o potrzebach oraz sugestiach ich zaspokojenia. Realizowane w ramach programu projekty mają wytworzyć mechanizmy dialogu ze społeczeństwem pozwalające na zdobycie wiarygodnych informacji o jego potrzebach oraz wykorzystać wiedzę o funkcjonowaniu sektora publicznego do ułatwienia wdrażania pomysłów obywateli.
 • Dofinansowywanie lub finansowanie innowacyjnych projektów usprawniających działanie sektora publicznego ze szczególnym naciskiem na rozwiązania usprawniające interakcje obywateli oraz przedsiębiorców z instytucjami publicznymi.
 • Podnoszenie kompetencji sektora publicznego dotyczących innowacyjności oraz popularyzacji obecnie istniejących, w poszczególnych instytucjach, dobrych praktyk. Chodzi także o wspieranie obecnie istniejących programów innych instytucji dotyczących innowacyjności poprzez dodatkowe finansowanie, lub wsparcie merytoryczne.

W ramach programu możliwe jest dofinansowywanie działań podejmowanych przez centralne oraz lokalne instytucje publiczne, a także udzielanie grantów w ramach wcześniej sformułowanych zasad. Program umożliwi także zawieranie porozumień międzynarodowych oraz finansowanie międzynarodowych przedsięwzięć służących realizacji celów programu.

22 października 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła do wiadomości informację na temat podejmowanych i planowanych działań w związku z wyborem Katowic jako miasta – gospodarza Światowego Forum Miejskiego w 2022 r., przedłożoną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W listopadzie 2018 r. Rada Ministrów zadecydowała, że miastem, którego kandydatura zostanie zgłoszona na gospodarza Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. będą Katowice. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Urzędem Miasta Katowice oraz we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów rozpoczęło pracę nad wnioskiem aplikacyjnym, który został przekazany 14 stycznia br. do Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN Habitat). W okresie styczeń – kwiecień br. MIiR we współpracy z Urzędem Miasta Katowice prowadziło w kraju i za granicą działania promocyjne na rzecz kandydatury Katowic. 20 maja br. Dyrektor Wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich poinformowała o wyborze Katowic, jako gospodarza Forum. 4 czerwca br. Rada Ministrów ustanowiła Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r., którego funkcję – od 23 lipca br. – pełni sekretarz stanu w MIiR. 13 września br. powołano w MIiR Zespół Koordynacyjny do spraw przygotowań XI edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r. Obecnie strona polska oczekuje na formalne przekazanie projektu porozumienia przez UN Habitat, aby móc rozpocząć jego procedowanie, zgodnie z przepisami ustawy o umowach międzynarodowych.

29 października 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęta została informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w 2017 r. i 2018 r. w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, przedłożoną przez Ministra Zdrowia. Najważniejsze działania realizowane w latach 2017-2018:

 • Uruchomienie pilotażu, którego celem jest przetestowanie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, opartego na centrach zdrowia psychicznego (pod kątem organizacyjnym, finansowym, jakościowym oraz równości i dostępności do świadczeń zdrowotnych).
 • Zainicjowanie – we współpracy z towarzystwami naukowymi zajmującymi się  sprawami zdrowia psychicznego oraz podmiotami uczestniczącymi w ochronie zdrowia psychicznego – standardów lub rekomendacji postępowania medycznego w ramach centrum zdrowia psychicznego.
 • Powołanie zespołu roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego.
 • Realizacja działań związanych z organizacją i emisją w mediach kampanii edukacyjno-informacyjnej: „Depresja. Rozumiesz-Pomagasz”, mającej na celu przekazanie rzetelnej wiedzy na temat depresji i profilaktyki zachorowania na depresję.
 • Powołanie Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w skład którego weszli najlepsi eksperci i praktycy zajmujący się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży.
 • Zwiększenie nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. W latach 2015-2018 wzrost ten wyniósł ponad 18 proc.
 • Rozwinięcie sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Najważniejsze wnioski:

 • Konieczna jest kontynuacja wdrażania środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej opartego na centrach zdrowia psychicznego. Dlatego minister zdrowia podjął decyzję o rozszerzeniu tego programu.
 • Niezbędna jest kontynuacja działań przyczyniających się do reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

29 października 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”, przedłożoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem nowelizacji uchwały jest dostosowanie zakresu merytorycznego zadań programu do nowego poziomu wydatków budżetowych na 2019 r. (chodzi o program realizowany w latach 2015-2019 przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy). Zmieniona uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15 października 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Najważniejsze, przewidziane w projekcie nowelizacji zmiany dotyczą:

 • uszczegółowienia zasad wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz doprecyzowanie relacji prawnych między wykonawcami tych prac a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej.

 • aktualizowania informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku). Regulacja ta usprawni proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

 • zmniejszenia zakresu informacyjnego w ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie z niej informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych. Rozwiązanie to optymalizuje prowadzenie poszczególnych baz danych i jednoznacznie wskazuje podmioty odpowiedzialne za aktualność i rzetelność zasobów.

 • nieodpłatnego udostępnianie zbiorów danych, m.in. ortofotomapy (specjalnie przetworzone zdjęcia lotnicze lub satelitarne), państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a także wybranych danych dotyczących działek ewidencyjnych oraz budynków wg Klasyfikacji Środków Trwałych. Wychodzi to naprzeciw polityce otwierania danych publicznych określonej w „Programie otwierania danych publicznych” z 2016 r. Program ten wspomaga realizację „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” w zakresie filaru: Rozwój innowacyjnych firm (wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnych firm, sprawniejsza administracja).

 • zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Ponadto, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego zaproponowano zmiany w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przewidziano wprowadzenie obowiązku tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wprowadzony wymóg będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących. W ten sposób zostanie wykonany pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych.

Przyjęte rozwiązania przyczynią się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów opisujących zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów. Znowelizowane regulacje ustawowe mają wejść w życie po 3 miesiącach od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

15 października 2019 r. – Rada Ministrów na posiedzeniu zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” wraz ze „Wspólną deklaracją na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa” – dokumenty przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” przedstawiono pogłębioną analizę możliwości rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w wymiarze regionalnym, co umożliwiło określenie kluczowych kierunków ich rozwoju do 2030 r. Celem głównym strategii jest rozwój gospodarczy wsi umożliwiający trwały wzrost dochodów jej mieszkańców, przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego. Działania związane z realizacją Strategii finansowane będą ze środków krajowych (budżetowych i samorządowych), prywatnych oraz europejskich (głównie ze Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej i polityki spójności).

15 października 2019 r. – Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez Ministra Zdrowia. Cele „Polityki Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” to:

 • zwiększenie liczby studentów oraz poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;

 • zmiany w systemie kształcenia podyplomowego;

 • poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych;

 • wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej zawodu wspomagającego pracę pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem.

 • określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia;

 • określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców;

 • wypracowanie przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek

 • i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń;

 • wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, do określenia minimalnych norm zatrudniania;

 • rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie.

Środki finansowe przewidziane na realizację planowanych działań będą pochodzić z:

 

 • budżetu państwa;

 • Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w 2019 r.);

 • Funduszu Pracy (w 2020 r.);

 • środków innych jednostek sektora finansów publicznych;

 • środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

24 września 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy budżetowej na rok 2020, przedłożony przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano:

 • dochody – 429,5 mld zł,
 • wydatki – 429,5 mld zł,
 • brak deficytu budżetu państwa – będzie to budżet zrównoważony,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 0,3 proc. PKB.

24 września 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęta została strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023, przedłożona przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Strategia przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 44,9 proc. na koniec 2019 r., 43,5 proc. na koniec 2020 r. i 38,2 proc. na koniec 2023 r. Z kolei relacja długu instytucji rządowych i samorządowych (długu publicznego wg definicji Unii Europejskiej) do PKB obniży się do 47,7 proc. na koniec 2019 r., 46,3 proc. na koniec 2020 r. i 41,3 proc. na koniec 2023 r.

24 września 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przedłożony przez Ministra Sportu i Turystyki. Zgodnie z projektem opłatę za reklamowanie napojów alkoholowych trzeba będzie wnosić bezpośrednio na wyodrębniony rachunek właściwego urzędu skarbowego w ślad za przekazywaną deklaracją z nią związaną. Wpływy z tej opłaty będą przekazywane przez naczelników urzędów skarbowych na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

24 września 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, przedłożony przez Ministra Cyfryzacji. Projekt ustawy wprowadza doręczenie elektroniczne, początkowo jako domyślny, ale docelowo – jako podstawowy kanał wymiany korespondencji wymagającej potwierdzenia jej nadania lub odbioru. E-doręczenie będzie prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym. Będzie to szybki i wygodny sposób komunikowania się obywateli z urzędami.

24 września 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęta została uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, przedłożona przez Ministra Cyfryzacji. Nowelizacja przewiduje trzy kierunki działań służące realizacji programu:

 • nakierowanie administracji publicznej na usługi odpowiadające potrzebom obywatela;  
 • wspieranie działań administracji publicznej (m.in. chodzi o wdrożenie narzędzi sprzyjających wykorzystaniu cyfrowych usług publicznych, np. w obszarze  jednolitego systemu identyfikacji elektronicznej czy doręczeń elektronicznych);
 • rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne), jako konieczny element na rzecz cyfryzacji kraju.

 

24 września 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Głównym celem krajowej polityki transportowej przedstawionej w strategii jest zwiększenie dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego. Będzie to możliwe przez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.

17 września 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą: „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku”, przedłożoną przez Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Program zapewni sprawne funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich oraz przyczyni się do lepszego wykorzystania ich potencjału i wzmocnienia pozycji wśród portów europejskich. Program obejmuje trzy województwa: pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Uwzględniono w nim:

 • 4 porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – Gdańsk, Gdynię, Szczecin oraz Świnoujście;

 • 28 portów nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej, w tym 9 portów regionalnych i 19 portów lokalnych;

 • 50 przystani.

Najważniejsze przedsięwzięcia to:

 • budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską;

 • modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m;

 • budowa: Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni oraz Terminala Kontenerowego w Świnoujściu.

Inwestycje finansowane będą m.in. z budżetu państwa, przy wsparciu środków unijnych oraz w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

17 września 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Rząd zdecydował o przeznaczeniu 5,7 mld zł dodatkowych środków na Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku. Środki zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie spółki PKP PLK SA, co pozwoli na zapewnienie finansowania m.in. następujących projektów:

 • prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia;

 • prace na ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C Most Wisła – Czechowice Dziedzice – Zabrzeg;

 • prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok;

 • prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki – Słonice;

 • prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane;

 • poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – etap III; budowa mostu kolejowego na Odrze w Szczecinie – Podjuchach wraz z robotami towarzyszącymi.

Pieniądze pochodzić będą w większości ze środków własnych spółki PKP PLK SA przekazanych w ramach emisji skarbowych papierów wartościowych. Zwiększenie środków na realizację Krajowego Programu Kolejowego związane jest m.in. ze wzrostem wartości projektów spowodowanych rozstrzygnięciami przetargowymi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

17 września 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęta została uchwała w sprawie przyjęcia „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030”, przedłożona przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. W przyjętej przez rząd „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” wskazano nowy model rozwoju regionalnego Polski. Przewidziano w nim rozwój naszego kraju jako społecznie i terytorialnie zrównoważony, dzięki któremu efektywnie będą rozwijane oraz wykorzystywane miejscowe zasoby i potencjały wszystkich regionów. Celem takiego modelu jest wspomaganie w szczególności obszarów, które nie mogą w pełni rozwinąć swojego potencjału rozwojowego, bo utraciły swoje funkcje społeczno-gospodarcze przez co stały się mniej odporne na różne zjawiska kryzysowe (np. negatywne skutki procesów demograficznych). W strategii przedstawiono cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie do ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy: wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty uczestniczące w realizacji tej polityki w perspektywie roku 2030. W dokumencie przewidziano zwiększenie roli i odpowiedzialności samorządów lokalnych, jako podmiotów decydujących o polityce rozwoju w skali lokalnej. Strategia tworzy warunki do większego angażowania się samorządów gminnych i powiatowych w realizację wspólnych projektów i we współpracę ponad granicami administracyjnymi.

17 września 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chodzi o ujednolicenie, usprawnienie i zwiększenie efektywności kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony interesów konsumentów finalnych – przez powierzenie wszystkich kompetencji w tym obszarze Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 

10 września 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęte zostało rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rozporządzenie zakłada, że w 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2600 zł (wzrost o 350 zł w stosunku do 2019 r.). Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 49,7 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2020 r. Minimalna stawka godzinowa w 2020 r. będzie wynosiła 17 zł (więcej o 1 zł niż wcześniej planowano). W 2019 r. jest to 14,70 zł.

10 września 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra inwestycji i rozwoju. Przewidziano pomoc samorządom gminnym w działaniach służących poprawie stanu technicznego budynków wielorodzinnych, w których znajdują się lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy:

 • wsparcie w formie premii będzie udzielane na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją,

 • wsparcie wyniesie 50 proc. kosztów przedsięwzięcia (będzie mogło być jednak podwyższone o 10 punktów proc. w przypadku budynków komunalnych objętych ochroną konserwatorską).

Więcej podmiotów będzie mogło ubiegać się o premie remontowe. Będą to np. wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy. Szacuje się, że koszty proponowanych rozwiązań w latach 2020-2029 wyniosą ok. 2,2 mld zł, z czego ok. 70 proc. trafi do samorządów gminnych. W 2020 r. program będzie finansowany z wolnych środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Po 2021 r. głównym źródłem finansowania będą środki budżetu państwa.

10 września 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt zakłada m.in. przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Ponadto samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa – przyczyni się to do uniknięcia wykluczenia komunikacyjnego terenów pozbawionych obecnie dogodnych połączeń kolejowych.

10 września 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedłożone przez ministra środowiska. Rozporządzenie zawiera katalog przedsięwzięć, których realizacja wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Katalog ten jest podzielony na przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (dla nich przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe) i przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (o potrzebie przeprowadzenia oceny decyduje organ właściwy do wydania decyzji wraz z organami współdziałającymi). M.in. zakłada rozszerzenie obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji związanych z gospodarką odpadami. Zmiana ta umożliwi przeprowadzenie analizy – pod kątem wpływu na środowisko – już na etapie planowania obiektów. Rozwiązanie to w przyszłości ma ograniczyć sytuacje, w których dochodzi do pożarów w miejscach magazynowania lub składowania odpadów, stanowiących znaczne zagrożenie dla środowiska, w tym życia i zdrowia ludzi.

10 września 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”, przedłożoną przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej. Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oznacza odejście od dotychczasowego podejścia opierającego się na zasadzie „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”, w którym odpady traktowane są jako ostatni etap życia produktu. W gospodarce o obiegu zamkniętym istotne jest, aby odpady, jeżeli już powstaną, były traktowane jak surowce wtórne i wykorzystane do ponownej produkcji.

 

10 września 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”, przedłożoną przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Obecnie Polska magazynuje wodę w zbiornikach retencyjnych na poziomie ok. 4 mld m3, co stanowi tylko ok. 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Tymczasem warunki fizyczne i geograficzne Polski stwarzają możliwości retencjonowania na poziomie ok. 15 proc. Aby ograniczyć ryzyko powodziowe oraz złagodzić skutki suszy opracowany zostanie „Program przeciwdziałania niedoborowi wody” (nazywany Programem rozwoju retencji). Jego przyjęcie planowane jest na IV kwartał 2020 r. – I kwartał 2021 r. Program będzie zakładał połączenie wszelkich dostępnych metod retencjonowania wody: retencję dużą, małą, sztuczną, naturalną oraz meliorację.

20 sierpnia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych, przedłożony przez Ministra Finansów.

Wprowadzono nową procedurę rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników w Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą europejską w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (DRM). Do przedkładanej ustawy przeniesiono przepisy dotyczące tzw. uprzednich porozumień cenowych (APA), obecnie znajdujące się ustawie Ordynacja podatkowa. APA może służyć m.in. jako narzędzie do eliminacji ryzyka podwójnego opodatkowania. Zawarcie APA jest korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ organy podatkowe nie będą mogły zakwestionować cen stosowanych w transakcjach objętych APA. Stworzono podstawy prawne do realizacji przez Krajową Administrację Skarbową – Programu Współdziałania, tj. nowej formy dobrowolnej współpracy KAS z podatnikami, opartej na wzajemnym zaufaniu i przejrzystości postępowania.

27 sierpnia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy budżetowej na 2020 r. Projekt budżetu na 2020 r. opracowano z uwzględnieniem spełnienia limitu wyznaczanego przez stabilizującą regułę wydatkową oraz kryteriów dotyczących wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego (3 proc. PKB) sektora instytucji rządowych i samorządowych. W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano:

 • dochody – 429,5 mld zł,

 • wydatki – 429,5 mld zł,

 • brak deficytu budżetu państwa,

 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 0,3 proc. PKB.

Po stronie wydatków rząd zaplanował m.in. wykonanie zadań dotyczących transportu: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym przez Fundusz Dróg Samorządowych, a także realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości przez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

27 sierpnia 2019 r. – Rada Ministrów podjęła decyzję o w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych, spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Dotacje dla rolników będą przysługiwały do powierzchni upraw, na których szkody objęły co najmniej 30 proc. uprawy. Rolnicy, którzy ponieśli największe straty (ponad 70 proc.) otrzymają 1000 zł na hektar. Wypłata pierwszych środków rozpocznie się we wrześniu br. Wsparcie będzie iloczynem powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy. Wysokość stawki określi minister rolnictwa w obwieszczeniu.

27 sierpnia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przedłożony przez ministra finansów. Od 1 stycznia 2019 r. podstawą naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. w wysokości 3.278,14 zł. Podstawa w tej wysokości będzie obowiązywała do 31 lipca 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 r., podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 zł. Oznacza to wzrost o 3,4 proc. W 2019 r. odpis podstawowy na fundusz na jednego pracownika będzie wynosił:

 

 • 1229,3 zł – od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.,

 • 1271,2 zł – od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.

13 sierpnia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Powstanie Rejestr Danych Kontaktowych, który zapewni bezpośredni kontakt administracji z obywatelem. W Rejestrze – na zasadzie dobrowolności – gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, a w przyszłości elektroniczny adres do doręczeń). Dane będzie można wprowadzać oraz aktualizować przez e-usługę lub podczas wizyty w urzędzie. Dzięki nowemu rozwiązaniu, obywatel będzie mógł zostać powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie prowadzonej sprawy, upływie ważności dokumentów (np. zbliżającym się terminie końca ważności dokumentu tożsamości) lub niedotrzymaniu terminów załatwienia sprawy. Rejestr będzie wykorzystywany do spraw, które nie wymagają wezwania do urzędu (w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego). W niektórych przypadkach – dla obywatela i urzędu – wyeliminowane zostaną koszty związane z prowadzeniem tradycyjnej korespondencji. Dostęp do danych zgromadzonych w Rejestrze będą miały tylko wskazane w ustawie instytucje, które o niego wystąpią. Mogą to być np. organy gmin, Narodowy Fundusz Zdrowia lub urzędy skarbowe, a także organy wyborcze czy Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących). Założono, że do końca marca 2021 r. w Rejestrze Danych Kontaktowych znajdą się dane ok. 2 milionów osób.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przedłożony przez ministra finansów. Założono prawidłowe dostosowanie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Chodzi o doprecyzowanie przepisów dotyczących wykonywania przez odpowiednie instytucje swoich obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Te instytucje to m.in. banki krajowe, w tym spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK, spółki prowadzące rynek regulowany, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet), przedsiębiorcy w obrocie nieruchomościami, operatorzy pocztowi. Przyjęte przepisy ułatwią m.in. wymianę informacji między powiązanymi ze sobą instytucjami obowiązanymi (np. tymi wskazanymi powyżej). Wymiana wiedzy i doświadczenia powinna ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych przedsiębiorców w procederze prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

13 sierpnia 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt wprowadza rozwiązania, które dostosowują polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, m.in. dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Dzięki nowym regulacjom polskie prawo zostanie dostosowane do unijnego systemu zapobiegającemu wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji.

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Od 1 września 2019 r. zostaną zwiększone wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki. Obowiązkowa podwyżka będzie wynosić 1 punkt procentowy, a wynagrodzenie młodocianego ma być obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tak aby wynosiło ono:

 • w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5 proc., tj. 247,55 zł (obecnie to 4 proc., czyli 198,04 zł), czyli wzrost o 25 proc.;

 • w drugim roku nauki nie mniej niż 6 proc., tj. 297,06 zł (obecnie to 5 proc., czyli 247,55 zł), czyli wzrost o 20 proc.;

 • w trzecim roku nauki nie mniej niż 7 proc., tj. 346,56 zł (obecnie to 6 proc., czyli 297,06 zł), czyli wzrost o ponad 16 proc.

13 sierpnia 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – V etap, okres realizacji: lata 2020- 2022, przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Stanowi on kontynuację poprzednich programów wyznaczonych do realizacji na lata 2008-2019 (etapy I-IV). Program zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Powinno to przyczynić się do znaczącego ograniczenia liczby osób narażonych na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, a w konsekwencji ograniczyć liczbę wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W rezultacie ma być mniej strat ekonomicznych (np. wypłat rent z tytułu niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, odszkodowań) i społecznych (wykluczenie z rynku pracy powoduje utratę kompetencji zawodowych).

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów zapoznała się z informacją o stratach w rolnictwie spowodowanych wystąpieniem suszy w 2019 roku, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Według stanu na 31 lipca 2019 r. susza rolnicza w Polsce występuje we wszystkich monitorowanych uprawach. Dotyczy upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, warzyw gruntowych, tytoniu, buraka cukrowego, ziemniaka i chmielu. Straty w uprawach rolnych szacowane są przez 1298 komisji powołanych przez wojewodów, które działają w 1250 gminach. Według danych z początku sierpnia br. w 134 289 gospodarstwach rolnych – na powierzchni 1 805,5 tys. ha upraw straty spowodowane przez suszę oszacowano na 1 mld 87 mln 955 tys. zł. Komisje nadal pracują. Aktualnie producenci rolni, po oszacowaniu strat spowodowanych przez suszę, poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń – mogą ubiegać się m.in. o:

 

 • kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji rolnej;

 • poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą;

 • udzielenie przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz pomocy w regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenia w całości lub w części bieżących składek;

 • zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz przyznanie ulg w opłatach czynszu, a także umorzenie raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego;

 • udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

30 lipca 2019 r. – Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem p.t. „System EU ETS po 2020 r. – rekomendacje”, przedłożonym przez Ministra Środowiska.

W dokumencie zaproponowano następujące rekomendacje dotyczące funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), od 2021 r.:

 • Jeśli chodzi podział puli aukcyjnej przypadającej Polsce w kolejnym okresie rozliczeniowym i możliwość skorzystania z przewidzianych w unijnej dyrektywie mechanizmów: zrezygnowanie z derogacji dla energetyki, sprzedaż całej puli aukcyjnej dostępnej dla Polski na aukcjach i przeznaczenie dochodów ze sprzedaży 275 mln uprawnień do emisji na zasilenie krajowego funduszu celowego na modernizację sektora energetycznego, za który odpowiedzialny jest minister energii.

 • W latach 2020-2021 sprzedaż na aukcjach uprawnień do emisji niewykorzystanych (w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS) w obecnym okresie rozliczeniowym. Szacunkowo jest to 60-70 mln uprawnień do emisji. Uzyskane w ten sposób pieniądze będą dochodami budżetu państwa, w tym środki ze sprzedaży 30 mln uprawnień zostaną przeznaczone na inwestycje w sektorze energetycznym.

 • Część puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego – w wysokości 57,5 mln uprawnień – powinna być przeznaczona dla podmiotów z sektora energetycznego.

 • Pozostała część puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego powinna być przeznaczona na realizację programów przeznaczonych szerszemu gronu odbiorców, nie tylko z sektora energetycznego.

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najważniejsze rozwiązania to:

 • Uproszczenie i ujednolicenie zasad stosowania zaliczek dla płatności bezpośrednich i działań obszarowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Zmiany zwiększą stabilność prowadzenia działalności rolniczej i będą korzystne dla rolników, także tych prowadzących działalność ekologiczną.

 • Rozszerzenie na wszystkie grunty państwowe wymagania posiadania tytułu prawnego do działek rolnych zgłaszanych do płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW 2014-2020. Zmiana ta ma przeciwdziałać zjawisku ubiegania się o płatności do gruntów użytkowanych nielegalnie.

 • Rozszerzenie katalogu przypadków umożliwiających małżonkom i współposiadaczom gospodarstw rolnych, nadawanie odrębnych numerów identyfikacyjnych. Rozwiązanie to umożliwi uzyskanie wpisu do ewidencji producentów (prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) oraz nadanie numeru identyfikacyjnego osobom pozostającym w związku małżeńskim oraz współposiadaczom gospodarstw rolnych, którzy zamierzają skorzystać z mechanizmów administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub są posiadaczami zwierząt.

 • Uproszczenie zasad funkcjonowania dotyczących uczestników funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Dzięki temu nie trzeba będzie posiadać numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w ustawie o krajowym systemie ewidencji, i podawać go w składanych deklaracjach.

 • Dostosowanie przepisów do wymagań dotyczących studiów podyplomowych, (określonych w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz skrócenie okresu doświadczenia w pracy doradczej, niezbędnego do uzyskania wpisu na listy doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych – z 1 roku do 6 miesięcy. Oznacza to ułatwienie dostępu do wpisu na listę doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych, czyli zwiększenie osób świadczących tego typu usługi.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 października 2019 r.

