SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1 października 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, przedłożoną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Projektowane zmiany w mają na celu wprowadzenie mechanizmów zwiększających możliwości i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby; dostosowywanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy wdrażanie w samorządach rozwiązań poprawiających dostępność do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Zmiany w programie operacyjnym są wynikiem:

 • przyznania Polsce w 2019 r. dodatkowych 1,7 mln euro na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) w województwie podkarpackim (wykorzystanie kwoty jest uzależnione od wydania – jeszcze w tym roku – decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej zmianę finansową);
 • podziału rezerwy wykonania, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej;
 • dokonania przeglądu śródokresowego programu operacyjnego oraz uwzględnienia dotychczasowych doświadczeń dotyczących jego realizacji.

30 września 2019 r. – sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzyła informację o zapowiadanych zmianach w składkach ZUS dla przedsiębiorców i podniesieniu płacy minimalnej w 2020 r. oraz ich skutkach dla gospodarki, a w szczególności dla kondycji małych i średnich przedsiębiorstw.

W 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosić 2600 zł. W stosunku do bieżącego roku oznacza to wzrost o 350 zł, czyli 15,6%. Minimalna stawka godzinowa w 2020 r. będzie wynosiła 17 zł. Szacuje się, że sumaryczny wzrost dochodów ok. 1,5 mln pracowników wyniesie z tego tytułu ok. 4,7 mld zł. Podniesienie płacy minimalnej ma się przełożyć na wzrost konsumpcji, która stymuluje dochody przedsiębiorców i wpływa pozytywnie na wzrost gospodarczy. Ponadto zapowiedziano inicjatywę legislacyjną w sprawie zmian dotyczących sposobu naliczania składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Planowane jest zniesienie limitu 30-krotnej wysokości składek odprowadzanych do ZUS. Wiodącą rolę w procesie planowanych zmian będzie odgrywać Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dyskusji posłowie poruszyli m.in. kwestię zasadności zniesienia limitu składek do ZUS oraz zwrócili uwagę na fakt, że planowany wzrost płacy minimalnej może nieść ze sobą szereg negatywnych konsekwencji dla polskiej gospodarki w dłuższym horyzoncie czasowym. Analizowano problem spłaszczenia wynagrodzeń, np. pomiędzy stanowiskiem stażysty a pracownikiem, który jest wykwalifikowany i doświadczony. Dostrzeżono, iż planowane zmiany mogą być zagrożeniem dla sektora nowoczesnych technologii. Przedstawiciele strony społecznej zarzucili stronie rządowej brak konsultacji społecznych przy tworzonych projektach. Komisja przyjęła informację do wiadomości.

25 września 2019 r. – odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Bilans posiedzenia to 11 projektów ustaw i rozporządzeń z opinią pozytywną oraz jeden odesłany na zespół.

Opinię negatywną również otrzymał jeden projekt: rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Posiedzenie KWRiST zostało zdominowane przez tematy finansowe, m.in. zasady podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych, oraz skutki finansowe (dla jednostek samorządu terytorialnego) podwyższenia minimalnego wynagrodzenia. Według ustaleń Strony Samorządowej podwyżka płacy minimalnej będzie kosztowała – tylko w 2020 r. gminy, powiaty oraz województwa samorządowe około 16 mld zł. Strona samorządowa wskazywała, że podwyżka płacy minimalnej oznacza nie tylko wzrost kosztów na wynagrodzenia pracownicze, ale także wzrost kosztów funkcjonowania administracji, czy świadczenia usług dla ludności. Podwyżka płacy minimalnej oznacza bowiem także wzrost kosztów realizowanych przez samorządy inwestycji (zamówienia publiczne); czy wzrost kosztów związanych z realizacją przez gminy, powiaty i województwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Samorządowcy po raz kolejny zgłosili wniosek o umożliwienie im wykazywania w sprawozdaniach budżetowych kwot, które dopłacane są z lokalnych budżetów do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kończąc dyskusję na temat konsekwencji realizowanej przez Rząd podwyżki wynagrodzenia minimalnego strona samorządowa zgłosiła wniosek o przedstawienie przez stronę rządową pełnej analizy skutków finansowych tego rozwiązania. Komisja ustaliła także , że zostanie powołany zespół, który szczegółowo zajmie się problemami związanymi z szeroko pojętą kwestią wynagrodzeń.
Natomiast w dyskusji poświęconej Funduszowi Dróg Samorządowych, strona samorządowa KWRiST podkreślała przede wszystkim, że zasady wydatkowania środków z tego Funduszu nie są do końca jasne. Dlatego wystąpiła do strony rządowej o przekazanie informacji dotyczących m.in. tych inwestycji, które otrzymały dofinansowania decyzją Prezesa Rady Ministrów bez przechodzenia procedury konkursowej na poziomie wojewódzkim, oraz tych, którym Prezes Rady Ministrów zwiększył dofinansowanie. Samorządowcy wystąpili także o informację dotyczącą listy projektów finansowanych z puli FDS pozostającej w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej (w 2019 r. wynosi ona 500 mln zł).

10 września 2019 r. – Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3669).

Projekt dotyczy wprowadzenia regulacji umożliwiających wydawanie zaświadczeń w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną – dotyczy to zaświadczeń wydawanych z Krajowego Rejestru Karnego oraz przez inne organy administracji publicznej. Komisja przyjęła poprawki mające na celu m.in.: rozszerzenie listy podmiotów, które będą mogły wysyłać do systemu KRK żądanie udzielenia informacji o Agencję Wywiadu, zmianę terminu wejście ustawy w życie (na 14 dni od ogłoszenia) oraz poprawki legislacyjno-doprecyzowujące.

11 września 2019 r. – Komisja ds. Petycji rozpatrzyła m.in. petycję w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej, dotyczącej odszkodowań dla właścicieli nieruchomości przeznaczonych na realizację celów publicznych w zakresie inwestycji drogowych (BKSP-145-551/19). Przedmiotem petycji jest żądanie wprowadzenia przepisów uprawniających właścicieli gruntów zarezerwowanych pod inwestycje publiczne o znaczeniu ponadlokalnym do uzyskania odszkodowania. Żądanie to nie zostało sformułowane w sposób jednoznaczny – z jednej strony podmiot wnoszący petycję domaga się wprowadzenia przepisów uprawniających właścicieli gruntów zarezerwowanych pod inwestycje drogowe do uzyskania odszkodowania, gdy gmina nie uchwaliła planu zagospodarowania przestrzennego, a z drugiej strony jej autor ujmuje odszkodowanie w znacznej mierze w kontekście zadośćuczynienia za „straty zdrowotno-materialne i moralne”. Podnosi on, że obecnie właściciele gruntów, dla których gminy nie uchwaliły miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie mogą uzyskać odszkodowania mimo tego, że rezerwy istnieją w planach województwa. Komisja podjęła decyzję o przygotowaniu projektu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów.

11 września 2019 r. – rozpoczęło się 86 posiedzenie Sejmu. Posiedzenie będzie kontynuowane 15 i 16 października, czyli już po wyborach do Sejmu i Senatu, które odbędą się w niedzielę 13 października. Pierwszego dnia posiedzenia posłowie rozpoczęli pracę m.in. nad projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada obniżenie o 50% stawki podatku akcyzowego dla pojazdów hybrydowych. Posłowie zadecydowali, że dalsze prace nad projektem toczyć się będą w sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Sejm rozpoczął także pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dotyczy on stworzenia podstaw prawnych dla funkcjonowania rejestru danych kontaktowych (RDK), który będzie rejestrem centralnym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Dalsze prace nad tym projektem będzie prowadziła Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Pierwszego dnia 86 posiedzenia Sejmu uchwalonych zostało 12 ustaw, w tym nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która przedłuża obowiązywanie na lata 2020 i 2021 obecnych przepisów regulujących zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób podziału części regionalnej subwencji ogólnej.

Kolejną uchwaloną ustawą była nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zakładająca uproszczenie postępowania egzekucyjnego oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, takich jak nieopłacone podatki, cła czy składki na ubezpieczenia społeczne.

Sejm uchwalił także ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych. Ustawy te kompleksowo regulują materię zamówień publicznych, ma zwiększyć konkurencyjność na rynku zamówień publicznych i zwiększyć dostęp do rynku zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw, lepiej zarządzać całym procesem zakupowym, zwiększyć rolę współpracy zamawiającego i wykonawcy, usprawnić systemy odwoławcze, system kontroli, pozwolić na identyfikację zamówień strategicznych i tych zamówień, które mają charakter innowacyjny.

30 sierpnia 2019 r. – zakończyło się 85. posiedzenie Sejmu, które rozpoczęło się 31 lipca br. i było kontynuowane 9 sierpnia. Jedną z uchwalonych w tym dniu ustaw była ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po zmianach, koszty uzyskania przychodów wyniosą:

 • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,

 • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł,

 • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) – obecnie 1 335,00 zł,

 • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,

 • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,

 • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

 

Skutki finansowe obniżenia PIT oraz podniesienia kosztów uzyskania przychodów wyniosą rocznie ponad 9,6 mld zł (w tym budżet państwa oraz samorządy po 4,8 mld zł). Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 października 2019 r.

 

Kolejną uchwaloną w tym dniu ustawą była nowelizacja Prawa ochrony środowiska, która dotyczy transpozycji do polskiego prawa dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu oraz usunięcia uchybień w transpozycji dyrektywy 2002/49 WE PE i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

 

30 sierpnia 2019 r. – Sejm uchwalił także ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, która dotyczy m.in. przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej; obniżenia kosztów budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych; zwiększenia możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej na cele telekomunikacyjne, w tym obniżenia kosztów uzyskiwania dostępu do niej.

 

31 sierpnia 2019 r. – zakończyło się 84. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 8 ustaw, wszystkie przyjęła bez poprawek. Wśród nich znalazły się m.in.:

 

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (projekt rządowy) przewiduje zwolnienie z PIT dochodów marynarzy pracujących także na statkach pod banderami państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest praca co najmniej przez 183 dni w roku podatkowym na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej. Z PIT nie będą więc zwolnione dochody z pracy na takich jednostkach, jak platformy, kablowce czy statki specjalistyczne.

 • Ustawa zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych (projekt rządowy) zakłada obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, a także obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z 18 do 17%.

 • Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (projekt rządowy) umożliwia budowę Centralnego Portu w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Szacuje się, że łączny koszt wszystkich inwestycji wyniesie 19,5 mld zł. Nowela przewiduje m.in. ułatwienia nabywania gruntów pod inwestycje przy jednoczesnym zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia lub odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości.

 

KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU i SAMORZADU TERYTORIALNEGO

 

28 sierpnia 2019 r. – obradowała na plenarnym posiedzeniu Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Komisja Wspólna odmówiła zaopiniowania projektu nowelizacji ustawy o podatku PIT, która obniża stawkę z 18 na 17% oraz znosi podatek dla osób poniżej 26. roku życia. Prezydent Lublina, Krzysztof Żuk wyjaśniając przyczyny tej decyzji, przypomniał, że rząd skierował ten projekt do prac parlamentarnych, nie czekając na opinię samorządowców. Zaznaczył jednocześnie, że będą się oni domagali rekompensaty utraconych tą zmianą legislacyjną dochodów. Samorządowcy podkreślali, że mniejszy podatek PIT spowoduje mniejsze wpływy do kas samorządowych. Nadwyżka operacyjna znacząco spadnie i sporo samorządów będzie miało problem z inwestowaniem.

 

Po raz kolejny samorządowcy domagali się, by premier wydał decyzję dotyczącą dofinansowania inwestycji drogowych w ramach pierwszej tury naboru z Funduszu Dróg Samorządowych. W tym tygodniu mija termin drugiego naboru wniosków, a nadal nie są rozstrzygnięte te z pierwszego naboru. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Paweł Szefernaker zapewnił, że premier podejmie decyzję w ciągu najbliższych paru dni. Dodał też, że pieniędzy z Funduszu nie trzeba wydać do końca tego roku, lecz do 30 czerwca 2020 r. Samorządowcy chcieliby wydłużenia tego terminu, bo obawiają się, że po tak późnym rozpoczęciu inwestycji, mogą nie zdążyć z jej ukończeniem.

 

Samorządowcy chcą też, by pieniądze z subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli zostały przekazane do nich najpóźniej w połowie września. We wrześniu bowiem muszą wypłacić nauczycielom pensje dwa razy. Nauczyciele otrzymują wynagrodzenia „z góry”, więc muszą dostać pensję wrześniową i – pod koniec miesiąca - już październikową.

 

19 lipca 2019 r. – zakończyło się 84., trzydniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. następujące ustawy:

 • o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta dotyczy m.in. wzmocnienia kontroli gmin nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nadzoru nad firmami odbierającymi odpady komunalne; urealnienie różnicy między stawką opłaty za odbieranie odpadów zebranych selektywnie i stawka opłaty w przypadku kiedy obowiązek selektywnego zbierania odpadów nie jest realizowany;

 • o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy m.in. realizacji dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r., zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i w perspektywie długofalowej - zapewnienia stałego dostępu do energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, będącej przedmiotem sprzedaży w aukcjach w 2019 r. poprzez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości;

 • o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nowelizacja dotyczy m.in. powołania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem jako organu opiniodawczo-doradczego Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego o uprawnieniach w zakresie spraw dot. młodego pokolenia;

 • o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy m.in. usprawnienia procedur i postępowań administracyjnych zarówno po stronie podmiotów planujących realizację inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, innych potencjalnie znacząco oddziałujących na obszar Natura 2000, jak również podmiotów opracowujących dokumenty podlegające strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko;

 • o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowelizacja dotyczy rozszerzenia katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy;

 • o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Nowelizacja dotyczy ograniczenia skali nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w tych placówkach, poprawy skuteczności stosowania sankcji nakładanych na podmioty prowadzące placówki bez zezwolenia oraz poprawy warunków pobytu osób przebywających w legalnie działających placówkach całodobowej opieki;

 • o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Ustawa dotyczy określenia zasad rozwoju i integracji systemu usług społecznych na poziomie lokalnym.

 

9 sierpnia 2019 r. – zakończyło się 85., dwudniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie (31 sierpnia br.) posłowie uchwalili m.in. następujące ustawy:

 • o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym. Nowelizacja wprowadza zmiany w regulacjach dotyczących składów Sądu Najwyższego rozpoznających sprawy z zakresu prawa wyborczego;

 • o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Nowelizacja dotyczy m.in. nadania zadaniom wykonywanym przez OSP z zakresu ochrony przeciwpożarowej innym, niż walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami, charakteru przepisów rangi ustawowej;

 • o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Ustawa określa zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r. oraz zakresu, formy i trybu prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu rolnego.

SENAT

2 sierpnia 2019 r. – zakończyło się 83. posiedzenie Senatu. W jego trakcie senatorowie wprowadzili poprawki m.in. do ustawy:

 • o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Nowelizacja koryguje model upadłości konsumenckiej i upraszcza niektóre procedury. Umożliwia ogłoszenie upadłości przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza. Na etapie ogłaszania upadłości zrezygnowano z konieczności badania przez sąd zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Zgłoszenia wierzytelności będzie można składać bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu, pełniącemu funkcję syndyka;

 • o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy). Uzupełniono przepis przejściowy, tak by umożliwić w zakładanym przez ustawodawcę okresie dalsze stosowanie dotychczasowych regulacji związanych ze zwrotem podatku VAT rolnikom ryczałtowym oraz ze stosowaniem stawki zerowej tego podatku przy imporcie określonych towarów. Kolejna poprawka obejmuje obniżoną stawką VAT w wysokości 5% „mleka roślinne” na bazie soi, orzechów, zbóż lub nasion. Nowelizacja wprowadza obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP) VAT, nową matrycę stawek VAT, a także zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników. Od 1 listopada 2019 r. MPP będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są reżimem odwrotnego obciążenia i odpowiedzialnością solidarną (paliwa, stal i wyroby stalowe, złom i odpady, metale szlachetne i nieszlachetne, tablety, smartfony, konsole, usługi budowalne, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria).

Na tym samym posiedzeniu Senat przyjął bez poprawek m.in. ustawę:

 • o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (projekt senacki) nakłada na sklepy o powierzchni powyżej 250 m2 i z co najmniej 50-procentowymi przychodami ze sprzedaży żywności obowiązek zawarcia z organizacjami pozarządowymi umowy dotyczącej przekazywania żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży, w szczególności ze względu na wady jej wyglądu lub jej opakowań, z wyjątkiem napojów alkoholowych. Organizacje przekażą tę żywność potrzebującym. Jeżeli sklep nie wywiąże się z tego obowiązku, to będzie musiał wnieść opłatę za marnowanie żywności w wysokości 10 gr za 1 kg marnowanej żywności;

 • o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (projekt poselski) umożliwia utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego, tzw. wojskowych klas mundurowych, w szkołach publicznych i niepublicznych;

 • o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (projekt rządowy) zobowiązuje podmioty publiczne do zapewnia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Oznacza to m.in. konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację, w szczególności osób na wózkach, głuchych i niewidomych. Powstanie Fundusz Dostępności, z którego będą finansowane np. pochylnie, rampy czy windy w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych. Organizacje pozarządowe i prywatne podmioty będą mogły wystąpić o specjalny certyfikat, uprawniający do 5-procentowej zniżki we wpłatach przekazywanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Ponadto Senat zadecydował o wniesieniu pod obrady Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który uniezależnia wydanie pojazdu usuniętego z drogi od uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie i tym samym dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt K 6/17).

KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

7 sierpnia 2019 r. – zespół ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST kontynuował dyskusję rozpoczętą podczas lipcowego (17 lipca br.) posiedzenia plenarnego KWRiST na temat stanu finansów samorządu terytorialnego. Na wniosek Strony Samorządowej podczas posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 17 lipca br., samorządowcy przedstawili aktualny, trudny stan finansów samorządowych, który może znacznie się pogorszyć w wyniku planowanych zmian w podatku PIT oraz pogłębiającą się lukę finansową w oświacie i służbie zdrowia. 7 sierpnia br. zespół ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST kontynuowano dyskusję na temat stanu finansów JST. Przyjęto wniosek o konieczności podjęcia prac nad systemowym kształtem zasilania finansowego JST w całym systemie finansów publicznych państwa. Dyskusja stanowiła kontynuację opisu stanu obecnego jako punktu wyjścia do dalszych prac. Ponadto Zespół zaopiniował kilka projektów ustaw i rozporządzeń. Strona samorządowa negatywnie zaopiniował projekt zmian algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ZMP w tej sprawie w załączeniu). Podtrzymała także postulat zrekompensowania samorządom ubytków we wpływach z udziałów w podatku PIT, wynikających ze zmian ustawowych. (rząd nie zgadza się na ten postulat). Po uwzględnieniu wniosku w sprawie terminu wejścia w życie, strona samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w klasyfikacji budżetowej, podtrzymując postulat wyodrębnienia w przyszłości w sprawozdawczości budżetowej wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji samorządowej, przekraczających kwoty otrzymanych na te zadania dotacji celowych.

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

12 lipca 2019 r. – wieczorem zakończyło się 82. trzydniowe posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 19 ustaw, do 7 wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw.

Wśród uchwalonych z poprawkami ustaw znalazła się m.in. ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Senatorowie wprowadzili do jej treści 17 poprawek. Jedna z poprawek zakłada, że wysokość opłaty w przypadku niesegregowania śmieci ma stanowić wielokrotność opłaty podstawowej, a nie opłaty maksymalnej. Kolejna zmiana umożliwia gminom określenie kryteriów uznania, że zbiórka odpadów jest prowadzona selektywnie. Inna wprowadza obowiązek przystąpienia do gminnego systemu gospodarowania odpadami w przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych. Wprowadzono też poprawkę, która likwiduje obowiązek rejestrowania nowych pojazdów w ciągu 30 dni od dnia ich sprowadzenia z zagranicy. Nowela przewiduje m.in. wyższą opłatę dla osób, które nie segregują odpadów; wyniesie ona dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej. Zakłada ponadto niższe opłaty śmieciowe dla osób kompostujących część produkowanych przez siebie odpadów. Nowe przepisy regulują również kwestię odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady, czyli np. sklepów. Właściciele takich nieruchomości będą przystępowali do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych dobrowolnie. Nowela określa też stawki opłat za śmieci dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata będzie ryczałtowa, nie wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę. Ustawa wprowadza także odpłatność za wszystkie plastikowe torby poza tzw. zrywkami.

Natomiast bez poprawek zostały przyjęte ustawy:

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (projekt rządowy) umożliwiająca kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo także na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia. Zgodnie z ustawą, pielęgniarki i położne będą mogły skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego – do 6 dni rocznie.