23 lipca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów. Ustawa z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym zostanie uchylona, ponieważ:

 • Niespełnione zostały bowiem założenia, że specjalny podatek węglowodorowy będzie zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z wydobycia gazu łupkowego.

 • Wbrew prognozom, nie nastąpił w Polsce rozwój wydobycia gazu łupkowego, a podstawowym źródłem tego surowca pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego.

 • W kolejnych latach, po przyjęciu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, nastąpiła weryfikacja przyjętych przy jej uchwalaniu założeń.

 • Obecnie złoża łupkowe, jakie znajdują się w Polsce, nie dają wystarczających możliwości ich gospodarczej eksploatacji.

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów. Projekt przewiduje uproszczenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, takich jak nieopłacone podatki, cła czy składki na ubezpieczenia społeczne. Najważniejsze rozwiązania będą dotyczyć:

 • procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej, w tym trybu rozpatrywania zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej i wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego;

 • wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego;

 • procedury dochodzenia z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka oraz tzw. dłużnika rzeczowego przy zapewnieniu środków ochrony prawnej tych osób;

 • uproszczenia procedury przekazywania dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi;

 • egzekucji z ruchomości poprzez wprowadzenie nowej formy sprzedaży ruchomości, tj. sprzedaży przez zobowiązanego pod nadzorem organu egzekucyjnego oraz wprowadzenia innych usprawnień w ramach tej egzekucji;

 • egzekucji z nadpłaty lub zwrotu podatku, m.in. poprzez wprowadzenie elektronizacji zajęć wierzytelności z tego tytułu dokonywanych przez komorników sądowych i niektóre administracyjne organy egzekucyjne;

 • egzekucji z pieniędzy poprzez wprowadzenie możliwości korzystania z terminali płatniczych;

 • egzekucji z rachunku prowadzonego przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową oraz z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach poprzez ich elektronizację.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 9 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

16 lipca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów. Podatek PIT zostanie obniżony z 18 do 17 proc. Dodatkowo obniżone zostaną koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Skutki finansowe obniżenia PIT oraz podniesienia kosztów uzyskania przychodów wyniosą rocznie ponad 9,6 mld zł (w tym budżet państwa oraz samorządy po 4,8 mld zł). Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 października 2019 r.

9 lipca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Doceniając fakt, że Ochotnicza Straż Pożarna od wielu lat realizuje nie tylko zadania polegające na walce z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami, ale też inne działania, które pozostają w wymiarze publicznym związane z szeroko pojętą ochroną oraz profilaktyką przeciwpożarową – zdecydowano o nadaniu im rangi ustawowej. Do ustawy wpisano następujące zadania realizowane przez OSP:

 • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;

 • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

 • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

 • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wydatki na realizację tych zadań będą pochodziły z budżetów: państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. W 2019 r. OSP na sfinansowanie tych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa maksymalnie 82 mln zł. Przyjęto także, że minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie dokonywał rozdziału środków finansowych na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania tej straży. Znowelizowane przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

9 lipca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy Prawo zamówień publicznych i projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych – oba dokumenty przedłożone przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Najważniejsze propozycje:

 • wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej;

 • uproszczenie w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych - wprowadzenie podstawowej procedury uproszczonej;

 • wprowadzenie obowiązku oceny umowy w przypadku wystąpienia problemów z jej wykonaniem;

 • zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego;

 • wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy;

 • usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (KIO);

 • wprowadzenie mechanizmu ugodowego załatwiania największych sporów między wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy; strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP o szybkie rozstrzygnięcie sporu, zanim trafi on na drogę sądową, będzie to sposób tańszy i szybszy od sądu: rozwiązanie sporu nastąpi w ciągu dwóch miesięcy i umożliwi kontynuowanie realizacji umowy;

 • wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających.

Oczekuje się, że nowe rozwiązania będą m.in. wsparciem dla stałego wzrostu gospodarczego Polski, ograniczą liczbę zamówień udzielonych poza systemem zamówień publicznych oraz zwiększą liczbę ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zaproponowane przepisy mają obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

 

9 lipca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedłożony przez wiceprezesa Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Powołana zostanie Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, która będzie zajmować się opiniowaniem spraw dotyczących młodych Polaków oraz wspieraniem działań na rzecz zwiększenia zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi. Rada będzie miejscem spotkania organizacji pozarządowych i instytucji państwowych z przedstawicielami młodzieży. Projekt przewiduje zapraszanie do współpracy młodych osób, angażujących się w działania rad młodzieżowych przy jednostkach samorządu terytorialnego. To szybko rozwijające się środowisko nie miało do tej pory przestrzeni do prezentowania swoich postulatów administracji rządowej. Członkami Rady będą przedstawiciele administracji państwowej, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Do Rady wejdą także przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz Parlamentu Studentów RP, którzy będą stanowić w sumie co najmniej połowę składu Rady. Członkowsko w Radzie wszystkich jej członków będzie kadencyjne. Kadencja Rady ma trwać 2 lata. Na realizację zadań ustawowych przez Radę – rocznie trzeba będzie przeznaczyć ok. 300 tys. zł z budżetu państwa. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Powołanie Rady pierwszej kadencji ma nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

2 lipca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rok 2019 ma być ostatnim, kiedy dodatek stażowy będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z nazewnictwem, wprowadzono definicję „dodatku za staż pracy” – jest to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. Taki zapis oznacza wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku przysługującego pracownikowi – bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę tego dodatku (np. samorządowcom przysługuje dodatek za wieloletnia pracę, członkom korpusu służby cywilnej – dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, nauczycielom – dodatek za wysługę lat, pracownikom uczelni publicznych – dodatek za staż pracy). Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

2 lipca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów. Projekt zakłada obowiązkowe korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (split payment), którego stosowanie eliminuje oszustwa w VAT. Obowiązkowa forma podatku split payment ma być stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i usług, które zasadniczo objęte są mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej. Dodatkowo zaproponowano objęcie obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności także transakcji, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części oraz akcesoria. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w tzw. relacjach B2B wyłącznie w zakresie faktur, w których wartość brutto wynosi powyżej 15 tys. zł (to kwota po przekroczeniu której występuje obowiązek dokonania płatności przelewem bankowym). Zarówno w modelu dobrowolnym, jak i obowiązkowym możliwe będzie opłacanie z rachunku VAT, nie tylko podatku VAT – jak to ma miejsce obecnie – ale również innych należności, czyli podatków dochodowych, akcyzy, cła oraz składek ZUS.

2 lipca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie:

 • rozszerzenie wymogu zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych na pośredników, tj. podmioty, które nie zbywają produktów rolnych bezpośrednio konsumentom końcowym lecz kolejnym podmiotom w łańcuchu dostaw żywności, np. przetwórcom czy dystrybutorom żywności;

 • rozszerzenie katalogu produktów rolnych – objętych obowiązkiem zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych – o ziemniaki, rzepak i rzepik;

 • wprowadzenie możliwości określenia przez ministra rolnictwa w rozporządzeniu, w stosunku do wybranych produktów rolnych: minimalnego okresu obowiązywania umowy lub minimalnego okresu od zawarcia umowy do realizacji dostawy lub terminu zawarcia umowy;

 • wprowadzenie możliwości wyrażenia sprzeciwu przez producenta rolnego wobec stosowania minimalnego okresu od zawarcia umowy do realizacji dostawy produktów rolnych lub terminu zawarcia umowy – pod warunkiem, że producent złoży taki sprzeciw na piśmie;

 • podwyższenie obecnego poziomu kar pieniężnych oraz nałożenie kar pieniężnych na producentów rolnych i nabywców pośredniczących w łańcuchu dostaw produktów rolnych, m.in. za brak zawartej umowy, czy niedotrzymanie minimalnego terminu obowiązywania umowy;

 • rozszerzenie zakresu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi – o praktykę polegającą na nabywaniu produktu rolnego lub spożywczego po cenie niższej niż ustalona cena referencyjna, przez nabywcę gdy nabywa on taki produkt bezpośrednio od dostawcy, który go wytworzył lub m.in. od spółdzielni zrzeszającej producentów tego produktu, grupy producentów rolnych lub uznanych organizacji producentów rolnych.

 

2 lipca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska. Usprawnienie postępowań administracyjnych i skrócenie procedur związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej jest głównym celem przeprowadzonej nowelizacji. Najważniejsze rozwiązania:

 • Dla przedsięwzięć, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – wskazany organ zamiast wydania postanowienia będzie wydawał decyzję środowiskową. Jednocześnie zniesiono obowiązek udziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy – w opinii oddziałów wojewódzkich PIS – nie będzie konieczne przeprowadzanie takiej oceny. Rozwiązanie takie skróci czas postepowań o wydanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć, które mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko.

 • Przy ubieganiu się o wydłużenie terminu ważności decyzji środowiskowej nie trzeba będzie wykazywać, że przedsięwzięcie jest realizowane etapowo. Wniosek w tej sprawie będzie można złożyć nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Obecnie, co do zasady, decyzja środowiskowa jest ważna 6 lat od dnia jej wydania. Można ją wydłużyć o kolejne 4 lata pod warunkiem, że się wykaże, iż przedsięwzięcie jest realizowane etapowo, a warunki określone w decyzji są aktualne. W praktyce sformułowanie „etapowo” rodzi problemy interpretacyjne, dlatego z niego zrezygnowano.

 • W ramach ułatwień proceduralnych, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie trzeba będzie przekazywać organowi wydającemu taką decyzję – wypisów z rejestru gruntów. W wielu sytuacjach konieczne jest pozyskiwanie wielu takich wypisów (z więcej niż jednego starostwa), co stanowi dość istotne obciążenie dla inwestora (czasowe, bo zdobycie dokumentów może trwać nawet kilka miesięcy, i finansowe). Poza tym, zdobyte na początku procedury wypisy z rejestru gruntów, pod koniec postępowania mogą być nieaktualne. Ponadto, w postepowaniach o wydanie decyzji środowiskowych mniejsza liczba dokumentów będzie musiała być przechowywana i archiwizowana.

 • Zmodyfikowano pojęcie obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, a co za tym idzie przymiot strony postępowania – uzależniając te pojęcia od podziału geodezyjnego terenu (granice działek ewidencyjnych), który nie powinien mieć wpływu na merytoryczne aspekty oddziaływania inwestycji.

 • Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej ma się odbywać tylko na wniosek planującego realizację przedsięwzięcia. Chodzi o to, że zawieszenie postepowania jest czynnością proceduralną, która nie wpływa na merytoryczne rozpatrzenie sprawy i pozostałe strony.

 • Zmniejszenie obciążeń Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu szybszego wydawania decyzji środowiskowych dla kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych (chodzi o przeniesie kompetencji do wydawania decyzji środowiskowej w postępowaniach dla których gmina jest inwestorem – z RDOŚ do gmin).

 • W przypadku transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko zniesiono obowiązek tłumaczenia przez inwestorów dokumentacji na języki wszystkich państw, w których realizacja inwestycji może oddziaływać na środowisko – jeżeli będzie to dotyczyć więcej niż dwóch państw. W praktyce oznacza to zmniejszenie wydatków na tłumaczenia dokumentów, niezbędne do przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

25 czerwca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii.

Najważniejsze założenia:

 • doprecyzowanie wybranych zagadnień ustawy OZE, czego efektem będzie wyeliminowanie niepewności po stronie przedsiębiorców uczestniczących zarówno w systemie aukcyjnym, jak i w systemie świadectw pochodzenia;

 • wzmocnienie wiarygodności polskich gwarancji pochodzenia i ich uznawanie na zasadzie wzajemności z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Wspólnoty Energetycznej;

 • zwiększenie maksymalnej mocy instalacji wykorzystujących biogaz, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach FIP (system wsparcia dla biogazowni) w celu zapewnienia przewidywanych warunków do rozwoju stabilnych źródeł energii, które jednocześnie przynoszą krajowej gospodarce dodatkowe korzyści, oprócz produkcji energii elektrycznej;

 • minimalizacja ryzyka związanego z nierozpoczęciem sprzedaży w systemie aukcyjnym z powodu kumulacji postępowań koncesyjnych, jak również zapewnienie realizacji jak największej liczby projektów, które pozwolą osiągnąć cele OZE wyznaczone na 2020 r.;

 • precyzyjne określenie daty pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w ramach systemu wsparcia, a co za tym idzie precyzyjne określenie poziomu opłaty OZE w danym roku kalendarzowym;

 • doprecyzowanie zasad procedury dopuszczenia do aukcji instalacji wytwarzających energię przed dniem ogłoszenia aukcji, z uwagi na powstałe wątpliwości interpretacyjne dotyczące identyfikacji kręgu podmiotów dopuszczonych do udziału w aukcji;

 • przedłużenie terminu obowiązywania terminów umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE;

 • usunięcie kolizji terminów wynikających z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie w przypadku elektrowni wiatrowych z obowiązującym terminem 30 miesięcy na dokonanie sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego;

 • umożliwienie przeprowadzenia aukcji w 2019 r. przez określeni w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej;

 • wprowadzenie pakietu zmian w celu wzmocnienia regulacji dotyczących prosumentów (prosument - konsument i producent);

 • wprowadzenie przepisów promujących rozwój spółdzielni energetycznych;

 • zwiększenie budżetu dla biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW (z 939 274 880 do 2 197 260 000 zł); zmiana ta nie spowoduje zwiększenia ogólnej wartości energii przewidzianej w aukcji na 2019 r.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

25 czerwca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym, przedłożony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Spis będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) oraz osób prawnych (chodzi np. o gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki z o.o.) i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (mogą to być gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki cywilne). Dane będą zbierane w następujący sposób:

 • samospis internetowy – przeprowadzony samodzielnie przez użytkownika gospodarstwa rolnego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS,

 • wywiad telefoniczny – przeprowadzony przez rachmistrza spisowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, z użyciem zainstalowanego w komputerze specjalnego oprogramowania do przeprowadzenia spisu rolnego;

 • bezpośredni wywiad rachmistrza spisowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego – przeprowadzony z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w specjalne oprogramowanie do przeprowadzenia spisu rolnego.

Zgodnie z projektem ustawy, wszystkie dane zebrane w spisie są poufne i będą objęte tajemnicą statystyczną. Administratorem danych zebranych w spisie będzie prezes GUS. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli zweryfikować tożsamość rachmistrza spisowego korzystając z informacji zamieszczonych na stronie internetowej GUS i stronach internetowych urzędów statystycznych, a także telefonicznie lub osobiście w biurze spisowym.

 

25 czerwca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt zakłada modyfikację początku biegu terminów do wytoczenia powództwa przez dziecko o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Zgodnie z propozycją, terminy te mają biec od chwili gdy dziecko dowie się o braku biologicznego pochodzenia od osoby, której macierzyństwo lub ojcostwo zostało ustalone. Dziecko będzie miało rok na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Roczny termin daje realną szansę na podjęcie przemyślanej decyzji mającej niezwykle poważne i długofalowe konsekwencje, a dodatkowo nie destabilizuje nadmiernie sytuacji prawnej dziecka. Jeżeli dziecko dowie się o braku biologicznego pochodzenia od osoby, której macierzyństwo lub ojcostwo zostało ustalone - zanim osiągnie pełnoletność - termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, liczy się od daty osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

 

25 czerwca 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Przygotowana specustawa portowa zawiera rozwiązania przyspieszające budowę portów zewnętrznych w portach: Szczecin - Świnoujście, Gdynia i Gdańsk. Chodzi przede wszystkim o ułatwienia w nabywaniu nieruchomości pod inwestycje dotyczące budowy portów zewnętrznych. Projekt zawiera również przepisy szczegółowo regulujące kwestie odszkodowań za wywłaszczone grunty (przede wszystkim wskazuje sposób ustalania odszkodowania z tytułu utraty praw do nieruchomości) oraz odszkodowań za ograniczenie praw do nieruchomości. Zgodnie z projektem ustawy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego (decyzja lokalizacyjna) będzie wydawana przez wojewodę na wniosek inwestora (podmiotu zarządzającego portem morskim lub dyrektora urzędu morskiego). Na wydanie tej decyzji wojewoda będzie miał miesiąc. Decyzja lokalizacyjna będzie podstawą do wydania przez wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu lub zarządu w odniesieniu do gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (z wyłączeniem nieruchomości położonych na terenie parków narodowych, rezerwatów przyrody lub obszarów Natura 2000). Łatwiej będzie można też uzyskać inne decyzje – poprzedzające uzyskanie decyzji lokalizacyjnej – np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego. Projekt zakłada, że ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego będzie miała skutek decyzji wywłaszczeniowej – przedmiotem wywłaszczenia będą wyłącznie te nieruchomości, które zostały wskazane przez inwestora (podmiot zarządzający portem morskim lub dyrektora urzędu morskiego) we wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portów zewnętrznych. Inwestor, w tym przypadku podmiot zarządzający portem morskim, z mocy prawa nabędzie – z dniem, w którym decyzja lokalizacyjna stanie się ostateczna – prawo użytkowania wieczystego wywłaszczonych nieruchomości wraz z prawem własności budynków, urządzeń i lokali na nich się znajdujących. Ustawa gwarantuje także ułatwienia w zajmowaniu terenów wód płynących, dróg publicznych bądź terenów kolejowych na czas realizacji inwestycji.

 

25 czerwca 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przedłożony przez ministra finansów. Likwidacja 18 proc. PIT dla pracowników do 26 roku życia – jest przedmiotem przeprowadzonej nowelizacji przepisów ustawowych. Regulacja ta ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. i szacuje się, że skorzysta z niej ponad 2 mln młodych osób. Dzięki nowym przepisom osoby poniżej 26 roku życia będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Rozwiązanie stanowi to wypełnienie obietnicy złożonej przez premiera Morawieckiego w tzw. nowej piątce PIS. Podobne rozwiązania funkcjonują m.in. w Belgii, Francji i Czechach. Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26 roku życia – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł (odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej). W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Nadwyżka przychodów ponad limit 85 528 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

 

26 czerwca 2019 r. – odbyło się 81. posiedzenie Senatu, na którym rozpatrzono 7 ustaw, do 2 wprowadzono poprawki.

Izba wprowadziła 16 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna ze zmian usuwa przepis, który przewiduje surowsze rygory w stosunku do profesjonalnych pełnomocników, w tym obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej w sytuacji nieprawidłowego opłacenia środka zaskarżenia i jego odrzucenia z tego powodu. Inna poprawka zmierza do zapewnienia zgodności z konstytucją w zakresie wznawiania postępowań. Nowelizacja kpc ma na celu kompleksową reformę przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych, ograniczenie przewlekłości postępowań i orzekania na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego, zwiększenie terminowości rozpraw, poprawę organizacji pracy sądów i lepsze traktowanie obywateli w sądach. Nowe przepisy zakładają m.in., że pozwany w procesie cywilnym jeszcze przed rozpoczęciem postępowania będzie musiał pisemnie odnieść się do zarzutów, co pozwoli sędziemu na sprawne przygotowanie planu rozprawy i wcześniejsze wezwanie stron do uzupełnienia dowodów. Sprawa w sądzie cywilnym ma się rozpoczynać od posiedzenia przygotowawczego, służącego rozwiązaniu sporu bez potrzeby dalszych posiedzeń. Jeśli ogłoszenie wyroku w procesie cywilnym nie będzie możliwe już na pierwszej rozprawie, to sędzia na posiedzeniu przygotowawczym będzie musiał od razu wyznaczyć kilka następujących bezpośrednio po sobie terminów rozpraw. Nowela przewiduje też skrócenie terminów rozpraw, m.in. dzięki rozszerzeniu możliwości składania zeznań na piśmie przez strony postępowania i świadków, którzy nie mogą stawić się na rozprawę, np. ze względu na pobyt za granicą. W mniej skomplikowanych sprawach cywilnych ma się odbywać tylko 1 rozprawa, na której zapadnie wyrok. Usprawnieniu procedur ma także służyć zwięzłość uzasadnień wyroków. Ustawa likwiduje też wymóg odczytywania wyroku, gdy nikt nie stawił się na jego ogłoszenie.

Osiem poprawek o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym wprowadzono do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Doprecyzowuje ona przepisy odnoszące się do funkcjonowania aktualnie rozbudowywanej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Przewiduje m.in., że od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Dokumenty potwierdzające zbieranie, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów również będzie można przekazywać elektronicznie przez BDO. Identyfikacja drobnych wytwórców odpadów będzie się odbywać za pomocą numeru PESEL.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (projekt rządowy) ma przyspieszyć eliminację zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, m.in pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5, dwutlenkiem azotu i benzopirenem. Nowela wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczący niespełnienia przez Polskę wymogów w sprawie jakości powietrza. Przewiduje m.in. wzmocnienie kontroli sprawowanych przez zarządy województw nad gminami i powiatami, nałożenie na administrację samorządową szczebla wojewódzkiego obowiązku monitorowania stanu wykonywania działań naprawczych, określonych w planach ochrony powietrza i działań krótkoterminowych.

Bez poprawek przyjęto 5 ustaw, m.in.:

 

 • Ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (projekt poselski), która utrzymuje w drugim półroczu 2019 r. ceny prądu według stawek z 2018 r. dla 98% odbiorców końcowych (m.in. gospodarstwa domowe, mikro- i małe firmy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy, państwowe jednostki nieposiadające osobowości prawnej). Od 1 lipca 2019 r. przedsiębiorstwa obrotu nie będą już musiały utrzymywać cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 r. dla średnich i dużych przedsiębiorstw, które będą się mogły ubiegać o dopłatę do każdej kupionej, a zużytej w II połowie 2019 r. ilości energii w ramach dozwolonej przepisami UE pomocy de minimis. Sprzedawcy energii, którzy od 1 lipca będą dostarczać energię odbiorcom po ustalonej ustawowo cenie, będą mogli się starać o rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej, wypłacaną z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Nowela przedłuża też o 2 lata, do 30 czerwca 2021 r., działanie obecnego systemu wsparcia efektywności, opartego na tzw. białych certyfikatach.

 • Ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (projekt rządowy), która ma przyspieszyć eliminację zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, m.in pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5, dwutlenkiem azotu i benzopirenem. Nowela wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczący niespełnienia przez Polskę wymogów w sprawie jakości powietrza. Przewiduje m.in. wzmocnienie kontroli sprawowanych przez zarządy województw nad gminami i powiatami, nałożenie na administrację samorządową szczebla wojewódzkiego obowiązku monitorowania stanu wykonywania działań naprawczych, określonych w planach ochrony powietrza i działań krótkoterminowych.

 • Ustawę o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski), który zakłada m.in. wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenie dodatków dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenie ścieżki awansu zawodowego, a także powrót do oceny pracy sprzed 1 września 2018 r. z uwzględnieniem opinii rady rodziców. Od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli (wynagrodzenie zasadnicze i dodatki określone w Karcie Nauczyciela) wzrośnie o 9,6%. Po tej podwyżce wyniesie: w wypadku nauczyciela stażysty – 3338 zł, nauczyciela kontraktowego – 3705 zł, nauczyciela mianowanego – 4806 zł, nauczyciela dyplomowanego – 6141 zł. Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. Ustawa stanowi realizację porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 r. przez stronę rządową z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

18 czerwca 2018 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęta została uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych", przedłożona przez ministra zdrowia.

W latach 2019-2025 realizowany będzie program budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego oraz rozbudowy i modernizacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie. Realizacja programu zapewni pacjentom możliwość skorzystania z najnowocześniejszych metod diagnostyki i leczenia. Dzięki nowym technologiom możliwe będzie stosowanie tzw. terapii spersonalizowanej, co znacząco poprawi efektywność prowadzonego leczenia. W ramach programu powstanie Uniwersyteckie Centrum Onkologii, które wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na leczenie i poradę onkologiczną oraz efektywność leczenia. Zmodernizowane zostaną oddziały Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Dobudowany zostanie Oddział Pediatrii i Żywienia, z kolei utworzone Ponadregionalne Centrum Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi umożliwi przeprowadzanie zabiegów, których dotychczas nie wykonywano w kraju. Ponadto, rozbudowany Zespół Poradni Specjalistycznych znacząco wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na poradę u specjalisty. Z budżetu państwa na realizację programu zostanie przeznaczone ponad 590 mln zł. Program będzie realizował Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

18 czerwca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Przygotowano rozwiązania, które pozwolą skutecznie walczyć z lichwą, a przede wszystkim z plagą lichwiarskich pożyczek. To problem, który dotyczy wielu ludzi w Polsce, a ofiarami tego procederu są często osoby starsze, których trudna sytuacja materialna jest wykorzystywana przez nieuczciwe firmy pożyczkowe. Dlatego Komisja Nadzoru Finansowego będzie nadzorować instytucje pożyczkowe. Przede wszystkim na podstawie nowych przepisów nie będzie można w sposób dowolny ustalać dodatkowych opłat za zakupy na raty. Nie będzie można bez ograniczeń doliczać prowizji, marży, opłat za złożenie czy rozpatrzenie wniosku albo obowiązkowego ubezpieczenia. Chodzi o to, że często klienci nie są w stanie spłacić "atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki". W praktyce okazuje się bowiem, że mimo "zerowych odsetek", za nowo kupiony sprzęt muszą płacić znacznie więcej, niż wynikałoby to z ceny na etykiecie. Zgodnie z nowymi przepisami, restrykcyjne zasady będą obowiązywać przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli tzw. chwilówek. Klienci, zachęcani umiarkowanym oprocentowaniem nominalnym, często nie zdają sobie sprawy jak wysoką kwotę będą musieli w rzeczywistości spłacić. Koszty pożyczki, jak przy zakupach na raty, są bowiem powiększane o bardzo wysokie prowizje, marże czy opłaty. Nowe prawo wprowadza także ścisłe limity w zakresie ustanawianych zabezpieczeń. Chodzi o to, aby w praktyce nie dochodziło do odbierania mieszkań i domów, pozbawiania dorobku całego życia osób, które nie spłaciły pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości. Na podstawie znowelizowanych przepisów banki nie będą mogły dowolnie ustalać dodatkowych opłat za pożyczki udzielane osobom fizycznym. Zasada ta ma dotyczyć także pożyczek udzielanych na podstawie umów cywilno-prawnych, czyli zaciąganych, np. u prywatnej osoby. Często zdarza się, że osoby biorące pożyczki podpisują długie i skomplikowane umowy, nie zdając sobie sprawy z dodatkowych kosztów, jakimi zostaną obciążone, co może skutkować utratą majątku całego życia. W nowych przepisach wyraźnie zdefiniowano, które pożyczki mają charakter lichwiarski. Ponadto, ściganie lichwiarza nie będzie zależeć od tego, czy wiedział, że osoba biorąca pożyczkę jest np. w trudnej sytuacji życiowej i dramatycznie potrzebuje pieniędzy na zapewnienie sobie podstawowych warunków do życia, jak: jedzenie, leki, opłata rachunków. Taka uznaniowość była przyczyną bezkarności lichwiarzy.

 

18 czerwca 2018 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Ustawa umożliwi przyznawanie rekompensat pieniężnych (stanowiących pomoc publiczną) części przedsiębiorców z sektora energochłonnego (ok. 300 firm), których rentowność oraz konkurencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej, spowodowanego unijną polityką klimatyczno-energetyczną (chodzi m.in. o rosnące ceny zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych). Już dziś ceny energii na rynku hurtowym w Polsce należą do jednych z wyższych w Europie i najwyższych w porównaniu z uprzemysłowionymi krajami sąsiednimi. Zgodnie z ustawą, o rekompensaty będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorach przemysłów energochłonnych, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, czyli m.in. huty, zakłady chemiczne i papiernicze. Rekompensaty przyznawane będą tylko do produkcji wskazanych produktów. Aby ubiegać się o wsparcie przedsiębiorcy z sektorów energochłonnych uprawnionych do rekompensat – w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – będą musieli złożyć zarządcy rozliczeń cen, oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do wypłaty kwoty różnicy ceny w odniesieniu do energii elektrycznej zużytej od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. W przeciwnym razie nie będą mogli ubiegać się o rekompensaty za 2019 r. Beneficjenci systemu będą musieli spełnić dodatkowo wymóg wdrożenia w swoich zakładach systemu EMAS (system ekozarządzania i audytu), systemu zarządzania środowiskowego lub systemu zarządzania energią. Systemy te minimalizują szkodliwe oddziaływanie przemysłów energochłonnych na środowisko. Stworzony zostanie Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, działający jako państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie minister do spraw gospodarki. Będą do niego wpływały m.in. środki ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Środki z funduszu będą przeznaczane na wypłatę rekompensat. Rekompensaty będą przyznawane po raz pierwszy za 2019 r., ale będą wypłacane w 2020 r. Limit środków przeznaczonych na rekompensaty wyniesie: 890 mln zł w 2019 r. i 890 mln zł w 2020 r., i będzie stanowił nie więcej niż 25 proc. przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

11 czerwca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęta została propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożona przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło 2 450 zł (w 2019 r. – 2 250 zł, co oznacza wzrost o 8,9 proc. i stanowi 46,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2020 r.). Zaproponowano także minimalną stawkę godzinową w 2020 r. na poziomie 16 zł (w 2019 r. – 14,70 zł).

11 czerwca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęte zostały założenia do projektu budżetu państwa na 2020 r., przedłożone przez Ministra Finansów. Przyjęto, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie odpowiednio: 4,0 proc. oraz 3,7 proc. Podobnie, jak miało to miejsce w 2018 r., oczekiwany jest dalszy wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w związku z rosnącym wykorzystaniem funduszy z bieżącej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. W 2020 r. kontynuowane będą działania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. W latach 2019-2020 zaplanowano w szczególności następujące działania dotyczące podatków i składek na ubezpieczenia społeczne:

 • obniżenie stawki PIT z 18 do 17 proc.;

 • wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat;

 • podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

Głównym czynnikiem wpływającym na wysokość wydatków budżetu państwa jest stabilizująca reguła wydatkowa, która wyznacza nieprzekraczalny limit wydatków dla organów i jednostek, w tym dla budżetu państwa. Reguła przez jej antycykliczny charakter, sprzyja konsolidacji fiskalnej w sposób niezagrażający średniookresowym perspektywom rozwoju kraju. Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa, warunkowana przez stabilizującą regułę wydatkową, wstępna kwota wydatków na 2020 r. wynosi 901,0 mld zł (38,0 proc. PKB) i będzie wyższa o 6,3 proc. niż w 2019 r. Z kolei przestrzeganie unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu wymaga realizowania ścieżki dostosowawczej do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego (w Polsce jest nim deficyt strukturalny na poziomie l proc. PKB) oraz kontrolowania tempa wzrostu wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przyjęta propozycja jest zgodna z projekcją średniookresową, zawartą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018-2021, określającą czynniki determinujące wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych.

6 czerwca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęta została uchwała w sprawie rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych na lata 2019–2021 wraz z rozporządzeniem – dokumenty przedłożone przez Ministra Edukacji Narodowej. Rząd ustanowił program wspierający dzieci i uczniów pochodzących z rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzeń atmosferycznych, takich jak powódź czy huragan. Szacuje się, że z programu skorzysta ok. 2 tys. dzieci i uczniów. Wsparcie będzie polegało na:

 • wypłacie jednorazowych świadczeń pieniężnych (zasiłków losowych) na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów – w wysokości 500 lub 1000 zł,

 • organizacji wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów albo organizacji zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów.

Podstawą do udzielenia wsparcia będzie przyznanie rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości do 6 tys. zł, a w przypadku wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych lub zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych – w wysokości powyżej 3 tys. zł. Pomoc będzie udzielona również dzieciom i uczniom umieszczonym w formach rodzinnej pieczy zastępczej, tj. w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Program będzie obowiązywał w latach 2019–2021. Na jego realizację planuje się przeznaczyć 15 mln zł (po 5 mln zł w każdym roku). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozporządzenie będzie obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia.

 

6 czerwca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, przedłożony przez Ministra Zdrowia. Projekt umożliwi kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych także w formie niestacjonarnej. Pielęgniarki i położne będą mogły skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego – do 6 dni roboczych rocznie. Urlop ten będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Zgodnie z projektem, program studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, prowadzonych w formie niestacjonarnej oraz czas trwania i liczba godzin na tych studiach, będzie taki sam jak dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej. Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, prowadzonych w formie niestacjonarnej, będą mogły podejmować przede wszystkim osoby pracujące, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w zawodach: pielęgniarki lub położnej. Obecnie odnotowuje się zainteresowanie kształceniem na kierunku pielęgniarstwo przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. ratowników medycznych czy opiekunów medycznych.

21 maja 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, przedłożony przez Ministra Środowiska.

Nowe przepisy wykonują wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 lutego 2018 r. Dotyczy on zaobserwowanych w latach 2007-2015 (spośród 46 stref w skali kraju) przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (wartość średniodobowa) w 35 strefach oraz poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (wartość średnioroczna) w 9 strefach. Polska, jak większość krajów Unii Europejskiej, ma kłopoty z dotrzymaniem wymogów jakości powietrza ze względu na zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10. Za przekroczenia te odpowiada zwłaszcza sektor bytowo-komunalny oraz transport. Podstawą do działań naprawczych jest uchwała sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza (POP). Aby wzmocnić kontrolę realizacji POP, wprowadzono obowiązek corocznego monitorowania przez zarząd województwa postępu działań naprawczych na szczeblu gminnym, wynikających z POP oraz planów działań krótkoterminowych (PDK). Działania te umożliwią monitorowanie skuteczności realizowanych zadań na poziomie województwa. Projekt nakłada dodatkowe zadania na administrację samorządową szczebla wojewódzkiego oraz nowe zadania na administrację rządową. Do zadań urzędu marszałkowskiego należeć będzie przede wszystkim:

 • prowadzenie monitorowania na poziomie wojewódzkim stanu realizacji poszczególnych działań naprawczych, określonych programami ochrony powietrza i planami działań krótkoterminowych, co w efekcie przełoży się na skuteczniejszą realizację tych działań;

 • stała weryfikacja stanu zaawansowania realizacji poszczególnych działań przez podmioty wskazane w harmonogramach realizacji działań naprawczych do POP;

 • przygotowywanie zestawienia szczegółowych informacji oraz sprawozdań dla ministra środowiska związanych z przyjęciem i realizacją POP oraz PDK.

Zmiana zakresu przekazywanych informacji o POP pozwoli na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych ciążących na Polsce wobec Komisji Europejskiej. Jednym z koniecznych działań będzie też nawiązanie ciągłej, stałej współpracy z innymi podmiotami oraz prowadzenie bieżącej i systematycznej analizy skuteczności działań naprawczych wprowadzanych na poziomie regionalnym i stopnia wykonania założeń poszczególnych POP, zgodnie z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli. Efektem proponowanych zmian będzie wyraźne zobowiązanie organów sporządzających POP, aby działania przewidziane w programie umożliwiały ograniczenie przekroczeń wartości dopuszczalnych, w możliwie najkrótszym terminie. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących średnich źródeł spalania, które zaczną obowiązywać po 14 dniach od publikacji.

 

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2019/2020, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W roku szkolnym 2019/2020 rząd przeznaczy 128,1 mln zł na program oferujący uczniom w szkole bezpłatne owoce, warzywa oraz mleko i przetwory mleczne. Na realizację programu Polska otrzyma także dofinansowanie z Unii Europejskiej na kwotę blisko 25,6 mln euro, tj. 110 mln zł. Unijne środki są o ok. 3,74 mln euro wyższe (17,1 proc.) od kwoty proponowanej Polsce przez Komisję Europejską w ramach pierwotnego wsparcia wynoszącego 21,8 mln euro. Oferowane dzieciom i młodzieży zdrowe i świeże produkty będą uzupełnieniem codziennej diety, tym bardziej istotnym, że spożywanym także przez dzieci pochodzące z uboższych rodzin. Ponadto, utrzymanie odpowiedniego udziału mleka w diecie dzieci i młodzieży pokryje zapotrzebowanie rozwijających się organizmów na łatwo przyswajalne białka, wapń oraz ryboflawinę (witaminę B2). Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

14 maja 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Celem nowych przepisów jest m.in. połączenie rozwiązań z dwóch ustaw: ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (chodzi o elektroniczny rejestr przewozu towarów SENT) oraz ustawy o podatku akcyzowym (chodzi o składanie oświadczeń papierowych). Obecnie prowadzony jest elektroniczny rejestr zawierający dane o przewozach olejów opałowych powyżej 500 litrów. Rejestr ten zostanie rozbudowany o dane dotyczące przeznaczenia olejów opałowych do celów grzewczych – w ten sposób zostanie zlikwidowany system składania sprzedającemu przez kupującego papierowych oświadczeń potwierdzających wykorzystanie oleju opałowego do celów zwolnionych od akcyzy. Zgodnie z nowymi przepisami, do elektronicznego rejestru przewozu towarów SENT trzeba będzie zgłaszać wszystkie przewozy oleju opałowego – obecnie obowiązek ten dotyczy przewozu oleju opałowego w ilości przekraczającej 500 litrów. Spod obowiązku rejestracji w elektronicznym systemie SENT wyłączono podmioty nabywające oleje opałowe w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów i w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio: 100 kg lub objętości 100 litrów. Zasadnicza część przepisów ma obowiązywać od 1 września 2019 r.

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Podstawowym celem projektu jest zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego Internetu, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, czyli najczęściej na terenach wiejskich. W projekcie przewidziano pakiet rozwiązań, które ułatwią i przyspieszą prowadzenie procesu inwestycyjno-budowalnego o istotnym znaczeniu dla rozwoju nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Przewidziano m.in.:

 • przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej (m.in. przez doprecyzowanie pojęć dotyczących Prawa budowlanego oraz doprecyzowanie procedury zgłaszania instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne i udziału społeczeństwa w tym procesie);

 • obniżenie kosztów budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych (m.in. przez obniżenie maksymalnych stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz obniżenie opłaty stałej za wpis służebności przesyłu do księgi wieczystej);

 • zwiększenie możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej na cele telekomunikacyjne, w tym obniżenie kosztów uzyskiwania dostępu do niej (m.in. przez wprowadzenie obowiązku zapewnienia nieodpłatnego dostępu do infrastruktury technicznej jednostek samorządu terytorialnego i państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych na potrzeby umieszczania punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu);

 • zwiększenie możliwości lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach, na których do tej pory występował zakaz lub znaczące ograniczenia w tym zakresie, takich jak: uzdrowiska, parki narodowe, rezerwaty przyrody (m.in. przez zniesienie zakazów i ograniczeń w lokalizowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej o nieliniowym charakterze na terenach uzdrowiskowych oraz umożliwienie – w ściśle określonych przypadkach i po spełnieniu określonych wymogów – budowy instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej o nieliniowym charakterze na terenach parków narodowych czy rezerwatów przyrody);

 • zwiększenie uprawnień jednostek samorządu terytorialnego dotyczących kreowania przyjaznego otoczenia do realizacji inwestycji, które będą zaspokajały zbiorowe potrzeby wspólnoty lokalnej (chodzi o wprowadzenie tzw. umowy inwestycyjnej).

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

14 maja 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2019/2020, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W roku szkolnym 2019/2020 rząd przeznaczy 128,1 mln zł na program oferujący uczniom w szkole bezpłatne owoce, warzywa oraz mleko i przetwory mleczne. Na realizację programu Polska otrzyma także dofinansowanie z Unii Europejskiej na kwotę blisko 25,6 mln euro, tj. 110 mln zł. Unijne środki są o ok. 3,74 mln euro wyższe (17,1 proc.) od kwoty proponowanej Polsce przez Komisję Europejską w ramach pierwotnego wsparcia wynoszącego 21,8 mln euro. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

29 kwietnia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Środowiska.

W projekcie nowelizacji ustawy:

 • dostosowano regułę wydatkową do zmienionego harmonogramu prac nad BDO;

 • zaproponowano, aby zawiadomienie marszałka województwa o aktywacji konta w rejestrze oraz o nadanym loginie i haśle do systemu odbywało się drogą elektroniczną;

 • doprecyzowano, że od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO;

 • zaproponowano ułatwienia dla przedsiębiorców polegające na zniesieniu obowiązku dołączania oryginałów niektórych dokumentów, zastępując je kopiami dołączanymi do wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;

 • wprowadzono możliwość elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii

 • i akumulatorów.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

7 maja 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Powstanie Fundusz rozwoju przewozów autobusowych, z którego dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Zgodnie z projektem ustawy, Fundusz będzie państwowym funduszem celowym – jego dysponentem będzie minister do spraw transportu. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie prowadził obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem. Środki zgromadzone w Funduszu będą przeznaczane na dofinansowanie zadań zapewnianiających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł (począwszy od 2020 r. do 2028 r.). Zgodnie z projektem ustawy, podział środków Funduszu w danym roku budżetowym na poszczególne województwa będzie dokonywany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad podziału środków Funduszu. Wśród kryteriów, na podstawie których wojewoda będzie dokonywał podziału środków Funduszu na rzecz samorządów terytorialnych będzie m.in. realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Oznacza to, że zwiększy się dostępność nowych połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, wojewoda ma kontrolować sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie oraz prawidłowość wyliczenia dopłaty (pod względem zgodności z umową o dopłatę). Zgodnie z projektem, dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra ma obowiązywać do końca 2021 r. Po tej dacie dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. Powinno to zachęcać do jak najszybszego uruchamiania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, tam gdzie występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne. Samorząd terytorialny będzie musiał dopłacić do kwoty deficytu danego przewozu – nie mniej niż 10 proc. środków własnych. Ustawa ma obowiązywać po miesiącu od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

 

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii Europejskiej. Projekt wprowadza możliwość przeprowadzania szczegółowych, drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i wyznaczonych punktach przeprowadzania kontroli drogowych. Wykorzystanie mobilnych stacji skraca czas kontroli i zmniejsza, ponoszone przez przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe, koszty z nią związane. Kontrola drogowa umożliwia także wnikliwą ocenę poszczególnych układów pojazdu, m.in. hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia. Projekt wprowadza także obowiązek posiadania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy protokołu aktualnej drogowej kontroli technicznej. Rozszerzono również stosowanie systemu oceny ryzyka (dotyczącego m.in. liczby usterek wykrytych w pojazdach) oraz wprowadzono obowiązek, by wstępne kontrole drogowe stanu technicznego pojazdów (zgodnie z dyrektywą) w każdym roku obejmowały co najmniej 5 proc. łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

24 kwietnia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt ustawy zakłada zmianę katalogu przesłanek do nałożenia kar administracyjnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o zrównanie sytuacji świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ oraz osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych nieposiadających takiej umowy, którzy również podlegają kontroli. Dzięki nowym przepisom, kary – będące konsekwencją nieuprawnionej ordynacji leków refundowanych (np. niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby wystawiającej receptę) – zostaną ujednolicone, co do charakteru i wysokości. Projekt zakłada również wprowadzenie przepisu określającego jednoznacznie sposób postępowania w przypadku kar określonych w wystąpieniach pokontrolnych kończących postępowania prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, których wartość jednorazowo nie przekracza 500 zł. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 31 maja 2019 r.

16 kwietnia 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rząd zdecydował o rozszerzeniu od 1 lipca 2019 r. programu "Rodzina 500 plus" także na pierwsze lub jedyne dziecko do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego. Po rozszerzeniu programu świadczenie 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18. roku życia. Rozwiązanie to pozwoli poprawić jakość życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi kontynuację polityki prorodzinnej rządu rozumianej jako inwestycja w kapitał ludzki, od którego w dużej mierze zależy kondycja społeczno-gospodarcza państwa. Do tej pory świadczenie to było przyznawane na drugie i kolejne dziecko lub na pierwsze bądź jedyne (po spełnieniu kryterium dochodowego). Po zmianach zniknie dotychczasowe kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze 500 plus. Obecnie, aby otrzymać pieniądze na pierwsze lub jedyne dziecko nie można przekroczyć dochodu 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto miesięcznie w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane bez względu na sytuację materialną rodziny, dlatego nie trzeba będzie składać dodatkowych dokumentów, jak choćby zaświadczenia o dochodach czy orzeczenia o alimentach lub orzeczenia o niepełnosprawności. Prawo do świadczenia z programu "Rodzina 500 plus" będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia). W związku z tym, że placówki te dysponują środkami na utrzymanie dzieci, to dodatek w wysokości świadczenia 500 plus, powinien być przeznaczany na ich dodatkowe potrzeby, a w szczególności na rozwój zainteresowań, zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych.

9 kwietnia 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie, przedłożony przez ministra sportu i turystyki.

Na podstawie znowelizowanych przepisów więcej związków sportowych będzie mogło uzyskać status polskiego związku sportowego. Obecnie do wniosku o zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego, składanego do ministra sportu i turystyki, należy dołączyć zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim, paraolimpijskim lub innej międzynarodowej federacji sportowej, uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl). Istnieje jednak znaczna grupa dobrze zorganizowanych związków sportowych, prowadzących działalność przede wszystkim w sportach nieolimpijskich (nie występujących w programie igrzysk olimpijskich), które nie należą do międzynarodowych federacji sportowych uznanych przez MKOl, i w związku z tym nie mogą uzyskać statusu polskiego związku sportowego. W projektowanych przepisach zaproponowano rozwiązanie tego problemu. Podmiot ubiegający się o zgodę ministra sportu i turystyki na utworzenie polskiego związku sportowego będzie mógł dołączyć do stosownego wniosku zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej – niekoniecznie uznanej przez MKOl – ujętej w wykazie dołączonym do rozporządzenia wydanego przez ministra. Minister tworząc wykaz będzie brał pod uwagę w szczególności popularność danego sportu (np. liczbę transmisji telewizyjnych, relacji prasowych i przekazów internetowych) oraz poziom jego rozwoju (np. dostępność do materiałów szkoleniowych, uczestnictwo szkoleniowców w konferencjach i kursach doszkalających na poziomie światowym i regionalnym), a także udział w systemie walki z dopingiem w sporcie (np. rozpowszechnianie idei walki z dopingiem, tworzenie warunków do przeprowadzania kontroli antydopingowych, a w szczególności nakładania sankcji za próby unikania kontroli). Ponadto, zobowiązano ministra sportu i turystyki do wykreślenia z prowadzonego przez siebie wykazu międzynarodowej federacji sportowej, w sytuacji gdy MKOl oficjalnie uzna inną międzynarodową federację sportową działającą w tym samym sporcie lub gdy międzynarodowa federacja sportowa przestanie spełniać określone warunki (tzw. zasada prymatu uznania przez MKOl). Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

2 kwietnia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Najważniejsze rozwiązania:

 • Określono dwie maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej pobieranej przez organ egzekucyjny: 40 zł za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej i podwyższenie tej opłaty do 100 zł z chwilą wszczęcia egzekucji administracyjnej.

 • Wprowadzono maksymalną opłatę egzekucyjną pobieraną przez organ egzekucyjny w wysokości 10 proc. wyegzekwowanych środków pieniężnych (pomniejszonych o koszty egzekucyjne) – jednak nie więcej niż 40 tys. zł (to opłata wprowadzona w miejsce opłaty za czynności egzekucyjne).

 • W przypadku dobrowolnej zapłaty przez zobowiązanego – po wszczęciu egzekucji administracyjnej – pobierana będzie obniżona opłata egzekucyjna w wysokości 5 proc. uzyskanej należności pieniężnej (pomniejszonej o koszty egzekucyjne), jednak nie więcej niż 20 tys. zł.

 • Kosztami egzekucyjnymi nie będzie obciążany wierzyciel działający w ramach państwowej jednostki budżetowej lub będący państwową jednostką budżetową.

 • Rozszerzono katalog wydatków egzekucyjnych m.in. o koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej i od wniosku o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Katalog zostanie także rozszerzony o koszty uzyskania dokumentów i informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, koszty przesłania pism organu egzekucyjnego oraz koszty udzielania pomocy lub asystowania przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych m.in. przez Policję, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Żandarmerię Wojskową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne.

 • Założono, że organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne będzie mógł umorzyć w całości lub części koszty egzekucyjne, w tym z urzędu, jeśli ich wysokość nie przekroczy czterokrotności wysokości kosztów upomnienia. W przypadku częściowego umorzenia – w pierwszej kolejności będzie umarzana opłata egzekucyjna. Wskazano także przesłanki do umorzenia kosztów egzekucyjnych.

 • Zrezygnowano z opłaty komorniczej obciążającej wierzycieli korzystających z egzekucji administracyjnej uznając, że stawia ich to w gorszej sytuacji niż wierzycieli korzystających z egzekucji sądowej. Zmiana ta usprawni pracę organów egzekucyjnych.

 • Wprowadzono do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przepisy dotyczące przedawnienia kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.

Nowe prawo ma wejść w życie po 18 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które mają obowiązywać od 1 stycznia roku następującego po roku wejścia w życie ustawy.

2 kwietnia 2019 r. – na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej, przedłożony przez ministra środowiska. Projekt ustawy zakłada wydzielenie Państwowej Agencji Geologicznej (PAG) z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB). Dzięki nowej instytucji powstanie system sprawnego zarządzania zasobami surowcowymi w Polsce. Chodzi w szczególności o przeprowadzenie weryfikacji zasobów złóż kopalin, wytypowanie złóż kopalin o znaczeniu strategicznym oraz wprowadzenie ich skutecznej ochrony. PAG będzie ściśle współpracować z PIG zlecając mu zadania o charakterze naukowo-badawczym. Głównym zadaniem PAG będzie reprezentowanie interesu państwa w dziedzinie geologii, łącznie z zapewnieniem bazy surowcowej kraju, rozumianej jako zasoby złóż surowców mineralnych koniecznych do zaspokojenia potrzeb przemysłowych i energetycznych Polski. Nowa instytucja będzie mogła w sposób elastyczny kierować środki finansowe na zadania dostosowane do zmieniających się warunków rynkowych, społecznych oraz sytuacji międzynarodowej. Założono systematyczny wzrost nakładów na dokładniejsze rozpoznawanie złóż kopalin, co powinno dotyczyć przede wszystkim niezagospodarowanych złóż, wymagających szczególnej ochrony oraz rozpoznania nowych. Nadzór nad działalnością PAG powierzono ministrowi środowiska, który m.in. powoła pełnomocnika do spraw organizacji PAG oraz będzie powoływał prezesa PAG i jego zastępców.