Ustawa o systemie instytucji rozwoju (projekt rządowy) regulująca zasady współpracy między głównymi instytucjami państwa realizującymi działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. System instytucji rozwoju mają tworzyć: Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Agencja Rozwoju Przemysłu.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowująca przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r. Nowela zmienia system kosztów egzekucyjnych. Nowe przepisy uzależniają wysokość opłaty manipulacyjnej od działań organów egzekucyjnych i wydatków, jakie ponoszą. Wysokość opłaty egzekucyjnej ma być zaś związana z efektem działania organu egzekucyjnego, tj. z wyegzekwowaniem lub zapłatą należności. Jej wysokość to 10% od wyegzekwowanych środków pieniężnych i nie może przekroczyć 40 tys. zł. Nowela wprowadza też jednolity, 3-letni okres przedawnienia kosztów.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt rządowy) przewidująca zerowy PIT dla osób do 26. roku życia osiągających dochody roczne do 85,5 tys. zł.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (projekt rządowy) wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącą drogowej kontroli technicznej pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób, w tym systemu drogowych kontroli technicznych, procedur kontrolnych oraz współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi UE w sprawie stwierdzenia poważnych lub niebezpiecznych usterek pojazdu. Nowela wprowadza mobilne kontrole techniczne pojazdów do przewozu powyżej dziewięciu osób łącznie z kierowcą oraz pojazdów do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo drogowe, przyczynić się do utrzymania pojazdów w stanie akceptowalnym pod względem ochrony środowiska.

Izba zdecydowała ponadto o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw. Wśród nich znalazł się m.in. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), który określa zasady ustalania kosztów przejazdu do szkoły lub przedszkola niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów. Uwzględniają one tzw. kilometrówkę, cenę paliwa i jego średnie zużycie.

4 lipca 2019 r. – posłowie zakończyli 83. posiedzenie Sejmu. W jego trakcie, w III czytaniu posłowie uchwalili m.in.:

 • Ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (był to projekt rządowy). Nowelizacja m.in. podnosi wysokość opłat sankcyjnych za niesegregowanie odpadów komunalnych przez mieszkańców. Gmina będzie mogła ustalić te opłaty w wysokości od dwu do czterokrotności stawki za odbiór odpadów posegregowanych. Nowelizacja zmienia też zasady obejmowania systemem komunalnym nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy (firmowych) posłowie przyjęli rozwiązanie, zgodnie z którym ostateczna decyzja o tym czy wejść do systemu gminnego, czy też pozostać poza tym systemem będzie należała do przedsiębiorcy.

 • Ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (był to projekt rządowy). Nowelizacja dotyczy utworzenia nowego modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, polegającego w szczególności na określeniu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej oraz określeniu sposobu obliczania wysokości tych opłat w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności, po dokonaniu czynności egzekucyjnych i uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r., dotyczący określenia maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne oraz zawiera rozwiązania usprawniające postępowanie egzekucyjne.

 • Ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (był to projekt rządowy). Nowelizacja dotyczy m.in. przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej; obniżenia kosztów budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych; zwiększenia możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej na cele telekomunikacyjne, w tym obniżenia kosztów uzyskiwania dostępu do niej.

 • Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja dotyczy wprowadzenia zerowego podatku PIT od przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26 roku życia - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł (odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej). Samorządy szacują, że zmiana ta spowoduje ubytek w ich dochodach na poziomie 6 mld zł rocznie.

Dalsze prace nad ustawami będą toczyły się w Senacie.

2 lipca 2019 r. – na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST wiceminister Marzena Machałek poinformowała, że rząd zamierza zwiększyć tegoroczną subwencję oświatową o miliard złotych na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli o 9,6% od września br. Gdy minister finansów już dokona przesunięć, MEN przygotuje (prace już trwają) nowelizację rozporządzenia dotyczącego podziału algorytmu, by móc szybko przekazać samorządom pieniądze. Projekt rozporządzenia będzie dyskutowany z samorządowcami w ramach prac Komisji Wspólnej. Według zapowiedzi głównym kryterium podziału ma być nie jak dotąd, liczba uczniów, lecz liczba szkół publicznych. Projekt ma uwzględniać również nowy element – dodatkowe tysiąc złotych „na start” dla nauczycieli-stażystów, również tych, którzy pracują w przedszkolach.

Kolejne szczegóły MEN ma przedstawić 17 lipca br. - podczas nadzwyczajnej Komisji Wspólnej, poświęconej kondycji finansowej samorządu terytorialnego.

2 lipca 2019 r. – sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzyła informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystania nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia. Przedmiotem kontroli było wykorzystanie nieruchomości ujętych w zasobie gminnym, z wyłączeniem mieszkaniowego zasobu gminy. Kontrolą objęto dziesięć gmin województwa mazowieckiego znajdujących się w powiatach leżących w niedalekiej odległości od Miasta Stołecznego Warszawy, które dysponowały terenami do udostępnienia w drodze najmu, dzierżawy lub użyczenia. Jednostki do kontroli wybrano m.in. na podstawie kryterium najwyższej kwoty dochodów uzyskanych w latach 2016-2017 z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, a także zaległości na koniec 2017 r., powstałych w związku z niewyegzekwowaniem opłat w powyższym zakresie. Kontrolą objęto lata 2016-2018. Wyniki kontroli wykazały, że wynajem i dzierżawa nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości odbywały się w sposób naruszający, w mniejszym lub większym zakresie, przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o samorządzie gminnym. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wskazują, iż organy wykonawcze gmin, nie zapewniły rzetelnego nadzoru i monitoringu realizacji zadań w obszarze gospodarowania nieruchomościami gminnymi. Nie stwierdzono natomiast nieprawidłowości przy użyczaniu nieruchomości z gminnego zasobu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do organów wykonawczych gmin m.in. o rzetelne i prawidłowe prowadzenie ewidencji nieruchomości oraz ewidencji księgowej środków trwałych, rzetelne sporządzanie i publikacje wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy, sporządzanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

4 lipca 2019 r. – sejmowa Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie zwiększenia mocy urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, których rozmieszczenie musi być ustalone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (BKSP-145-535/19). Przedmiotem petycji jest żądanie zmiany art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez dodanie do tego przepisu ust. 3 o następującej treści: „Przepisy art. 63 ust. 5 stosuje się odpowiednio do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”. Zmiana ta w istocie doprowadziłaby do tego, że istniałaby możliwość przeniesienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inny podmiot niż ten, na rzecz którego decyzja została wydana. Komisja, po przedstawieniu petycji oraz dyskusji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Energii oraz Związku Miast Polskich, podjęła decyzję o przygotowaniu projektu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów.

26 czerwca 2019 r. – odbyło się plenarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jego bilans to 94 projekty uzgodnione, trzy zaopiniowane negatywnie oraz 15 odesłanych na zespoły robocze.

W trakcie posiedzenia, na wniosek Strony Samorządowej, KWRiST zdecydowała, że 17 lipca br. odbędzie się specjalne, poświęcone wyłącznie kondycji finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego posiedzenie KWRiST. Czynnikami wpływającymi na pogorszenie sytuacji JST są rosnące koszty wykonywania zadań własnych, związane ze wzrostem cen usług i materiałów budowlanych, energii elektrycznej, kosztów pracy. Drastyczny jest w ostatnich latach wzrost wydatków oświatowych, spowodowany reformą oświaty – tu luka finansowa wzrosła o ponad 5 mld zł w ciągu 2 lat. Wpływ ma także stałe niedofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (co potwierdzają raporty NIK).

W najbliższym czasie negatywny skutek dla budżetów samorządowych przyniosą planowane zmiany w podatku PIT:

 • obniżenie stawki z 18 do 17%, które przyniesie 3,5 mld zł straty rocznie,

 • - podwojenie kwoty wolnej od podatku – 2 mld,

 • - zwolnienie osób do 26. roku życia – 1,1 mld od 2020 roku,

 • - przeniesienie środków z OFE na IKE (łącznie 9,5 mld zł).

Dopiero po wzięciu pod uwagę wszystkich wymienionych wyżej elementów można stworzyć pełen obraz sytuacji finansowej samorządu. I o takim pełnym obrazie chcą dyskutować samorządowcy z premierem i ministrami rządu na kolejnej Komisji.

Negatywną opinię strony samorządowej otrzymał projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mogą spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Powodem jest niezrozumiałe dla samorządowców stawianie wysokich wymogów przeciwpożarowych odpadom znajdujących się na składowiskach odpadów w porównaniu ogólnych przepisów przeciwpożarowych, co powoduje, że do materiałów o podobnych właściwościach przechowywanych w innych miejscach stawiane są łagodniejsze reżimy.

Pozytywną opinię projektowi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, pod warunkiem jednak, że resort zdrowia odpowie na nurtujące Związek Powiatów Polskich pytania związane z projektowanymi przepisami. Chodzi o to, że rozporządzenie podnosi standardy wymogów zatrudnienia, jak i lokalizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych w strukturze szpitala.

18 czerwca 2019 r. – na znak protestu przeciw wprowadzeniu zmian w Karcie Nauczyciela, które mocno obciążą budżety JST – samorządowcy postanowili nie uczestniczyć w spotkaniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji Karty nauczyciela został zgłoszony w trybie nagłym przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości, co zwolniło go z uzgodnień i konsultacji społecznych – również opiniowania przez KWRiST - a Sejm 13 czerwca br. przyjął go i skierował do Senatu. To spowodowało, że samorządowcy nie mieli okazji wypowiedzieć się w sprawie proponowanych zmian. Doświadczenie zaś uczy, że rząd spróbuje przynajmniej część kosztów swoich obietnic i ustaleń ze związkami zawodowymi nauczycieli przerzucić na barki samorządowe. Potwierdzają to relacje z kolejnego spotkania „okrągłego stołu” oświatowego z 17 czerwca br., na którym premier Mateusz Morawiecki, zaznaczając co prawda, że na podwyżki nauczycielskie będą środki z budżetu państwa, powiedział, że sytuacja finansowa samorządów jest dobra i że w ostatnich latach otrzymały one 22 mld zł więcej z podatków PIT i CIT, co oznacza, że mogą partycypować w kosztach, np. podwyżek dla nauczycieli.

14 czerwca 2019 r. – zakończyło się 82. posiedzenie Sejmu. W trakcie posiedzenia Izba rozpatrzyła m.in. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3495). Sejm zdecydował, że dalsze prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Projekt przewiduje usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. o zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Najważniejsze propozycje:

 • wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzoru nad firmami odbierającymi odpady komunalne – chodzi o uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się gminy z podmiotem odbierającym odpady komunalne, np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania;

 • zniesienie konieczności przekazywania odpadów komunalnych do instalacji w ramach regionu, co powinno podnieść konkurencyjność i wyeliminować praktyki monopolistyczne, w tym ograniczenie ryzyka dokonywania zmowy cenowej;

 • możliwość zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami ze środków finansowych pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych zebranych selektywnie (mechanizm ten ma charakter nieobowiązkowy i powinien skutecznie zachęcać mieszkańców do segregowania odpadów);

 • usprawnienie realizacji zasady „zanieczyszczający płaci” – umożliwienie niezwłocznego usuwania odpadów przez odpowiednie organy ochrony środowiska ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, z obowiązkiem zwrotu kosztów przez posiadacza odpadów;

 • urealnienie różnicy między stawką opłaty za odbieranie odpadów zebranych selektywnie i stawką opłaty w przypadku, kiedy obowiązek selektywnego zbierania odpadów nie jest realizowany (wprowadzenie 2-krotnie wyższej stawki);

 • zmiana zasad ustalania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

  • zmiana polega na określeniu przez radę gminy w uchwale, stawki ryczałtowej dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – nie wyższej niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

  • ze względu na specyfikę, opłata dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych będzie ustalana jak dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

  • uelastycznienie możliwości korzystania z kryteriów różnicujących stawki opłat w gminach oraz związkach międzygminnych;

 • zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, mających przydomowe kompostowniki i zagospodarowujących w nich bioodpady;

 • wprowadzenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów niebezpiecznych za gospodarowanie odpadami aż do momentu ich odzysku lub unieszkodliwienia;

 • wprowadzenie rozwiązania zapewniającego, że w przypadku stwierdzenia nieważności, uchylenia lub wygaśnięcia decyzji dotyczącej gospodarki odpadami, stosuje się procedurę usuwania skutków prowadzonej działalności, tak jak w przypadku cofnięcia decyzji z zakresu gospodarowania odpadami – ma to ograniczyć skalę problemu zalegania odpadów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska;

 • zaostrzenie kar za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami;

 • dodanie przepisu regulującego kwestie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku śmierci właściciela nieruchomości;

 • wprowadzenie sankcji za składanie nieprawdziwych oświadczeń o spełnianiu warunków prowadzenia działalności przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli, w momencie składania wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej;

 • rozszerzenie opłaty recyklingowej na torby foliowe powyżej 50 mikrometrów.

Zaproponowane rozwiązania realizują rekomendacje zawarte w Krajowym planie gospodarki odpadami do 2022 r. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

14 czerwca 2019 r. – na tym samym posiedzeniu Sejm uchwalił także nowelizację ustawy – Karta nauczyciela (projekt poselski). Nowelizacja przewiduje wzrost wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej już od września br., a także ułatwienia w pokonywaniu kolejnych szczebli kariery nauczycielskiej. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 9,6 procent. Nowela wprowadza też dodatek dla nauczycieli stażystów, określa minimalną wysokości dodatku za wychowawstwo i skraca ścieżkę awansu. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji podano, że po wdrożeniu tej podwyżki wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wyniesie 2782 zł brutto (oznacza to wzrost o 244 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto). Z kolei – jak czytamy w uzasadnieniu – tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie: nauczyciela stażysty – 3338 zł, nauczyciela kontraktowego – 3705 zł, nauczyciela mianowanego – 4806 zł, nauczyciela dyplomowanego – 6141 zł. Według autorów projektu pieniądze na wrześniowe podwyżki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zagwarantowane będą w zwiększonej subwencji oświatowej dla samorządów. Przedstawiciele organizacji samorządowych zwracają jednak uwagę, że projekt został przyjęty bez konsultacji z samorządowcami. W ich ocenie podwyżko nauczycielskich wynagrodzeń zostaną sfinansowane z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 420 posłów, 11 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

24 maja 2019 r. – późnym wieczorem zakończył się pierwszy dzień obrad 79 posiedzenia Senatu. Posiedzenie kontynuowane jest 28 i 29 maja.

Pierwszego dnia posiedzenia Senat przyjął bez poprawek dwie ustawy. Pierwszą była ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ujednolica charakter i wysokość kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept, np. niezgodnego z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej czy nieuzasadnionego udokumentowanymi względami medycznymi. Drugą ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (projekt rządowy) przywracającą zlikwidowane połączenia w małych miejscowościach, co ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. Odtwarzanie połączeń będzie się odbywać we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Fundusz rozwoju przewozów będzie państwowym funduszem celowym, pozostającym w dyspozycji ministra ds. transportu, a obsługiwanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie tego funduszu w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych, od 2020 do 2028 r. – 800 mln zł.

16 maja 2019 r. – zakończyło się 81. dwudniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ustawa dotyczy powołania Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, z którego dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

Kolejną uchwaloną ustawą była nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Jej przepisy wprowadzają rozwiązanie polegające na tym aby nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE było zrównane w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej.

Ponadto sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja tworzy nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, polegającego w szczególności na określeniu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej oraz określeniu sposobu obliczania wysokości tych opłat w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności, po dokonaniu czynności egzekucyjnych i uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r., dotyczący określenia maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne oraz zawiera rozwiązania usprawniające postępowanie egzekucyjne.

16 maja 2019 r. – sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wysłuchała „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawicieli gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków i Opole w sprawie bieżącego stanu rozliczeń pomiędzy tymi gminami, a miastem Opole po zmianie granic Opola, w tym:

 1. rozliczeń majątkowych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym (infrastruktura drogowa, kanalizacyjne, wodociągowa itp.);

 2. rozliczeń majątku posiadającego charakter komercyjny, wypracowanego przez gminy ponad nałożone na nie zadania ustawowe (np. grunty pod inwestycje);

 3. rozliczeń z tytułu uszczerbków poniesionych przez gminy w wyniku zmiany granic oraz wiążących się z tym rekompensat i dotacji;

 4. pozostałych rozliczeń niewymienionych powyżej;

 5. perspektywy funkcjonowania gmin, których obszary zostały włączone do Opola, pod względem finansowym w kolejnych latach”.

Potrzebę omówienia kwestii rozliczeń majątkowych pomiędzy Opolem i 4 sąsiednimi gminami uzasadnili przedstawiciele wnioskodawców zwołania posiedzenia posłowie: Ryszard Galla (niez.) i Ryszard Wilczyński (PO-KO). Informację na temat bieżącego stanu rozliczeń przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Paweł Szefernaker, prezydent miasta Opola, zastępca burmistrza miasta Prószkowa oraz wójtowie gmin: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice. W 2016 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o włączeniu z dniem 1 stycznia 2017 r. do Opola 12 sołectw lub ich części z czterech sąsiednich gmin – Dobrzenia Wielkiego, Dąbrowy, Komprachcic i Prószkowa. Nastąpiło to mimo protestów władz i mieszkańców tych gmin. Sprawą tych zmian i protestów Komisja zajmowała się na kilku swoich posiedzeniach, w tym na wyjazdowym posiedzeniu w Opolu. Przedstawiciele MSWiA stwierdzili, że nie ma podstaw prawnych do podejmowania działań przez Radę Ministrów, a uregulowanie spraw majątkowych pomiędzy gminami powinno nastąpić w drodze porozumienia. Takie porozumienia są bliskie finalizacji pomiędzy trzema gminami i Opolem, największe problemy są z czwartą gminą – Dobrzeniem Wielkim. Uczestniczący w dyskusji posłowie i przedstawiciele samorządu terytorialnego wskazywali, że na bazie doświadczeń opolskich trzeba przygotować przepisy prawne regulujące sprawę zmiany granic gmin, ich łączenia i dzielenia oraz kwestie dotyczące rozliczeń majątkowych, inwestycji i zobowiązań finansowych. Część tych spraw reguluje projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 3414), który Komisja będzie wkrótce rozpatrywać.

8 i 9 maja 2019 r. – Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa obradowała na posiedzeniu wyjazdowym, które odbywało się w UM w Nowym Sączu oraz w siedzibie Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku nad Dunajcem. Tematem posiedzenia była realizacja programu „czyste powietrze”.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Sławomir Mazurek. Zarządzanie jakością powietrza na poziomie krajowym leży w kompetencjach ministra właściwego do spraw środowiska, który jest odpowiedzialny za ustanawianie systemu oceny jakości powietrza, polegającego na: prowadzeniu monitoringu stanu powietrza w kraju, ustanowieniu w prawodawstwie krajowym norm jakości powietrza oraz ogólnych zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością powietrza, zgodnych z prawem Unii Europejskiej. Pomimo obserwowanego zmniejszania emisji prekursorów pyłów oraz działań podejmowanych na rzecz redukcji stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu, zwłaszcza najdrobniejszych jego frakcji, w dalszym ciągu przekroczenia norm dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 pozostają najistotniejszym problemem jakości powietrza w Polsce. Przekroczenia dopuszczalnych wartości dobowych stężeń pyłu PM10 z reguły mają miejsce w okresie zimowym. We wszystkich województwach przekroczenia związane są najczęściej z emisją pyłu z indywidualnego ogrzewania budynków oraz z sektora transportu. Jako kolejne przyczyny przekroczeń wymienić należy emisje z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Jedną z głównych przyczyn niewywiązania się przez organy samorządowe z obowiązku realizacji zadań określonych w programach ochrony powietrza było niezapewnienie odpowiedniego finansowania. Sejmiki województwa nakładały na gminy obowiązki, których realizacja nie była możliwa ze względów technicznych np. budowa sieci ciepłowniczej w przeciągu 3 lat. Gminy nie były przygotowane także pod względem merytorycznym oraz kadrowym do realizacji obowiązków, które nakładały na nich programy ochrony powietrza.

SENAT

9 maja 2019 r. – zakończyło się 78. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 19 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki. W wyniku głosowania senatorowie wprowadzili 1 poprawkę do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt prezydencki). Dodali przepis, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu ustania stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy w tym terminie nie będzie możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu prześle świadectwo pracy pocztą.

Natomiast bez poprawek Senat przyjął m.in.:

 • ustawę o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) rozszerzającą program „Rodzina 500+” na wszystkie dzieci do 18 lat, w tym jedynaków, bez względu na dochody rodziny.

 • nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt rządowy), która wykonuje wyrok TK z 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt K 53/16). Ustawa likwiduje obowiązek ustalania przez powiatowe urzędy pracy profilu pomocy dla każdego bezrobotnego, co pozwoli skrócić okres, w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej, i da możliwość zastosowania przez urząd pracy dowolnej formy pomocy, określonej w ustawie.

 • ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami (projekt rządowy), która ma zapewnić równy dostęp do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły, a także zwiększyć efektywność świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w ramach tej opieki. Opieka zdrowotna w szkole ma objąć opiekę profilaktyczną i stomatologiczną, a także promocję zdrowia. Opiekę zdrowotną będą sprawować pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna i lekarz dentysta. Miejsca udzielania świadczeń to gabinet profilaktyki zdrowotnej, gabinet stomatologiczny w szkole lub poza szkołą albo dentobus.

 • ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która zmniejsza ograniczenia przy zakupie zarówno państwowej, jak i prywatnej ziemi i obrocie nią. Według nowych przepisów działki rolne i grunty do 1 ha (dotychczas do 0,3 ha) położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba niebędąca rolnikiem. Nowela nie przewiduje ograniczeń co do liczby kupowanych działek w mieście, na terenach wiejskich natomiast na cele nierolne będzie można kupić tylko 1 działkę. Gdy powierzchnia nabytej ziemi przekroczy 1 ha, trzeba będzie prowadzić działalność rolniczą i nie będzie można jej zbyć przez 5 lat (dotychczas 10 lat). Ustawa rozszerza też katalog osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość.

 • ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która reguluje kwestie dotyczące informatyzacji postępowań administracyjnych oraz elektronicznego obiegu akt i dokumentów w sądach administracyjnych. Zgodnie z ustawą sądy będą mieć zapewnioną możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej, co zoptymalizuje efektywność pracy sędziów i pracowników sądów. W przepisach określono m.in. formę, w jakiej dokumenty sądowe mogą być utrwalane w wypadku akt sprawy prowadzonej w postaci elektronicznej, a także wprowadzono m.in. wymóg podawania przez strony postępowania, ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych numerów PESEL, KRS, NIP i REGON.

26 kwietnia 2019 r. – zakończyło się 77. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 2 ustawy i przyjęła je bez poprawek. Pierwszą była uchwalona 26 kwietnia br. nowelizacja ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe. Drugą przyjętą bez poprawek ustawą była ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, która zakłada, że nie będzie możliwości wnoszenia odwołań od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie przez prezydenta wyłonionych kandydatów na sędziów SN.

26 kwietnia 2019 r. – zakończyło się 80 posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe. Nowelizacja przewiduje, że w przypadku, gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczna nie wykonują zadań i kompetencji dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub przeprowadzania egzaminów (przypisanych im w przepisach rozdziałów 3a i 3b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy), zadania te będzie zobowiązany wykonywać zastępczo dyrektor szkoły. Zadania te będzie mógł także realizować nauczyciel upoważniony przez dyrektora szkoły. W przypadku, gdyby dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonał wspomnianych zadań i kompetencji, wykona je nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

24 kwietnia 2019 r. – na posiedzeniu sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji posłowie zapoznali się z informacją Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą wyników kontroli realizacji przez samorządy zadań związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli organy wykonawcze gmin nierzetelnie realizowały obowiązki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowanych imprez masowych i biegów ulicznych. W ponad połowie objętych kontrolą urzędów (52% w przypadku imprez masowych i 63% w przypadku biegów ulicznych) organy wydawały zezwolenia na organizację imprez masowych i biegów ulicznych, mimo występujących w założonych wnioskach braków, które dotyczyły wymaganych prawem informacji, opinii i dokumentów istotnych dla bezpieczeństwa organizowanych imprez. Ponadto, znaczna część zezwoleń na organizację prestiżowych imprez masowych i biegów ulicznych, których przygotowanie i organizacja wymagała znacznych sił i środków, wydawana była zaledwie na 2-3 dni przed planowaną datą imprezy. W prawie połowie urzędów (48%) nie przekazano (w terminie lub w ogóle) wydanych zezwoleń na organizację imprez masowych wojewodom oraz pozostałym uprawnionym podmiotom. Mimo wydawania wielu zezwoleń na podstawie niekompletnych wniosków lub z naruszeniem wymaganych terminów, jedynie w co trzecim urzędzie korzystano z uprawnienia do kontroli zgodności przebiegu imprez (innych niż imprezy masowe podwyższonego ryzyka) z warunkami określonymi w zezwoleniu. NIK stwierdziła, że w dwóch miastach wydano zezwolenia na organizację siedmiu imprez masowych i jednego biegu, chociaż organy wykonawcze tych gmin nie były uprawnione do wydawania takich decyzji, ze względu na występujące uwarunkowania prawne i faktyczne. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości była nierzetelna realizacja ustawowych obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych i biegów ulicznych oraz brak wewnętrznych procedur w tym zakresie, który wystąpił w blisko 85% kontrolowanych urzędów.

24 kwietnia 2019 r. – sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zapoznała się z informacją Najwyższej Izby Kontroli na temat wyników kontroli rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych miast istotnie dotkniętych skutkami zmian gospodarczych. W ocenie NIK działania organów administracji publicznej podejmowane w latach 2013-2016, w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych, występujących w miastach dotkniętych skutkami przemian gospodarczych były prawidłowe i sprzyjały poprawie sytuacji życiowej ich mieszkańców. Jednak w poszczególnych miastach wymiar negatywnych skutków przemian gospodarczych był różny i w związku z tym różny był stopień wpływu realizowanych przedsięwzięć na sytuację społeczności lokalnych. Wykorzystane w tych miastach narzędzia dla zniwelowania istniejących problemów nie były oryginalne, lecz stanowiły odzwierciedlenie mechanizmów stosowanych dotychczas w całym kraju. Z tego też powodu dynamika zmian w skontrolowanych czterech obszarach działalności władzy publicznej odpowiadała co do zasady dynamice ogólnopolskiej. Zarówno na poziomie administracji rządowej, jak i samorządów rzetelnie diagnozowano sytuację społeczną i ekonomiczną występującą w miastach objętych kontrolą, identyfikując potrzeby ich mieszkańców. Pozytywne zmiany w miastach wystąpiły zwłaszcza w obszarze pomocy społecznej oraz pomocy na rynku pracy. Zmniejszyła się wyraźnie liczba osób bezrobotnych oraz korzystających z pomocy społecznej. W ocenie NIK, pomimo wskazanych wyżej korzystnych uwarunkowań nadal konieczne są działania ukierunkowane w szczególności na pomoc i aktywizację osób długotrwale pozostających bez pracy. Zwiększonej interwencji ze strony administracji publicznej wymagają również działania, projekty, przedsięwzięcia mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób, rodzin o niższych dochodach oraz zapewnienie miejsc dla dzieci w placówkach opieki nad małymi dziećmi, co ułatwi lub umożliwi zatrudnienie ich rodziców.

17 kwietnia 2019 r. – w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jego bilans to 23 projekty z opinią pozytywną; cztery z negatywną. 11 projektów zostało odesłanych na zespoły robocze.

Opinię negatywną strona samorządowa wydała trzem projektom autorstwa Ministerstwa Zdrowia: w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Powodem są nie proponowane świadczenia, ale środki finansowe na ich realizację. Negatywną opinię otrzymał także projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Posiedzenie rozpoczęło się dyskusją na temat II Samorządowej Debaty Oświatowej. Marek Olszewski, współprzewodniczący Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST przekazał informacje dotyczące II Samorządowej Debaty Oświatowej, która zgromadziła 300 przedstawicieli środowisk samorządowych. Mówił, że samorządowcy chcą rozmawiać o jakości nauczania, ale też o finansowaniu edukacji, bo od 20 lat samorządy są kasjerem, który realizuje ustalenia kolejnych rządów. W tej chwili subwencja oświatowa przestała wystarczać nawet na wynagrodzenia nauczycieli, które powinny stanowić około 80% przekazywanych środków. Na koniec przekazał na ręce współprzewodniczącego Komisji ze strony rządowej, wiceministra Szefernakera „Apel”, przyjęty przez uczestników Debaty. Wiceminister poinformował, że tuż przed spotkaniem Komisji Wspólnej rozmawiał z szefem kancelarii Premiera, Mateusza Morawieckiego, który zapewnił, że do rozmów przy okrągłym stole zaprosi szeroką reprezentację samorządowców.

Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja na temat problemu najmu krótkoterminowego w miejscowościach turystycznych. Przedstawił go Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Do rozwiązania są trzy problemy: bezpieczeństwa, finansowy oraz zapewnienia spokoju stałym mieszkańcom tych miast. Problem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale również sanitarno-epidemiologicznego związany jest z dzieleniem mieszkań, często w starym budownictwie, na małe pomieszczenia, w których gnieździ się po 30 osób. Nie ma przepisów, które pozwoliłyby tego typu mieszkania zamienione na hostele traktować jak „inne obiekty turystyczne”. Z tym wiąże się kwestia fiskalna – przez brak regulacji nie są płacone podatki. W samym Sopocie według szacunków to kwota szacowana na 4 mln zł, z czego dziś tylko połowa wpływa do kasy miasta. Wreszcie trzeba rozwiązać problem z zakłócaniem porządku publicznego i znaleźć rozwiązania, by zapewnić spokój mieszkańcom sąsiadującym z mieszkaniami wynajmowanymi na krótki termin.

W kolejnym punkcie pełnomocnik Związku Miast Polskich ds. legislacji Marek Wójcik poprosił stronę rządową o przyspieszenie prac nad programami związanymi z modernizacją infrastruktury drogowej – Program Przebudowy Dróg Lokalnych i rezerwy w budżecie państwa. Wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild wniósł o upoważnienie zespołu ds. infrastruktury, KWRiST do wydania opinii wiążącej dotyczącej propozycji podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r. Zaznaczył przy tym, że jakość składanych wniosków obniża się i konieczna jest ścisła współpraca z samorządem. Strona samorządowa zgodziła się na skierowanie propozycji na zespół.

12 kwietnia 2019 r. – drugiego dnia 80. posiedzenia Sejmu, posłowie uchwalili m.in. ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Zgodnie z projektem, opieka zdrowotna nad uczniami w szkole ma objąć profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną. Opiekę zdrowotną mają sprawować: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. Opieka ta będzie sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów. Miejscem realizacji świadczeń przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną będzie gabinet profilaktyki zdrowotnej, a w przypadku realizacji świadczeń stomatologicznych wykonywanych przez lekarza dentystę – gabinet stomatologiczny w szkole, gabinet zlokalizowany poza szkołą lub dentobus. Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę. Będą oni także otrzymywać informacje o zakresie opieki i prawie wyrażania sprzeciwu wobec niej. Przyjęto, że organ prowadzący szkołę ma udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący będzie musiał zawrzeć porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych. Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

Posłowie uchwalili także ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw. Informatyzacja postępowania sądowego stanowi ważne przedsięwzięcie organizacyjne dla wymiaru sprawiedliwości. Obecnie trwają prace nad systemem teleinformatycznym, który będzie wykorzystywany przez wszystkie sądy administracyjne w Polsce do obsługi tego postępowania. System ten umożliwi stronom i uczestnikom postępowania m.in. korzystanie z elektronicznej komunikacji z sądem w ich sprawach. Sądom zaś zapewni możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej, a przede wszystkim pozwoli na optymalizację efektywności pracy sędziów i pracowników sądów administracyjnych.

12 kwietnia 2019 r. – zakończyło się 76. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 7 ustaw, do 1 wprowadziła poprawki.

Bez poprawek przyjęto następujące ustawy:

Ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (projekt rządowy), która przewiduje, że świadczenie w wysokości 1100 zł brutto otrzymają osoby mające prawo do emerytur i rent w systemach: powszechnego ubezpieczenia, ubezpieczenia społecznego rolników, zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także osoby uprawnione do emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. „Trzynasta emerytura” zostanie wypłacona automatycznie, bez dodatkowych formalności.
Ustawę o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) umożliwiającą stosowanie przepisów unijnego rozporządzenia z 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Zgodnie z nowelą organem właściwym do nadzoru przestrzegania przepisów i wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (projekt rządowy) mającą na celu ograniczenie fałszowania wskazań liczników (drogomierze) w pojazdach, a zwłaszcza w importowanych używanych samochodach osobowych. Nowela przewiduje karę od 3 miesięcy do 3 lat więzienia dla osoby zmieniającej wskazanie drogomierza lub ingerującej w prawidłowość jego pomiaru, a także zlecającej dokonanie zmian lub ingerencję we wskazania drogomierza.
Ustawę o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (projekt rządowy), która ma uprościć i skrócić procedury wzajemnego uznawania dokumentów (np. akty: urodzenia, zgonu, rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, adopcji) przez urzędy państw UE. Likwiduje m.in. wymóg legalizacji i apostille w odniesieniu do niektórych dokumentów urzędowych wydanych w jednym państwie członkowskim, które mają być przedstawione w innym państwie UE.
Ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności (projekt rządowy) przewidującą, że dane jednostkowe z rejestru PESEL będą udostępniały podmiotom publicznym i prywatnym gminy, a nie – jak dotychczas – Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Wniosek o udostępnienie danych będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.
Natomiast dwie poprawki Senat wprowadził do ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej (projekt rządowy), która ma przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi leków za granicę.

2 kwietnia 2019 r. – zakończyło się 79., dwudniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

Nowelizacja przyznaje organom gmin kompetencję do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL (to dane uzyskiwane z rejestru PESEL lub rejestrów mieszkańców, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem). Zasadniczo będzie to czynność odmiejscowiona, co oznacza, że wniosek o dane jednostkowe będzie można złożyć w dowolnym organie gminy. Ponadto posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu wniesione do następujących ustaw:

 • o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wykonuje wyroki TK: z 14 lipca 2015 r. (SK26/14) oraz z 12 grudnia 2017 r. (SK 39/14) w sprawie niekonstytucyjności niektórych przepisów dotyczących praw poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy dochodzenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości; ponadto zagwarantowania pewności stosunków prawnych w odniesieniu do nieruchomości objętych regulacją art. 136 ustawy przez wprowadzenie terminu wygaśnięcia uprawnienia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości;

 • o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z 26.10.2016 r., która nakazuje zwiększenie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego w oparciu o wspólne wymogi dostępności, co powinno poprawić konkurencyjność podmiotów zajmujących się programowaniem i projektowaniem stron internetowych lub aplikacji mobilnych, a także zmniejszyć koszty ponoszone przez organy sektora publicznego związane z dostępnością cyfrową i mobilną.

2 kwietnia 2019 r. – sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wspólnie z Komisją Infrastruktury rozpatrzyły Informację Najwyżej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Celem kontroli było uzyskanie odpowiedzi czy w wyniku realizacji Programu osiągnięto zakładaną poprawę standardu lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Kontrolę przeprowadzono w 4 urzędach wojewódzkich, u 8 powiatowych zarządcach dróg oraz 8 gminnych zarządcach dróg. Kontrola objęła lata 2015-2018. W ocenie NIK skontrolowane jednostki samorządu terytorialnego w większości prawidłowo przygotowały oraz zrealizowały inwestycje drogowe dofinansowane ze środków Programu. Inwestycje te poprawiły powiązania dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych oraz zwiększyły dostępność do lokalnych ośrodków gospodarczych. Zrealizowane inwestycje, poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń technicznych i rozwiązań drogowych, podwyższyły poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Skontrolowani wojewodowie zapewnili prawidłową realizację Programu, co skutkowało budową lub modernizacją blisko 1,5 tys. km dróg przy zaangażowaniu 660 mln zł, tj. 99% środków przewidzianych na realizację Programu w latach 2016-2018. Powołane przez wojewodów komisje w większości prawidłowo dokonywały oceny złożonych wniosków (za wyjątkiem dwóch komisji w których dokonano nieprawidłowej punktacji składanych wniosków). Wykonawcy robót drogowych zostali wyłonieni zgodnie z obowiązującymi procedurami i w większości prawidłowo zrealizowali roboty drogowe, zgodnie z zakresem określonym w umowach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. Budowane, przebudowywane i remontowane drogi zachowywały odpowiedni standard bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stwierdzone w trzech jednostkach rażące nieprawidłowości na etapie dokonywania odbioru końcowego robót świadczą jednak o nierzetelnym nadzorze inwestorskim i wskazują na niewystarczającą kontrolę procesów budowlanych ze strony jednostek samorządowych odpowiedzialnych za ich realizację. NIK zwróciła jednak uwagę, że w większości jednostek stwierdzono istotne zaniedbania w zakresie wykonywania czynności zarządców dróg służących ocenie stanu technicznego dróg oraz ich ewidencjonowania, a także tworzenia planów rozwoju sieci drogowej. Zarządcy ci nie przeprowadzali, lub niewłaściwie dokumentowali przebieg kontroli okresowych stanu technicznego dróg i ich objazdów, a także nierzetelnie prowadzili książki dróg.

21 marca 2019 r. – zakończyło się 75. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 22 ustawy, do 7 wprowadziła poprawki.

Z trzema poprawkami przyjęta została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (projekt rządowy). Senatorowie zdecydowali o skróceniu z 3 lat do 12 miesięcy terminu na żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jeśli w dniu wejścia w życie nowelizacji upłynęło już 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Zaproponowali też 12-miesięczny termin na złożenie żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w przypadku, gdy w okresie od 1 stycznia 1998 r. do dnia wejścia w życie ustawy nie było to możliwe ze względu na brak zgody wszystkich uprawnionych. Nowela, dostosowująca przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r., umożliwia każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy dochodzenie zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości zbędnej na cel publiczny lub udziału w jej części niezależnie od tego, czy wniosek o zwrot złożyli pozostali, poprzedni współwłaściciele lub ich spadkobiercy. Wniosek o zwrot nieruchomości będzie można złożyć w ciągu 20 lat od decyzji o wywłaszczeniu. Po upływie tego terminu właściwy organ będzie zwolniony z obowiązku informowania o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Natomiast bez poprawek senatorowie przyjęli m.in.:

 • Ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane (projekt senacki) przenosi do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczące ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r.

 • Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (projekt rządowy) dostosowująca polskie prawo do unijnego rozporządzenia, tzw. RODO. Usuwa przepisy sprzeczne z RODO lub powielające rozwiązania w nim zawarte. W noweli zaproponowano zmiany do 167 ustaw, obejmujących m.in. sektory: ubezpieczeniowy, bankowy, kultury, zdrowia, rodziny i pracy, sportu i turystyki, spraw wewnętrznych i administracji, edukacji narodowej, inwestycji i rozwoju.

 • Nowelizację ustawy o transporcie drogowym (projekt rządowy), która dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. Przewiduje się, że dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), prowadzonym przez głównego inspektora transportu drogowego, będą dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich. W ewidencji przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, znajdą się również dane dotyczące numerów rejestracyjnych i kraju rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika, a także statusu i rodzaju licencji wspólnotowej oraz liczby pojazdów zgłoszonych do takiej licencji.

 • Nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich (projekt poselski), która m.in. umożliwi działanie kół nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast i w miastach do 5 tys. mieszkańców.

15 marca 2019 r. – zakończyło się 78, trzydniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks karny.

Celem przyjętych zmian jest przeciwdziałanie procederowi polegającemu na fałszowaniu wskazań liczników przebiegu pojazdu (drogomierzy). Proponowane przepisy wypełniają lukę w prawie, która powoduje, że nie jest możliwe ustalenie sprawcy oszustwa polegającego na fałszowaniu wskazań licznika, gdy oferowany pojazd nie pochodzi od pierwszego właściciela. Ponadto nowelizacja ma na celu likwidację procederu polegającego na oferowaniu usług zaniżania wskazań drogomierza w pojeździe.

Posłowie uchwalili także nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Koła będą mogły działać nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców. Nowela zmienia uchwaloną w listopadzie 2018 r. ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która nadała kołom osobowość prawną i umożliwiła prowadzenie dzielności gospodarczej. Koła, zakładane na mocy tej ustawy, muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W trakcie posiedzenia posłowie przeprowadzili także I czytania projektów ustaw. Wśród nich znalazł się m.in. senacki projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Celem projektu jest to, aby nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE było zrównane w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

14 marca 2019 r. – Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła informację Państwowej Komisji Wyborczej na temat przebiegu wyborów samorządowych w 2018 r. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej – Wojciech Hermeliński poinformował, że zgłoszono mniejszą liczbę protestów wyborczych niż we wcześniejszych wyborach – są one obecnie rozpatrywane przez sądy. Podkreślił znaczenie ostatniej nowelizacji Kodeksu Wyborczego (ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r.) wykorzystującej doświadczenia wyborów samorządowych. W jej wyniku nie będzie dwóch komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych i prezydenckich oraz będzie większa elastyczność ich tworzenia. W dyskusji podnoszono potrzebę powrócenia od powoływania obwodowych komisji wyborczych przez wójtów/burmistrzów oraz rezygnacji z dwóch komisji także w wyborach samorządowych. W związku z kończącą się kadencja Przewodniczącego PKW, Komisja podziękowała Wojciechowi Hermelińskiemu za bardzo dobrą współpracę.