2 kwietnia 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła także projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rezygnację z procedury profilowania pomocy dla bezrobotnych, która polegała na ustaleniu dla każdego bezrobotnego jednego z trzech profili, którym odpowiadały różne formy aktywizacji zawodowej. Odejście od tego rozwiązania jest spowodowane tym, że w opinii części powiatowych urzędów pracy profilowanie utrudniało aktywizowanie osób bez pracy, zwłaszcza tych dla których ustalono profil III (długotrwale bezrobotni). Rezygnując z obowiązku ustalania profilu pomocy dla każdego bezrobotnego, wprowadzono możliwość korzystania przez powiatowe urzędy pracy z różnych form pomocy określonych w ustawie – bez ograniczeń wynikających z ustalonego dla bezrobotnego profilu pomocy. W praktyce rozwiązanie to ułatwi urzędom pracy stosowanie form pomocy określonych w ustawie, w tym usługi pośrednictwa pracy. Dla pracodawców będzie to oznaczać większe szanse na znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy, a dla bezrobotnego szybsze wejście na rynek pracy.

 

2 kwietnia 2019 r. – na posiedzeniu Rada Ministrów zapoznała się również z informacją w sprawie rozliczenia programów krajowych i regionalnych perspektywy 2007–2013, przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozliczyło środki unijne na kwotę 67,2 mld euro przeznaczone na realizację programów krajowych i regionalnych z perspektywy finansowej 2007-2013. Z tego, w ramach płatności końcowej, z Komisji Europejskiej do polskiego budżetu wpłynęło blisko 3,36 mld euro. Ponad 9,1 mln osób uzyskało dostęp do szerokopasmowego internetu (45 proc. wykonania w całej UE). Wybudowano blisko 2,6 tys. km nowych dróg (39 proc. nowych dróg wybudowanych ze środków polityki spójności w UE). Stworzono ponad 16,3 tys. nowych miejsc pracy w sektorze badawczo-rozwojowym (28 proc. nowych miejsc pracy w sektorze B+R w UE powstało dzięki środkom z perspektywy 2007-2013). Zwiększono możliwości produkcji energii odnawialnej o prawie 1,5 tys. MW (28 proc. przyrostu w całej UE).

19 marca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt przewiduje przyznanie organom gmin kompetencję do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL (to dane uzyskiwane z rejestru PESEL lub rejestrów mieszkańców, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem). Zasadniczo będzie to czynność odmiejscowiona, co oznacza, że wniosek o dane jednostkowe będzie można złożyć w dowolnym organie gminy. Wyjątek od generalnej zasady odmiejscowienia udostępniania danych z rejestru PESEL ma dotyczyć wniosku w tej samej sprawie, który będzie można złożyć wyłącznie do jednego organu gminy. Ma to przeciwdziałać sytuacjom, w których wnioskodawca kieruje ten sam wniosek do więcej niż jednego organu gminy. Ma to dotyczyć również sytuacji, gdy wnioskodawca zamierza złożyć w późniejszym terminie kolejny wniosek w tej samej sprawie. W tym przypadku organem właściwym do jego realizacji będzie wyłącznie ten organ gminy, który rozpatrywał wcześniejszy wniosek. Nowe rozwiązanie wyeliminuje m.in. konieczność ponownego wnioskowania o dane jednostkowe. Jest to niezbędne wtedy, gdy wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z lokalnego rejestru mieszkańców nie jest pozytywnie rozpatrzony, z powodu braku zameldowania osoby poszukiwanej na terenie danej gminy. W takiej sytuacji wnioskodawca musi złożyć ponownie wniosek, tym razem o udostępnienie danych z rejestru PESEL (w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji dane z rejestru PESEL obecnie udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA). Nowe rozwiązanie przyspieszy pozyskiwanie danych jednostkowych, które często mają istotne znaczenie, np. w sprawnym przebiegu postępowania sądowego. Obecnie to minister spraw wewnętrznych i administracji udostępnia dane jednostkowe z rejestru PESEL. Po zmianach minister spraw wewnętrznych i administracji będzie udostępniał dane jednostkowe z rejestru PESEL wyłącznie do 30 kwietnia 2019 r., z zastrzeżeniem zrealizowania wszystkich wniosków, które wpłyną przed tą datą. Natomiast od 1 maja 2019 r. już tylko organy gmin mają udostępniać dane jednostkowe z rejestru PESEL.

19 marca 2019 r. – na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Energii. Projekt nowelizacji ustawy wprowadza rozwiązania, które zapewnią ciągłość prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli etykietowania energetycznego oraz spójność przepisów krajowych z unijnymi. Dzięki nowym przepisom Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (organ monitorujący) oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej i Urząd Komunikacji Elektronicznej (organy kontrolujące) – tworzące system kontroli produktów wykorzystujących energię – będą miały podstawę prawną do kontrolowania i monitorowania wszystkich grup produktów związanych z energią. Etykiety energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa urządzenie w skali od A do G. Klasa A (kolor zielony) oznacza najmniejsze zużycie energii elektrycznej, a klasa G (kolor czerwony) – największe. Obecnie coraz więcej urządzeń jest zaliczanych do klas A+, A++ i A+++. Jednak taka klasyfikacja efektywności energetycznej jest dla konsumentów nie do końca jasna. Dlatego w nowym systemie klasyfikacji zostanie przywrócona pierwotna skala od A do G (bez klas A+, A++ i A+++). Nowe etykiety energetyczne będą stosowane równolegle ze starymi – do czasu ich całkowitego wycofania w wyznaczonych okresach przejściowych.

 

19 marca 2019 r. – rząd przyjął także projekt nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. Projekt przewiduje m.in., że zaprzeczenie ojcostwa (macierzyństwa) będzie możliwe także po śmierci dziecka w sytuacji, gdy zmarło ono po wszczęciu postępowania w tej sprawie. Projekt przewiduje także, że kuratorem ustanowionym do reprezentacji dziecka w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przy czynnościach prawnych będzie mógł być jedynie radca prawny lub adwokat.

12 marca 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów.

1 września 2019 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykaz będzie bezpłatnym i wygodnym narzędziem służącym podatnikom do szybkiej weryfikacji danych kontrahentów i ich rachunków, w szczególności dotyczących rejestracji do celów VAT. Wykaz zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT-owskich. Rozwiązanie to wpisuje się w exposé premiera Mateusza Morawieckiego i dalsze uszczelnienie systemu podatku VAT, przyczyni się też do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców oraz ograniczenia szarej strefy. Wprowadzany wykaz będzie zawierał dane podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślono z rejestru jako podatników VAT. Ma on także objąć podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona oraz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni i zwolnieni z tego podatku. Korzystający z wykazu podatnicy będą mieli dostęp do informacji o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień za pomocą określonego kryterium dostępu, tj. po numerze NIP lub fragmencie nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Jednocześnie będą mogli prześledzić całą historię rejestracji kontrahentów do celów VAT, która obejmie 5 lat wstecz. Możliwe będzie również sprawdzanie podmiotów w wykazie przez podatników w sposób masowy, co przyspieszy procedury weryfikacji kontrahentów. Wykaz będzie prowadzony przez szefa KAS na stronie BIP Ministerstwa Finansów. Dostęp do danych zawartych w wykazie będzie możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie z projektem, wykaz będzie zawierał również informacje dotyczące numerów rachunków bankowych podatnika lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest on członkiem, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. W związku z tym rozszerzono dane nieobjęte tajemnicą skarbową również o numery tych rachunków, otworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatnicy będą musieli dokonywać płatności z tytułu określonych transakcji na rachunek zawarty w wykazie. Wprowadzono także rozwiązanie uszczelniające płatności między podatnikami. Podatnicy nie będą zaliczali do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w której płatność dokonano na rachunek, który nie znajduje się w wykazie. Założono również odpowiedzialność solidarną nabywcy w przypadku zapłaty przez niego należności na rachunek inny niż rachunek dostawcy zawarty w wykazie, ale tylko do kwoty podatku VAT, związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Regulacje te będą dotyczyły wyłącznie płatności przekraczających 15 tys. zł. Przewidziano możliwość uwolnienia się od tych konsekwencji pod warunkiem, że podatnik złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Odpowiedzialność solidarna będzie również wyłączona w przypadku, gdy podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

12 marca 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, przedłożony przez Ministra Zdrowia. Zgodnie z projektem, opieka zdrowotna nad uczniami w szkole ma objąć profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną. Opiekę zdrowotną mają sprawować: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. Opieka ta będzie sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów. Miejscem realizacji świadczeń przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną będzie gabinet profilaktyki zdrowotnej, a w przypadku realizacji świadczeń stomatologicznych wykonywanych przez lekarza dentystę – gabinet stomatologiczny w szkole, gabinet zlokalizowany poza szkołą lub dentobus. Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę. Będą oni także otrzymywać informacje o zakresie opieki i prawie wyrażania sprzeciwu wobec niej. W projekcie ustawy po raz pierwszy określono zakres współpracy między rodzicami a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną, a także współpracy między podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta), podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny). Określono także organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole. Działania te mają realnie wesprzeć rodziców w skutecznej realizacji prawa ucznia do świadczeń zdrowotnych. Przyjęto, że organ prowadzący szkołę ma udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący będzie musiał zawrzeć porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych. Nowe przepisy umożliwią również nawiązywanie współpracy przez organ prowadzący szkołę z podmiotem zajmującym się opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży, udzielającym świadczeń zdrowotnych w dentobusie (16 dentobusów kupiono w 2017 r., a udzielanie w nich świadczeń rozpoczęto w kwietniu 2018 r.). Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami będzie realizowane przez wojewodów oraz Instytut Matki i Dziecka. Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

12 marca 2019 r. – Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy zakłada złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Po zmianach, więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne. Rozszerzono katalog przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Chodzi o nieruchomości rolne:

 • położone w granicach administracyjnych miast,

 • w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni nieruchomości,

 • nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. „ogródki przydomowe”.

Dzięki nowym rozwiązaniom – nie mając statusu rolnika indywidualnego – można będzie nabyć nieruchomość rolną m.in.:

 • powierzchni mniejszej niż 1 ha,

 • w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,

 • w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,

 • w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.

 

W tych przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na nabycie nieruchomości rolnej.

5 marca 2019 r. – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra finansów.

Powstanie nowa matryca stawek podatku VAT, przy radykalnym uproszczeniu systemu stawek, którego podstawą będą 3 filary: prostota – przejrzystość – przyjazność stosowania. Wprowadzane rozwiązania nie mają celu fiskalnego (zwiększenia wpływów z VAT do budżetu), chodzi przede wszystkim o uproszczenie systemu stawek podatku VAT, co powinno ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. W praktyce chodzi o prawidłowe przyporządkowanie towarów lub usług do stawek VAT. Przewidziano także wprowadzenie tzw. wiążącej informacji stawkowej (WIS). WIS będzie decyzją wydawaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na potrzeby opodatkowania VAT. Zapewni podatnikom większą pewność co do prawidłowości stosowania stawek podatku VAT (chodzi o określenie właściwej stawki dla danego towaru lub usługi). Zmieniony zostanie sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT – przewidziano odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN – w odniesieniu do towarów) oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015 dotyczy usług).

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt tworzy podstawy do wyznaczenia podmiotu publicznego, który realizowałby usługi związane z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat elektronicznych. Minister infrastruktury w rozporządzeniu będzie mógł wyznaczyć podmiot publiczny, który dzięki posiadanemu doświadczeniu – w drodze wyłączności – stworzy podstawy i zbuduje nowy elektroniczny system poboru opłat drogowych.

Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Projekt nowelizacji umożliwi wszystkim sądom administracyjnym pełne wdrożenie systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi tego postępowania. Zapewni także obywatelom i instytucjom publicznym możliwość niezakłóconej i bezpiecznej realizacji w systemie teleinformatycznym różnych czynności procesowych oraz ujednolicenie systemu prawnego związanego z informatyzacją postępowania sądowego przez wprowadzenie w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi rozwiązań prawnych, analogicznych do tych obowiązujących obecnie w postępowaniu cywilnym. Ponadto, wprowadzane zmiany mają zapobiec wydłużeniu czasu trwania postępowania przed sądami administracyjnymi. W projekcie określono formę, w jakiej dokumenty sądowe mogą być utrwalane w przypadkach akt sprawy prowadzonej w postaci elektronicznej. Zmieniono także regulacje odnoszące się do wymogów formalnych pism procesowych, m.in. przez wprowadzenie wymogu podawania numeru PESEL/KRS/NIP/REGON przez strony postępowania, ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych. Wprowadzenie takiego wymogu jest niezbędne dla prawidłowego i sprawnego działania przyszłego systemu teleinformatycznego do obsługi postępowania sądowoadministracyjnego, który obejmować będzie miliony potencjalnych użytkowników. Chodzi o zapewnienie możliwości odpowiedniego zarządzania danymi dotyczącymi stron postępowania przed sądami administracyjnymi oraz ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych, które pozwoliłoby na jednoznaczną ich identyfikację i tym samym bezpieczne korzystanie z systemu.

26 lutego 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Projekt proponuje rozwiązania, które mają przyspieszyć uzyskiwanie alimentów przez dzieci od rodziców. Mają temu służyć natychmiastowe świadczenia alimentacyjne, które będą orzekane w sposób uproszczony, czyli w tzw. postępowaniu nakazowym-alimentacyjnym.

Po zmianach alimenty będzie można uzyskać szybciej – przy ustalaniu alimentów natychmiastowych nie będzie brana pod uwagę wysokość zarobków pozwanego (nie trzeba dostarczać zaświadczenia o jego dochodach). Alimenty natychmiastowe będą wyliczane na podstawie specjalnego algorytmu – ich wysokość będzie określać procent kwoty przeliczeniowej ustalanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto w powiązaniu z liczbą dzieci. Oznacza to, że świadczenia te będą wyliczane na podstawie jednej uniwersalnej zasady. Przy czym, jeśli w rodzinie jest jedno dziecko to otrzyma ono świadczenie w najwyższej wysokości, przy każdym kolejnym dziecku – świadczenia będą malały. Zdecydowano jednocześnie, że przyznanie alimentów natychmiastowych nie będzie zamykać drogi o ubieganie się o wyższe alimenty na podstawie obowiązujących przepisów.

Natychmiastowe świadczenia alimentacyjne będą orzekane w nowym trybie – w postępowaniu nakazowym–alimentacyjnym (oznacza to uproszczenie formalności w ubieganiu się o takie świadczenia). Sprawa będzie rozpatrywana przez sąd w takim trybie na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Pozew trzeba będzie złożyć na gotowym formularzu dostępnym w internecie i łatwym do wypełnienia. Tak złożony pozew sąd rodzinny będzie musiał rozpatrzyć maksymalnie w ciągu 14 dni. Rodzic stosunkowo szybko otrzyma pieniądze na dziecko, ponieważ alimentacyjny nakaz zapłaty będzie z mocy prawa natychmiast wykonalny.

 

Projekt wprowadza także nową instytucję – tzw. rodzinne postępowanie informacyjne. Ma ono obowiązkowo poprzedzać sprawy o separację lub rozwód małżonków, mających wspólne małoletnie dzieci. Jego celem jest pojednanie małżonków, ale jeśli nie będzie to możliwe, to ma doprowadzić do tego, aby rozwód lub separacja przebiegły przed sądem w miarę sprawnie i bezkonfliktowo, i ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci. Dlatego też projekt zakłada, że w przypadku rozwodu bez orzekania o winie (na zgodny wniosek stron) nie będzie zwracana połowa wniesionej opłaty, tak jak jest to obecnie (opłata w sprawie o rozwód wynosi 600 zł).

19 lutego 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Projekt zakłada uproszczenie postępowania karnego. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom sądy mają działać sprawniej, szybciej i efektywniej. Projekt zakłada m.in., że sędziowie nie będą musieli odczytywać uzasadnienia wyroku w sytuacji, w której na Sali sądowej nikogo nie ma (obecnie jest to obowiązkiem sędziego). Uzasadnienie pisemne wyroku ma być natomiast sporządzane na specjalnym formularzu, przez co ma być zrozumiałe i przejrzyste. Projekt zakłada ponadto:

 • bez względu na przyczynę nieobecności stron będzie można przesłuchać świadków i przeprowadzić inne dowody zaplanowane na dany termin rozprawy;

 • rezygnację z obowiązku przesłuchiwania wszystkich pokrzywdzonych w sprawach dotyczących bardzo dużej liczby osób (np. piramidy finansowe);

 • każdy będzie mógł wskazać skrytkę pocztową do skutecznego doręczania pism organów procesowych (sądu, prokuratora, policji);

 • osoby niepełnosprawne lub obłożnie chore będą mogły upoważnić dowolnie wybraną osobę do odbioru korespondencji procesowej.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął nowelizację uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r., przedłożoną przez ministra infrastruktury. Na realizację KPK do 2023 r. przeznaczone jest 66,4 mld zł. Po zmianach wydatki na program zostaną zwiększone o 3,2 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na projekty poprawiające infrastrukturę kolejową prowadzącą do portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Będą to następujące projekty:

 • poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni;

 • poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu;

 • poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk.

 

Konieczność zwiększenia środków na te projekty wynika z przekroczenia wartości kosztorysowych inwestycji portowych. 1,4 mld zł ma pochodzić z kredytu, który zaciągną PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI). Pozostałe 1,8 mld zł będzie pochodzić z budżetu państwa na dokapitalizowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, co zapewni prawidłową realizację KPK do 2023 r.

12 lutego 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Zaproponowano rozwiązania, które będą przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi leków za granicę. Chodzi o mechanizm tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych. Polega on na pozyskiwaniu leków z rynku detalicznego (np. z aptek) przez hurtownie farmaceutyczne, które odsprzedają je za granicę za cenę wielokrotnie wyższą od dopuszczalnej ceny krajowej (dotyczy to leków refundowanych). Projekt zakłada m.in.:

 • jednoznaczne wskazanie, że celem funkcjonowania aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych jest bezpośrednie zaopatrywanie obywateli w produkty lecznicze oraz określenie sposobów zbycia i przekazania tych produktów;

 • doprecyzowanie przepisów pozwalających wojewodom na nakładanie kar finansowych za nielegalną sprzedaż produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przez podmioty prowadzące działalność leczniczą (karę pieniężną będzie można nałożyć za nabycie produktów leczniczych niezgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem, co w konsekwencji oznacza, że karany będzie podmiot, który nabędzie produkty lecznicze w innym celu niż przeprowadzenie zabiegu leczniczego);

 • zmiana przepisów karnych (np. karane będzie wykonywanie działalności gospodarczej dotyczącej wytwarzania lub importu produktu leczniczego bez wymaganego zezwolenia, zaostrzona zostanie sankcja karna za takie zachowania); doprecyzowano odpowiedzialność karną za naruszenie zakazu zbycia produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne; wprowadzenie odpowiedzialności karnej za nabycie produktów leczniczych – z naruszeniem zakazu nabycia z aptek i punktów aptecznych produktów leczniczych – przez hurtownie farmaceutyczne;

 • wprowadzenie odpowiedzialności karnej za obrót produktami leczniczymi, które uzyskano z naruszeniem zakazów lub nakazów administracyjnych;

 • umożliwienie aptekom ogólnodostępnym i punktom aptecznym prowadzenie sprzedaży wysyłkowej wyrobów medycznych objętych refundacją wszystkim pacjentom, a produktów leczniczych dostępnych wyłącznie na receptę – tylko osobom mającym orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 • wprowadzenie możliwości dostarczania przez apteki ogólnodostępne lub punkty apteczne produktów leczniczych lub wyrobów medycznych (objętych refundacją) osobom mającym orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wprowadzono przepisy, które umożliwią stosowanie instrumentów finansowych (IF) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Chodzi o nową formę wsparcia, tj. gwarancje do kredytów, z których skorzystać będą mogli rolnicy oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

W praktyce oznacza to, że podmioty te będą mogły wystąpić do zaangażowanych we wdrażanie IF banków z wnioskiem o kredyt preferencyjny objęty gwarancją ze środków instrumentu finansowego utworzonego w ramach PROW 2014-2020. Regulacja ta stwarza możliwości dodatkowego finansowania inwestycji.

Wsparcie z instrumentu finansowego umożliwi finansowanie znacznie szerszego zakresu operacji oraz kosztów (m.in. zakup zwierząt, roślin jednorocznych) niż jest to dozwolone w przypadku dotychczas stosowanego wsparcia dotacyjnego.

Dzięki gwarancjom banki uzyskają zabezpieczenie części ryzyka kredytowego – do 80 proc. dla jednego kredytu. Szacuje się, że dzięki środkom PROW 2014-2020 – planowanym do udostępnienia na instrumenty finansowe w wysokości 50 mln euro – do końca 2023 r. zostanie utworzony portfel nowych kredytów na co najmniej 250 mln euro. Jeżeli zainteresowanie tą formą wsparcia będzie większe niż to oceniono, możliwe będzie zwiększenie puli środków na ten cel.

 

Dopuszczalne będzie łączenie gwarancji (uzyskanej z instrumentu finansowego) oraz dotacji na sfinansowanie inwestycji, z zachowaniem przestrzegania zasad udzielania pomocy publicznej.

29 stycznia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został m.in. projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, przedłożony przez pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

W projekcie stworzono podstawy prawne pozwalające na sprawne przygotowanie i realizację strategicznych inwestycji polegających na:

 • budowie rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock,

 • budowie rurociągu produktów naftowych Boronów-Trzebinia,

 • budowie rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra-Wielowieś,

 • budowie rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów albo ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub zmianie sposobu użytkowania.

Zgodnie z projektem ustawy, podmiotem odpowiedzialnym za realizację ww. inwestycji będzie spółka PERN SA, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Przewidziano także rozwiązania usprawniające proces inwestycyjny, w szczególności:

 • wprowadzenie do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, wydawanej przez wojewodę – decyzja będzie instrumentem całościowo regulującym kwestię lokalizacji inwestycji i jej poszczególnych elementów, co doprowadzi do minimalizacji liczby postępowań oraz czasu potrzebnego na wydanie aktów administracyjnych niezbędnych do jej przygotowania i realizacji,

 • uproszczenie procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym) oraz zgody wodnoprawnej,

 • określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć oraz wprowadzenie podstawy prawnej do nakładania kar w przypadku nieterminowego rozpatrzenia sprawy, a także modyfikacji rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu prowadzonym przez organ wyższej instancji albo sąd administracyjny,

 • wprowadzenie przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji przy jednoczesnym wprowadzeniu obowiązku wypłaty odpowiedniego odszkodowania,

 • zapewnienie inwestorowi możliwości wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do przygotowania inwestycji.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej publikacji w Dzienniku Ustaw.

5 lutego 2019 r. – na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji modułu 3. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, przedłożone przez ministra edukacji. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” rząd przeznaczy 200 mln zł na szkolne stołówki w latach 2019-2023 (w każdym roku po 40 mln zł). Możliwość spożycia przez uczniów gorącego posiłku podczas pobytu w szkole jest zapewniona w większości krajów Unii Europejskiej. Na cały program w ciągu 5 lat przewidziano 2,75 mld zł. Od 1 września 2022 r. obowiązkowe będzie zapewnienie uczniom możliwości zjedzenia jednego gorącego posiłku dziennie. Korzystanie z takiego posiłku będzie dobrowolne i odpłatne. Rządowe wsparcie otrzymają organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe (w tym szkoły podstawowe funkcjonujące w zespołach szkół, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych) oraz publiczne szkoły artystyczne, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Chodzi o zapewnienie doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenia stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, a także adaptacji, poprawy standardu i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.

Wsparcie finansowe może zostać udzielone na:

 • bieżące prace remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków,

 • zakup niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych,

 • zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.

Program zakłada wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania (w przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego wkład własny nie będzie wymagany).

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

 • 80 000 zł na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują;

 • 25 000 zł na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe udzielone zostanie wyłącznie na realizację jednego z wymienionych zadań.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Najważniejszymi celami wprowadzonej nowelizacji są gruntowna reforma funkcjonowania służb kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia, poprawa dostępności oraz jakości świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, a także sprawniejsze działanie szpitalnych oddziałów ratunkowych.Najważniejszą zmianą dla podmiotów, które otrzymują środki z NFZ, będzie wprowadzenie progu bagatelności, poniżej którego nie będą nakładane kary finansowe. W pierwszym roku funkcjonowania ustawy wyniesie on 500 złotych, co wg danych za kwartał roku 2018 oznacza 50 proc. liczby kontroli i niecałe 10 proc. kwoty nałożonych kar. Ponadto będzie obowiązywać zakaz jednoczesnej kontroli ze strony ministra zdrowia i NFZ. Zakazane będzie także ponowne kontrolowanie tego samego obszaru w tym samym podmiocie. Czas trwania wszystkich kontroli Funduszu w jednostkach podmiotu kontrolowanego w roku kalendarzowym nie będzie mógł przekroczyć określonej liczby dni. Co do zasady liczba dni kontroli będzie powiązana z wielkością kwoty wypłaconej podmiotowi kontrolowanemu przez NFZ w roku poprzednim. Przykładowo w przypadku kontraktu o wartości do 2 mln zł kontrola Funduszu będzie mogła trwać 12 dni. Wprowadzona zostanie także instytucja zawiadomienia o planowanej kontroli – w sytuacjach, w których nie uniemożliwia to skutecznego skontrolowania działania podmiotu.

 

Projekt nowelizacji wprowadza także jednolite zasady tzw. segregacji medycznej pacjentów w SOR-ach. Określanie stanu zagrożenia życia i zdrowia odbywać się będzie w oparciu o jednakowe, jasno sprecyzowane kryteria. Zwiększy to bezpieczeństwo pacjenta, a jednocześnie poprawi komfort pracy personelu medycznego. Dodatkowo utworzony zostanie system informatyczny usprawniający pracę Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (TOPSOR), który zapewni łatwy dostęp do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania dla pacjenta, a także pozwoli na zapewnienie wyższej jakości danych dotyczących funkcjonowania SOR-ów bez obciążania personelu dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi. Kolejnym rozwiązaniem, które ma usprawnić działanie SOR-ów, będą tzw. ostre i tępe dyżury. W praktyce obsada lekarska i pielęgniarska zostanie dostosowana do charakteru dyżuru w szpitalu. Szpital pełniący dyżur ostry będzie miał zwiększoną liczbę personelu, natomiast podczas tzw. tępego dyżuru będzie dysponował tylko wymaganą przez przepisy obsadą.