14 marca 2019 r. – Komisja Zdrowia rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. sieci szpitali po wejściu w życie ustawy z 23 marca 2017 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szpitale powiatowe stanowiły na koniec 2018 r. 52% szpitali I stopnia, 34% szpitali II stopnia i 15% pozostałych szpitali. Na podstawie wstępnych wyliczeń, wykonanie przez nie ryczałtu za 2018 r. wynosiło 103,47%, a wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wzrosła o 9,7% w stosunku do 2017 r. Wartość zobowiązań szpitali powiatowych na dzień 31 grudnia 2018 r. (4,7 mld zł) wzrosła w porównaniu z 30 września 2017 r. (5,3 mld zł) o 606 mln zł. Największy nominalny wzrost zobowiązań ogółem wystąpił w województwach podkarpackim i śląskim. Natomiast ogólna wartość zobowiązań wymagalnych zmniejszyła się w tym okresie o 17 mln zł. Minister Zdrowia przekazał pod koniec 2018 r. z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia 1,8 mld zł na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 r. Również Prezes NFZ planuje uruchomienie rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na 2019 r. w celu poprawienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. W dyskusji posłowie pytali m.in. o:

 

 • liczbę zlikwidowanych łóżek i oddziałów w szpitalach powiatowych między 2017 a 2018 r.,

 • wysokość wsparcia z budżetu państwa dla szpitali,

 • kolejne zmiany wyceny świadczeń zdrowotnych i zasad ich finansowania,

 • kwoty wydatkowane przez samorządy na pokrycie ujemnych wyników finansowych szpitali,

 • obecną liczbę studentów kierunków medycznych w porównaniu do 2014 r.,

 • wpływ nowych regulacji płacowych w ochronie zdrowia na zwiększenie wydatków pochodzących z NFZ,

 • nadzór nad wykonaniem przez powiaty indywidualnych programów dostosowawczych szpitali i spełniania przez nie standardów.

 

6 marca 2019 r. – sejmowa Komisja ds. Petycji postanowiła nie nadawać dalszego biegu petycji dotyczącej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Autorzy postulowali w niej, aby lokalizacja sklepów wielkopowierzchniowych w gminie możliwa była tylko i wyłącznie na podstawie planu miejscowego.

Autorzy proponowali zmianę art. 10 ust. 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w następujący sposób: „Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych to w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa się obszary, na których mogą być one usytuowane, z tym że lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży:

 • od 1000m2 do 1999 m2 w gminach ponad 5 tys. mieszkańców,

 • od 1000m2 do 4999 m2 w gminach ponad 10 tys. mieszkańców,

 • od 1000m2 do 14999 m2 w gminach ponad 100 tys. mieszkańców,

 • od 1000m2 do 29999 m2 w gminach ponad 250 tys. mieszkańców,

 • od 1000m2 do 49999 m2 w gminach ponad 500 tys. mieszkańców,

 • od 1000m2 do 75000 m2 w gminach ponad 1 mln mieszkańców

– może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

W odniesieniu do art. 10 ust. 3b zaproponowano następujący kształt przepisu: „Ponadto ustala się, że przewidziana w planach miejscowych uchwalonych po wejściu w życie niniejszej ustawy łączna powierzchnia sprzedaży w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży ponad 1000 m2 nie może być większa niż 0,25 m2 na mieszkańca tej gminy.”

Autorzy petycji proponują także wprowadzenie do art. 10 ustępu 3c o treści: „W planie miejscowym określa się maksymalną powierzchnię sprzedaży obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2”.

Zdaniem autorów petycji, powierzchnia obiektu handlowego i liczby takich obiektów w gminie powinna zostać uzależniona od wielkości tej gminy w kontekście liczby jej mieszkańców. Po przedstawieniu petycji oraz wysłuchaniu stanowiska przedstawiciela Ministra Inwestycji i Rozwoju Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Na tym samym posiedzeniu Komisja ds. Petycji postanowiła – po wysłuchaniu sprawozdania dotyczącego petycji w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – o przygotowaniu w tej sprawie dezyderatu do prezesa Rady Ministrów. W petycji zaproponowano m.in.:

 • objęcie pełnym postępowaniem administracyjnym wpisu nieruchomości zabytkowej do gminnej ewidencji zabytków, tak by wpis był decyzją administracyjną i określał organ odwoławczy, a w uzasadnieniu określał, co jest przedmiotem ochrony i jakie są zasady ochrony,

 • wprowadzenie zasady, by wpis nieruchomości do ewidencji zabytków (decyzja) zawierał oprócz uzasadnienia opis przedmiotu ochrony i zasady tej ochrony (zalecenia konserwatorskie dot. utrzymania nieruchomości),

 • zwolnienie nieruchomości wpisanych do ewidencji zabytków z podatku od nieruchomości (tak jak nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków) albo ustalenie opłat o 50% niższych od ustalonych przez gminę,

 • udzielenie ustawowej 50% bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do ewidencji zabytków. Obecnie nie ma takich ulg,

 • prowadzenie obowiązku wpisania informacji o wpisie do ewidencji.

26 lutego 2019 r. – odbyło się 74. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 14 ustaw, do 2 wprowadziła poprawki. Jedną z ustaw, którą Senat przyjął bez poprawek, była ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (projekt senacki).

Nowelizacja przewiduje wydłużenie - z 2 do 3 lat - terminu na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w wypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska. Ten czas będzie liczony od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Po tym czasie nie będzie można wystąpić już z takim roszczeniem. Nie będzie można dochodzić roszczeń, które wygasły przed wejściem w życie przepisów noweli. Nowelizacja realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2018 r.

27 lutego 2019 r. – odbyło się plenarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Bilans posiedzenia to: 14 projektów z opinią pozytywną oraz 5 odesłanych do dalszych prac w zespołach roboczych. Wśród najważniejszych tematów omawianych na posiedzeniu znalazł się temat zmian w systemie korekcyjno–wyrównawczym dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Jak poinformował prezydent Lublina, Krzysztof Żuk, zespół ds. systemu finansów publicznych KWRiST podjął stanowisko w sprawie reformy systemu korekcyjno-wyrównawczego dla jednostek samorządu terytorialnego. Strona samorządowa podkreśla w nim, że jak najszybciej należy wyeliminować dotychczasowe dysfunkcje w obecnym systemie. Konieczne są szersze reformy dotyczące finansów JST. Ponieważ w skład Specjalnego zespołu pracującego nad reformą systemu korekcyjno-wyrównawczego dla samorządów wchodzą także eksperci Banku Światowego, samorządowcy chcą, rozszerzyć reformę na finanse samorządowe w ogóle. Postulują zwiększenie władztwa podatkowego oraz reformy podatków i opłat lokalnych, zwłaszcza podatku od nieruchomości. W trakcie posiedzenia dyskutowano także nad funkcjonującym systemem gospodarowania opadami komunalnymi oraz zmianami, które w tym systemie zamierza wprowadzić resort środowiska. Samorządowcy zwrócili uwagę, że prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach trwają kolejny miesiąc. Resort środowiska uwzględnił większość zgłoszonych do tej pory uwag samorządowców. Nadal jednak miasta i gminy, które realizują zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zwracają uwagę, że zmiana tylko tej ustawy nie wystarczy, trzeba poprawić cały system gospodarki odpadami. W ocenie samorządów potrzebne są rozwiązania, które równolegle zmienią ustawę o gospodarce odpadami, zwiększą odpowiedzialność producentów odpadów, zwłaszcza opakowaniowych. Konieczne jest więc przygotowanie ustawy w kontekście potrzebnych zmian całego systemu. Dlatego samorządowcy chcą, by ostateczną wersję projektu opiniowała KWRiST, pomimo że wcześniej upoważniła do tego zespół roboczy.

22 lutego 2019 r. – zakończyło się 77. (w sumie pięciodniowe) posiedzenie Sejmu.

W jego trakcie uchwalono m.in.:

 • nowelizację ustawy – Prawo ochrony środowiska. Nowelizacja dotyczy wydłużenia terminu na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska z 2 do 3 lat i ma na celu dostosowanie prawa do wyroku TK (sygn. akt K 2/17).

 • nowelizację ustawy – Prawo budowlane. Zmiany dotyczą dostosowania systemu prawa do wyroku TK (K 39/15) i polegają na przeniesieniu przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych do ustawy - Prawo budowlane.

 • nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Projekt dotyczy umożliwienia uzyskania zwrotu części podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej od wszystkich rodzajów oleju napędowego oferowanego na rynku poprzez dodanie do katalogu oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11. Przewidziane daje zatem producentom rolnym możliwość uzyskania zwrotu części podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej od wszystkich rodzajów oleju napędowego oferowanego na rynku.

 • nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest reforma funkcjonowania służb kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), poprawa dostępności oraz jakości świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, a także sprawniejsze działanie szpitalnych oddziałów ratunkowych.

20 lutego 2019 r. – sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wysłuchała sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy. Kontrolą objęto 9 starostw powiatowych, 7 urzędów miast na prawach powiatu, 4 urzędy miejskie, 1 urząd miasta i gminy oraz 6 urzędów gmin. Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2010 r. do 15 stycznia 2018 r. W latach 2010-2017 (do 30 września) objęte kontrolą jednostki samorządu terytorialnego uzyskały dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 1 285 402 tys. zł. Z kwoty tej ok. 40% środków zostało przekazanych (jako nadwyżka) na rachunki właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Skontrolowane powiaty i gminy, po odliczeniu wartości przekazanych nadwyżek oraz po uwzględnieniu środków pochodzących ze zlikwidowanych od 2010 r. powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponowały w latach 2010-2017 (do 30 września) łączną kwotą 856 515 tys. zł, w tym w latach 2014-2017 (do 30 września) kwotą 435 156 tys. zł. Z tych środków w latach 2014-2017 (do 30 września) wydatkowano 340 739 tys. zł, tj. 78,3% dostępnej puli środków. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania jednostek samorządu terytorialnego nie zagwarantowały w pełni prawidłowego finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Nie wszystkie uzyskane z tego tytułu środki zostały wykorzystane na cele wskazane z ustawie – Prawo ochrony środowiska. Stwierdzono, że 14,4% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych w latach 2014-2017 (do 30 września) wykorzystano niezgodnie z przepisami ww. ustawy, jak i z przepisami innych ustaw. W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się do Ministra Środowiska o podjęcie działań prowadzących do nowelizacji przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska w zakresie zmiany brzmienia art. 403 ust. 4 oraz zapewnienia wykorzystania w latach następnych niewykorzystanych w danym roku budżetowym środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

21 lutego 2019 r. – sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wysłuchała informacji Ministra Środowiska na temat przygotowania wdrożenia systemu kaucyjnego w zbiórce plastikowych opakowań po napojach. Aktualnie w ministerstwie nie są prowadzane prace nad systemem kaucyjnym w zbiórce plastikowych opakowań po napojach, zamówiona została jedynie opinia na temat „Analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań”. Autorzy tej opinii analizując koszty funkcjonowania systemu kaucyjnego przedstawili dwa scenariusze. W pierwszym założono funkcjonowanie systemu w całości opartego o automatyczna zbiórkę w specjalnych urządzeniach rozmieszczonych w sklepach. W drugim scenariuszu założono system mieszany, to jest zbiórka automatyczna w większych sklepach i ręczna w mniejszych. W sumie uznano, że system kaucyjny byłby jednak zbyt drogi. Przepisy UE nie nakładają na kraje członkowskie obowiązku ustanawiania systemu kaucyjnego na opakowania napojów. Przepisy te znalazły się jedynie w projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, który to projekt nie został jeszcze przyjęty. Zgodnie z tym projektem państwa członkowskie będą musiały zapewnić aby do 2025 r. zbierano 77% butelek z tworzywa sztucznego, a do 2029 r. 90%.

14 lutego 2019 r. – zakończyło się 73. dwudniowe posiedzenie Senatu. W jego trakcie Izba rozpatrzyła 3 ustawy, do 1 wprowadzając poprawki. Bez poprawek Senat przyjął m.in. ustawę o zmianie ustawy o grach hazardowych.

Nowelizacja przewiduje, że środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będą wydatkowane również na rozwój turystyki społecznej. Stanowi reakcję sejmowej Komisji do Spraw Petycji na petycję Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które postulowało, aby środki funduszu przeznaczać również na rozwój turystyki społecznej, sprzyjającej aktywności fizycznej obywateli. Dotychczas środki te przeznaczane na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadania określone w przepisach dotyczących zdrowia publicznego w zakresie aktywności fizycznej.

Natomiast 9 poprawek Senat wprowadził do nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (był to projekt rządowy). Nowela dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw spoza UE, której termin wdrożenia minął 23 maja 2018 r. Chodzi o cudzoziemców przyjeżdżających m.in. w celu prowadzenia badań naukowych, podjęcia studiów, szkoleń czy udziału w wolontariacie lub programach wymiany szkolnej. Nowelizacja przewiduje, że minister spraw wewnętrznych ustanowi instytucję zatwierdzania jednostek prowadzących studia, organizujących staż i organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy będą wykonywać świadczenia jako wolontariusze. Obowiązek zatwierdzania nie będzie dotyczył uczelni akademickich, publicznych uczelni zawodowych, uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych oraz uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do Rzeczypospolitej Polskiej reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa. Nowela ma też wyeliminować tzw. turystykę pobytową, polegającej na składaniu wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy wydanej przez inne państwo należące do strefy Schengen. Problem dotyczy m.in. obywateli: Iraku, Bangladeszu, Pakistanu i Indii.

Ponadto Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), który wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2018 r. (sygn. akt K 2/17). Projekt noweli wydłuża z 2 do 3 lat termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w wypadku ograniczenia korzystania z niej w związku z ochroną środowiska. Roszczenia miałyby dotyczyć głównie działalności lotnisk, np. hałasu. Projektowana nowelizacja może rodzić trudne do oszacowania, ale na pewno negatywne konsekwencje i skutki dla budżetów JST. Zauważyli to sami projektodawcy. Jak można przeczytać w OSR, regulacja będzie miała wpływ na wzrost wydatków sektora finansów publicznych – odnośnie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego: „W związku z wydłużeniem terminu na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska, można przypuszczać, że nastąpi wzrost liczby zgłaszanych roszczeń, a w konsekwencji również wzrost liczby wykupowanych nieruchomości oraz wypłacanych odszkodowań. Na posiedzeniu 12 lutego wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild podał przykładowo skutki tego projektu, gdyby ustawa weszła w życie w takim kształcie - dla lotniska Chopina w Warszawie będzie to nawet 90 mld zł z tytułu potencjalnych roszczeń. Negatywne skutki dotkną również inne lotniska i nie tylko. Z powyższych względów prace nad senackim projektem nowelizacji będą szczególnie monitorowane przez organizacje samorządowe, m.in. przez Związek Miast Polskich.

31 stycznia 2019 r. – podczas 77. posiedzenia Sejmu uchwalona została m.in. ustawa nowelizująca przepisy Kodeksu wyborczego. Był to projekt poselski. Nowelizacja dostosowuje m.in. brzmienie przepisów kodeksu wyborczego do treści ustawy o pracownikach samorządowych, stwierdzając, że bierne prawo wyborcze nie przysługuje osobom skazanym prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego na każdą karę, a nie jak dotąd jedynie na karę pozbawienia wolności.

Kolejną uchwaloną 31 stycznia 2019 r. przez Sejm ustawą była o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Był to projekt senacki. Nowelizacja dotyczy wprowadzenia rozwiązań dotyczących ustalania wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz ustalania bonifikaty od tej opłaty i ma na celu zabezpieczenie mieszkańców przed nieuzasadnionym zwiększeniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego, poprzez wprowadzenie maksymalnego poziomu wzrostu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zgodnie z jej przepisami organ samorządu terytorialnego, aktualizując wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nie będzie mógł jej podnieść ponad określony w ustawie wskaźnik, powiązany ze zmianą wartości lokali mieszkalnych w danym województwie.

5 lutego 2019 r. – na posiedzeniu wyjazdowym w Łodzi sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zapoznała się z informacją na temat działalności Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podstawę prawną działalności stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zarządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 września 2015 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej po nazwą „Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego”. Instytut prowadzi badania i analizy dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz działalność edukacyjną i szkoleniową, poprzez publikacje, konferencji i seminaria. Do stycznia 2019 r. NIST zorganizował (współorganizował) 49 seminaria i konferencje, przygotował 160 ekspertyz i opinii prawnych oraz 14 publikacji książkowych. W dyskusji posłowie pozytywnie ocenili działalność instytutu, zauważając jednak, iż zbyt dużą rolę odgrywa działalność szkoleniowa kosztem eksperckiej, szczególnie potrzebnej w odniesieniu do dużych zmian w ustawach dotyczących samorządu. Stwierdzono też, że mimo ponad trzyletniej działalności nie została powołana Rada Programowa NIST, dlatego w tej sprawie Komisja rozważy wystąpienie z dezyderatem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

1 lutego 2019 r. – odbyło się 72. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw. Bez poprawek Senat przyjął m.in. ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (projekt rządowy). Określa ona warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, mającego zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci. Ustawa przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej 4 dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Świadczenie ma być wypłacane od 1 marca 2019 r. Będą mogły się o nie ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. Świadczenie będzie przysługiwało także ojcom 4 dzieci po osiągnięciu 65 lat, w razie śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci. Po waloryzacji w marcu 2019 r. minimalna emerytura wyniesie 1100 zł brutto.

Kolejną przyjętą bez poprawek ustawą była nowelizacja kodeksu wyborczego (projekt poselski), która m.in. przewiduje, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nowela zakłada też powrót do 1 obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz prezydenckich. Dwie komisje wyborcze – ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania – będą powoływane tylko przy wyborach samorządowych i przy ponownych wyborach samorządowych. Zgodnie z nowelizacją liczba osób wchodzących w skład obwodowej będzie zależeć od wielkości obwodu głosowania. Nowelizacja zwiększa także liczbę członków obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą. W obwodach odrębnych (np. w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych) liczba członków komisji została zmniejszona z 6 do 5 osób. Zgodnie z nowymi przepisami osoby spokrewnione z kandydatami w wyborach mogą być członkami obwodowych komisji wyborczych w innych okręgach wyborczych niż okręg, w którym kandyduje osoba z nimi spokrewniona.

Bez poprawek Senat przyjął także ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (projekt senacki). Nowelizacja ta wprowadza maksymalny poziom wzrostu opłaty rocznej z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej i bonifikaty od tej opłaty. Przewiduje, że aktualizacja wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości nie może być wyższa niż suma zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym województwie z 4 kwartałów poprzedzających kwartał, w którym dokonano aktualizacji, określonych według wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych, ogłaszanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Proponowane rozwiązania będą stosowane w sprawach aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego wszczętych od 5 października 2018 r. Nowelizacja przewiduje, że na gruntach należących do Skarbu Państwa bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd. Jeżeli zdecyduje on o wyższej bonifikacie niż 60% proponowanych przez Skarb Państwa, to na tym terenie zostanie ona automatycznie podwyższona przez wojewodę do tego samego poziomu. Nowelizacja ujednolica też zasady dotyczące udzielania bonifikat na przekształcenie gruntów pod garażami i miejscami postojowymi. Samorządy będą mogły udzielać bonifikaty na przekształcenie gruntów pod garażami, czy miejscami postojowymi. W wypadku gruntów Skarbu Państwa takie bonifikaty będą wynikały wprost z ustawy.

18 stycznia 2019 r. – zakończyło się 76. posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in.: ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Nowelizacja przedłuża na 2019 r. rozwiązanie zastosowane w 2018 r., polegające na umożliwieniu rolnikom, ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), złożenie – zamiast wniosku o przyznanie tych płatności – oświadczenia, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Ponieważ 2019 rok jest dopiero drugim rokiem, w którym wszystkie wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy obszarowej oraz wnioski o płatność w ramach środków wsparcia obszarowego mają być składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku, konieczne jest wydłużenie przejściowego rozwiązania, aby zapewnić sprawne wypełnienie tego obowiązku. Tak samo jak w 2018 r. złożenie oświadczenia będzie oznaczało wnioskowanie o te same płatności, co w roku poprzednim. Rolnicy będą mogli składać oświadczenia w terminie od 15 lutego do 14 marca (czyli w miesięcznym okresie poprzedzającym podstawowy okres składania wniosków o przyznanie płatności), na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z możliwości złożenia oświadczenia będą mogli skorzystać rolnicy, w gospodarstwach których nie nastąpiły żadne zmiany, które miałyby wpływ na treść składanego wniosku. Z tego względu, wzorem roku ubiegłego, projektowane przepisy przewidują możliwość składania oświadczeń zastępujących wnioski o przyznanie płatności w szczególności przez rolników, którzy w 2018 r. wnioskowali wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz lub płatność niezwiązaną do tytoniu, a powierzchnia gruntów ornych zawarta we wniosku złożonym w 2018 r. wynosiła mniej niż 10 ha.

Natomiast 17 stycznia 2019 r. – Sejm uchwalił budżet państwa na 2019 r. W ustawie tej zaplanowano, że w 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosą 388 mld 294 mln 520 tys. zł, natomiast wydatki 416 mld 794 mln 520 tys. zł. Przewidziano też, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., a inflacja nie przekroczy 2,3 proc. Deficyt sektora finansów publicznych ma kształtować się na poziomie 1,7 proc. Strona dochodowa uwzględnia wprowadzenie nowej, 9 proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po stronie wydatków projekt zapewnia środki na realizację priorytetowych zadań rządu m.in.: kontynuację programów „Rodzina 500 plus”, „Dobry start”, wzrost płac dla pracowników sfery budżetowej, podniesienie renty socjalnej, waloryzację rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów oraz dalsze podnoszenie wydatków na obronność.

15 stycznia 2019 r. – sejmowa Komisja ds. Petycji rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie poszerzenia możliwości współfinansowania niekomercyjnych klubów sportowych przez samorząd terytorialny (BKSP-145-419/18). Petycja zawiera propozycję zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie rozszerzenia zakresu współfinansowania niekomercyjnych klubów sportowych przez samorząd terytorialny. W petycji wskazano, że obecnie samorząd nie może dotować kosztów ogólnej działalności klubów, w szczególności kosztów utrzymania lokali i obiektów. Autor petycji przyjął, że samorząd może zapłacić za konkretne usługi sportu, czynione przez klub np. na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów itp. W opinii autora petycji samorząd może zwolnić tylko z części podatku od nieruchomości, co nie jest dużą ulgą. Drugim postulatem wskazanym w petycji jest żądanie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tak by zmniejszyć stawki opłaty za użytkowanie wieczyste, w szczególności zastosowanie w stosunku do klubów sportowych stawki 0,3 proc. (tak, jak ma to miejsce dla gruntów przeznaczonych na działalność opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo rozwojową realizowaną charytatywnie lub nie w celach zarobkowych). Po przedstawieniu petycji oraz dyskusji z udziałem przedstawicieli Ministra Finansów, Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Komisja podjęła decyzję o przygotowaniu projektu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów. Ponadto Komisja wystąpi do Związku Miast Polskich oraz Unii Metropolii Polskich o informację na temat żądania będącego przedmiotem petycji.

15 stycznia 2019 r. – sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły informację Ministra Edukacji Narodowej na temat skutków obecnie wdrażanych zmian w systemie finansowania oświaty oraz planowanych zmianach w zakresie finansowania zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym sposobu naliczania i podziału subwencji oświatowej. MEN zwrócił uwagę, że w związku z reformą edukacji nastąpiły korzystne zmiany w systemie finansowania oświaty, wyrażające się m.in. we wzroście kwot subwencji oświatowej przekazanej samorządom w 2017 i 2018 r., wykorzystanych na dostosowanie szkół do reformy (odprawy dla nauczycieli, doposażenie pomieszczeń do nauki i świetlic, remonty sanitariatów) czy podwyższenie wynagrodzeń nauczycielskich. W 2019 r. kwota subwencji oświatowej ma wzrosnąć o 6.6 proc. W dyskusji, z udziałem przedstawicieli związków zawodowych i organizacji samorządowych, formułowano pytania i uwagi dotyczące m.in.: mechanizmów finansowania oświaty przez samorządy, wzrostu ich obciążeń w tym zakresie, wynikających zwłaszcza z niedoszacowania środków otrzymywanych przez gminy, powiaty, województwa na podwyżki płac nauczycielskich czy skali rekompensat przez stronę rządową wydatków samorządowych na wdrażanie reformy. Zgłaszano postulaty zmian w systemie finansowania edukacji, m.in.: sposobu kalkulacji łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, wynagrodzeń nauczycieli, doskonalenia metod naliczania i sposobów waloryzacji wydatków oświatowych oraz metod uzyskiwania wiarygodnych danych i wskaźników.

28 grudnia 2018 r. – Sejm obradował na ostatnim w tym roku (75.) posiedzeniu. Posłowie znowelizowali ustawę o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Uchwalone przepisy będą przeciwdziałać podwyżkom cen prądu. Wejście w życie nowych regulacji oznacza dla odbiorców oraz firm z branży energetycznej oszczędności w wysokości ponad 9 mld zł. Przyjęte rozwiązania to obniżenie akcyzy z 20 zł na 5 zł za MWh. Dzięki temu rozwiązaniu rachunki odbiorców zostaną obniżone o 1 mld 850 mln zł, obniżenie opłat przejściowych o 95 proc., który da odbiorcom zysk w wysokości 2 mld 240 mln zł , bezpośredni zwrot utraconego przychodu spółkom obrotu, na który zaplanowano 4 mld zł oraz inwestycje prośrodowiskowe, dzięki którym zmniejszy się emisyjność polskiej gospodarki, na które przewidziano 1 mld zł.

10 stycznia 2019 r. – obradowała sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju. W trakcie posiedzenia posłowie przeprowadzili pierwsze czytanie i rozpatrzyli rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (druk nr 3085).

Proponowane zmiany w ustawie wynikają z konieczności dostosowania przepisów do nowych:

 • zasad określonych w przepisach europejskich dla instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych,
 • zadań nakładanych na PARP w nowym okresie finansowania Unii Europejskiej,
 • funkcji, które pełnić będzie PARP w przyszłości.

Komisja przyjęła poprawkę polegającą m.in. na skorygowaniu ustawowego upoważnienia dla ministra właściwego ds. gospodarki do wydania rozporządzenia oraz poprawki redakcyjno-legislacyjne.
Na tym samym posiedzeniu Komisja Gospodarki i Rozwoju przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (druk nr 3107). Projekt zakłada implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na zmianie terminu wejścia ustawy w życie oraz poprawki redakcyjno-legislacyjne.

28 grudnia 2018 r. – odbyło się 70. jednodniowe posiedzenie Senatu. W jego trakcie senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, której celem jest przeciwdziałanie podwyżkom cen energii elektrycznej.

W 2019 r. ceny energii zostają ustalone na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 r. Te umowy na dostawy w 2019 r., które zakładają wzrost cen w stosunku do poprzedniej umowy danego podmiotu, do 1 kwietnia 2019 r. będą musiały być skorygowane do poziomu z połowy 2018 r., z mocą od 1 stycznia 2019 r. Sprzedawcy, którzy w 2019 r. kupią energię na rynku drożej niż ustalona cena sprzedaży, będą otrzymywać bezpośredni zwrot utraconego przychodu z utworzonego przez ustawę Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (państwowego funduszu celowego). Sposób zwrotu określi minister energii w rozporządzeniu, używając średnioważonej ceny rynkowej energii.

14 grudnia – zakończyło się 74 posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która trafi teraz do Senatu.

Zaproponowane rozwiązania umożliwią restrukturyzację długu samorządów poprzez:

 • spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi –w efekcie samorządy, które zaciągnęły droższe zobowiązania będą mogły je zamienić na bardziej korzystne, co jest uzasadnione ekonomicznie;

 • wcześniejszą spłatę długu w sytuacji posiadania własnych środków finansowych (np. nadwyżka budżetowa z lat poprzednich, środki ze zwrotu udzielonych pożyczek) lub wolnych środków z tytułu rozliczenia zaciągniętych zobowiązań.

Propozycje te pozwolą na racjonalizację gospodarki finansowej przy jednoczesnym zmniejszeniu długu publicznego i kosztów jego obsługi.

Ustawa przewiduje także wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów:

 • przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, uwzględniane będą te zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (m.in. niestandardowe instrumenty finansowe) – pozwoli to wyeliminować obchodzenie wskaźnika zadłużenia, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo finansowe samorządów;

 • zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki zostaną objęte ograniczeniem, takim jak dla tradycyjnych kredytów i pożyczek;

 • wszystkie wydatki na obsługę długu zostaną objęte limitem spłaty zadłużenia;

 • samorządy będą musiały uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu – rozwiązanie to wzmocni proces monitorowania długu samorządów;

 • wolne środki zostaną wyłączone z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu, określonej w ustawie o finansach publicznej, aby samorządy nie zaciągały nadmiernych kredytów.

W trakcie posiedzenia posłowie odmówili także odrzucenia w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o samorządzie województwa, który zakłada ograniczenie kompetencji przewodniczącego sejmiku samorządu województwa związanych m.in. z ogłaszaniem przerw w sesjach. Projekt przewiduje, że w określonych sytuacjach zarządzenie takiej przerwy będzie wymagało zgody sejmiku. Ponadto projekt wskazuje, kto pod nieobecność przewodniczącego sejmiku uprawniony jest do prowadzenia obrad wskazując ostateczną kompetencję do wyznaczenia takiej osoby prezesowi Rady Ministrów. Dalsze prace nad projektem będą kontynuowane w sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

SENAT

14 grudnia – zakończyło się 68 posiedzenie Senatu. W jego trakcie senatorowie rozpatrzyli 17 ustaw wprowadzając poprawki do jednej. Bez poprawek senatorowie przyjęli m.in.:

 • ustawę o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nowela umożliwi od 1 stycznia 2019 r. ustawowe przekształcenie we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Dotyczy to gruntów zabudowanych wyłącznie jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią mieszkania. Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych. Przy wniesieniu jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa przewidziano bonifikatę (od 10 do 60% w zależności od momentu wniesienia tej opłaty).

 • ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Przewiduje ona podniesienie od 1 października 2019 r. z 725 zł do 800 zł kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Dzięki temu dodatkowe 60 tys. dzieci uzyska prawo do tych świadczeń. Nowela zakłada także aktywizację dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami, organizatorzy robót publicznych będą mieli obowiązek zatrudniania ich w pierwszej kolejności. Nowelizacja zawiera też rozwiązania służące sprawniejszemu pozyskiwaniu przez komorników sądowych informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach uzyskiwanych przez dłużników alimentacyjnych. Komornicy sądowi będą uzyskiwali te informacje elektronicznie i nieodpłatnie wraz z ich comiesięczną aktualizacją. Nowelizacja wprowadza także kary grzywny wobec nieuczciwych pracodawców zatrudniających „na czarno” dłużników alimentacyjnych. Będzie to możliwe po uruchomieniu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Zgodnie z nowymi przepisami, organy egzekucyjne będą mogły prowadzić egzekucje z diet z tytułu podróży służbowych, otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych, w wysokości do 50% tych diet.

W trakcie posiedzenia senatorowie zdecydowali o skierowaniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Projekt jest próbą rozwiązania problemu nadawania przez obywateli polskich przebywających w krajach Unii Europejskiej listów związanych z postępowaniem administracyjnym. Pismo będzie można nadać w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim UE, co ma być równoznaczne z wniesieniem pisma do organu i uznaniem, że został zachowany wymagany termin na dokonanie czynności.

28 listopada 2018 r. – obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Bilans posiedzenia to 31 projektów uzgodnionych, pięć odesłanych na zespoły robocze. Natomiast negatywną ocenę strona samorządowa KWRiST wystawiła projektowi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Przy okazji opiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Prezes ZMP poinformował, że Związek Miast Polskich pracuje nad projektem regulacji płac wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Projekt uwzględnia dzisiejsze realia, czyli relację do zarobków innych pracowników samorządowych, a także czynnik motywacyjny. Aktualna sytuacja płacowa w administracji państwowej jest patologiczna, uważa prezydent Frankiewicz i zaproponował, by rząd potraktował wniosek ZMP jako okazję do podjęcia dyskusji o płacach wszystkich najważniejszych funkcjonariuszy administracji publicznej w Polsce.

Samorządowcy po raz kolejny wymieniali problemy związane z dramatycznym wzrostem cen energii elektrycznej. Samorządowcy podkreślali też niestabilność systemu – przetargi na zakup energii w pierwszej połowie roku przyniosły podwyżki w granicach 20-30%, a w drugiej połowie roku – już 50-70%. To załamuje plany finansowe JST na przyszły rok. Dlatego Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej zapowiedział wystąpienie do prezesa Urzędu Regulacji Energii, którego rolą jest zapewnienie równowagi między potrzebami wytwórców a odbiorców energii. Nie można pomijać faktu, że samorządy pobierają energię głównie do świadczenia usług publicznych dla mieszkańców, a są traktowane jak przedsiębiorstwa komercyjne.

Na wniosek samorządowców KWRiST dyskutowała o subwencji oświatowej na 2019 rok. Sytuację finansową oświaty inaczej postrzega MEN, a inaczej – samorządowcy. Wiceminister edukacji narodowej, Elżbieta Machałek przypomniała, że subwencja wzrasta w przyszłym roku o 6,6%, czyli o kwotę blisko 2,8 mld zł i wyniesie blisko 45,9 mld zł. Jerzy Jakubczuk, Dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym przedstawił prezentację dotyczącą wydatków na oświatowe zadania subwencjonowane (załączoną pod tekstem), a także na podwyżki dla nauczycieli. Wynika z niej, że sytuacja finansowa w oświacie jest niezła, a wydatki samorządowe na edukację, choć nominalnie są coraz wyższe, to liczone w strukturze dochodów JST – spadają. I tak z danych MEN wynika, że wskaźnik udziału wydatków oświatowych w dochodach własnych JST (bez środków unijnych) w 2016 roku wynosił 64,1%, a w 2017 roku - spadł do 60,1%. Takie przedstawienie kwestii - odniesienie wydatków na oświatę do wzrostu łącznych dochodów samorządów - skandalicznym nazwał Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej. Określił to jako próbę stworzenia wrażenia, że samorządy wydają na oświatę coraz mniej. Tymczasem z danych zebranych przez samorządy wynika, że w 2017 roku musiały one dopłacić do subwencji o 5 punktów procentowych więcej niż w roku poprzedzającym. - Akurat w 2017 roku nastąpiło dramatyczne pogorszenie sytuacji finansowej w oświacie, gdyż subwencja była zdecydowanie za mała – mówił Porawski. Samorządowcy twierdzą, że MEN nie doszacowało i to prawie o 600 mln zł kwoty na podwyżki dla nauczycieli

24 listopada 2018 r. – zakończyło się 72 posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili 12 ustaw. Do podpisu Prezydenta RP skierowana została ustawa o dokumentach publicznych (projekt rządowy). Ustawa dotyczy - skategoryzowania dokumentów publicznych w zależności od ich wpływu na bezpieczeństwo państwa, określenia wymaganego poziomu ich zabezpieczeń, określenia wymogów dla wytwórców dokumentów publicznych, ustalenia zasad opracowywania wzorów dokumentów publicznych, ustalenia obowiązków podmiotów odpowiedzialnych za emisję dokumentów i obowiązków funkcjonariuszy publicznych w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów.

 

Posłowie nadali też ostateczne brzmienie ustawie nowelizującej prawo oświatowe, ustawę o systemie oświaty (projekt rządowy). Głównym celem proponowanych rozwiązań jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce przez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Zgodnie z ustawą samorządy otrzymają większą subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących się w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy (wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego). Prognoza ta będzie określana przez ministra edukacji narodowej w obwieszczeniu. Wprowadzono nowe kryterium do podziału subwencji oświatowej. Chodzi o zróżnicowanie kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. Wykaz tych zawodów będzie ustalany przez ministra edukacji narodowej w porozumieniu z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w obwieszczeniu. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia (niebędący młodocianymi) pracownikami i uczniowie technikum będą mogli – na podstawie umowy z pracodawcą – realizować staż uczniowski. Uczestnictwo w stażach umożliwi uczniowi naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie zakładu pracy oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami. Pracodawca będzie mógł natomiast poznać i odpowiednio przygotować potencjalnego pracownika. Koszty świadczeń pieniężnych, które uczeń otrzyma podczas stażu zostaną wliczone pracodawcy w koszty uzyskania przychodu.

23 listopada 2018 r. – w godzinach nocnych zakończyło się 67. posiedzenie Senatu. Izba przyjęła 30 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Z 4 zmianami, głównie legislacyjnymi, przyjęto ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna z poprawek doprecyzowuje, że nie będzie można wnioskować o wydanie dowodu osobistego z podpisem osobistym dla osoby, która nie ukończyła 13. roku życia. Nowela określa zasady wdrożenia i powszechnego wydawania dowodów osobistych zawierających warstwę elektroniczną, czyli e-dowodów.

4 poprawki legislacyjne wprowadzono do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna ze zmian ogranicza wysokość wynagrodzenia notariusza za sporządzenie w postaci aktu notarialnego oświadczenia beneficjenta o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu, w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Nowela umożliwia docieplenie jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte ubóstwem energetycznym, a także wymianę lub likwidację kotłów na paliwo stałe niespełniających standardów emisyjnych.

Natomiast bez poprawek Senatorowie przyjęli m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt rządowy) wprowadzającą ulgę podatkową wydatków na termomodernizację domów jednorodzinnych. Ogólna kwota odliczeń nie może przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Senat nie zgłosił także poprawek do nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (projekt rządowy), które zwiększa z 86 l do 100 l limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych, do którego przysługiwać będzie zwrot kosztów paliwa. Ze zwrotu będą mogli skorzystać także hodowcy bydła.

Kolejną ustawą przyjętą bez poprawek była ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (projekt rządowy) umożliwiającą sprzedaż żywności wyprodukowanej przez rolnika także restauracjom, stołówkom czy sklepom. Podwyższono z 20 do 40 tys. zł kwotę przychodów ze sprzedaży żywności zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

9 listopada - zakończyło się 71 posiedzenie sejmu. W jego trakcie Sejm uchwalił 27 ustaw, które trafią teraz do dalszych prac w Senacie.

Wśród uchwalonych znalazła się m.in. nowelizacja ustawy Prawo oświatowe zmieniająca także ustawę o systemie oświaty. Był to projekt rządowy. Nowelizacja spowoduje, że samorządy otrzymają większą subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących się w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy (wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego). Prognoza ta będzie określana przez ministra edukacji narodowej w obwieszczeniu. Nowelizacja wprowadza też nowe kryterium do podziału subwencji oświatowej. Chodzi o zróżnicowanie kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. Wykaz tych zawodów będzie ustalany przez ministra edukacji narodowej w porozumieniu z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w obwieszczeniu.

Posłowie uchwalili też ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt rządowy. Nowelizacja ma umożliwić rozpoczęcie – od marca przyszłego roku – wydawania dowodów osobistych wyposażonych w warstwę elektroniczną. Wymiana dotychczasowych dokumentów na e-dowody ma się zakończyć w 2029 r. Nowy dowód wyposażony będzie w środek identyfikacji elektronicznej („profil osobisty”), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online (w praktyce będzie wymagało to przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania kodu PIN). Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie osobistym każdej osoby pełnoletniej i mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (chodzi np. o osobę małoletnią, która ma 13 lat). W nowym dowodzie będą zamieszczane także dane pozwalające opatrzyć dokument elektroniczny zaawansowanym podpisem elektronicznym („podpisem osobistym”). Będzie on tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Każdy posiadacz nowego dowodu będzie mógł zdecydować o zamieszczeniu w nim funkcji „podpisu osobistego”. E-dowód będzie pozwalał potwierdzać obecność jego posiadacza w placówkach ochrony zdrowia, co pozwoli uszczelnić system rozliczeń świadczonych usług medycznych. Ta funkcja będzie umieszczana w każdym nowym dowodzie osobistym. Ponadto, e-dowód będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”), która zapewni szybszą odprawę jego właściciela na lotniskach. W nowym dowodzie będzie także miejsce na zamieszczenie podpisu kwalifikowanego (będzie można go kupić u dostawcy usługi zaufania).

Sejm uchwalił także dwie ustawy, które mają na celu wspieranie ochrony środowiska. Są to nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która przewiduje dofinansowanie ze środków publicznych m.in. docieplenia domów i wymiany przestarzałych kotłów lub pieców na węgiel na ogrzewanie bardziej ekologiczne. Z kolei nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wprowadza ulgę podatkową, której celem jest stworzenie zachęty do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Podczas 71 posiedzenia Sejm rozpatrzył także poprawki Senatu zgłoszone m.in. do ustawy o kołach gospodyń wiejskich oraz ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawy zostaną teraz skierowane do podpisu Prezydenta.

8 listopada - sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła informacje Ministra Finansów na temat:

 • możliwości wprowadzenia w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmian zwiększających dywersyfikację źródeł dochodów, w tym przyznania samorządom udziału we wpływach z podatku od towarów i usług,

 • uwarunkowań finansowych i rozwojowych gmin o dużym udziale obszarów chronionych wraz z oceną skuteczności mechanizmów rekompensaty utraconych dochodów.

Minister odnosząc się do możliwości zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększających dywersyfikację źródeł dochodów, w tym przyznania samorządom udziału w podatku VAT, zauważył, iż możliwość ta musi być rozważana w kontekście całego systemu finansów publicznych. Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad reformą systemu korekcyjno-wyrównawczego dla jednostek samorządu terytorialnego, z zamierzeniem wyeliminowania dysfunkcji obecnych mechanizmów. Prace koncentrują się na wypracowaniu rozwiązań pozwalających na lepsze finansowanie zadań publicznych w jednostkach o niskim potencjale dochodowym. Przyznanie jednostkom samorządu terytorialnego części wpływów z podatków VAT jest raczej mało prawdopodobne, gdyż mogłoby to naruszyć stabilność finansów publicznych.