15 stycznia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęte zostały dwa projekty ustaw. Pierwszy to opracowany w Ministerstwie Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Do najważniejszych rozwiązań należą:

 • zapewnienie skuteczniejszej kontroli regulacyjnej działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące;

 • wprowadzenie ograniczników dawek promieniowania jonizującego;

 • zmiany wartości dawek granicznych dla pracowników w związku z nowymi wynikami badań wpływu promieniowania jonizującego na organizm człowieka;

 • zwiększenie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych;

 • doprecyzowanie obowiązków i uprawnień osób sprawujących wewnętrzny nadzór nad działalnościami związanymi z narażeniem na promieniowanie jonizujące;

 • zwiększenie przejrzystości działań organów dozoru jądrowego przez udostępnianie społeczeństwu programu kontroli dozorowych;

 • zwiększenie informacji o działaniach, jakie należy podejmować w sytuacji zetknięcia się ze źródłem niekontrolowanym, czyli porzuconym lub zaginionym źródłem promieniotwórczym, a także szkolenie funkcjonariuszy odpowiednich służb, którzy mogą zetknąć się z takimi źródłami;

 • ochrona przed narażeniem na promieniowanie jonizujące, spowodowanym przez radon w miejscach pracy, budynkach, lokalach i innych pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi;

 • zwiększenie bezpieczeństwa przy stosowaniu promieniowania jonizującego do celów medycznych;

 • zapewnienie ochrony przed narażeniem na naturalnie występujące substancje promieniotwórcze, w tym związane z działalnością górniczą;

 • objęcie obowiązkiem szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej członków ekip awaryjnych.

Drugim był projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W projekcie ustawy kompleksowo uregulowano kwestie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich. Przewidziano w niej rozwiązania, które zapewnią prawidłowe stosowanie rozporządzenia unijnego 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt. Nowe rozwiązania przewidują:

 • w odniesieniu do zwierząt gatunków takich jak: bydło, świnie, owce, kozy i koniowate – wyeliminowanie przepisów dotyczących sposobu prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych świń, zasad wpisywania zwierząt do tych ksiąg i rejestrów, zasad prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej dla tych gatunków zwierząt, wymogów stawianych zwierzętom hodowlanym czystorasowym wykorzystywanym do hodowli i rozrodu, obrotu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem biologicznym przeznaczonym do wykorzystania w rozrodzie, a także sposobu przeprowadzania kontroli urzędowych (zagadnienia te ujęto w rozporządzeniu Unii Europejskiej);

 • wskazanie organów i instytucji, którym w Polsce przysługiwać będą uprawnienia i kompetencje określone w rozporządzeniu UE;

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł m.in. uznawać organizacje hodowców lub inne podmioty, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń – za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane;

 • kontrole urzędowe będzie przeprowadzać Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt;

 • zgodnie z postulatami hodowców alpak i jedwabników morwowych, rozszerzona zostanie lista zwierząt gospodarskich o alpaki i jedwabniki morwowe, aby umożliwić prowadzenie hodowli tych gatunków w sposób właściwy dla zwierząt gospodarskich;

 • możliwość udzielania pomocy państwa na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich, zgodnie z prawem europejskim dotyczącym pomocy państwa w rolnictwie.

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że przestanie obowiązywać ustawa z 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

8 stycznia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Projekt przewiduje nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości. Nowe przepisy dostosowują także polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej.

Zaproponowano m.in.:

 • rozszerzenie katalogu przypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym;
 • przepisy umożliwiające zmianę przeznaczenia pasma 700 MHz;
 • usprawnienie postępowania związanego z rezerwacją częstotliwości;
 • modyfikację zasad przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, w tym w szczególności wprowadzenie dodatkowego warunku odmowy dokonania przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) takiego przedłużenia (chodzi o sytuację, w której uniemożliwiałoby to realizację zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej lub wiążących Polskę umów międzynarodowych dotyczących gospodarowania częstotliwościami);
 • umożliwienie prezesowi UKE ogłoszenia z własnej inicjatywy przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości, nie tylko w przypadku posiadania wiedzy o zainteresowaniu zasobami częstotliwości, które są już dostępne (postępowanie będzie mogło być ogłoszone także w stosunku do zasobów, które będą dostępne dopiero w przyszłości z zastrzeżeniem, że częstotliwości te będą mogły być wykorzystywane po tym jak staną się dostępne);
 • umożliwienie ministrowi cyfryzacji określenia harmonogramu rozdysponowania niektórych zasobów częstotliwości, tak aby realizować politykę państwa związaną z gospodarką częstotliwościami.
 • umożliwienie prezesowi UKE (w drodze decyzji), zmianę przydzielonych rezerwacji częstotliwości w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Przedłużono na 2019 r. rozwiązanie zastosowane w 2018 r., polegające na umożliwieniu rolnikom, ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), złożenie – zamiast wniosku o przyznanie tych płatności – oświadczenia, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Tak samo jak w 2018 r., złożenie oświadczenia będzie oznaczało wnioskowanie o te same płatności, co w roku poprzednim. Rolnicy będą mogli składać oświadczenia w terminie od 15 lutego do 14 marca (czyli w miesięcznym okresie poprzedzającym podstawowy okres składania wniosków o przyznanie płatności), na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z możliwości złożenia oświadczenia będą mogli skorzystać rolnicy, w gospodarstwach których nie nastąpiły żadne zmiany, które miałyby wpływ na treść składanego wniosku. Z tego względu, wzorem roku ubiegłego, projektowane przepisy przewidują możliwość składania oświadczeń zastępujących wnioski o przyznanie płatności w szczególności przez rolników, którzy w 2018 r. wnioskowali wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz lub płatność niezwiązaną do tytoniu, a powierzchnia gruntów ornych zawarta we wniosku złożonym w 2018 r. wynosiła mniej niż 10 ha. Ponadto, zgodnie z projektem, wszyscy rolnicy, którzy złożyli w poprzednim roku wnioski o przyznanie płatności otrzymają od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa częściowo wypełnione wnioski w formie papierowej wraz z materiałami graficznymi, co ułatwi wypełnianie wniosków w formie elektronicznej.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kolejnym przyjętym przez Radę Ministrów był projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt zakłada zwiększenie skuteczności wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym (osobom prawnym), zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej. Zaproponowano także przepisy chroniące osoby sygnalizujące nieprawidłowości, tzw. sygnalistów. Projekt przewiduje m. in.:

 • poszerzenie podstaw odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
 • rezygnację z wymogu uprzedniego uzyskiwania prejudykatu (wyroku skazującego osobę fizyczną);
 • odpowiedzialność podmiotu zbiorowego dotyczyć ma wszystkich czynów zabronionych pod groźbą kary, jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z projektem, podmiot zbiorowy będzie można pociągnąć do odpowiedzialności finansowej i odszkodowawczej w przypadku uzyskania przez niego korzyści majątkowej z popełnionego czynu zabronionego. Zaproponowane rozwiązania ustanawiają odpowiedzialność podmiotów zbiorowych jako tzw. odpowiedzialność represyjną zbliżoną do odpowiedzialności karnej, z zastrzeżeniem odpowiedzialności finansowej i odszkodowawczej za czyny zabronione, z których podmiot zbiorowy uzyskał korzyść, zbliżonej do odpowiedzialności cywilnej. Projektowane podstawy odpowiedzialności podmiotu zbiorowego uzależnione będą od wykazania faktu popełnienia przestępstwa oraz od wystąpienia winy w nadzorze, wyborze czy organizacji, które doprowadziły do popełnienia tego przestępstwa. 

Zaproponowane rozwiązania wejdą w życie po 6 miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło na swoich stronach wzory zaświadczeń i wniosków, związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe staną się właścicielami gruntów z mocy prawa. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało właśnie wzory dokumentów i informacje o terminach do pobrania na stronie informacyjnej „Grunt to własność”.

Pod linkiem udostępniono m.in.:

 • Ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego
 • Wzór zaświadczenia o przekształceniu
 • Oświadczenie przedsiębiorcy, że nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia (4 miesiące)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony szczególną potrzebą
 • Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

Informacje dotyczą również formalności, opłat, bonifikat, a także korzyści. Zawierają podstawy prawne oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

11 grudnia – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedłożony przez ministra inwestycji i rozwoju.

Znowelizowane przepisy zmieniają zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Oznacza to dostosowanie regulacji ustawy o gospodarce nieruchomościami do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r.

Zaproponowano przepis umożliwiający każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy zwrot wywłaszczonej nieruchomości (dochodzenie zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części) – niezależnie od tego czy wniosek o zwrot złożyli pozostali, poprzedni współwłaściciele lub ich spadkobiercy. Zawiadomienie pozostałych uprawnionych (w przypadku braku możliwości ustalenia ich adresów) zgodnie z nowym przepisem, będzie odbywać się w drodze obwieszczenia. Niezłożenie wniosku – o zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części – w wyznaczonym terminie przez pozostałe osoby uprawnione będzie powodować wygaśnięcie uprawnienia do zwrotu.

Zgodnie z projektem, umożliwiono każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy dochodzenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – niezależnie od formy pozyskania prawa do nieruchomości (decyzja albo umowa).

Ustalono 20-letni okres, w którym możliwe będzie dochodzenie zwrotu nieruchomości, liczony od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Oznacza to, że prawo do zwrotu nieruchomości przedawni się po 20 latach. Uprawnienie do zwrotu nieruchomości wygaśnie, jeżeli w tym terminie nie zostanie złożony odpowiedni wniosek. Oznacza to ograniczenie w czasie możliwości dochodzenia zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Wygaśnięcie uprawnienia do zwrotu nieruchomości powinno zamknąć okres niepewności co do sytuacji prawnej zainteresowanych stron, a także stworzyć możliwość wykorzystania nieruchomości wywłaszczonej, lecz zbędnej, na cel publiczny określony w decyzji o wywłaszczeniu na inne cele (np. budownictwo mieszkaniowe). Zaproponowane rozwiązanie spowoduje ograniczenie liczby wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości przejętych lub nabytych dawniej niż przed 20 laty. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom jednostek samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających lokatorów.

Jednocześnie przewidziano możliwość wystąpienia w ciągu 3 lat (od dnia wejścia ustawy w życie) z żądaniem zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli w dniu wejścia w życie tej ustawy upłynęło 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna oraz jeżeli do upływu tego terminu pozostało nie więcej niż 3 lata.

Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rząd zdecydował, że od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową, a najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione.

W rezultacie wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione o wynikający z ustawy wskaźnik waloryzacji (chodzi o wskaźnik inflacji powiększony o 20 proc. realnego wzrostu płac z poprzedniego roku kalendarzowego) – nie mniej niż o 70 zł brutto. Szacuje się, że w 2019 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26 proc. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc. – dwa razy więcej niż gdyby zastosowano ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji. W efekcie z jednej strony rząd wdroży zasadę szczególnej ochrony uboższych emerytów i rencistów, z drugiej – będzie respektował pełną ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych.

Najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione do:

 • 1100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie świadczenia te wynoszą 1 029,80 zł brutto); oznacza to, że świadczenia te wzrosną o 25 proc. w stosunku do 2016 r.,

 • 825 zł brutto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 772,35 zł brutto).

Po zmianach, najniższa gwarantowana podwyżka świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie 70 zł brutto. Zostanie nią objętych ok. 6,27 mln świadczeniobiorców. Na nowych zasadach zyskają osoby, których świadczenie nie przekracza 2 147,30 zł brutto. Osoby otrzymujące świadczenie powyżej tej kwoty zyskają 3,26 proc. (to będzie podwyżka o wskaźnik inflacji powiększony o 20 proc. realnego wzrostu płac z poprzedniego roku kalendarzowego).

 

Jednocześnie w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, gwarantowana minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji wyniesie 52,50 zł brutto. Natomiast w odniesieniu do osób pobierających emeryturę częściową będzie to 35 zł brutto. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Świadczenia osób, które nie mają prawa do najniższej emerytury lub renty, ze względu na krótki staż pracy, również zostaną zwaloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji.

20 listopada 2018 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Modyfikacja przepisów dotyczących wystawiania i realizowania e-skierowań oraz korzystania z nich przez pacjentów obejmuje przede wszystkim doprecyzowanie zakresu dokumentów obsługiwanych w postaci elektronicznej oraz określenie katalogu przypadków, w których skierowanie będzie wystawione w postaci papierowej (chodzi np. o pacjenta o nieustalonej tożsamości, lekarza z innego państwa Unii Europejskiej, brak dostępu do systemu).

Z kolei zmiany w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczące list oczekujących mają na celu:

 • uelastycznienie zarządzania kolejkami przez placówki medyczne;

 • przekazywanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia (NFZ) informacji istotnych z punktu widzenia zapewniania dostępności świadczeń;

 • nałożenie na NFZ obowiązku informowania pacjentów o terminie nadchodzących wizyt objętych tzw. kolejkami centralnymi, np. przez wysłanie wiadomości SMS.

Obecnie, w przypadku odwołania wizyty, przepisy przewidują konieczność zaproponowania zwolnionego terminu kolejnemu pacjentowi z listy, który często – ze względu na bliskość swojego terminu – nie jest zainteresowany skorzystaniem z tej możliwości, a w efekcie zwolniony termin często pozostaje niewykorzystany. Projekt zawiera rozwiązanie, które umożliwi zaproponowanie wizyty w tym terminie dowolnemu pacjentowi, dla którego pierwotny termin przypada w okresie od 7 do 30 dni od terminu zwolnionego.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju. Zmiany w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przewidują wsparcie przedsięwzięć służących realizacji programu "Dostępność Plus", przyjętego przez Radę Ministrów 17 lipca 2018 r. Chodzi o usuwanie barier w dostępie do usług publicznych – organizacyjnych oraz infrastrukturalnych – utrudniających życie m.in. osobom z niepełnosprawnościami oraz starszym. Zaproponowane zmiany w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umożliwią realizację 18 spośród 44 działań zaplanowanych w programie Dostępność Plus. Przykładowo będą to takie działania jak: "Budynki bez barier", "100 placówek służby zdrowia bez barier", "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", czy "Dostępne serwisy internetowe i aplikacje mobilne". W sumie w programie operacyjnym zostanie przeznaczonych na ten cel ok. 132 mln euro.

27 listopada 2018 r. – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. W projekcie ustawy zaproponowano zastąpienie obecnego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (opartego na tzw. systemie świadectw pochodzenia) – efektywnym ekonomicznie systemem, który będzie wspierał budowę nowych mocy wytwórczych w kogeneracji. System ten oparty będzie w znacznej mierze na procedurze aukcyjnej. Proponowany mechanizm ma gwarantować inwestorom, którzy wygrali w aukcji, stałą premię do ceny energii elektrycznej. Aby zapewnić stabilność wsparcia oraz długofalowe planowanie działań inwestycyjnych związanych z wysokosprawną kogeneracją, zaproponowano, że wsparcie zostanie udzielone na 15 lat. Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji odbywać się będzie w następujących kategoriach:

 • istniejących i zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MW) oraz małych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW) – w ramach wniosku o wypłatę premii gwarantowanej;

 • nowych i znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MW) – w ramach aukcji;

 • nowych i znacznie modernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW) – w ramach naboru;

 • istniejących i zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW) – w ramach wniosku o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej.

 

Wspierane będzie wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, jedynie w tych instalacjach, które wprowadzą ciepło użytkowe wytworzone w tym samym procesie do sieci ciepłowniczej. Kryterium to zrealizuje najważniejszy cel mechanizmu, tj. zmniejszenie zjawiska niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę jakości powietrza.

6 listopada - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Projekt nowelizacji przewiduje zwiększenie usług na rzecz rodziny i dziecka, tak aby do pieczy zastępczej trafiało mniej dzieci niż jest to obecnie, natomiast te, które – z uwagi na problemy opiekuńczo-wychowawcze – będą musiały być oddzielone od rodziny, mogły jak najszybciej do niej powrócić. Wprowadzono rozwiązania zmierzające do zmniejszenia liczby placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dzięki nowym przepisom ma nastąpić bardziej dynamiczny rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, tak aby zapewnić stabilne, rodzinne środowisko wychowawcze dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Rozwojowi temu powinna również sprzyjać rosnąca liczba podmiotów, które mogą organizować rodzinne formy pieczy zastępczej (chodzi o podmioty niepubliczne realizujące to zadanie na zlecenie). Projekt przewiduje działania sprzyjające poprawie procedur adopcyjnych i pozyskiwaniu większej liczby kandydatów do adopcji w naszym kraju. Oznacza to ograniczanie adopcji międzynarodowych i efektywniejsze poszukiwanie dla dzieci stabilnego środowiska rodzinnego w Polsce. Ponadto aby ograniczyć przypadki umieszczania dzieci w pieczy instytucjonalnej wprowadzono zasadę, że w przypadku skierowania przez powiat dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej – powiat sam będzie musiał pokryć koszty umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Gmina nie będzie współfinansowała pobytu dziecka w placówce. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w terminach późniejszych.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z projektem, nastąpi czasowe utrzymanie stawek 23 proc. i 8 proc. (oraz stawek zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych 7 proc. i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych 4 proc.) z jednoczesnym wprowadzeniem mechanizmu określającego termin ich stosowania. Stawki te od 1 stycznia 2019 r. pozostaną na obecnym poziomie. Ich obniżenie o 1 pp będzie konsekwencją osiągnięcia przewidzianych ustawą wskaźników. Stanie się to, jeśli:

 • relacja państwowego długu publicznego netto (czyli długu publicznego skorygowanego o nadwyżkę płynności) do produktu krajowego brutto nie będzie przekraczać 43 proc.;

 • suma ujemnych odchyleń deficytu (sektora instytucji rządowych i samorządowych) od średniookresowego celu budżetowego (wynoszącego dla Polski -1 proc. PKB) nie będzie przekraczać 6 proc. PKB.

Oznacza to, że stawki w wysokości 23 proc. i 8 proc., jak również stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (dla rolników) w wysokości 7 proc. i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych (4 proc.) będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym opisane wskaźniki osiągną określone poziomy. Minister finansów będzie ogłaszał w obwieszczeniu – do 31 października roku poprzedzającego rok, w którym zaczną obowiązywać niższe o 1 pp stawki podatku – informację o powrocie do wysokości stawek sprzed 2011 r.

 

6 listopada - rząd przyjął także uchwałę w sprawie miasta-kandydata do ubiegania się o organizację XI edycji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. Polska zgłosi Katowice, jako kandydata-gospodarza do organizacji XI edycji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r., w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich UN-Habitat. Światowe Forum Miejskie jest prestiżowym wydarzeniem o skali światowej skupiającym ludzi polityki, biznesu i ekspertów z różnych dziedzin. Jest to flagowe wydarzenie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich UN-Habitat, a jego głównym celem jest propagowanie nowej koncepcji rozwoju miast i osiedli ludzkich, w oparciu m.in. o zasadę zrównoważonej gospodarki miejskiej. Wydarzenie gromadzi ponad 20 tys. uczestników z całego świata.

30 października - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Projekt zakłada zmiany w systemie badań technicznych pojazdów. Zgodnie z projektem, za organizację i funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad tymi badaniami, a także przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia diagnostów – odpowiedzialny będzie Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Jest to jednostka podległa Ministrowi Infrastruktury. Obecnie nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów sprawuje 380 starostów. Jednak Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonywanie tego zadania przez niektórych z nich. Z kolei ośrodki szkolenia diagnostów funkcjonują na zasadach wolnorynkowych, ale bez żadnego nadzoru. Powoduje to słabe przygotowanie kandydatów na diagnostów i przekłada się na niską zdawalność przez nich egzaminów. Dlatego w projekcie przewidziano powstanie skoordynowanego systemu szkolenia diagnostów pracujących w stacjach kontroli pojazdów. Chodzi o szczegółowe wymagania dotyczące ośrodków szkolenia (infrastruktura i wykładowcy) oraz nadzoru nad nimi. Stworzony zostanie również system przeprowadzania odpowiednich egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń dla diagnostów: wstępnych i cyklicznych, przypominających i rozszerzających wiedzę dotyczącą konstrukcji pojazdów oraz sposobu przeprowadzania ich badań. Nadzór nad systemem szkolenia diagnostów i funkcjonowaniem ośrodków szkolenia diagnostów powierzono dyrektorowi TDT. Nowe wymagania są konsekwencją wytycznych określonych w przepisach UE. Rozwiązania zaproponowane w projekcie mają na celu:

 • poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska przez „uszczelnienie” systemu badań technicznych;

 • podwyższenie jakości pracy diagnostów, poziomu ich kwalifikacji i kompetencji oraz poprawę rzetelności wykonywanych przez nich badań technicznych dzięki wprowadzeniu dla nich obowiązkowych okresowych szkoleń;

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym przez objęcie specjalnym nadzorem weryfikacji i kontroli stanu licznika pojazdu w stacji kontroli pojazdów i ewidencji CEPiK 2.0;

 • większą dostępność danych dla obywateli oraz przedsiębiorców przez prowadzenie rejestru stacji kontroli pojazdów przez dyrektora TDT (obecnie funkcjonuje 380 rejestrów prowadzonych przez starostów) oraz rejestru uprawnionych diagnostów do wykonywania badań technicznych;

 • podwyższenie jakości i wiarygodności badań przez wprowadzenie obowiązku okresowego sprawdzania (kalibracji i konserwacji) wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz archiwizacji wyników badań;

 • poprawę stanu środowiska przez zmniejszenie średniego poziomu emisji spalin w wyniku wykrywania i eliminowania z użytkowania pojazdów z niesprawnymi układami kontroli emisji spalin oraz wyeliminowanie nieszczelności powodujących wycieki toksycznych płynów eksploatacyjnych, nieszczelności instalacji gazowych, jak również powodujących nadmierny hałas;

 • zmianę systemu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, która wpłynie na wyższą jakość wykonywanych badań technicznych i wiąże się z wyeliminowaniem z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym, co podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów przewidziano m.in. obniżenie lub zniesienie opłat przez nich ponoszonych, przy jednoczesnym zachowaniu obecnych stawek opłat pobieranych od kierowców za badania techniczne pojazdów. Jednocześnie w związku z wdrożeniem przepisów unijnych, przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów będą ponosić tzw. opłatę jakościową, przeznaczoną na poprawę funkcjonowania systemu badań technicznych pojazdów. Ostateczna wysokość opłaty jakościowej w wysokości nie wyższej niż 3,5 zł zostanie określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i będzie obowiązywać od 2020 r. Wysokość opłaty jakościowej będzie uzależniona od wysokości przychodu osiągniętego z tytułu opłat za badania techniczne wykonane po terminie (45 dni po terminie). Zakłada się bowiem, że głównym źródłem finansowania systemu zapewnienia wysokiej jakości badań technicznych pojazdów będzie opłata za badania techniczne wykonane po terminie.

16 października - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Projekt przewiduje zwiększenie wsparcia finansowego do paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszą się koszty produkcji w gospodarstwach rolnych. W ostatnich latach wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem paliwa. Wzrost kosztów produkcji przy niskich cenach produktów rolnych powoduje, że produkcja rolna staje się coraz mniej opłacalna. Jednocześnie z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa w ogólnych kosztach produkcji rolnej. Zaproponowano zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP). Dotyczy to przypadków prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji. Ponadto, w projekcie wprowadzono zmianę terminu określenia przez Radę Ministrów, (w rozporządzeniu), stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny, tj. do 31 grudnia, zamiast do 30 listopada. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

16 października - na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, przedłożony przez ministra finansów. W projekcie nowelizacji ustawy zawarto rozwiązania dotyczące przedsiębiorców zajmujących się wydobyciem miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej. Wprowadzono możliwość obniżenia kwoty podatku od wydobycia niektórych kopalin o dokonane darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których jest prowadzona działalność wydobywcza. Ideą proponowanego rozwiązania jest wzmocnienie związku przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem tych kopalin z miejscem prowadzenia tej działalności. Istota odliczenia polega na zmniejszeniu podatku o darowizny na rzecz tych jednostek samorządu terytorialnego, które ponoszą skutki wydobycia. Propozycja ta nie narusza uprawnień państwa do pobierania renty surowcowej, a jednocześnie przekazuje część podatku społecznościom lokalnym ponoszącym koszty społeczne, zdrowotne i środowiskowe związane z wydobyciem. Darowiznę na ich rzecz można traktować jako formę rekompensaty za ponoszenie tych kosztów. Rozwiązanie to oznacza powiązanie miejsca prowadzenia działalności z miejscem, gdzie generowane są zyski. Powinny one wspierać lokalną społeczność, co umożliwi rozwój ekonomiczno-gospodarczy obszarów lokalnych, na terenie których prowadzona jest działalność wydobywcza. Proponowane rozwiązanie stanowi również realizację zasad wynikających ze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Odliczeniu od podatku podlegać będzie darowizna na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa), na terenach których prowadzona jest działalność wydobywcza podlegająca opodatkowaniu. Kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 5 proc. podatku z tytułu wydobycia niektórych kopalin. Odliczenie dokonywane będzie w deklaracji składanej za miesiąc, w którym dokonano darowizny. Jeżeli natomiast kwota dokonanej darowizny przekroczy wskazany limit, odliczenia w ramach tego limitu dokonywać się będzie w miesiącu następnym, nie dłużej niż przez kolejnych 12 miesięcy od miesiąca, w którym dokonano darowizny. Znowelizowana ustawa ma obowiązywać od 1 czerwca 2019 r.