Odnośnie do uwarunkowań finansowych i rozwojowych gmin, na terenie których znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych i prawnie chronionych, minister stwierdził, że obecnie istniejące rozwiązania istotnie wspierają takie gminy, m.in. przez część wyrównawczą subwencji ogólnej oraz rezerwę subwencji. Gminy takie mają też możliwość korzystania z mechanizmów wsparcia w ramach sektorowych programów pomocowych i funduszu spójności.

Minister zaprzeczył, jakoby ograniczenia inwestycyjne wynikające z ochrony przyrody powodowały zubożenie gmin. Okazuje się, że wśród zbadanych 118 gmin tego typu dochody własne były wyższe w 2017 r. o 16,9% niż średnie dochody własne na 1 mieszkańca w kraju, a subwencja wyrównawcza była wyższa o 21,5%. Minister poinformował również, że wydatki majątkowe na 1 mieszkańca w tych gminach były w 2017 r. wyższe o 22,6% w porównaniu do wydatków majątkowych na 1 mieszkańca we wszystkich innych gminach.

7 listopada - sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wysłuchała Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania funduszu sołeckiego w warunkach jego fakultatywności oraz przyczyn obniżeń w zwrocie gminom części poniesionych wydatków. Fundusz sołecki jest formą budżetu partypacyjnego, który działa na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Fundusz stanowią środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy na wykonanie zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.

Cechą odróżniającą fundusz sołecki od innych budżetów partycypacyjnych jest to, że wydatki wykonane w ramach tego funduszu są po części refundowane z budżetu państwa. Refundacja obecnie wynosi 20%, 30% i 40% – zgodnie z zasadą, że największą refundację otrzymują gminy najuboższe, natomiast najmniejszą – gminy najbogatsze. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych ustawa ta zawiera maksymalne limity wydatków z budżetu państwa, określone w perspektywie 10-letniej (2014-2023). Ten limit wydatków stopniowo się zwiększa, a informacje o wydatkowaniu przekazywane są przez wojewodów do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na podstawie zbiorczych danych szacowane jest zapotrzebowanie na refundowane środki. Zapotrzebowanie na środki budżetowe co roku przewyższa limity określone w ustawie o funduszu sołeckim, w związku z czym wprowadzany jest mechanizm korygujący. Następuje zmniejszenie procentowej refundacji wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wysokość zwrotu części wydatków z budżetu państwa dla najbiedniejszych gmin została obniżona z 40% do 37,834%, dla średnio bogatych z 30% do 28,375% i dla najbogatszych z 20% do 18,917%.

Przewyższenie zapotrzebowania w stosunku do limitu wydatków wynika z następujących przyczyn:

 • istotnego wzrostu liczby gmin, w których wyodrębniony jest fundusz sołecki,

 • wzrost wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego,

 • wzrostu zamożności gmin,

 • a także tendencji zauważalnej we wszystkich latach funkcjonowania funduszu sołeckiego, że nie wszystkie środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw są wydatkowane w 100% ze względu na oszczędności na etapie realizacji funduszu sołeckiego.

W trakcie dyskusji kwestia obniżenia wysokości zwrot wydatków wzbudziła zastrzeżenia posłów. Uznano, że limit wydatków w ustawie o funduszu sołeckim powinien być poniesiony. Posłowie Jacek Protas (PO) i Ryszard Wilczyński (PO) zgłosili w tej sprawie projekt dezyderatu z wnioskiem o dokonanie nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim i podniesienia limitu zwrotu do wartości uwzględniającej rzeczywiste potrzeby.

Tego samego dnia sejmowa Komisja Samorządu terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich. Kontrola dotyczyła w sumie 44 jednostek w województwach: mazowieckim, podkarpackim, śląskim i zachodniopomorskim oraz lubuskim. Były to urzędy gmin wiejskich, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie samorządowych zakładów budżetowych lub spółek prawa handlowego, a w przypadku województwa lubuskiego również Urząd Miasta i Gminy w Witnicy oraz Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. w Witnicy w ramach kontroli koordynowanej. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2017 r. oraz lata wcześniejsze w zakresie zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania oceny. Kontrola stwierdziła, że podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działania w celu zabezpieczenia interesów konsumentów-odbiorców wody były nieskuteczne, niektóre niezgodne z prawem lub nierzetelne. Przedsiębiorstwa nie wypełniały obowiązków prowadzenia okresowej kontroli obiektów i sieci wodociągowej oraz nieprawidłowo postępowały przy usuwaniu skutków awarii sieci. Sprawowany nadzór przez wójtów był nieskuteczny.

30 października - obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Komisja 23 projekty zaopiniowała pozytywnie, natomiast cztery odesłała do dalszych prac w zespołach roboczych.

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich zwrócił uwagę na problem kosztów energii elektrycznej. Ceny prądu mają wzrosnąć po 2020 r. do wartości, która chyba będzie najwyższa w Unii Europejskiej. Na giełdach cena energii poszybowała bardzo wysoko. Na przykład w szpitalach szacunkowo będzie to wzrost o ok. 80 proc. Problemem może stać się oświetlenie dróg publicznych zarządzanych przez samorządy. Wygaszanie oświetlenia negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo. Także spółki świadczące usługi komunalne będą miały znacznie podwyższone koszty działania.

Podczas posiedzenia przedstawiciele samorządów zgłosili także zagadnienia, o których chcieliby rozmawiać ze stroną rządową. Jednym z nich jest finansowanie oświaty. – Mamy już przeanalizowane dane za rok 2017 i okazało się, że w tymże roku zwiększenie luki pomiędzy środkami otrzymywanymi z części oświatowej subwencji ogólnej a wydatkami na oświatę, było o 5 punktów procentowych większe. Ta luka od roku 2010 do 2014 utrzymywała się na poziomie 36 proc., w roku 2015 wyniosła 37,5 proc., w 2016 - 38,8 proc., a w 2017 roku - 43,6 proc. Ona jeszcze w dodatku nierówno się rozkłada w poszczególnych samorządach. Najwyższa jest w małych miastach i miastach na prawach powiatu. Powiaty, której do tej pory miały względnie zbilansowane środki na oświatę, w 2017 r. zmuszone były dołożyć 8 proc. z innych środków do wydatków na oświatę. – mówił Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej KWRiST, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Po raz kolejny na posiedzeniu plenarnym rozmawiano na temat prac legislacyjnych dotyczących wystawiania kart zgonu. Dariusz Poznański, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w resorcie zdrowia poinformował, że projekt ustawy, która ureguluje te kwestie wraz z kwestią nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, o ile nie będzie żadnych nieprzewidzianych wydarzeń, powinien zostać skierowany do konsultacji i uzgodnień w listopadzie br. Ta kwestia zacznie być procedowana. Projekt jest już wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Przewidywany czas przyjęcia projektu przez radę ministrów to najwcześniej kwiecień przyszłego roku.

17 października - sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2860).

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i dotyczy m.in.:

 • wprowadzenia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, korzystnego rozwiązania podatkowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box,

 • preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej,

 • wprowadzenia szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności,

 • wprowadzenia ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej,

 • wprowadzenia alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji,

 • wprowadzenia odrębnych regulacji dotyczących zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych.

9 października - połączone komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druk nr 2859).

Projekt wprowadza nowe zasady finansowania budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz mostów znajdujących się w ciągach tych dróg. W ustawie przewiduje się powołanie specjalnego funduszu (Funduszu Dróg Samorządowych), który miałby zastąpić funkcjonujący od 2008 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (do tej pory umożliwiający jednostkom samorządu terytorialnego korzystanie z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie inwestycji drogowych). Projekt ustawy określa zasady działania tego funduszu, gromadzenia na nim środków oraz finansowania zadań na drogach publicznych. Komisje przyjęły poprawki legislacyjne i doprecyzowujące.

4 października - zakończyło się 69, trzydniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili 15 ustaw.

Wśród nich znalazła się ustawa o kołach gospodyń wiejskich, które odtąd mają być dobrowolnymi społecznymi organizacjami mieszkańców wsi, aktywnie działającymi na rzecz środowisk wiejskich. Koło może założyć 10 osób i musi być wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustawa nadaje osobowość prawną kołom, co pozwoli im korzystać z różnego rodzaju form wsparcia w postaci środków, np. unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.

Sejm uchwalił także ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W ramach PPK każdy zatrudniony będzie miał możliwość oszczędzania na cele emerytalne - część wynagrodzenia pracodawca odprowadzi do funduszu gromadzącego i pomnażającego kapitał. Pozostała część wpłat na indywidualne konta pochodzić będzie od pracodawcy oraz od państwa. Uczestnictwo w PPK będzie dobrowolne. Rząd podkreśla, środki gromadzone w funduszach będą własnością oszczędzających.

Ponadto znowelizowana została ustawa o kierujących pojazdami. Nowela umożliwia poruszanie się motocyklem trójkołowym dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat, w szczególności dla osób, które ze względu na niepełnosprawność, nie mogą odbyć egzaminu prawa jazdy kategorii A.

W trakcie 69 posiedzenia Sejm przeprowadził także debatę nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r. Rząd przewiduje, że w 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosą 386,9 mld zł, wydatki 415,4 mld zł, PKB wzrośnie o 3,8 a inflacja nie przekroczy 2,3 proc. Deficyt sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 1,8 proc. W projekcie zapisano także, że w 2019 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział samorządów we wpływach z PIT wzrośnie z 49,83 proc. w 2018 r. do 49,93 proc. w 2019 r. Natomiast w przypadku podatku CIT udział samorządów pozostanie na poziomie z 2018 r. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

3 października - sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że ludność dużych aglomeracji miejskich nie jest wystarczająco zabezpieczona na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych dotyczących systemu zaopatrzenia w wodę. Niewystarczający był m.in. stopień zabezpieczenia dostaw wody, na wypadek braku możliwości korzystania z sieci wodociągowych (np. w wyniku skażenia). Ponadto, plany reagowania kryzysowego jakimi dysponowały organy administracji publicznej odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę oraz przedsiębiorstwa wodociągowe nie zawierały w większości pełnych i rzetelnych danych o uwarunkowaniach dostaw wody na określonym terenie w razie wystąpienia zdarzenia kryzysowego. W konsekwencji nie było możliwe dokonanie rzetelnej diagnozy tych uwarunkowań oraz właściwe przygotowanie do potencjalnego kryzysu. W wyniku kontroli NIK ocenił, że przedsiębiorstwa wodociągowe zapewniły ochronę urządzeń wodociągowych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych i innymi formami nieuprawnionej ingerencji.

28 września - zakończyło się 65. posiedzenie Senatu. W jego trakcie Izba rozpatrzyła 8 ustaw. Senat w wyniku głosowań wprowadził 6 poprawek do ustawy o spółdzielniach rolników (projekt rządowy).

Senatorowie zdecydowali m.in., że do spółdzielni rolników będą mogły należeć również podmioty świadczące usługi dla rolników z wykorzystaniem maszyn, narzędzi lub urządzeń służących produkcji rolnej. Postanowili też, że ulga od podatku od nieruchomości będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 r., tak aby nowe rozwiązanie nie ograniczyło dochodów samorządu gminnego w obecnym roku budżetowym. Ustawa reguluje zasady i sposób funkcjonowania spółdzielni. Spółdzielnie rolników będą mogły wspólnie planować i prowadzić produkcję oraz przetwórstwo produktów dostarczonych przez członków, przechowywać je, konfekcjonować i standaryzować oraz prowadzić handel nimi.

Natomiast bez poprawek Senat przyjął m.in. ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt rządowy). Zakłada ona, że zaświadczenie lekarskie będą mogli wystawiać asystenci medyczni. Lekarz, mający profil informacyjny, upoważni do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej – pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (pielęgniarki, ratownicy medyczni, sekretarki medyczne). Upoważnienie będzie można wydać na nie dłużej niż 12 miesięcy. W utworzonym Rejestrze Asystentów Medycznych gromadzone będą dane o osobach mających upoważnienia do wypisywania zwolnień, przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych do weryfikacji.

Bez poprawek Senatorowie przyjęli także ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalanie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Ustawa wprowadza gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej, np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych. W nowelizacji zapisano również korzystniejszy wskaźnik podwyższenia wynagrodzenia dla pielęgniarek z wyższym wykształceniem magisterskim.

Senatorowie bez poprawek przyjęli także nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (projekt rządowy), która ma ułatwić sprzedaż świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) przez producentów prowadzących hodowlę na obszarach objętych ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem ASF.

27 września - sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli współpracy szkół z rodzicami przy realizacji zadań wychowawczych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej. Kontrolą objęto 20 szkół. Podejmowane przez szkoły działania w obszarze wychowania przynosiły na ogół zakładane efekty, a realizowane programy wychowawcze i profilaktyki korzystnie oddziaływały na uczniów i w ocenie rodziców zapobiegały niepożądanym zachowaniom. Współpraca szkół z rodzicami w zakresie tworzenia optymalnych warunków do realizacji działalności wychowawczej w kontrolowanych szkołach była jednak ograniczona – stwierdzono pewne nieprawidłowości jej dotyczące. Szkoły nie wykorzystywały wszystkich możliwości współpracy z rodzicami oraz instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi. Powodem takiego stanu był m.in. brak osób chętnych do podjęcia takiej działalności lub na tyle kompetentnych, aby móc się jej podjąć. Również w niewystarczającym stopniu rady rodziców korzystały ze swoich ustawowych kompetencji, a gromadzone środki nie zawsze były przeznaczane na działalność dydaktyczną i wychowawczą szkoły. W co drugiej kontrolowanej szkole środki te rozdysponowywane były również na remonty pomieszczeń i naprawę urządzeń szkolnych.

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:

 • podjęcia przez Ministra Edukacji Narodowej działań informacyjnych skierowanych do rodziców uczniów, dotyczących kompetencji rad rodziców,

 • określenia, na co mogą być wydatkowane środki z funduszu rady rodziców.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę opracowania poradnika organizowania wycieczek szkolnych, który obowiązywałby we wszystkich szkołach.

26 września - obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia uczestnicy komisji zapoznali się m.in. z informacją Krajowego Biura Wyborczego na temat przygotowań do październikowych wyborów samorządowych, a także wnioskiem Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich o interwencję w sprawie zrekompensowania gminom utraty dochodów lub dokonania zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Ponadto zaopiniowano prawie 40 projektów aktów prawnych, w tym między innymi: projekt ustawy Ministerstwa Finansów dotyczący ordynacji podatkowej i powołania Rzecznika Praw Podatnika, projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

25 i 26 września - sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na posiedzeniu wyjazdowym w województwie śląskim. Pierwszego dnia w sali konferencyjnej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach Komisja zapoznała się z informacją na temat procesu tworzenia i doświadczeń pierwszego roku funkcjonowania metropolii śląskiej. W informacji zostały przedstawione działania podjęte przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, takie jak:

 • - wprowadzenie wspólnej taryfy biletowej oraz bezpłatnych przejazdów dla dzieci,

 • - integracja trzech samodzielnych związków komunikacyjnych w jeden podmiot – Zarząd Transportu Metropolitalnego,

 • - utworzenie nowych połączeń pomiędzy miastami Metropolii a lotniskiem,

 • - utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej (największej w Polsce, skupiającej 307 podmiotów).

Omówiono działanie ważnego instrumentu współpracy w ramach Metropolii, jakim jest Fundusz Solidarnościowy. Fundusz został powołany, aby wspierać projekty inwestycyjne niwelujące różnice społeczno-gospodarcze.

Przedstawiono także najważniejsze zadania, które Metropolia zamierza realizować w najbliższym czasie. Do zadań tych zalicza się: opracowanie studium transportowego mającego usprawnić transport na terenie Metropolii, wykonanie studium dotyczącego rozwoju metropolitalnej infrastruktury rowerowej i powstania metropolitalnego systemu rowerów miejskich. Ważnym celem jest również opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego Metropolii scalającego studia zagospodarowania wszystkich gmin Metropolii.

Drugiego dnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żywcu Komisja zapoznała się informacją na temat funkcjonowania samorządowych instytucji kultury na przykładzie miasta Żywiec. Do najważniejszych instytucji kultury w Żywcu należą: Miejskie Centrum Kultury, Żywiecka Biblioteka Samorządowa oraz Muzeum Miejskie w Żywcu.

18 września - obradował Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu KWRiST.

Podczas obrad przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, odnosząc się do wielokrotnie ponawianej prośby strony samorządowej, w tym ZMP, o udostępnienie materiałów z SIO na temat faktycznej skali zatrudnienia nauczycieli (chodzi m.in. o liczbę nauczycieli na urlopach dla poratowania zdrowia), stwierdzili, że dane na koniec marca 2018 roku są niewiarygodne i niepełne. Dlatego zostaną udostępnione dopiero dane zbierane na koniec września i może to nastąpić na początku listopada. . Przekazanie tych materiałów w tym terminie – w ocenie strony samorządowej - uniemożliwi zwiększenie środków subwencji oświatowej, gdyż wniosek do MF musi być złożony do 15 października. W ocenie strony samorządowej sprawa jest niebagatelna, ponieważ chodzi o wyegzekwowanie od rządu i państwowego budżetu środków niezbędnych na pokrycie wprowadzonych przez rząd podwyżek nauczycielskich wynagrodzeń. Metodologia naliczania kwot niezbędnych na podwyżki płac jest istotna nie tylko z punktu widzenia obecnego roku, ale także lat kolejnych. Zdaniem przedstawiciela ZMP, niedobór środków na ten cel po stronie samorządowej będzie się z każdym rokiem pogłębiał. Nauczycielskie uposażenia w 2018 roku mają być podwyższone o 3,75%, a w 2019 – o 5%, czyli razem 8,75%. Natomiast w przyszłorocznym budżecie, nad którym prace są już zaawansowane, przewidziano wzrost subwencji o 6,6%. MEN twierdzi, że JST zaoszczędzą na urlopach dla poratowania zdrowia, jednak wciąż nie dostarczył danych na ten temat, nawet cząstkowych. Podczas posiedzenia Zespołu udało się wynegocjować, że na następnym posiedzeniu w październiku odbędzie się debata z udziałem minister Anny Zalewskiej, podczas której wyjaśni ona wątpliwości samorządowców dotyczące środków na podwyżki dla nauczycieli.

18 września - Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789). Projekt ma na celu zapewnienie przez państwo bezpiecznego i bezpłatnego narzędzia do upowszechnienia komunikacji elektronicznej obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi oraz poprawę bezpieczeństwa w zakresie potwierdzania tożsamości obywateli. Takim narzędziem ma być nowy dowód osobisty, dokument, który pozwoli w sposób jednoznaczny potwierdzić tożsamość i będzie służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych, a także pozwalał potwierdzić obecność w określonym miejscu i czasie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

19 września - Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzyła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r. Z danych za 2017 r. wynika, że udzielono 139 133 zamówienia (w 2016 r. – 129 776). Wartość udzielonych zamówień publicznych wyniosła 163,2 mld zł (w 2016 r. – 107,4 mld zł), a najwięcej zamówień (86%) udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane stanowiły 44% (w 2016 r. – 34%), dostawy 31% (w 2016 r. – 36%), a usługi – 25% (w 2016 r. – 30%) wartości udzielonych zamówień. W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 124 856 (w 2016 r. – 92 320) ogłoszeń o zamówieniach i konkursach oraz 113 333 (w 2016 r. – 88 587) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy zamawiający opublikowali 22 476 ogłoszeń o przetargach i konkursach (18 254 w 2016 r.). Opublikowano także 22 696 (w 2016 r. – 17 682) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu. Z ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynika, że 97% (w 2016 r. – 95%) zamówień na polskim rynku udzielono przedsiębiorstwom krajowym, a 69 kontraktów (w 2016 r. – 68) na realizację zamówień publicznych za granicą przypadło polskim wykonawcom. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 291 kontroli postępowań o zamówienie publiczne (w 2016 r. – 264), w tym: 218 (w 2016 r. – 101) kontroli uprzednich obligatoryjnych (przed zawarciem umowy), 60 kontroli doraźnych (w 2016 r. – 140) oraz 13 kontroli doraźnych z zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybie niekonkurencyjnym (w 2016 r. – 23). W 46% (w 2016 r. – 64%) kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień współfinansowanych ze środków UE nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy. W roku 2017 rozpatrzono także 514 wniosków o kontrolę (w 2016 r. – 573). Liczba wniesionych odwołań w roku 2016 wyniosła 2749 (w 2016 r. – 2496), a średni czas rozpatrywania odwołania wyniósł 15 dni.

5 września - połączone komisje Sejmu: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyły Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r.