16 października - rząd przyjął także projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (tzw. ustawa okołobudżetowa).

Najważniejsze rozwiązania dotyczą m.in.:

 • Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z którego środków przewidziano finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacji pielęgniarek i położnych. W 2019 r. ze środków funduszu będą również finansowane koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

 • Funduszu Pracy z którego środków kontynuowane będzie rozwiązanie dotyczące bardziej efektywnego systemu wspierania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Zachowana zostanie zasada powiązania przekazywanych środków z uzyskiwaną efektywnością działań urzędów pracy związaną z aktywizacją zawodową bezrobotnych.

9 października - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Projekt nowelizacji ustawy tworzy podstawy prawne i finansowe do realizacji pilotażowych przedsięwzięć niskoemisyjnych (termomodernizacyjnych), których adresatem będą rodziny dotknięte tzw. ubóstwem energetycznym (mniej zamożne i z tego powodu mające kłopoty z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, np. związanych z ogrzewaniem mieszkania i wody). Chodzi o rodziny zamieszkałe w budynkach jednorodzinnych znajdujących się w mniejszych miejscowościach. Wyprowadzanie ludzi z ubóstwa energetycznego przez programy termomodernizacji jest nie tylko walką o ciepłe domy i zmniejszenie smogu, ale także walką o zapewnienie dostępu do podstawowych zdobyczy cywilizacyjnych poprawiających egzystencję i komfort życia. W praktyce przewidziano dofinansowanie ze środków publicznych m.in. docieplenia domów i wymiany przestarzałych kotłów lub pieców na węgiel (nie spełniających standardów emisyjnych) na ogrzewanie bardziej ekologiczne (kotły na paliwa stałe spełniające standardy emisyjne i kotły gazowe lub podłączenia do sieci ciepłowniczej).Zgodnie z projektem, na pilotaż termomodernizacyjny zostanie przeznaczone z budżetu państwa 883,20 mln zł w latach 2019-2024, które zasilą Fundusz Termomodernizacji i Remontów (prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego). Duża część tej kwoty (ponad 700 mln zł) ma pochodzić z opłaty recyklingowej (opłaty ponoszonej przez sieci handlowe za wydawanie tzw. foliówek). W latach 2019-2020 na pilotaż zostanie przeznaczone 180 mln zł, a w latach 2021-2024 – 703,20 mln zł.Planowanie i realizowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych będzie obowiązkiem gminy. Co do zasady osoba, która będzie realizowała przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku jednorodzinnym nie poniesie z tego tytułu żadnej opłaty. Gminny program niskoemisyjny w 70 proc. finansowany będzie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a w 30 proc. przez gminę w przypadku miast do 100 tys. mieszkańców (w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców udział gminy musi być powyżej 30 proc.). Oszacowano, że termomodernizacja jednego domu to koszt ok. 53 tys. zł brutto. Gmina ma też prowadzić działania informacyjne i promocyjne dotyczące przedsięwzięć niskoemisyjnych (chodzi o dotarcie z informacją do osób uprawnionych do otrzymania wsparcia na termomodernizację).

9 października - na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Zwalczanie szarej strefy i wyłudzeń podatkowych dzięki sprawniejszej działalności Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jest podstawowym celem nowelizacji ustawy o KAS. Ma on zostać osiągnięty przez poprawę organizacji KAS, zapewnienie jej szerszego dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań oraz wyposażenie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej. Wprowadzono regulacje dotyczące dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań przez KAS:

 • rozszerzenie zakresu pozyskiwanych danych m.in. przez dodanie do katalogu informacji, które mogą zbierać organy KAS, także informacji o zdarzeniach mających wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych,

 • doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości korzystania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych w celu realizacji ustawowych zadań KAS (przetwarzanie danych będzie dokonywane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych – CRDP).

Doprecyzowano i uzupełniono przepisy dotyczące trybu przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, w tym również kontroli posiadania oraz produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych:

 • zapewnienie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu dla kontrolowanego wiedzy o złożonej przez kontrolowanego korekcie deklaracji podatkowej i wyniku kontroli oraz wprowadzenie regulacji dotyczących ograniczenia możliwości skutecznego składania korekt deklaracji do okresu nieobjętego kontrolą,

 • poszerzenie definicji kontrahenta kontrolowanego m.in. o przewoźnika oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające w imieniu dostawców i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru (rozszerzenie kręgu podmiotów uznawanych za kontrahenta kontrolowanego umożliwi organom KAS prowadzanie kontroli krzyżowej w szerszym niż dotychczas zakresie),

 • zapewnienie przez podmioty zajmujące się produkcją lub obrotem automatami do gier hazardowych warunków i środków do sprawnego przeprowadzania kontroli celno-skarbowej w zakresie produkcji lub obrotu automatami do gier hazardowych.

 

Przewidziano także uelastycznienie zarządzania Służbą Celno-Skarbową przez doprecyzowanie przepisów dotyczących pragmatyki służbowej jej funkcjonariuszy.

2 października - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W projekcie uregulowano m.in. tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury, wymienionych w rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Procedury odnoszące się do obsadzania stanowisk dyrektorów instytucji kultury mają istotne znaczenie dla prowadzonej przez nie działalności. Obecne przepisy dotyczące przeprowadzania konkursów wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury wymagają doprecyzowania. Zaproponowano wprowadzenie bardziej szczegółowej, a przez to bardziej przejrzystej procedury konkursowej dotyczącej instytucji kultury wskazanych w rozporządzeniu. Rozgraniczono zadania i obowiązki komisji konkursowej oraz organizatora (wobec prawidłowo wyłonionego kandydata) oraz doprecyzowano zakres obsługi komisji konkursowej przez organizatora. Ponadto, doprecyzowano dotychczasowy tryb przeprowadzania konkursów, np. jednoznacznie wskazując, że konkurs może być nierozstrzygnięty. Określono zasady udziału w komisji konkursowej w przypadku potencjalnego konfliktu interesów. Przyjęto, że w ciągu 7 dni od daty powołania dyrektora instytucji kultury – program zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości przez organizatora lub instytucję kultury.

 

Na tym samym posiedzeniu rząd uchwalił wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Ze środków przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz te dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (w programie przeznaczono środki na dowóz posiłków). W tym przypadku wojewoda także będzie mógł zwiększyć do 5 proc. dotację dla gmin na dowóz posiłków. Program realizowany będzie przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej. Na realizację działań przewidzianych w programie gmina będzie mogła otrzymać dotację. Po ustanowieniu programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przestanie obowiązywać program finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

25 września - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

Głównym celem proponowanych rozwiązań jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce przez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Zgodnie z projektem, samorządy otrzymają większą subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących się w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy (wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego). Prognoza ta będzie określana przez ministra edukacji narodowej w obwieszczeniu. Wprowadzono nowe kryterium do podziału subwencji oświatowej. Chodzi o zróżnicowanie kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. Wykaz tych zawodów będzie ustalany przez ministra edukacji narodowej w porozumieniu z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w obwieszczeniu. Zmiany w szkolnictwie branżowym – planowane od roku szkolnego 2019/2020 – koncentrują się również na usprawnieniu i zwiększeniu efektywności egzaminów zawodowych. Egzaminy te z jednej strony powinny weryfikować jakość procesu kształcenia, z drugiej – stanowić przepustkę do sukcesu na rynku pracy. Skuteczność kształcenia zawodowego powinna być mierzona między innymi liczbą absolwentów, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe. Warunkiem otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest nie tylko dobre przygotowanie uczniów, ale także przystąpienie do egzaminu, które dotychczas nie było obowiązkowe. Ponadto, w odpowiedzi na zmiany związane z tempem i jakością życia, które pociągają za sobą nowe zagrożenia społeczne, w tym dla zdrowia dzieci i młodzieży, zaproponowano rozwiązania służące wzmocnieniu opiekuńczej funkcji szkoły w ważnych obszarach odnoszących się do zdrowia uczniów: skutecznego przeciwdziałania narkomanii, upowszechnienia informacji o opiece stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych, obowiązku zapewnienia uczniom szkoły podstawowej pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków w szkole oraz możliwości spożycia jednego gorącego posiłku w trakcie dnia w szkole podstawowej. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich (KGW), przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zaproponowano podniesienie rangi KGW do poziomu organizacji wyposażonych w osobowość prawną, czyli samorządnych, społecznych organizacji mieszkańców wsi, niezależnych od innych organizacji społeczno-zawodowych rolników (kółek rolniczych), a także od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. KGW to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce. Obecnie jest ok. 21 tysięcy KGW, powstałych w ramach kółek rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako zespoły ludowe i stowarzyszenia (powstałe po 2004 r.). Organizacje te skupiają ponad milion osób. Daje to średnio ok. 60 KGW działających w powiecie. KGW reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Ich działalność skupia się m.in. na rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego oraz zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w propagowaniu kultury i kultywowaniu tradycji.

 

25 września - Rada Ministrów przyjęła dokument: Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2019-2021, przedłożony przez szefa Służby Cywilnej. Ustalono trzyletni limit mianowań urzędników w służbie cywilnej: w 2019 r. – 420 osób, w 2020 r. – 490 osób, w 2021 r. – 550 osób. Uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej jest jednym z istotnych czynników służących budowaniu profesjonalnego korpusu służby cywilnej. W latach 2017-2018 po raz pierwszy od wielu lat podwyższono limity mianowań w służbie cywilnej. W 2017 r. mianowanie uzyskało najwięcej osób od 2012 r. – udało się tym samym odwrócić niekorzystną tendencję z okresu, gdy limit utrzymany był na najniższym w historii poziomie (lata 2013-2016). W 2017 r. po raz pierwszy po latach 2010-2015 odnotowano osoby, które nie zmieściły się w ustalonym limicie mianowań. Możliwość uzyskania mianowania stanowi szansę na zatrzymanie w korpusie najlepszych pracowników zainteresowanych osobistym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Niewystarczające szanse na uzyskanie mianowania mogą przyczyniać się do odchodzenia ze służby cywilnej osób o wysokich kwalifikacjach i powodować trudności w pozyskaniu dobrze wykształconych kadr.

18 września - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) zostanie utworzony jako państwowy fundusz celowy. Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych (zadań powiatowych i gminnych). Dofinansowanie obejmie także budowę, przebudowę i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym (zadania obronne). Wsparcie ma także dotyczyć budowy nowych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (zadań mostowych). Środki zgromadzone w FDS będą pochodziły głównie z:

 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 • budżetu państwa, z części budżetowej, za którą odpowiada minister obrony narodowej;

 • budżetu państwa, z części budżetowej, za którą odpowiada minister od spraw transportu;

 • Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w wysokości stanowiącej równowartość 2 proc. przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna;

 • wpłat spółek w wysokości 7,5 proc. zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym (chodzi o jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz spółki, w których wszystkie akcje i udziały są własnością SP);

 • środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

 • wpływów ze skarbowych papierów wartościowych oraz innych środków publicznych.

 

Łącznie ze wszystkich źródeł wartość Funduszu to ponad 6 mld zł w 2019 r. Z tych środków finansowana będzie infrastruktura drogowa na szczeblu powiatowym i gminnym oraz infrastruktura obronna i inwestycje mostowe. W planie finansowym FDS wyodrębniona będzie rezerwa w kwocie stanowiącej równowartość 5 proc. planowanych wydatków Funduszu w danym roku, którą dysponował będzie szef rządu. Zasadniczo samorządy o przyznanie dofinansowania ze środków FDS będą ubiegać się w konkursach. Wysokość dofinansowania ze środków FDS będzie zależeć od dochodów jednostki samorządu terytorialnego (jst) – im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, ale maksymalnie do 80 proc. kosztów realizacji jednego zadania powiatowego lub gminnego (z wyłączeniem zadań obronnych, które będą finansowane z Funduszu w całości). Wysokość dofinansowania jednego zadania powiatowego lub gminnego nie będzie mogła przekroczyć 30 mln zł. Z Funduszu będzie można dofinansować także zadania wieloletnie. Z Funduszu będzie można również dofinansować zadania mostowe, ale tylko takie którym przyznano wsparcie na przygotowanie inwestycji z rządowego programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej – Mosty dla Regionów. Projektowana ustawa pozwoli na dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych na nowych zasadach w 2019 r. Utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych jest kolejnym narzędziem dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w sektorze dróg lokalnych. Do tej pory zrealizowano dwie edycje Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Obecnie realizowany jest „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – na dofinansowanie zadań wskazanych w tym programie przewidziano 3,5 mld zł. Efekty jego wdrożenia potwierdziły zasadność wprowadzenia FDS (program będzie funkcjonował do końca 2018 r. i zostanie zastąpiony Funduszem). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jednostek samorządu terytorialnego Fundusz zapewni stabilne i elastyczne dofinansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych na szczeblu powiatowym i gminnym. Dzięki temu w przyszłości powstanie spójna, funkcjonalna oraz bezpieczna infrastruktura drogowa i mostowa, która przyczyni się do podniesienia poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Niezadowalający standard dróg lokalnych stanowi istotną barierę w rozwoju ekonomicznym – hamuje aktywność inwestycyjną i obniża konkurencyjność regionów, a tym samym uniemożliwia zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Brak dogodnych połączeń mostowych skutkuje izolacją przestrzenną na obszarach rozdzielonych granicami administracyjnymi. Zasadniczo nowe przepisy będą obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (regulacje dotyczące wpłat na FDS mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.).

4 września - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji.

Nowe przepisy ujednolicą system funkcjonowania jednostek antyterrorystycznych oraz uregulują zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań służbowych przez policjantów oraz w trakcie doskonalenia zawodowego w związku z prowadzeniem działań antyterrorystycznych. W Policji wydzielona zostanie służba odpowiadająca za prowadzenie działań antyterrorystycznych, czyli działań wobec sprawców, osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Nowo powołana służba składać się będzie z Centralnego Pododdziału antyterrorystycznego Policji „BOA” oraz samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji. „BOA” będzie podlegać bezpośrednio komendantowi głównemu Policji.

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Zaproponowano zmiany dotyczące Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), polegające na:

 • przekształceniu UKNF w państwową osobę prawną,

 • zmianie sposobu finansowania KNF oraz UKNF – chodzi o zapewnienie finansowania bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego; obecnie KNF i UKNF są finansowane za pośrednictwem budżetu państwa w całości ze składek i opłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane, co oznacza, że wysokość wydatków jest neutralna dla deficytu budżetowego; składki i opłaty wnoszone będą bezpośrednio do UKNF, gdzie KNF będzie organem zarządzającym,

 • rozszerzeniu składu KNF – do Komisji wejdzie również po jednym przedstawicielu: prezesa Rady Ministrów, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ministra-członka Rady Ministrów zajmującego się sprawami koordynowania działalności służb specjalnych (trzech ostatnich bez prawa głosu),

 • ustanowieniu ram prawnych na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innymi organami, tj. ABW, CBA, KAS, Policją i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rząd przyjął także uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020. W obecnej modyfikacji programu współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020 zaproponowano dopisanie Libanu i Ugandy do listy priorytetowych krajów polskiej pomocy rozwojowej.

28 sierpnia - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania, który jest przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników. Każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł się z niego wycofać – czyli oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne. Oznacza to, że uczestnik PPK będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej pracodawcy. Założono jednak możliwość ponownego powrotu do programu – co cztery lata pracodawca będzie informował uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić. Wpłaty do PPK będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i uczestnika programu. Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podmiotu zatrudniającego. Uczestnik PPK, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2 proc., ale nie mniejszej niż 0,5 proc.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął także projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje kolejne uproszczenia związane z rozliczaniem zeznań podatkowych PIT. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje wypełnione roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. Z wypełnionym przez KAS zeznaniem podatnik będzie się mógł zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego. KAS wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) oraz danych znajdujących się w rejestrach Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (np. ulga na dzieci). KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników – każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Kolejnym przyjętym 28 sierpnia br. przez rząd projektem był projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”. Poczta Polska S.A. będzie mogła sprzedawać z bonifikatą samodzielne lokale mieszkalne najemcom, znajdujące się w należących do niej budynkach niemieszkalnych. Obecnie preferencyjna sprzedaż mieszkania możliwa jest wtedy, gdy jest ono usytuowane w budynku mieszkalnym należącym do poczty. Osoba wynajmująca mieszkanie na czas nieoznaczony w budynku mieszkalnym będącym własnością poczty może wykupić je z bonifikatą, o ile spółka zdecyduje się na jego sprzedaż. Natomiast wynajmujący mieszkanie w budynku niemieszkalnym poczty, nawet jeśli taki budynek nie jest jej potrzebny, nie ma takiej możliwości. Oznacza to zróżnicowanie statusu prawnego najemców w zależności od funkcji budynku, czyli w praktyce nierówność obywateli wobec prawa. Znowelizowana ustawa przywraca stan prawny sprzed 10 listopada 2008 r., dzięki czemu możliwy będzie wykup mieszkań po preferencyjnych cenach przez wszystkich najemców lokali w budynkach poczty (mających zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony) – bez względu na funkcję budynku, w którym są one usytuowane.

 

Na ostatnim, sierpniowym posiedzeniu rząd przyjął też projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W nowych przepisach ujednolicono sposób przeprowadzania inspekcji podmiotów wykonujących rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne przez ustanowienie jednego organu powołanego do kontroli przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim oraz o organizacji rynku rybnego. Przewidziano powołanie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku. Nowy organ centralnej administracji rządowej zostanie utworzony w miejsce okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w: Szczecinie, Słupsku i Gdyni. Obecny podział na trzech okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oznacza „rozdrobnienie” organów sprawujących nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim oraz o organizacji rynku rybnego. Obecna struktura nie zapewnia jednolitego nadzoru i kontroli, a tym samym powoduje różne podejście do sposobu prowadzenia takich działań, pozostających w kompetencji trzech inspektorów okręgowych.

 

21 sierpnia - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2019.

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano:

 • dochody budżetu państwa: 386,9 mld zł,

 • wydatki budżetu państwa: 415,4 mld zł,

 • deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł,

 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 1,8 proc. PKB.

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu "Rodzina 500 plus", którego celem jest pomoc dla rodzin wychowujących dzieci.

Na poziom dochodów podatkowych w 2019 r. oprócz sytuacji makroekonomicznej wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2018 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. Do działań tych należą m. in.:

 • wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment),

 • wprowadzenie ustawy o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych),

 • rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line,

 • opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,

 • wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych.

Obok zmian mających wzmocnić dochody budżetu państwa, w 2019 r. planuje się rozwiązania dotyczące wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, co stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada się:

 • wprowadzenie nowej 9 proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw,

 • modyfikację preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R) w celu zwiększenia inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców.

 

W 2019 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział samorządów we wpływach z PIT wzrośnie z 49,83 proc. w 2018 r. do 49,93 proc. w 2019 r. W przypadku podatku CIT udział samorządów pozostanie na poziomie z 2018 r

13 sierpnia - wydane zostało rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2018 r., pod pozycją 1561. Zgodnie z jego treścią wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 r. Natomiast w załączniku do rozporządzenia opublikowany został kalendarz wyborczy określający czynności poszczególnych czynności wyborczych.

 • do 27 sierpnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • do 27 sierpnia 2018 r. - zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
 • do 6 września 2018 r. - zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • do 11 września 2018 r. - powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
 • do 17 września 2018 r. - utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
 • do 17 września 2018 r. do godz. 24:00 - zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
 • do 21 września 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 • do 21 września 2018 r. - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • do 26 września 2018 r. - przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
 • do 26 września 2018 r. do godz. 24:00 - zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • do 28 września 2018 r. - przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
 • do 1 października 2018 r. - przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim
 • do 1 października 2018 r - powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
 • do 1 października 2018 r. - sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
 • do 8 października 2018 r. - rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • do 8 października 2018 r. - zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
 • od 8 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00 - nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
 • do 12 października 2018 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do 16 października 2018 r. - składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
 • 19 października 2018 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
 • 20 października 2018 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
 • 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 - głosowanie

17 lipca - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został program „Dostępność plus”.

Program będzie realizowany w latach 2018–2025. Program adresowany jest do wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych. Szacuje się, że nawet 30 proc. społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich), niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (np. po udarze, chorujący na alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się, itp. Program „Dostępność plus” zakłada dwutorowe zwiększanie dostępności. Pierwszym, strategicznym wymiarem jest trwałe włączenie problematyki dostępności do wszystkich polityk publicznych, do praktyki planowania, realizacji i oceny funkcjonowania państwa. Drugim wymiarem są inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne) m.in. w istniejące budynki użyteczności publicznej i wielorodzinne zasoby mieszkaniowe, przestrzeń, środki transportu, strony internetowe czy usługi o charakterze powszechnym. Chodzi o dofinansowanie likwidacji barier w szkołach, na dworcach i przystankach, w bibliotekach, przychodniach i szpitalach, dzięki czemu obiekty te staną się bardziej dostępne.

24 lipca - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproponowano rozwiązanie, które ułatwi producentom rolnym sprzedaż wolnych od wirusa ASF świń pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń. Obecnie do zamówień na dostawy produktów mięsnych pochodzących wyłącznie z mięsa wieprzowego, pozyskiwanego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń – nie stosuje się przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Po zmianach przepis ten będzie dotyczył także mięsa wyprodukowanego i pozyskanego ze zdrowych świń, utrzymywanych na ww. obszarach zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi takiej produkcji oraz pod warunkiem, że oferowane mięso wieprzowe spełnia wymagania weterynaryjne. Nowe regulacje mają obowiązywać z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z projektem najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy zawodowej od końca 2021 r. nie będzie mogło być niższe niż 2664 zł brutto, przy czym tryb dochodzenia do tego poziomu wynagrodzenia zasadniczego będzie jednakowy jak dla pozostałych pracowników objętych zakresem ustawy. Ponieważ są to wynagrodzenia zasadnicze – i dopiero od nich będą liczone dodatki do pensji – rozwiązanie to jest korzystniejsze niż powszechne przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ponadto, w przypadku braku porozumienia podmiotu leczniczego z przedstawicielami pracowników, do 15 czerwca każdego roku kierownik podmiotu leczniczego lub podmiot tworzący (w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych lub jednostek wojskowych), będzie wydawał zarządzenie w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia.

31 lipca - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęte zostało rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, zostaną podwyższone i od 1 listopada 2018 r. będą wynosić:

 • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 20,5 proc., czyli o 31,42 zł) – I etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego,

 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł).

 

Rząd zdecydował też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wynosiła 620 zł (wzrost o 100 zł). Rada Ministrów postanowiła również, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego, podlegającego ustawowej weryfikacji, została podwyższona i od 1 listopada 2019 r. wynosiła 215,84 zł (wzrost o 17 proc., czyli o 31,42 zł) – II etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

11 lipca - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

W projekcie założono racjonalizację zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów. zaproponowane rozwiązania umożliwią restrukturyzację długu samorządów poprzez:

 • spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi –w efekcie samorządy, które zaciągnęły droższe zobowiązania będą mogły je zamienić na bardziej korzystne, co jest uzasadnione ekonomicznie;

 • wcześniejszą spłatę długu w sytuacji posiadania własnych środków finansowych (np. nadwyżka budżetowa z lat poprzednich, środki ze zwrotu udzielonych pożyczek) lub wolnych środków z tytułu rozliczenia zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z projektem, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będzie mógł dokonywać zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej jednostki, w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Przewidziano także wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów:

 • przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, uwzględniane będą te zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (m.in. niestandardowe instrumenty finansowe) – pozwoli to wyeliminować obchodzenie wskaźnika zadłużenia, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo finansowe samorządów;

 • zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki zostaną objęte ograniczeniem, takim jak dla tradycyjnych kredytów i pożyczek;

 • wszystkie wydatki na obsługę długu zostaną objęte limitem spłaty zadłużenia;

 • samorządy będą musiały uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu – rozwiązanie to wzmocni proces monitorowania długu samorządów;

 • wolne środki zostaną wyłączone z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu, określonej w ustawie o finansach publicznej, aby samorządy nie zaciągały nadmiernych kredytów.

W projekcie doprecyzowano możliwości zadłużania się samorządów oraz przepisy dotyczące postępowań naprawczych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych. Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną ma się rozpocząć w marcu 2019 r. Nowy dowód wyposażony będzie w środek identyfikacji elektronicznej („profil osobisty”), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online (w praktyce będzie wymagało to przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania kodu PIN). Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie osobistym każdej osoby pełnoletniej i mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (chodzi np. o osobę małoletnią, która ma 13 lat). W nowym dowodzie będą zamieszczane także dane pozwalające opatrzyć dokument elektroniczny zaawansowanym podpisem elektronicznym („podpisem osobistym”). Będzie on tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Każdy posiadacz nowego dowodu będzie mógł zdecydować o zamieszczeniu w nim funkcji „podpisu osobistego”.

E-dowód będzie pozwalał potwierdzać obecność jego posiadacza w placówkach ochrony zdrowia, co pozwoli uszczelnić system rozliczeń świadczonych usług medycznych. Ta funkcja będzie umieszczana w każdym nowym dowodzie osobistym. Ponadto, e-dowód będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”), która zapewni szybszą odprawę jego właściciela na lotniskach.