W 2017 r. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili prawie 81 tys. kontroli u 64 tys. pracodawców i innych podmiotów gospodarczych. Działania kontrolne ujawniły nieprawidłowości i wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Większość z wykroczeń dotyczyła nieprawidłowości w zakresie warunków pracy, wypłaty wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy oraz czasu pracy. Działania kontrolno-nadzorcze PIP w 2017 r. doprowadziły m.in. do likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 77 tys. pracowników i innych osób świadczących pracę. Wyegzekwowano wypłatę wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy na kwotę 136 mln zł dla 87 tys. pracowników oraz 3 mln zł dla ponad 3 tys. osób pracujących na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, wobec których naruszono przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Efektem działań kontrolnych było wprowadzenie ewidencji czasu pracy bądź wyeliminowanie nieprawidłowości jej dotyczących wobec 75 tys. osób. Rada Ochrony Pracy w swym stanowisku stwierdza m.in., że w celu zwiększenia efektywności działania inspekcji należy rozważyć możliwość:

 • przyznania inspektorom pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych skutecznie przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę w sytuacjach, gdy praca na podstawie umów cywilnoprawnych jest świadczona w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy;

 • zniesienia obowiązku przedstawiania dodatkowego upoważnienia do prowadzenia kontroli (do tego celu powinna wystarczyć legitymacja służbowa inspektora pracy).

28 sierpnia - obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia głównym tematem były zbliżające się wybory samorządowe, a konkretnie nowelizacja art. 20 ustawy o samorządzie gminnym zmieniony przez art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1432).

Przepis ten, zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem – stanowi, że „Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.”. Tymczasem art. 29 tej samej ustawy określa, że prezydent (burmistrz, wójt) obejmuje obowiązki z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania na sesji, którą komisarz wyborczy zwołuje na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów na obszarze kraju. Takie rozwiązanie oznacza, że przez pewien czas w gminach może sprawować władzę dwóch prezydentów (burmistrzów, wójtów). Wybory samorządowe odbędą się 21 października br. Jeśli PKW ogłosi wyniki w ciągu tygodnia, to I sesja może być zwołana między 29 października a 4 listopada br. Tymczasem kadencja obecnych rad trwa do 16 listopada br., identycznie trwa kadencja prezydentów, burmistrzów i wójtów. Przez okres kilkunastu dni więc w miastach sprawować władzę może stary i nowy prezydent/burmistrz. Szefowa KBW, Magdalena Pietrzak przyznała, że jest nieścisłość w przepisach. Jej zdaniem jednak jest ona związana wyłącznie ze ślubowaniem, czyli objęciem funkcji przez prezydenta. Ponieważ do obowiązków komisarzy wyborczych należy zwołanie I rady gminy, szefowa KBW zapewniła, że będą je zwoływać, gdy „będzie możliwość rozpoczęcia kadencji przez nowego prezydenta (burmistrza, wójta)”.

20 lipca - zakończyło się 67. trzydniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie uchwalono szereg ustaw:

 • ustawę o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Nowelizacja dotyczy ustalenia bardziej restrykcyjnych warunków pozwolenia zintegrowanego, w tym wymogów dotyczących monitorowania wielkości emisji niż wynikają z konkluzji BAT oraz doprecyzowania procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. Zgodnie z przepisami nowelizacji uznanie albo odmowa uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji marszałka województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce wytwarzania tego przedmiotu lub tej substancji.

 • nowelizację ustawy o rzeczach znalezionych. Jak zadecydował ustawodawca, znalazca pieniędzy, rzeczy wartościowych, kosztowności, prac naukowych itp., których wartość nie przekracza 100 zł będzie mógł je zatrzymać na własność.

 • nowelizację ustawy – Prawo wodne. Przyjęta przez Sejm nowelizacja dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia rozwiązań sprzyjających obniżaniu rygorów formalnych związanych z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych; projekt ogranicza wymóg przedkładania danych lub dokumentów, które znajdują się już w posiadaniu organu.

 • nowelizację ustawy o podatku rolnym, podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawę o poatku leśnym. Nowelizacja precyzuje zasady opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem infrastruktury służącej do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Uchwalone przez posłów przepisy powodują, że grunt nad którym takie instalacje się znajdują niekoniecznie musi być opodatkowany stawką przewidzianą dla nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 • nowelizację ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej. Jak wynika z uzasadnienia jej projektu zasadniczym celem nowelizacji jest usprawnienie i zwiększenie efektywności systemu wdrażania rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), w szczególności w zakresie wdrażania RLKS przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • ustawę o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Nowelizacja dotyczy zwiększenia elastyczności w wyborze stosowanych przez posiadaczy świń metod znakowania świń, uproszczenia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych w zakresie wykonywania spisów zwierząt oraz w zakresie informacji, jakie posiadacze zwierząt są obowiązani przekazywać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zmniejszenia obciążeń dla właścicieli koniowatych, dla których dokumenty identyfikacyjne zostały wydane przez podmiot działający na terytorium innego niż RP państwa członkowskiego.

 • noweilizację ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem tej „nowelizacji nowelizacji” jest przesunięcia w czasie obowiązku elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych oraz doprecyzowania przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych.

SENAT

27 lipca - zakończyło się 64. posiedzenie Senatu. W jego trakcie (bez poprawek) przyjęto m.in.:

 • ustawę o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma na celu zwiększenie zaangażowania kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych przy jednoczesnym rozłożeniu w czasie obciążeń sektora finansów publicznych. Nowela wprowadza też mierniki efektywności realizacji zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

 • ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (projekt rządowy), która umożliwi od 1 stycznia 2019 r. przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, w prawo własności tych terenów. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania przez 20 lat należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych. Wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 r.

Senatorowie nie wnieśli także poprawek do ww. ustaw uchwalonych przez Sejm w trakcie 67 posiedzenia (20 lipca 2018 r.).

Ponadto senatorowie postanowili wnieść do Sejmu 2 projekty ustaw nowelizujących ustawę o gospodarce nieruchomościami (inicjatywy Komisji Ustawodawczej). Celem pierwszego projektu jest umożliwienie poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom żądania zwrotu nieruchomości, gdy nieruchomość stała się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej nabycie, wywłaszczonej w trybie rokowań i umowy poprzedzających wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego. Kolejny projekt ma umożliwić byłemu współwłaścicielowi wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobiercy żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, niezależnie od tego, czy taki wniosek złożyli też pozostali byli współwłaściciele lub ich spadkobiercy.

KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

17 lipca - w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Bilans posiedzenia to: 15 projektów z opinią pozytywną i 10 odesłanych na zespoły robocze. Podczas lipcowego posiedzenia Komisji minister Paweł Szefernaker odniósł się do problemu podstawy prawnej dla upoważnienia zastępcy wójta do zmian planu dochodów i wydatków budżetu zgłaszanego przez stronę samorządową na marcowym posiedzeniu KWRiST. Z orzecznictwa wynika, że w obowiązujących przepisach nie ma podstawy do upoważnienia przez wójta swojego zastępcy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jak poinformował Paweł Szefernaker, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z odpowiedzią Ministerstwa Finansów może niezbędne zmiany przeprowadzić w ramach przepisów ustrojowych, które podlegają MSWiA i od paru dni w resorcie trwa analiza tej materii.

Komisja uzgodniła - z uwagami - projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Miastami zostaną: Koszyce (województwo małopolskie), Pierzchnica (województwo świętokrzyskie), Szydłów (województwo świętokrzyskie) oraz Wielbark (województwo warmińsko-mazurskie). Resort spraw wewnętrznych i administracji będzie wnosił o poprawkę do rozporządzenia. Chodzi o to, aby w wśród miejscowości, które otrzymają status miasta, znalazł się także Lubowidz (województw mazowieckie). Za taką zmianą optował m.in. Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskim RP.

13 lipca - zakończyło się 63. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 20 ustaw, do 7 z nich wprowadziła poprawki.

Bez poprawek Senat przyjął m.in.:

 • ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Ma ona na celu zmniejszenie ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów ze złóż przy jednoczesnej ochronie interesów Skarbu Państwa.

 • ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski), która modyfikuje procedurę szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania. W składzie zespołu szacującego szkody przedstawiciela gminy zastąpi przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

 • ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (projekt rządowy), która umożliwi likwidację gminy Ostrowice i włączenie jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na nie ciężarów związanych z obsługą i spłatą jej zobowiązań.

 • ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw(projekt prezydencki). Przewiduje ona bezpłatną pomoc prawną dla wszystkich osób, które z powodu sytuacji materialnej nie mogą skorzystać z płatnych usług prawniczych. Nowa forma pomocy bezpłatnej – poradnictwo obywatelskie, obejmujące również mediację – jest adresowana przede wszystkim do osób zadłużonych, mających problemy mieszkaniowe.

 • ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (projekt rządowy). Przewiduje ona skrócenie z 5 lat do roku okresu przygotowania inwestycji mieszkaniowych i określenie ich standardów, m.in. odległości od szkół czy przystanków komunikacji miejskiej.

 • ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (projekt rządowy), która wdraża ona do polskiego prawa unijną dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Określa organizację i sposób funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, sprawowania nadzoru i kontroli stosowania jej przepisów oraz zakresu i trybu stanowienia Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.

- trafią one do podpisu Prezydenta RP.

Natomiast z poprawkami senat przyjął m.in.:

 • ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (pilny projekt rządowy). Ma ona zapobiegać patologii w gospodarowaniu śmieciami. Wprowadza m.in. obowiązkową kaucję dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami. W razie porzucenia odpadów samorządy będą miały środki finansowe na ich zagospodarowanie lub unieszkodliwienie.

 • ustawę o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw(pilny projekt rządowy), która rozszerza kompetencje inspekcji. Będzie ona mogła ścigać przestępstwa przeciwko środowisku, określone w kodeksie karnym i ustawie o odpadach. Kontrole będą prowadzone planowo i pozaplanowo, o dowolnej porze dnia i nocy.

- te ustawy wrócą do Sejmu.

12 lipca - połączone komisje Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Infrasrtuktury rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (druk nr 2673).

Z mocy prawa – 1 stycznia 2019 r. – prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.Według nowych przepisów zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste przyszli właściciele gruntów będą płacić roczne opłaty przekształceniowe – przez 20 lat od dnia przekształcenia. Ich wysokość będzie równa opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia (np. 1 stycznia 2019 r.). Roczna opłata przekształcenia ma być wnoszona do 31 marca każdego roku (będzie można wystąpić o jej rozłożenie na raty płatne w ciągu roku). Ze względu na długi okres wznoszenia opłaty przekształceniowej będzie ona waloryzowana. Waloryzacji będzie można dokonać z urzędu lub na wniosek nowego właściciela – nie częściej niż raz na 3 lata. Aby uniknąć waloryzacji będzie można wpłacić wszystkie 20 opłat jednorazowo (opłata łączna) – będzie można zgłosić ten zamiar w każdym czasie trwania obowiązku wznoszenia opłat. Po przekształceniu właściciel lokalu uzyska udział we własności gruntu w takiej wysokości, w jakiej przysługiwał mu udział w użytkowaniu wieczystym.

10 lipca - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na posiedzeniu wyjazdowym w Giżycku wysłuchała informacji prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na temat stawek podatku i opłat wynikających z ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w szczególności na temat tzw. podatku deszczowego oraz opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Tak zwany podatek deszczowy to opłata za zmniejszenie naturalnej retencji, którą ponoszą właściciele nieruchomości powyżej 3500 m2, nieobjętych systemem kanalizacji, gdy więcej niż 70% powierzchni jest zabudowane lub zabetonowane. Wysokość opłaty ustalają gminy. Pobrane kwoty gminy w 10% zatrzymują dla siebie, w 90% przekazują Wodom Polskim. Do 5 lipca br. wpłat dokonało zaledwie 90 gmin na ogólną liczbę 2478 gmin w kraju (łącznie w wysokości 307 tys. zł). Dużo więcej kontrowersji wywołują opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, a szczególnie stawki opłaty ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Grunty te stanowią własność Skarbu Państwa i mają służyć realizacji ustawowego uprawnienia powszechnego korzystania z wód. Ostatnie zmiany przepisów ograniczyły dotychczasowe zwolnienia z opłat. Najniższa stawka za nieodpłatne użytkowanie gruntów pod kąpieliska i tory wodne wynosi 0,01 zł/m2 na rok. Za porty, przystanie, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków wykorzystywane w przewozach pasażerskich – 0,89 zł/m2. Za grunty wykorzystywane w gastronomii i hotelarstwie – 5 zł/m2, za grunty wykorzystywane w działalności usługowej – 8,90 zł/m2. Uczestniczący w posiedzeniu samorządowcy, m.in. burmistrzowie Giżycka i Mikołajek, radni, a także właściciele marin podnosili, iż wysokość opłat może doprowadzić do zniszczenia turystyki i sportów wodnych w Polsce. Apelowali o dokonanie nowelizacji ustawy i w pierwszej kolejności wspomnianego rozporządzenia Rady Ministrów. Ustalono, że na jednym z kolejnych posiedzeń Komisja rozważy wystąpienie z dezyderatem do Rady Ministrów w sprawie zmiany ustawy, jak i rozporządzenia.

5 lipca - zakończyło się 66. posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili 14 nowych ustaw. Dalsze prace nad nimi będą się toczyć w Senacie. Wśród uchwalonych ustaw znalazły się m.in.: nowelizacja ustawy o odpadach oraz nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadza przepisy umożliwiające rozwiązanie problemu porzucania odpadów przez podmioty gospodarujące odpadami w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, jak również w miejscach, w których zakończono działalność w zakresie gospodarki odpadami. Wśród rekomendowanych rozwiązań jest m.in. nałożenie na firmy działające w tej branży obowiązku posiadania odpowiednich zabezpieczeń na wypadek konieczności pokrycia kosztów usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów oraz objęcie miejsc magazynowania odpadów monitoringiem. Natomiast nowelizacja ustawy o Inspekcji ochrony środowiska ma zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne, zapewnić stabilny system finansowania badań i ocen stanu środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Ma pomóc przeciwdziałać m.in. porzucaniu odpadów komunalnych i niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. wyrobiskach i nielegalnych magazynach), nielegalnemu demontażowi pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niezgodnemu z przepisami przemieszczaniu odpadów z zagranicy.

Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych. Nowe rozwiązania mają pomóc rozwiązać problem braku mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby mogły zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Rząd szacuje, że adresatami projektu może być ok. 40 proc. społeczeństwa. Są to szczególnie ludzie młodzi, rozpoczynający karierę zawodową, których zarobki są relatywnie niewielkie, a formy zatrudnienia (umowy cywilnoprawne lub o pracę na czas określony). W przyszłości mogą to być rozwiązania optymalne także dla osób starszych, które - wzorem rozwiązań występujących w krajach zachodnich - powinny być zainteresowane mieszkaniami na wynajem połączonymi z dodatkowymi usługami opiekuńczymi. Dopłaty do czynszów będą adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów. Wysokość dopłat ma zależeć od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej z kolei liczbą członków gospodarstwa domowego: im liczniejsze gospodarstwo domowe tym wyższe dopłaty). Projektowane rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Kolejna przyjęta przez Sejm to ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa dotyczy implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Ponadto projektowana ustawa wpisuje się w cel 5 Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022 ? Osiągnięcie zdolności do skoordynowanych w skali kraju działań służących zapobieganiu, wykrywaniu, zwalczaniu oraz minimalizacji skutków incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów informatycznych istotnych dla funkcjonowania państwa

Sejm uchwalił także ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim dotyczy m.in. stworzenia podstaw prawnych zniesienia gminy Ostrowice oraz włączenia jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na gminy ciężarów związanych z obsługą i spłatą zobowiązań gminy Ostrowice.

Sejm znowelizował też ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa wprowadza tzw. test PPP - minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię nt. realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł. Nowe przepisy wynikają bezpośrednio ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i mają na celu usunięcie barier prawnych dla partnerstwa publiczno-prywatnego, tak aby uwolnić potencjał kapitału prywatnego.

W trakcie 66 posiedzenia Sejm przeprowadził także I czytanie projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. To koniec użytkowania wieczystego w budownictwie mieszkaniowym od 1 stycznia 2019 r. Tego dnia z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone z mocy prawa w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Projektowane rozwiązania obejmą ponad 2,5 mln obywateli (użytkowników wieczystych zamieszkujących w budynkach mieszkalnych położonych na gruntach publicznych, będących własnością Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego). Według nowych przepisów zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste przyszli właściciele gruntów będą płacić roczne opłaty przekształceniowe - przez 20 lat od dnia przekształcenia. Uzasadnienie projektu przedstawił wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Infrastruktury oraz do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Posłowie przeprowadzili też I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowelizacja ma uporządkować i ujednolicić w skali kraju zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega infrastruktura liniowa, służąca do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktura telekomunikacyjna.

Posłowie przeprowadzili także I czytanie projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego. Dotyczy on zmiany zasad wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgach wyborczych i wprowadzenia zasady, że w każdym okręgu wyborczym wybiera się co najmniej trzech posłów.

29 czerwca - zakończyło się 62. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 33 ustawy, do 7 wprowadziła poprawki. Senat wybrał też ławników Sądu Najwyższego.

Bez poprawek senatorowie przyjęli m.in. ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Ta ma zapewnić pełną zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej „Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienia dla użytkowników energochłonnych”. Nowelizacja ma się przyczynić do efektywnego wykorzystania OZE i zwiększonego stosowania w celach energetycznych produktów ubocznych rolnictwa i przemysłu używającego surowców rolniczych. Przewiduje wydłużenie do połowy 2021 r. czasu na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które mają ważne pozwolenia na budowę, a nie spełniają wymogów tzw. ustawy odległościowej.

Kolejną przyjętą bez poprawek ustawą była nowelizacja ustawy o finansach publicznych (projekt rządowy), która poprawia sposób, w jaki polskie prawo zostało dostosowane do unijnej dyrektywy finansowej w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich z 2011 r., przyjętej jako skutek kryzysu finansowego. Nakłada ona m.in. obowiązek podawania w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej danych dotyczących wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii wykorzystywanej przez państwa unijne do raportowania danych statystycznych do Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Bez poprawek senatorowie przyjęli także ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (projekt rządowy). Zwiększa ona - z 50% do 80% - wartość dotacji przyznawanej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym. Ma to pozwolić na usprawnienie realizacji zadań istotnych ze względu na ważny interes publiczny czy społeczny lub niezbędnych ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego.

Senat nie wprowadził także poprawek do ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (projekt rządowy). Nowelizacja dostosowuje przepisy do zmian wprowadzonych przez ustawę – Prawo wodne. Zgodnie z nimi, to Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a nie – jak dotychczas – marszałkowie województw, odpowiada za wydawanie zgód i pozwoleń wodno-prawnych.

27 czerwca - zakończyło się 65, jednodniowe, posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie przeprowadzili m.in. I czytanie nowelizacji ustawy o odpadach oraz nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Środowiska. Oba przedłożenia zostały uznane przez rząd za pilne, co oznaczało szybszy tryb prac w Sejmie, skrócenie do 14 dni terminu na rozpatrzenie ich przez Senat oraz do 7 dni terminu na podpisanie ustaw przez prezydenta.

Zmiany w ustawie o odpadach mają pomóc w rozwiązaniu problemu porzucania odpadów przez podmioty nimi gospodarujące w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Projekt jest legislacyjną reakcją na nasilone w ostatnim czasie zjawisko pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Jednym z rozwiązań jest nałożenie na firmy działające w tej branży obowiązku posiadania odpowiednich zabezpieczeń na wypadek konieczności pokrycia kosztów usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów. Kolejna istotna zmiana to wprowadzenie wymogu posiadania na własność (lub w użytkowaniu wieczystym) terenu, na którym będzie prowadzona m.in. zbiórka odpadów niebezpiecznych. Rząd proponuje ponadto również by miejsca magazynowania odpadów były monitorowane. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Nowelizacja ustawy o IOŚ zwiększa bezpieczeństwo ekologiczne obywateli, zapewniając stabilny system finansowania badań i ocen stanu środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpadami. Ustawa wzmacnia działania kontrolne Inspekcji m.in. poprzez umożliwienie prowadzenia na terenie całego kraju kontroli inicjowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Teraz projektem zajmie się Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Posłowie rozpoczęli też prace nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. Jest on odpowiedzią na wyjątkowo trudną sytuację finansową gminy. Tworzy podstawy prawne do jej zniesienia i włączenia do gmin sąsiednich bez ponoszenia przez nie ciężarów związanych ze spłatą zobowiązań likwidowanej jednostki. Kolejnym etapem procesu legislacyjnego będą prace w komisjach: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

25 czerwca - odbyło się plenarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W trakcie posiedzenia dyskutowano m.in. o zapobieganiu pożarom odpadów, a także o przygotowaniach do wyborów samorządowych. W związku z tegoroczną plagą pożarów resort środowiska przygotował projekty nowelizacji ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz o odpadach. Samorządowcy zgadzają się z koniecznością rozwiązania problemu, jednak kilka przepisów szczegółowych wzbudziło ich zastrzeżenia. I tak proponują wydłużenie z 6 do 12 miesięcy terminu na zmianę wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (zwracają uwagę, że koszty tej aktualizacji wyniosą 250 tys. zł na województwo), który muszą uzgadniać z wieloma podmiotami. Zgadzają się, by lokalizację specjalnych parkingów, na które będą kierowane pojazdy z odpadami (w tym niebezpiecznymi) wyznaczał marszałek województwa, ale w uzgodnieniu ze starostami – w polskim ustroju samorządowym jeden poziom nie narzuca drugiemu rozwiązań. Samorządowcy nie chcą też podwyższenia kary do 100 tysięcy zł rocznie np. za nierealizowanie zaleceń pokontrolnych czy nieuchwalenie programów ochrony powietrza.