W nowym dowodzie będzie także miejsce na zamieszczenie podpisu kwalifikowanego (będzie można go kupić u dostawcy usługi zaufania). Od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

Wymiana dowodów potrwa do 2029 r. Każdy właściciel dowodu osobistego będzie mógł wymienić go na dowód z warstwą elektroniczną przed upływem ważności posiadanego dokumentu. Dowody wydane bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek jego właściciela.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa zaprzestali produkcji świń.

Agencja będzie udzielać pomocy finansowej producentowi świń:

 • któremu nadano numer identyfikacyjny (w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności);

 • który w związku obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub wprowadzania ich do niego, wydanym w związku z ASF, zaprzestał produkcji świń.

Pomoc ta będzie przyznawana na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Refundacja wydatków ma dotyczyć zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do ich przeprowadzania, a także odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem do nich zwierząt domowych. Na refundację kosztów zakupu materiałów ochronno-dezynfekcyjnych przez producentów świń: w 2018 r. nie będzie mogła ona przekroczyć 75 proc. tych kosztów, a latach kolejnych – 50 proc.

Rozporządzenie przewiduje także możliwość ubiegania się przez kredytobiorców – w bankach współpracujących z Agencją – o preferencyjne kredyty bankowe przeznaczone na wznowienie produkcji rolnej i odtworzenie środków trwałych, w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina). Chodzi o kredyty o obniżonej do 0,5 proc. w skali roku wielkości płaconego przez kredytobiorców oprocentowania.

 

Rozwiązanie to będzie dotyczyć wyłącznie producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód mieli ubezpieczone co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) lub ubezpieczyli co najmniej 50 proc. liczby zwierząt gospodarskich (w gospodarstwie lub dziale specjalnym produkcji rolnej), od co najmniej jednego z tych ryzyk.

26 czerwca - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Doprecyzowano zasady opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem na nich infrastruktury służącej do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Jednoznacznie wskazano, że umieszczenie takiej infrastruktury na gruntach nie należących do przedsiębiorstw dysponujących tą infrastrukturą – nie będzie wpływać na sposób ich opodatkowania (głównie terenów leśnych). Umieszczenie tej infrastruktury nie oznacza zajęcia gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej. Samo usytuowanie takiej infrastruktury ma być neutralne pod względem podatkowym. W praktyce dochodzi do odmiennego opodatkowania tych gruntów w zależności od ich położenia. Przykładowo grunty leśne pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w jednej gminie są opodatkowane podatkiem leśnym, a w innej – podatkiem od nieruchomości, według stawki najwyższej związanej z działalnością gospodarczą. Intencją ustawodawcy jest przyjęcie zasady, że posadowienie takiej infrastruktury na gruntach osób trzecich, z których przedsiębiorstwo (będące właścicielem infrastruktury) korzysta w sposób ograniczony (na podstawie służebności przesyłu, innej umowy lub bezumownie) – nie skutkuje zmianą sposobu opodatkowania tych gruntów. W ten sposób wyeliminowana zostanie uznaniowość organów podatkowych (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w wymierzaniu podatku za grunty, na których umieszczana jest taka infrastruktura. Chodzi o wprowadzenie jednolitych zasad opodatkowania gruntów, na których posadowiona jest ta infrastruktura przez wskazanie, że korzystanie z tych gruntów przez przedsiębiorcę, który nie jest ich właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem – nie oznacza zajęcia ich na prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast, gdy na tych terenach – oprócz posadowienia takiej infrastruktury – prowadzona będzie działalność gospodarcza (np. fabryka, parking czy wyrobisko), wtedy od tych gruntów będzie pobierana najwyższa stawka podatku od nieruchomości. Jednym z ważniejszych efektów wprowadzanych zmian ma być niedopuszczenie do drastycznego wzrostu cen i stawek opłat dystrybucyjnych oraz przesyłowych energii elektrycznej dla odbiorców końcowych (gospodarstw domowych, przedsiębiorców, itp.). W przypadku gospodarstw domowych istotne będzie także zapobieganie ubóstwu energetycznemu. Chodzi także o niedopuszczenie do wzrostu opłat za usługi świadczone przez inne przedsiębiorstwa (gazowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne). Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Z mocy prawa – 1 stycznia 2019 r. – prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Chodzi o wsparcie obywateli w uzyskaniu prawa własności nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (domki jednorodzinne, mieszkania w budynkach wielolokalowych, w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne). Nowe rozwiązania obejmą ponad 2,5 mln obywateli (użytkowników wieczystych zamieszkujących w budynkach mieszkalnych położonych na gruntach publicznych, będących własnością Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego). Obecnie do przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym w prawo własności gruntu, niezbędna jest – co do zasady – zgoda wszystkich właścicieli lokali w tym budynku. Brak takiej zgody, choćby jednego właściciela mieszkania, blokuje nabycie prawa własności gruntu przez pozostałych mieszkańców, którzy często kierują taką sprawę do sądu. To z kolei wydłuża proces przekształceń, powoduje niezadowolenie właścicieli lokali oraz dodatkowe obciążenie administracji i sądów. Dodatkowo, postępowanie sądowe nie gwarantuje, że dojdzie do przekształcenia. Jednocześnie gdy część właścicieli lokali złoży odwołania od aktualizacji opłaty rocznej, to czasami dochodzi do sytuacji, że w tym samym budynku opłaty roczne płacone za grunt pod tym budynkiem, są w różnej wysokości, co powoduje spory sąsiedzkie i poczucie niesprawiedliwości. Według nowych przepisów zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste przyszli właściciele gruntów będą płacić roczne opłaty przekształceniowe – przez 20 lat od dnia przekształcenia. Ich wysokość będzie równa opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia (np. 1 stycznia 2019 r.). Roczna opłata przekształcenia ma być wnoszona do 31 marca każdego roku (będzie można wystąpić o jej rozłożenie na raty płatne w ciągu roku). Ze względu na długi okres wznoszenia opłaty przekształceniowej będzie ona waloryzowana. Waloryzacji będzie można dokonać z urzędu lub na wniosek nowego właściciela – nie częściej niż raz na 3 lata. Aby uniknąć waloryzacji będzie można wpłacić wszystkie 20 opłat jednorazowo (opłata łączna) – będzie można zgłosić ten zamiar w każdym czasie trwania obowiązku wznoszenia opłat. Po przekształceniu właściciel lokalu uzyska udział we własności gruntu w takiej wysokości, w jakiej przysługiwał mu udział w użytkowaniu wieczystym. Organy reprezentujące dotychczasowych właścicieli nieruchomości (np. starostowie) będą wydawały – zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu. Termin na wydawanie zaświadczenia o przekształceniu z urzędu ma wynosić nie dłużej niż 12 miesięcy, a na wniosek nowego właściciela gruntu – 4 miesiące. Zaświadczenia będą stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej prawa własności gruntu nabytego z mocy ustawy. Za wpisy nie będą pobierane opłaty sądowe. Przewidziano także możliwość udzielania bonifikaty od rocznych opłat przekształceniowych. Dotychczasowi właściciele gruntów, tj. Skarb Państwa i gminy będą mogli udzielać bonifikaty w spłacie rocznej opłaty przekształceniowej. System bonifikat obejmie osoby fizyczne będące właścicielami budynków jednorodzinnych albo mieszkań w budynkach wielolokalowych lub spółdzielnie mieszkaniowe. Przyjęto, że rady gmin, powiatów lub sejmiki województw będą decydowały (w uchwale) o wysokości bonifikaty i warunkach jej udzielenia, jeśli grunt będzie własnością samorządu terytorialnego, w przypadku własności Skarbu Państwa – decyzje będą podejmować wojewodowie (w zarządzeniu). Bonifikata ustawowa będzie przysługiwać tylko wtedy, gdy cała należność zostanie zapłacona jednorazowo (opłata łączna) i gdy budynek będzie stał na gruncie Skarbu Państwa. W praktyce jeśli budynek będzie stał na gruncie Skarbu Państwa, a osoba fizyczna (właściciel budynku jednorodzinnego albo mieszkania w budynku wielolokalowym) lub spółdzielnia mieszkaniowa, zdecydują się zapłacić całą opłatę przekształceniową jednorazowo w pierwszym roku – to otrzymają 60 proc. bonifikatę. W kolejnych latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 proc. Zaproponowano również, aby osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, korzystały z bonifikaty udzielonej spółdzielniom mieszkaniowym w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi będzie odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty przekształceniowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali mieszkalnych. Z nowych rozwiązań skorzystają ci którzy dzisiaj płacą za użytkowanie wieczyste, tj. właściciele mieszkań w blokach i właściciele domów jednorodzinnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a także właściciele lokali użytkowych (handlowych i usługowych). Przekształcony zostanie także grunt zabudowany tzw. infrastrukturą towarzyszącą, np. budynkami gospodarczymi, garażami (o ile będą położone na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi). Największą korzyścią dla właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych będzie przewidywalność wysokości opłaty przekształceniowej, która zastąpi zmienną, a często gwałtownie rosnącą opłatę za użytkowanie wieczyste. Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych uzyskają mocniejsze prawo do gruntu pod budynkiem – prawo własności. Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

20 czerwca - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Zaproponowano m.in. następujące rozwiązania:

 • Do zakresu informacji, jakie muszą zostać zawarte w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, dodano dodatkowy element – „warunki wyboru operacji” – o ile zostały określone przez LGD. Rozwiązanie to zapewni wnioskodawcy kompleksową informację o zasadach i warunkach udzielenia wsparcia oraz wyboru operacji, obowiązujących dla danego typu wniosków. Przyczyni się też do prawidłowego przygotowania założeń operacji oraz wniosku o udzielenie wsparcia.

 • Możliwe będzie zmodyfikowanie wniosku w obszarze wynikającym z ustalonej kwoty wsparcia – w sytuacji ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana. Dotyczy to sytuacji, w której zmiany te nie doprowadzą do istotnej modyfikacji wniosku, mającej wpływ na wynik wyboru operacji dokonany przez LGD.

 • Brak takiej możliwości sygnalizowano jako przeszkodę we wdrażaniu RLKS w przypadku realizacji operacji ze środków EFRR i EFS. W praktyce, zarząd województwa będzie miał możliwość, a nie obowiązek wzywania wnioskodawcy do aktualizacji wnioskowanej kwoty wsparcia oraz innych zmian wynikających ze zmienianej kwoty.

 • Wydłużono termin na usunięcie braków, oczywistych omyłek oraz innych nieprawidłowości we wniosku o udzielenie wsparcia. W takiej sytuacji zarząd województwa będzie wzywał podmiot do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni.

 • Wprowadzono regulację ułatwiającą prawidłowe zastosowanie przepisów dotyczących terminów na dokonanie przez LGD określonych czynności w procesie szeroko rozumianego wyboru operacji. Zaproponowano wskazanie jednego 60. dniowego terminu na dokonanie wszystkich czynności przez LGD. Ułatwi to praktyczne zastosowanie przepisów, bez nadmiernego wydłużenia terminu na dokonanie wyboru operacji oraz usprawni informowanie podmiotów ubiegających się o wsparcie o wyniku tego wyboru.

 

Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

12 czerwca - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim.

Ustawa jest odpowiedzią na wyjątkowo trudną sytuację finansową gminy Ostrowice. Tworzy ona podstawy prawne do zniesienia tej gminy i włączenia jej terytorium do gminy lub gmin sąsiednich bez ponoszenia przez nie ciężarów związanych z obsługą i spłatą zobowiązań likwidowanego podmiotu. Zawiera także przepisy pozwalające ustalić wielkość zobowiązań gminy Ostrowice oraz procedury zaspokojenia uznanych wierzytelności. Ustawa ma charakter incydentalny.

Gmina Ostrowice jest jedną z najbardziej zadłużonych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, która nie ma szans na samodzielną spłatę długu. Jej zadłużenie na koniec 2013 r. wyniosło 29,187 mln zł (co stanowiło 142,3 proc. planowanych dochodów), w 2014 r. było to 33,484 mln zł (304,2 proc.) i pod koniec 2015 r. – 36,192 mln zł (405,8 proc.). Zadłużenie gminy Ostrowiec na koniec 2016 r. wynosiło już 38,451 mln zł (co stanowiło 360,8 proc. planowanych dochodów), a pod koniec 2017 r. było to 46,914 mln zł (czyli 437,3 proc. dochodów). Obecnie dostępne instrumenty finansowe nie dają żadnej możliwości efektywnego wsparcia finansowego przez budżet państwa gminy (gmin) przejmującej olbrzymie długi innej jednostki terytorialnej. 1 stycznia 2019 r. rozporządzeniem Rady Ministrów gmina Ostrowice przestanie istnieć, a jej dotychczasowy obszar zostanie włączony do sąsiednich gmin lub gminy. Nastąpi to po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Zgodnie z projektem ustawy, mienie Ostrowic nieodpłatnie przejmie gmina (lub gminy), do której jednostka zostanie włączona. Nie zostaną one obarczone jej długami, czyli nie będą ponosić odpowiedzialności za jej zobowiązania. Wierzyciele gminy Ostrowice będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności wojewodzie zachodniopomorskiemu – w ciągu 3 miesięcy – który będzie je analizował i weryfikował. Wierzytelności niezgłoszone w tym terminie wygasną.

Na tym samym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Zaproponowane rozwiązania kierowane są m.in. do samorządów gminnych, zwiększając zakres dostępnych instrumentów lokalnej polityki mieszkaniowej. Samorządy będą miały możliwość zwiększenia zasobu mieszkaniowego na swoim terenie oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności bez bezpośredniego angażowania środków publicznych w realizację inwestycji mieszkaniowych.

 

Zgodnie z projektem, dopłaty do czynszów będą adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów (zależnym od liczby osób w gospodarstwie domowym) i nieposiadających innego mieszkania. Wysokość dopłat zależeć będzie od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej liczbą członków gospodarstwa domowego: im liczniejsze gospodarstwo domowe, tym wyższe dopłaty). Dopłaty będą przyznawane na 9 lat. Dodatkowo, co roku beneficjenci będą weryfikowani, czy nadal spełniają kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania dopłat. W sytuacji ich nie spełniania, prawo do dopłat zostanie wygaszone. Możliwe jest jednak wznowienie otrzymywania dopłat, z zastrzeżeniem, że w sumie okres ich pobierania nie może przekroczyć 9 lat. Dopłaty będą stosowane w przypadku mieszkań zasiedlanych po raz pierwszy. Mogą to być nowo wybudowane mieszkania lub mieszkania znajdujące się w istniejącym budynku mieszkalnym na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, poddanym remontowi lub przebudowie. Rozwiązanie takie powinno wykreować nowe inwestycje mieszkaniowe na wynajem, które wypełniłyby lukę rynkową.

5 czerwca - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

Projekt przewiduje reorganizację terenowej administracji żeglugi śródlądowej, tak aby wzmocnić urzędy żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie oraz przystosować je do wykonywania nowych zadań, przewidzianych w ustawie Prawo wodne (obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.). Zmiany są konieczne ze względu na planowany intensywny rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce, zwłaszcza na Wiśle i Odrze.

W Polsce działa 8 urzędów żeglugi śródlądowej. Są one umiejscowione w Bydgoszczy, Giżycku, Gdańsku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Ta struktura nie jest jednak przystosowana do wykonywania nowych zadań przewidzianych w przepisach Prawa wodnego oraz nie zapewnia prowadzenia aktywnej polityki w dziedzinie śródlądowego transportu wodnego i jego aktywnego promowania. Dlatego po zmianach, terenowymi organami administracji żeglugi śródlądowej będą dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie.

Po wejściu w życie ustawy Prawo wodne na dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej nałożono nowe zadania, m.in. dotyczące uzgadniania dokumentów planistycznych i inwestycyjnych, wydawania decyzji administracyjnych, pełnienia funkcji inwestora w działaniach związanych z budową, przebudową i modernizacją śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła dokument: Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018. Raport opracowano na potrzeby przeglądu realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanych w Rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Polska zadeklarowała, że pierwszy przegląd odbędzie się podczas sesji ministerialnej Forum Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju ONZ w 2018 r.

W sferze społecznej priorytetem Polski jest przede wszystkim ograniczenie wykluczenia społecznego, ubóstwa oraz wszelkiego rodzaju nierówności społecznych, także w wymiarze terytorialnym. Ostatecznym celem wszystkich działań jest poprawa jakości życia obywateli. Dodatkowo Polska stawia na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego poprzez dostęp do wiedzy i edukacji, a także podnoszenie kompetencji oraz spójności społecznej.

Jeśli chodzi o sferę gospodarczą, to priorytetem jest przede wszystkim budowa silnego, nowoczesnego przemysłu oraz wsparcie przedsiębiorczości. Kluczowe są inwestycje w innowacje, rozwój nowoczesnych technologii i produktów o wysokiej wartości dodanej, a także rozwijanie technologii informacyjnych i pełne korzystanie z rewolucji cyfrowej. Dodatkowo wspierane jest m.in. tworzenie marek polskich za granicą.

W wymiarze środowiskowym nasz kraj dąży do poprawy stanu środowiska oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami. Celem państwa jest zwiększenie zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wód, racjonalne zarządzanie zasobami przyrodniczymi i geologicznymi, jak również efektywna gospodarka odpadami. Priorytetem pozostaje poprawa jakości powietrza w polskich miastach.

Osiąganie zaplanowanych celów będzie wspierane przez wzmocnienie sprawności i skuteczności państwa oraz jego instytucji.

Polska dąży do poprawy jakości stanowionego prawa, sprawnej administracji oraz wzmocnienia systemu strategicznego zarządzania procesami rozwojowymi. Chodzi także o współpracę, partnerstwo i współodpowiedzialność podmiotów publicznych, biznesu i obywateli za przebieg procesów rozwojowych. Wyrazem tego jest odejście od systemu administrowania na rzecz współzarządzania i współdzielenia się odpowiedzialnością za powodzenie zmian transformacyjnych. Kluczowa jest budowa dialogu społecznego wokół najważniejszych przedsięwzięć oraz szerokiego wsparcia społecznego, a także zaufania między podmiotami publicznymi i ich partnerami.

29 maja - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne. Projekt rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne dotyczące postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zgód wodnoprawnych oraz pobierania opłat za usługi wodne. Zaproponowano m.in.:

 • Zlikwidowanie obowiązków związanych z ogłaszaniem w prasie lokalnej informacji o wszczęciu postępowań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Po zmianach zostaną skrócone postępowania oraz zmniejszone obowiązki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, które prowadzi wiele postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń wodnoprawnych.

 • Umożliwienie podmiotom, które mają zawarte umowy z Wodami Polskimi kontynuacji umów bez konieczności przeprowadzania przetargu.

 • Zakazanie wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych.

 • Opłaty za usługi wodne nie będą wnoszone, jeżeli jej wysokość ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekroczy 20 zł. W takich przypadkach nie będzie obowiązku wysyłania podmiotom informacji o wysokości opłaty. Kwotę 20 zł przyjęto jako próg opłacalności wysyłania korespondencji w sprawie informacji o wysokości opłaty.

 

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

22 maja - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W projekcie nowelizacji ustawy określono nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), pochodzących z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela FRD. FRD zarządza aktywami: 25,3 mld zł – środki bilansowe i 11,7 mld zł – środki pozabilansowe (stan na styczeń 2018 r.). Na kontach pozabilansowych zapisane są m.in. obligacje Krajowego Funduszu Drogowego w kwocie 8,8 mld zł, stanowiące prawie 35 proc. portfela FRD. Skład portfela FRD (środki bilansowe) w przeważającej mierze to papiery skarbowe (ok. 74 proc.), które dają średnią dochodowość roczną 3,15 proc. Zaproponowano, aby FRD mógł lokować środki uzyskane z wykupu obligacji Krajowego Funduszu Drogowego na takich samych zasadach, jak pozostałe aktywa. Obecnie może je bowiem lokować wyłącznie w depozyty bankowe.

19 maja - weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Jego przepisy zostały opublikowane w Dz.U. z 17 maja 2018 r., poz. 936). Zgodnie z rozporządzeniem, o 20 proc. obniżone zostaną wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. Obniżka ta wchodzi w życie od 1 lipca 2018 r. Przypominamy, że wejście w życie przepisów o obniżce wynagrodzeń wójtów (burmistrzów, prezydentów miast oraz innych pracowników samorządowych, których wynagrodzenie ustala rada) spowoduje konieczność dostosowania do nowych przepisów uchwał organów stanowiących określających wysokość ich zarobków. Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wprowadziło zmiany nie tylko w tabelach minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (obniżka dla wójtów; zmiana zaszeregowania dla kilkunastu stanowisk na umowę o pracę), lecz także w samej treści rozporządzenia. Rząd doprecyzował m.in., że przy ustalaniu prawa do dodatku za wieloletnią pracę pracownikowi, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia. Tak samo będzie przy przyznawaniu jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Uszczegółowione zostały też kwestie dotyczące nagrody jubileuszowej. W myśl nowych zapisów pracownik nie nabywa ponownie prawa do nagrody tego samego stopnia w sytuacji, w której wypłacono mu tę nagrodę awansem (ze względu na przejście na emeryturę lub rentę, mimo że do nabycia prawa do nagrody brakowało mniej niż 12 miesięcy). Ponadto zrezygnowano z przepisu wskazującego, że warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej nagrody.

15 maja - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty zostały propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rząd zaproponował, aby wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:

 • kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,

 • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zaproponowano, aby kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostało na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiło 1 922 zł.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął także propozycje weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Rząd zaproponował, aby od 1 października 2018 r. podwyższone zostały kryteria dochodowe w pomocy społecznej:

 • dla osoby samotnie gospodarującej do 701 zł (obecnie jest to 634 zł, co oznacza wzrost o 67 zł, czyli o ok. 11 proc.);

 • dla osoby w rodzinie do 528 zł (obecnie jest to 514 zł, co oznacza wzrost o 14 zł, czyli o ok. 3 proc.).

Podwyższając kryteria dochodowe rząd wziął pod uwagę wyniki badań progu interwencji socjalnej dokonanych w 2018 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, weryfikacja kryteriów dochodowych jest dokonywana co 3 lata – ostatnia miała miejsce w 2015 r., dlatego kolejna przypada na 2018 r.

8 maja - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będą wymierzali kary pieniężne za nieprzekazanie KOWR informacji miesięcznych o ilości skupionego mleka przez podmioty skupujące ten surowiec. Obecnie kary te wymierzają dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). To najważniejsza zmiana wprowadzona tą nowelą ustawową. Z kolei Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (obecnie robi to KOWR) zajmie się opracowywaniem wniosków o wydanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów, które będą udostępniane na stronach internetowych ARMiR i KOWR.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wprowadzono rozwiązania, które umożliwią spełnienie wymagań importowych państw trzecich (spoza Unii Europejskiej), dotyczących bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego. Jest to zasadniczym warunkiem utrzymania i ubiegania się o otwarcie nowych rynków zbytu dla polskich towarów rolno-spożywczych. Chodzi o to, aby zapewnić stałą obecność polskich produktów żywnościowych na rynkach pozaeuropejskich oraz ograniczyć występowanie incydentów, które naruszałyby wizerunek Polski, jako rzetelnego wytwórcy i eksportera.

26 kwietnia - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Projekt ma umożliwić zbudowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, który zapewni niezakłócone świadczenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych – przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług. Krajowy system cyberbezpieczeństwa będzie obejmował operatorów usług kluczowych (m.in. z sektorów: energetycznego, transportowego, bankowości i infrastruktury rynków finansowych, zaopatrzenia w wodę, zdrowotnego), dostawców usług cyfrowych, zespoły CSIRT poziomu krajowego (Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego), sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa, podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa (odpowiedzialne za nadzór nad operatorami usług kluczowych) oraz Pojedynczy Punkt Kontaktowy do spraw cyberbezpieczeństwa (służący komunikacji w ramach współpracy w Unii Europejskiej w tej dziedzinie). Do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wejdą podmioty publiczne. Podmiot publiczny będzie zobowiązany do obsługi incydentu (pozostawiono mu jednak swobodę wyboru sposobu realizacji tego obowiązku). Rozwiązanie to uwzględnia istniejące, ale też ciągle rozbudowywane wewnętrzne struktury, odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo w poszczególnych resortach.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw. Obowiązująca ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej umożliwia stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (uchylającego dyrektywę 1999/93/WE) – rozporządzenie eIDAS. Rozporządzenie to służy ujednoliceniu usług zaufania i zasad sprawowania nadzoru nad dostawcami takich usług, zapewnia transgraniczną zgodność podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych i elektronicznych znaczników czasu oraz ustala ich skutki prawne, jak również umożliwia wzajemne uznawanie środków identyfikacji elektronicznej, zwłaszcza przez instytucje sektora publicznego. Dzięki przeprowadzanej nowelizacji wprowadzono przepisy znacząco ułatwiające obywatelom potwierdzanie swojej tożsamości w publicznych usługach online. Przewidziano wdrożenie rozwiązań, które umożliwią korzystanie z usług publicznych z wykorzystaniem różnych środków identyfikacji elektronicznej, dostarczanych przez podmioty publiczne i komercyjne na zasadach otwartości i równorzędności. Stworzy to dobrą podstawę do upowszechnienia usług e-administracji, co jest kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Ułatwi też dostęp do systemów teleinformatycznych administracji państwowej i samorządowej, wykluczy bowiem konieczność pamiętania wielu loginów i haseł do różnych portali usługowych.

26 kwietnia - rząd przyjął także projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. CPK ma powstać w Stanisławowie w gminie Baranów koło Grodziska Mazowieckiego. Budowa nowego obiektu jest konieczna, aby zastąpić warszawskie Lotnisko Chopina, które nie może pełnić funkcji dużego portu przesiadkowego. Centralny Port Komunikacyjny ma funkcjonować jako węzeł przesiadkowy oparty na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym, spójnych z układem sieci drogowej. Ma to być rentowny, innowacyjny węzeł transportowy, który wprowadzi nas do pierwszej dziesiątki najlepszych portów lotniczych świata, doprowadzi do intensywnego rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego, stanowiącego atrakcyjną alternatywę dla transportu drogowego oraz zapewni trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.

17 kwietnia - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w naszym kraju nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC) – jeśli poruszają się po terytorium Polski. Potwierdzenie posiadania dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego i ważnej polisy OC będzie następowało przez organ kontroli ruchu drogowego w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie wymienionych dokumentów, nastąpi po ogłoszeniu komunikatu ministra cyfryzacji wskazującego termin, od którego przepis będzie stosowany.

Komunikat zostanie ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. W projekcie zaproponowano także zmiany dotyczące Centralnej Ewidencji Pojazdów, które umożliwią wprowadzanie do niej danych o demontażu bezpośrednio przez stacje demontażu i zapewnią tym podmiotom dostęp do CEP w tym zakresie. Ponadto, zaproponowano optymalizację działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK 2.0. Poszczególne rozwiązania będą wprowadzane w terminach ogłaszanych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Zapewni to stopniowe wprowadzanie nowych funkcji systemu. Zaproponowano m.in.:

 • ujednolicenie danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) z zakresem danych o osobach i jednostkach uczestniczących w nabywaniu uprawnień do kierowania, gromadzonych w lokalnych ewidencjach i rejestrach przez starostów, marszałków województw i wojewodów;

 • większą dostępność danych, m.in. przez wprowadzenie nowych możliwości pozyskiwania danych z Centralnej Ewidencji Kierowców do ponownego wykorzystania – za pomocą interfejsów wymiany danych – nieodpłatnie;

 • wprowadzenie przepisów umożliwiających migrację danych o ośrodkach szkolenia, jeśli chodzi o świadectwa kwalifikacji zawodowej.

 

19 kwietnia - do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, który powstał w Ministerstwie zdrowia. Zgodnie z projektem opiekę zdrowotną nad uczniami sprawować będzie zespół podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz dentysta oraz pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. Zachowane pozostaje prawo rodziców do wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który będzie udzielał świadczeń w miejscu określonym w umowie z NFZ. W przypadku lekarza dentysty świadczenia będą udzielane w gabinecie szkolnym, dentobusie lub gabinecie współpracującym ze szkołą. Projekt proponuje też określenie odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za realizację zadań w zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami oraz form współpracy między tymi podmiotami. Osobą odpowiedzialna za koordynację profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz jej monitorowanie ma być pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka. Istotne też jest włączenie jednostek samorządu terytorialnego w realna odpowiedzialność za zdrowie uczniów. JST mają odpowiadać m.in. za tworzenie warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych uczniom, w tym tworzenie, wyposażenie i utrzymanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

12 kwietnia - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o tachografach. Proponowana regulacja umożliwi wdrożenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących tachografów (określonych w rozporządzeniu UE nr 165/2014) oraz ograniczy ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania, co zapewnią nowe zasady ich instalacji, naprawy i sprawdzania. Nowa regulacja zawiera też zakaz reklamowania i sprzedaży urządzeń służących manipulowaniu tachografami. Każdego roku Inspekcja Transportu Drogowego wykrywa średnio ok. 1500 przypadków niedozwolonej ingerencji w dane rejestrowane przez tachograf i liczba takich manipulacji wzrasta (dane Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego).

Dlatego w projekcie przyjęto m.in., że w przypadku uzasadnionego podejrzenia podłączenia niedozwolonego urządzenia do tachografu funkcjonariusz służby kontrolnej (np. Inspekcji Transportu Drogowego) będzie mógł skierować pojazd do zatwierdzonego warsztatu w celu sprawdzenia ewentualnego podłączenia do niego takiego urządzenia. W przypadku stwierdzenia podłączenia do tachografu urządzeń manipulacyjnych – koszty związane ze sprawdzeniem tachografu będzie ponosił przewoźnik drogowy. Jeśli w trakcie kontroli takie działanie nie zostanie potwierdzone – koszty związane ze sprawdzaniem tachografu poniesie Skarb Państwa. Rozwiązanie to ma ograniczyć proceder manipulowania czasem pracy kierowców. Ponadto, założono możliwość wydania jednego zezwolenia na prowadzenie działalności serwisowej dotyczącej wszystkich rodzajów tachografów. Wyłączono możliwość prowadzenia działalności serwisowej przez przewoźników i podmioty, których działalność może naruszać bezpieczeństwo systemu tachografów. Wprowadzono możliwość czasowego zawieszenia działalności przez warsztat na jego wniosek oraz sprawdzania tachografów w warunkach ich użytkowania przed homologacją typu (badania eksploatacyjne).

5 kwietnia - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach.

Projekt zakłada wprowadzenie nowego rodzaju kas rejestrujących - kas online. Będą one wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – danych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (szef KAS). Proces wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online będzie rozłożony w czasie, przy czym niektóre branże, w których wykryto największe nadużycia, objęte zostaną obowiązkiem stosowania tylko kas online. Rozwiązanie to zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie podatku VAT.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera. Zgodnie z nowymi przepisami przewoźnicy lotniczy będą przekazywać Straży Granicznej dane dotyczące przelotu pasażerów korzystających z ich linii. Informacje o pasażerach przetwarzane będą w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania terroryzmu, innych przestępstw oraz ścigania ich sprawców. Obowiązek wprowadzenia nowych przepisów wprowadziła unijna dyrektywa w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR). Swój system automatycznego zbierania i przekazywania danych mają już Wielka Brytania, Belgia, Dania, Francja, Holandia i Szwecja. Zaproponowane rozwiązania mają zagwarantować pasażerom bezpieczeństwo podróży.

27 marca - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Zaproponowane przepisy wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe.

Zgodnie z projektem, zniesiona zostanie dotychczasowa dwuinstancyjność postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu obywatel będzie miał możliwość szybszego uzyskania sądowej ochrony swoich praw. Kolejnym celem przyspieszenia postępowań, prowadzonych w związku z naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych, jest wprowadzenie przepisu, dzięki któremu podejmowana przez organ kontrola nie będzie mogła trwać dłużej niż miesiąc od dnia podjęcia czynności kontrolnych. Projekt przewiduje też ustanowienie nowego, niezależnego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Zastąpi on Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prezes tego Urzędu będzie powoływany na swoją kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. PUODO będzie mógł kierować do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów – wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Będzie mógł również występować do organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Zgodnie z projektem Główny Geodeta Kraju będzie odpowiedzialny za utrzymanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, jako centralnego punktu dostępu do usług przestrzennych. Przejęcie tej funkcji od ministra cyfryzacji pozwoli zachować spójność rozwiązań informatycznych dotyczących geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej oraz usankcjonuje stan faktyczny, bo – ze względu na uwarunkowania techniczne i technologiczne – zagadnienia te pozostawały w gestii Głównego Geodety Kraju. Będzie on także prowadził publicznie dostępną ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych, objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawał im jednolite identyfikatory. Główny Geodeta Kraju ma być również odpowiedzialny za kontakty z Komisją Europejską w sprawach objętych zakresem przedłożonej regulacji. Geoportal pozwala obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej przeglądać i wyszukiwać geoinformacje (np. dotyczące granic nieruchomości) oraz korzystać z różnych e-usług (np. przeglądać dane dotyczące obszarów chronionych). Geoportal jest centralnym punktem dostępu do geoinformacji gromadzonych w zasobach publicznych. Umożliwia również wizualizowanie wyników podstawowych analiz przestrzennych.

20 marca - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowano stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, z którego będą finansowane projekty związane z rozwojem elektromobilności (pojazdy napędzane energią elektryczną) oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych (m.in. CNG – sprężony gaz ziemny, LNG – skroplony gaz ziemny oraz biopaliwa). Fundusz będzie finansował projekty, o których mowa m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dzięki uzyskanemu wsparciu będzie można tworzyć i rozwijać projekty inwestycyjne polegające m.in. na budowie i rozbudowie infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną oraz infrastruktury dla innych paliw alternatywnych. Przyczyni się to do zapewnienia powszechnego dostępu do tych źródeł w transporcie i pozytywnie wpłynie na rozwój nowych rozwiązań technologicznych.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął także nowelizację prawa farmaceutycznego. Zgodnie z nowymi przepisami, Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) będzie mógł stwierdzać wygaśnięcie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych (w tym również wygaśnięcie zgody na wytwarzanie ich szczególnej kategorii, tj. produktów leczniczych terapii zaawansowanej – wyjątków szpitalnych; tak jak ma to miejsce w przypadku hurtowni farmaceutycznych i aptek) w przypadku śmierci osoby, na rzecz której zostało wydane zezwolenie, w sytuacji wykreślenia przedsiębiorcy z Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także w przypadku rezygnacji z prowadzonej działalności. W nowych regulacjach określono także odrębne wymagania dotyczące produktów leczniczych terapii zaawansowanej – wyjątków szpitalnych, które podaje się pacjentowi wyłącznie w szpitalu. Z uwagi na specyfikę takich produktów ich podawanie traktuje się jako eksperyment medyczny, co oznacza, że odpowiedzialność za ich zastosowanie ponosi lekarz. Przewidziano także regulację, dotąd nie istniejącą w polskim prawie, dotyczącą zmiany zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej – wyjątków szpitalnych.

13 marca - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej.

Doprecyzowuje ponadto obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Zgłoszone propozycje dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE. Zgodnie z projektem, dokonano kategoryzacji tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego: „najpoważniejsze naruszenia” – NN, „bardzo poważne naruszenia” – BPN i „poważne naruszenia” – PN. Pozwoli to na zautomatyzowanie wymiany informacji między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE, jeśli chodzi o poważne naruszenia przepisów unijnych (i ich kwalifikacji), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego (wymóg dobrej reputacji jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego). Nowe rozwiązania zakładają, że „poważne naruszenie”, „bardzo poważne naruszenie” lub „najpoważniejsze naruszenie” może być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale również przez kierowcę. Natomiast wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania naruszeń. Projekt przewiduje, że w przypadku wykonywania transportu intermodalnego (chodzi o przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu) wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określi masę kontenera lub nadwozia wymiennego. Natomiast przewoźnik drogowy będzie musiał okazać deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego). Zaproponowano, aby nowe prawo weszło w życie 1 czerwca 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

1 marca - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt obejmie wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którzy stracą stopień wojskowy z mocy prawa. Zgodnie z przepisami, stopni wojskowych pozbawione zostaną także osoby, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej lub żołnierze rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu:

 • pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze kierowali działaniami mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1943 – 1956 albo uczestnicząc w tym okresie w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego dokonywali drastycznych czynów;

 • wydając rozkazy użycia broni palnej wobec ludności cywilnej;

 • będąc sędzią lub prokuratorem w organach wojskowej służby sprawiedliwości lub w jednostkach podległych oskarżali albo wydawali wyroki wobec żołnierzy i osób cywilnych ze względu na działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski;

 • będąc w stopniach wojskowych generałów, pełniąc funkcje służbowe inicjowali lub dopuszczali się prześladowań żołnierzy ze względu na religię i pochodzenie.

20 lutego - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Proponowane wsparcie zastąpi dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych (obecnie jest ich 14). W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu. Decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana będzie na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat. Im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie (dozwolona przez Unię Europejską), tym dłuższy okres zwolnienia. Projektowana ustawa powinna wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt umożliwia uzyskanie opinii o celowości inwestycji podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich zakresach (np. w rehabilitacji czy opiece długoterminowej). Nowe rozwiązania przewidują, że uzyskanie niektórych dotacji ze środków budżetu państwa na zakup sprzętu lub remonty będzie wymagało uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji. Chodzi o zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji inwestycyjnych, ze względu na zewnętrzną, wnikliwą i kompleksową ocenę inwestycji, co wynika ze specyfiki i szczegółowości analizy inwestycji, jaką umożliwia Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Ponadto Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zaproponowane rozwiązania dostosowują polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego. Przewidziano także regulacje, które wynikają z dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem i stosowaniem przepisów tej ustawy oraz ustawy o transporcie kolejowym. Wprowadzono rozwiązania, które spełniają oczekiwania Komisji Europejskiej związane z trwającą notyfikacją pomocy publicznej, udzielonej spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w 2015 r. na restrukturyzację.

 

14 lutego - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. W projekcie ustawy określono zasady badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie i osób już pracujących w podmiotach sektora finansowego (np. bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, zakładach ubezpieczeń) oraz osób w podmiotach świadczących usługi na rzecz podmiotów sektora finansowego (np. outsourcerzy, agenci ubezpieczeniowi). Zgodnie z projektem, badanie niekaralności oznacza przyznanie pracodawcy prawa do żądania oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w celu udokumentowania informacji zawartych w oświadczeniu). Koszty wydania zaświadczenia będzie ponosił pracodawca. Jednocześnie podmiot sektora finansowego będzie mógł żądać od osoby zatrudnionej oświadczenia dotyczącego niekaralności/skazania lub informacji z KRK nie częściej niż raz na 12 miesięcy oraz przy uzgodnionej zmianie stanowiska pracy (jeśli to będzie konieczne), a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoba ta została skazana za takie przestępstwo w trakcie zatrudnienia. 

Nowe rozwiązania będą dotyczyć, oprócz wskazanych w projekcie ustawy podmiotów sektora finansowego, również Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, a także Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Biura Rzecznika Finansowego.

Zasadniczo ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy Kodeks karny wykonawczy. Zaproponowane w projekcie rozwiązanie zapewni bezpieczne i skuteczne wykonywanie kar w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) oraz regulację, która poprawi system dozoru mobilnego dzięki zmianom w funkcjonowaniu urządzeń nadzorujących przemieszczanie się skazanego. Po pierwsze – na podstawie upoważnienia ustawowego minister sprawiedliwości będzie mógł zdecydować, że Służba Więzienna może realizować zadania podmiotu obsługującego centralę monitorowania skazanych (jak dotychczas) oraz podmiotu dozorującego skazanych. Po drugie – przewidziano wyposażenie skazanego w dozorze mobilnym w rejestrator przenośny, który nie tylko umożliwi z nim kontakt telefoniczny, ale zapewni też kontrolę jego miejsca pobytu w czasie rzeczywistym, nawet w przypadku wyczerpania się źródła zasilania w podstawowym urządzeniu telefonicznym, jakim jest posiadany przez niego nadajnik GPS (wymagający ładowania przez 4 do 5 godzin na dobę).

 

6 lutego - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najbardziej popularną formą prowadzenia aktywności gospodarczej. Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców (80 proc.) funkcjonuje na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ich firmy utrzymują niejednokrotnie miejsca pracy dla dziesiątek lub setek osób. Wiele z nich to przedsiębiorstwa rodzinne. Obecnie, w przypadku śmierci właściciela, firma taka przestaje formalnie istnieć, jej marka przepada, a osoby w niej zatrudnione tracą źródło dochodu.

Problem ten nasila się w związku ze wzrastającą liczbą przedsiębiorców, którzy ukończyli 65. rok życia – ok. 200 tys. takich osób jest obecnie wpisanych do CEIDG. Zgodnie z projektem, aby umożliwić kontynuowanie działania firmy będzie można powołać zarządcę sukcesyjnego. Będzie on zarządzał przedsiębiorstwem od śmierci osoby prowadzącej firmę aż do działu spadku między spadkobierców. Zarządcę sukcesyjnego będzie mógł powołać właściciel biznesu za swojego życia albo małżonek lub osoby dziedziczące przedsiębiorstwo – po śmierci właściciela firmy. Zarządcą będzie mogła zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od tego czy jest spokrewniona z przedsiębiorcą czy nie, oraz bez względu na to, czy profesjonalnie zajmuje się zarządzaniem majątkiem.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Znowelizowane przepisy mają wejść życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ze względu na to, że są one korzystne dla podatników będzie je można stosować z mocą wsteczną, tj. do dochodów uzyskanych (co do zasady) od 1 stycznia 2018 r. Zmiany zaproponowane w projekcie przewidują m.in.:

 • Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z tytułu umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym (chodzi o zwolnienie dokonane na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych). Oznacza to udzielenie przez państwo realnej pomocy osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym (brak zwolnienia podatkowego wypaczałby taką pomoc). Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw kredytobiorcom spłacającym nadal stare kredyty spółdzielcze (jest ich ok. 48,6 tys.), którzy kwestionowali wysokości spłacanego zadłużenia, podkreślając, że czują się ofiarami przemian gospodarczo-ustrojowych, w tym urynkowienia oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Na ten cel w budżecie państwa na 2018 r. zarezerwowano 390 mln zł.

 • Ulga podatkowa dla twórców (odliczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów) będzie odnosić się także do działalności twórczej w obszarach: inżynierii budowlanej, tłumaczeń, gier komputerowych oraz działalności naukowej i pracy dydaktycznej prowadzonej na uczelni.

 • Zwolnienie z podatku PIT pomoc finansowa od Policji przeznaczona dla osób przez nią chronionych (chodzi np. o świadków koronnych).

 • Doprecyzowano przepis dotyczący wnoszenia wkładów do spółek kapitałowych i spółdzielni (w ustawie o CIT), tak aby jednoznacznie z niego wynikało, iż nie obejmuje on wnoszenia do takich podmiotów wkładów pieniężnych. Czynność ta ma pozostać neutralna podatkowo.

 

6 lutego - Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym. Łatwiejsza budowa tuneli kolejowych, sprawniejsza realizacja inwestycji oraz efektywniejsza opieka nad zabytkami kolejnictwa – to podstawowe cele nowelizacji ustawy.

Przewidziano przepisy, które usprawnią budowę tuneli kolejowych (wraz z obiektami oraz urządzeniami związanymi z ich użytkowaniem i funkcjonowaniem) oraz prowadzenie prac utrzymaniowych – bez konieczności wykupu gruntów, na których będą one przebiegać. Projekt wprowadza również nowe instytucje wsparcia dla funkcjonowania kolei historycznych i turystycznych. Chodzi o nieodpłatne przekazywanie przez PKP (i spółki przez nie utworzone) zbędnego mienia ruchomego i materiałów pozostałych po remontach i modernizacji infrastruktury kolejowej na rzecz organizacji pozarządowych działających w tym obszarze. Rozwiązanie to ułatwi takim organizacjom pozyskiwanie zabytków techniki kolejowej. Projektowana regulacja umożliwi również zarządcom kolei wąskotorowych uzyskiwanie dofinansowania na ich działalność i rozwój, w tym od jednostek samorządu terytorialnego. 

30 stycznia 2018 r. - na posiedzeniu Rady Ministrów zajmowała się tylko jednym projektem ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Projekt ustawy stanowi kompleksową regulację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce. Chodzi o określenie nowych zasad funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania, w szczególności aby zapewnić przejrzystość ich działania oraz odpowiedzialność wobec swoich członków i podmiotów uprawnionych, co ma prowadzić do zwiększenia efektywności zarządzania pobranymi środkami. Nowe rozwiązania dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dyrektywa 2014/26/UE tzw. dyrektywa CRM).

23 stycznia - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, przedłożony przez ministra cyfryzacji. W projekcie zaproponowano następujące rozwiązania:

 

 • Możliwe będzie zgłoszenie urodzenia dziecka także w formie dokumentu elektronicznego. Zdejmie to z rodziców uciążliwy obowiązek osobistego stawiania się w urzędzie stanu cywilnego w celu zgłoszenia jego narodzin. Zgłoszenie urodzenia ma również zawierać oświadczenie o wyborze imienia dla dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia dziecka w urzędzie stanu cywilnego, osobie zgłaszającej ten fakt, zostanie przesłany – w postaci papierowej lub elektronicznej – odpis aktu urodzenia dziecka, a także powiadomienie o nadanym mu numerze PESEL i zaświadczenie o jego zameldowaniu, o ile wystąpią przesłanki do nadania numeru PESEL i zameldowania. Ponadto, wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy możliwe będzie także w formie dokumentu elektronicznego. Rozwiązania te wejdą w życie 1 czerwca 2018 r.

 • Przyjęto regulację, która pozwoli na ustalenie jednoznacznych relacji łączących dziecko z jego rodzicami (chodzi o dodanie numerów PESEL rodziców przy akcie urodzenia dziecka). Zmiana polegająca na dodaniu numerów PESEL rodziców (jeśli zostały im nadane) w rejestrze stanu cywilnego oraz rejestrze PESEL, uprości sięganie do danych zgromadzonych w tych rejestrach przez podmioty do tego upoważnione, i w konsekwencji uprości czynności wymagające weryfikacji. Będzie to istotne np. w przypadku stwierdzania prawa do świadczeń oraz ułatwi służbom statystyki publicznej wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych. Rozwiązanie to powinno obowiązywać od 1 grudnia 2018 r.

 • Wprowadzono przepisy, na podstawie których podmioty mające dostęp do rejestru PESEL będą mogły bezpośrednio informować (w formie pisemnej lub elektronicznej) organy odpowiedzialne za rejestrację danych w tym rejestrze o ich niezgodności ze stanem faktycznym (chodzi o organy mające prawo do usunięcia błędnych danych). Obecnie podmioty korzystające z dostępu do rejestru PESEL, np. Narodowy Fundusz Zdrowia lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdzone niezgodności zgłaszają ministrowi odpowiedzialnemu za cyfryzację (prowadzącemu rejestr PESEL). Po zmianach, taką informację będą przekazywać bezpośrednio organowi odpowiedzialnemu za wprowadzanie danych. Przyspieszy to aktualizację danych w rejestrze PESEL. Rozwiązanie to ma wejść w życie 1 maja 2019 r.

16 stycznia - na posiedzeniu Rady Ministrów słuchano informacji na temat realizacji programów polityki spójności 2014-2020 (stan na koniec 2017 r.), przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju. W dokumencie podsumowano wykorzystanie środków w ramach Polityki Spójności do końca 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki w 2017 r.

16 stycznia - Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym. Do zadań Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym należeć ma zapewnienie koordynacji działań strony rządowej w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W szczególności chodzi o zapewnienie koordynacji opracowywania harmonogramu prac Komisji; zapewnienie bieżącej, prawidłowej współpracy i wymiany informacji między administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego, a także dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków „w zakresie doskonalenia współpracy między administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego.

Pełnomocnik w ramach swoich kompetencji będzie też mógł wnosić ()za zgodą premiera) do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych „wynikające z zakresu jego działania”. Będzie mógł powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz - w zakresie swoich zadań - zlecać przeprowadzenie ekspertyz. Pełnomocnik przedstawiać będzie ponadto Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania oraz sprawozdania ze swojej działalności.

Pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poza współpracą z samorządem terytorialnym będzie on odpowiedzialny także za współpracę z kościołami, związkami wyznaniowymi oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

Stanowisko Pełnomocnika ds. Współpracy Rządu z Samorządem Terytorialnym otrzymał Paweł Szefernaker. Paweł Szefernaker w 2010 r. uzyskał mandat radnego warszawskiej dzielnicy Śródmieście. Złożył go w lipcu 2014, wkrótce przed końcem kadencji. W tym samym miesiącu wyznaczony przez komitet polityczny PiS na przewodniczącego Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Objął nadto funkcję wiceprzewodniczącego Europejskich Młodych Konserwatystów. W wyborach w 2014 został radnym sejmiku zachodniopomorskiego.

W 2015 kierował internetową częścią kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. W tym samym roku wystartował w wyborach do Sejmu w okręgu koszalińskim. Uzyskał mandat posła VIII kadencji. Od 16 listopada 2015 r. był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

27 marca - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Zaproponowane przepisy wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe. Zgodnie z projektem, zniesiona zostanie dotychczasowa dwuinstancyjność postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu obywatel będzie miał możliwość szybszego uzyskania sądowej ochrony swoich praw. Kolejnym celem przyspieszenia postępowań, prowadzonych w związku z naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych, jest wprowadzenie przepisu, dzięki któremu podejmowana przez organ kontrola nie będzie mogła trwać dłużej niż miesiąc od dnia podjęcia czynności kontrolnych. Projekt przewiduje też ustanowienie nowego, niezależnego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Zastąpi on Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prezes tego Urzędu będzie powoływany na swoją kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. PUODO będzie mógł kierować do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów – wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Będzie mógł również występować do organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Zgodnie z projektem Główny Geodeta Kraju będzie odpowiedzialny za utrzymanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, jako centralnego punktu dostępu do usług przestrzennych. Przejęcie tej funkcji od ministra cyfryzacji pozwoli zachować spójność rozwiązań informatycznych dotyczących geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej oraz usankcjonuje stan faktyczny, bo – ze względu na uwarunkowania techniczne i technologiczne – zagadnienia te pozostawały w gestii Głównego Geodety Kraju. Będzie on także prowadził publicznie dostępną ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych, objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawał im jednolite identyfikatory. Główny Geodeta Kraju ma być również odpowiedzialny za kontakty z Komisją Europejską w sprawach objętych zakresem przedłożonej regulacji. Geoportal pozwala obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej przeglądać i wyszukiwać geoinformacje (np. dotyczące granic nieruchomości) oraz korzystać z różnych e-usług (np. przeglądać dane dotyczące obszarów chronionych). Geoportal jest centralnym punktem dostępu do geoinformacji gromadzonych w zasobach publicznych. Umożliwia również wizualizowanie wyników podstawowych analiz przestrzennych.