Kolejny już raz Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego rozpoczęła Komisję Wspólną informacją na temat stanu przygotowań do wyborów. Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do Parlamentu o nowelizację Kodeksu wyborczego w kwestii skrócenia rozstrzygnięć w sprawie skarg wyborczych. Ustawodawca zobowiązał też PKW do prowadzenia wykazu tzw. kłamców lustracyjnych w celu przekazywania tych danych komisjom wyborczym rejestrującym kandydatów. Został poszerzony krąg osób, które mogą zostać urzędnikami wyborczymi – wystarczy 5-letni staż pracy w urzędzie (przy czym zatrudnienie nie musi być aktualne). W przypadku zagrożenia wykonania zadań, szef KBW może powierzyć zadania osobom, które nie spełniają wymogów ustawowych, ale tylko na czas danych wyborów. Zmieniły się zapisy dotyczące korespondencyjnego głosowania osób niepełnosprawnych tak, by osoby te mogły głosować w obwodzie, w którym mieszkają i są w stałym rejestrze wyborców.

15 czerwca - zakończyło się 64 posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili 13 ustaw. Wśród nich znalazła się m.in. ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja dotyczy rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy poprzez umożliwienie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia nieodpłatnej mediacji, jak również rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach ustawy, m.in. o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne lub którym wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego. Wprowadza też obowiązek przekierowania osoby uprawnionej przez osobę udzielającą nieodpłatnej pomocy prawnej do innych systemów pomocy oraz wprowadza nowe uprawnienia i obowiązki dla powiatów.

Sejm znowelizował także Kodeks wyborczy. Ustawa skraca procedury rozpatrywania skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podziału na okręgi wyborcze, nowelizuje przepisy w zakresie transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych oraz modyfikuje przepisy dotyczące powoływania urzędników wyborczych. Nowela uchyla przepisy o transmisji i nagrywaniu prac obwodowych komisji wyborczych. Zmiana ta wynika z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Kolejną uchwaloną ustawą była ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Nowelizacja modyfikuje obecny model szacowania szkód łowieckich. Zadania te związane z szacowaniem szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego (obecnie zadania te leżą w kompetencji gmin i ich jednostek pomocniczych).

Posłowie uchwalili także nowelizację prawa geologicznego i górniczego. Uchwalone zmiany korygują rozwiązania dotyczące m.in. takich kwestii jak postępowanie kwalifikacyjne czy projektowanie robót geologicznych. Korekty przepisów przejściowych regulujących problematykę koncesji udzielonych na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie nowelizacji, w tym spraw dotyczących praw nabytych, takich jak: prawo podmiotu, który odkrył i udokumentował złoże do uzyskania koncesji na wydobywanie węglowodorów z tego złoża.

7 czerwca - zakończyło się 61. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 7 ustaw, do 4 z nich wprowadzono poprawki.

Poprawkę, zmierzającą do doprecyzowania udziału przedstawicieli organizacji związkowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, wniesiono do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (projekt poselski). Zgodnie z nią w skład komisji wchodzić będzie po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie regulacji dotyczących udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, a także utajnienie głosowań rad pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych, jeśli dotyczą one osób pełniących w nich funkcje kierownicze.

Pięć poprawek Senat wprowadził do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt rządowy). Doprecyzowano m.in. zasady dotyczące opodatkowania budynków w wypadku ich zbycia albo oddania do używania na podstawie umowy leasingu poprzez określenie, że przychód w danym miesiącu będzie wykazywany wyłącznie u podatnika, który posiadał ten środek trwały w swojej ewidencji na pierwszy dzień danego miesiąca. Nowelizacja zakłada złagodzenie zasad dotyczących opodatkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r., a w wypadku tych nabytych w drodze darowizny wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji.

Natomiast bez poprawek senatorowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (projekt sejmowej Komisji do Spraw Petycji). Nowelizacja wprowadza możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, które ubiegając się o prawo jazdy lub o pozwolenie na kierowanie tramwajem, złożyły nieprawdziwe oświadczenia dotyczące m.in: cofnięcia im uprawnień do kierowania pojazdem, orzeczenia wobec nich zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych czy zatrzymania prawa jazdy.

7 czerwca - połączone Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej opowiedziały się za odrzuceniem poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 2425). Projekt zakłada uchylenie przepisu stanowiącego, że do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje. Przepis ten w ocenie wnioskodawców powoduje, że lokatorzy przez lata zamieszkiwania w lokalu nie mogli się jednocześnie starać o lokal gminny, bo posiadali umowę najmu mieszkania. Zdaniem wnioskodawców w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji finansowej lokatorzy zostaną pozbawieni lokalu mieszkalnego bez wyroku sądu i mogą być eksmitowani bez wyroku sądu.

6 czerwca - sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przekazywania dworców kolejowych jednostkom samorządu terytorialnego w celu ich przebudowy lub remontu. Kontrola NIK została podjęta ze względu na fakt, iż znaczna część majątku państwowego będącego w zarządzie PKP S.A. stała się zbędna dla potrzeb tej spółki (zwłaszcza budynki dworców kolejowych wraz z obiektami towarzyszącymi). Na koniec 2013 r. PKP S.A. zarządzała 2397 dworcami, a wykorzystywała do obsługi pasażerów zaledwie 625 (26,1%). Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP umożliwia przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego zbędnego dla PKP S.A., a atrakcyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego majątku w kilku trybach. NIK badała, czy przekazywanie dworców kolejowych jednostkom samorządu terytorialnego było ekonomicznie uzasadnione i dokonane zgodnie z przepisami prawa. Według NIK przeprowadzone dotychczas transakcje były ekonomicznie uzasadnione dla PKP S.A. i jednostek samorządu terytorialnego. Jednak jedynie część przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego dworców zostało zagospodarowanych na cele określone w tej ustawie. Dobór dworców do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego dokonany został rzetelnie i był gospodarczo uzasadniony. Poprzedzały go analizy uwzględniające uwarunkowania ekonomiczne związane z ich utrzymaniem. Przekazywanie dworców kolejowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego poza trzema przypadkami odbywało się zgodnie z przepisami ustawy o restrukturyzacji PKP i regulacjami wewnętrznymi Spółki. Jednocześnie warunek określony w art. 39 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP zniechęcał jednostki samorządu terytorialnego do przejmowania mienia, ponieważ samorządy miały potrzeby wykorzystania go na inne zadania publiczne niż cel wskazany w tym przepisie.

Tego samego dnia obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Jej członkowie zapoznali się z informacją na temat rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz jego skutków dla samorządu terytorialnego. Informację przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stanisław Szwed oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Paweł Szefernaker. Potrzeba wydania rozporządzenia wynikała z ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, która usuwała przepisy dotyczące gabinetów politycznych, tj. te odnoszące się do zatrudniania pracowników samorządowych na stanowiskach doradcy lub asystenta. W rozporządzeniu z 15 maja 2018 r. usunięto stanowiska doradców i asystentów, doprecyzowano przepisy dotyczące wynagrodzenia prowizyjnego, nagród jubileuszowych oraz co najważniejsze w tabeli stanowisk i przyporządkowanym im minimalnym i maksymalnym miesięcznym stawkom wynagrodzenia zasadniczego wprowadzono przepis dotyczący możliwości obniżenia tych stawek o 20%. Przepisy dotyczące obniżenia stawki wynagrodzenia wejdą w życie z dniem 1 lipca br. Ewentualne decyzje o obniżeniu wynagrodzenia będą podejmowane w drodze uchwał przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego. W dyskusji posłowie oraz przedstawiciele organizacji samorządowych – Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich podnosili m.in. kwestie:

 • braku merytorycznego uzasadnienia dla wprowadzenia przepisu umożliwiającego obniżenie o 20% stawki wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru, zwłaszcza w trakcie trwania kadencji,

 • możliwych konsekwencji w postaci rezygnacji dobrych fachowców z kandydowania w najbliższych wyborach,

 • politycznego charakteru wprowadzenia zmian dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru,

 • nieuzasadnionego pośpiechu w przyjmowaniu rozporządzenia i wprowadzaniu zmian dotyczących wynagrodzenia pracowników samorządowych bez liczenia się z opinią przedstawicieli organizacji samorządowych.

Wskazywano też na potrzebę podjęcia w przyszłości merytorycznej dyskusji na temat uporządkowania zasad i wysokości wynagradzania w całej administracji państwowej, nie tylko samorządowej.

7 czerwca - zakończyło się 63 (trzydniowe) posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili 21 ustaw. Wśród nich znalazła się m.in. nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja dotyczy zapewnienia pełnej zgodności przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Ustawa ma się przyczynić do efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), a także zwiększonego użycia do celów energetycznych produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.

Sejm uchwalił także nowelizację ustawy o finansach publicznych. Ustawa ta ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy finansowej z 2011 r. Zgodnie z wymogami dyrektywy projekt ustawy nakłada m.in. obowiązek podawania w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej danych dotyczących wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii, która jest wykorzystywana przez państwa członkowskie UE do raportowania danych statystycznych do Komisji Europejskiej i do Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Z kolei przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa z 50 do 80 proc. możliwą wartość przyznanej dotacji. W ocenie rządu wprowadzone rozwiązanie pozwoli na usprawnienie realizacji zadań istotnych ze względu na ważny interes publiczny, ważny interes społeczny lub niezbędnych ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego.

Sejm uchwalił także ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Ta zakłada stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz wprowadzenie opłaty emisyjnej, z której finansowane mają być projekty związane m.in. z rozwojem elektromobilności w Polsce. Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15 proc. - do FNT. Ustawa pozwoli też na tworzenie przez samorządy stref czystego transportu w miastach, do których można ograniczyć wjazd pojazdów z tradycyjnym napędem silnikowym.

Ponadto w ubiegłym tygodniu do Marszałka Sejmu trafiły m.in. następujące projekty ustaw:

 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia rozwiązań sprzyjających obniżaniu rygorów formalnych związanych z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych; projekt ogranicza wymóg przedkładania danych lub dokumentów, które znajdują się już w posiadaniu organu.

 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dotyczy zaostrzenia sankcji dla kierowców za poruszanie się samochodami z niesprawnym albo wyciętym filtrem cząstek stałych oraz dla podmiotów, które oferują usługi wycięcia albo modyfikacji filtra cząstek stałych.

 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy wyposażenia samorządu gminnego w nowe narzędzia umożliwiające przyznanie dodatku grzewczego dla mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym pod warunkiem posiadania źródła ciepła, o którym mowa w art. 8a ust. 1 projektu ustawy; likwidacji dodatku energetycznego.

30 maja - obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Bilans posiedzenia to 29 projektów z opinią pozytywną, jeden z negatywną. 12 projektów trafi na zespoły robocze. Negatywną opinię otrzymał Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ponadto w trakcie posiedzenia strony dyskutowały o obniżce wynagrodzeń samorządowców, likwidacji gminy Ostrowice oraz o zmianach w ustawie o finansach publicznych.

Pomimo że rząd przyjął rozporządzenie w sprawie obniżenia o 20% płac kierownikom JST 15 maja br., samorządowcy zaprotestowali zarówno przeciwko trybowi przyjęcia rozporządzenia – bez opinii Komisji, jak też przyjęciu go wbrew ich stanowisku. Wskazali wady prawne przekazanego materiału, procedury, a przede wszystkim - skutki, jakie spowoduje w funkcjonowaniu państwa. - Temat wynagrodzeń samorządowców pojawił się w reakcji władz partii rządzącej na spadek notowań w sondażach, jaki nastąpił w wyniku medialnej burzy wokół nagród dla rządu. – przypomniał Wojciech Długoborski, współprzewodniczący ze strony samorządowej. W tej sytuacji samorządowcy zaapelowali do Prezydenta RP o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie przyjętego rozporządzenia z Konstytucją RP i ratyfikowaną przez Polskę EKST.

Strona samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. Ostrowice mają od nowego roku zostać podzielone i włączone do sąsiednich miast. Decyzja taka została podjęta w porozumieniu z samorządami, które będą zaangażowane z zmiany.

Pozytywnie rozpatrzono projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten koryguje zapisy dotyczące indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Jest to początek prac nad zmianami w prawie finansów publicznych.

Z negatywną opinią samorządów spotkał się projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Dyrektor Andrzej Porawski wyjaśniał, że jedna trzecia obszaru Polski, w tym blisko połowa obszarów miast, jest objęta aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Przewidziano w nich tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową nawet dla 70 milionów obywateli. Zlekceważenie tych planów osłabia znaczenie aktów prawa miejscowego w praktyce urbanistycznej. Projektowana ustawa nie powinna dotyczyć wszystkich terenów, a tylko specjalnych, np. powojskowych, kolejowych, rolnych w miastach, itp. Dlatego należałoby wyraźnie zaznaczyć, że ustawa ułatwia realizację inwestycji mieszkaniowych jedynie na takich nowo pozyskanych dla budownictwa mieszkaniowego terenów, które były dotąd użytkowane w inny sposób.

4 czerwca - do Marszałka Sejmu trafił poselski (KUKIZ 15) projekt nowelizacji ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Projekt dotyczy wprowadzenia do Kodeksu pracy nowej instytucji, jaką jest urlop ciążowy oraz wprowadzenia do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - instytucji zasiłku ciążowego. Zaproponowane zmiany - wg uzasadnienia - pozwolą zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownicy w ciąży przy jednoczesnym zachowaniu zarobków na takim samym jak dotychczas poziomie i, z drugiej strony, na wypłacaniu wynagrodzenia przez pracodawcę w stopniu proporcjonalnym do rzeczywiście wykonywanej pracy.

5 czerwca br. do pierwszego czytania w sejmowych Komisjach Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej skierowany został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt dotyczy wprowadzenia regulacji (7 dni) określającej termin do wydania przez dyrektora szkoły, na wniosek nauczyciela, skierowania na badania lekarskie; przesunięcia daty rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia i przedłużenia trwania urlopu o czas trwania procedury odwoławczej przed wojewódzkim ośrodkiem medycyny pracy; dodania przepisów zawierających delegację do ustalenia na poziomie każdej szkoły regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli oraz na poziomie organów nadzoru pedagogicznego - regulaminów oceny pracy dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli.

10 maja - zakończyło się 62 posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. ustawę o ochronie danych osobowych. Zaproponowane regulacje wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe. Nowa ustawa ma wejść w życie 25 maja 2018 r.

Kolejną uchwaloną przez Sejm ustawą była nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z jej przepisami osobie ubiegającej się o prawo jazdy oraz o pozwolenie na kierowanie tramwajem będą realnie groziły konsekwencje prawne w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia. Wg orzeczenia Sądu Najwyższego obecnie obowiązujące przepisy ustawy o kierujących pojazdami nie zawierają upoważnienia organu administracji do odbierania od osób wnioskujących o wydanie prawa jazdy oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych co do podlegania zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Z kolei uchwalona nowelizacja ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe doprecyzowuje regulacje dotyczące udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz utajnienie głosowań rady pedagogicznej w sytuacji gdy głosowanie dotyczy spraw osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole.

10 maja - sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki rozpatrzyła informację na temat realizacji programów w zakresie sportu powszechnego i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w ich realizacji oraz na temat nowych projektów w zakresie sportu powszechnego. Program „Sport dla Wszystkich” polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych. Ministerstwo inwestuje również w sport dzieci i młodzieży, jako stymulator prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego młodych ludzi. Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizowany jest program „Klub”, którego celem jest wspieranie lokalnych środowisk sportowych oraz program „Sport Wszystkich Dzieci”, polegający na kompleksowym oddziaływaniu na najmłodszą grupę społeczną. Biorąc pod uwagę postępowania konkursowe związane ze wspieraniem przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej liczba wniosków na przestrzeni dwóch lat (2015-2017) wzrosła z 1821 do 9858. Wzrosła również liczba umów zawartych na dofinansowanie zadań o ponad 700%. W 2017 roku uruchomiono innowacyjne narzędzie badania sprawności fizycznej – Narodową Bazę Talentów. Ministerstwo wspiera również Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych i kieruje swoje działania w stronę osób starszych.

Tego samego dnia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Komisja rozpatrzyła wnioski i postulaty przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych zgłoszone w trakcie wyjazdowego posiedzenia Komisji w dniach 24-25 kwietnia 2018 r. na terenie województwa podlaskiego. Przedstawiciele mniejszości narodowych z Podlasia podnosili obawy związane z pochodami odbywającymi się w województwie, głównie ku czci żołnierzy wyklętych, które są organizowane przez środowiska związane z Obozem Narodowo-Radykalnym. Podlascy Romowie zwracali uwagę m.in. na brak zbiorowych układów pracy dotyczących asystentów edukacji romskiej i kierowanie dzieci romskich do szkół specjalnych z uwagi na brak właściwych narzędzi diagnostycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mniejszości rosyjska i żydowska zgłosiły zapotrzebowanie na lokale konieczne dla prowadzenia przez nie działań w Białymstoku. Podlascy Tatarzy postulowali m.in. stworzenie ochrony mizaru w Bohonikach, podnosząc zagrożenie ze strony rozwijającej się w pobliżu żwirowni, jak też generalnie konieczność szerszej ochrony dziedzictwa kulturowego Tatarów. Mniejszość białoruska zwracała uwagę na problemy związane m.in. z depopulacją regionu, brakiem centrum kultury białoruskiej, zmniejszeniem progu w ramach subwencji oświatowej ogólnej, nadmierną szczegółowością formularzy wnioskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyraźnym zmniejszenie się kwot dotacji dla organizacji białoruskich. Podnosiła również brak kompleksowego programu nauczania o mniejszościach dla uczniów w szkołach powszechnych, szczególnie zaś w regionach zamieszkiwanych przez mniejszości.

9 maja - sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wdrażania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Kontrolą obejmującą okres od stycznia 2013 r. do września 2017 r. zostały objęte trzy podmioty: Ministerstwo Cyfryzacji jako jednostka odpowiedzialna za zarządzanie budową i wdrożeniem CEPiK 2.0, Centralny Ośrodek Informatyki (COI) jako główny wykonawca i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) jako jednostka odpowiedzialna za przygotowanie oprogramowania dla organów właściwych do spraw rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy. NIK negatywnie oceniła sposób budowy systemu CEPiK 2.0, który pomimo działań naprawczych, podjętych przez MC od połowy 2016 r., nie był w należyty sposób przygotowany, co spowodowało wydłużenie o ponad 2 lata zakładanego terminu udostępnienia wszystkich funkcjonalności oraz zwiększenie kosztów realizacji o 42 mln zł. Stwierdzono m.in. nieprawidłowe prowadzenie testów integracyjnych, problem kadr zaangażowanych w realizację systemu, niewłaściwe zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Negatywnie oceniony został także sposób realizacji CEPiK 2.0 przez COI w latach 2013-2015. Zadania PWPW związane z wykonaniem i udostępnieniem oprogramowania dla CEPiK 2.0 były natomiast prawidłowo realizowane. NIK stwierdziła, że zawarcie w 2013 r. umowy na budowę CEPiK 2.0 nie zostało poprzedzone sporządzeniem studium wykonalności ani kalkulacją wartości zamówienia. Realizacja CEPiK 2.0 zlecona COI nie była należycie zorganizowana i zarządzana w formule projektu, analizy ryzyka za lata 2014-2015 były nierzetelne, natomiast w latach 2013-2016 miały miejsce częste zmiany koncepcji organizacji COI oraz duża rotacja pracowników, co negatywnie wpłynęło na terminową realizację systemu oraz jego sprawne działanie. W związku z realizacją wniosków pokontrolnych Ministerstwo Cyfryzacji od sierpnia 2017 r. zawiesiło wypłatę wynagrodzenia na rzecz COI, podjęło czynności w celu wypracowania rozwiązań, które zapewnią odpowiednią realizację kolejnych etapów prac oraz ustanowiło regulacje w zakresie bezpieczeństwa informacji. COI podjęło działania mające na celu prawidłową realizację testów integracyjnych bazy centralnej CEPiK 2.0 z oprogramowaniem interesariuszy. W dyskusji podnoszono m.in. problematykę wzrostu kosztów realizacji systemu CEPiK 2.0, zasadności realizacji dodatkowych prac przez COI przy zwiększeniu wynagrodzenia, lecz bez zmiany zakresu przedsięwzięcia, poniesionych i planowanych wydatków, a także terminów wdrożenia CEPiK 2.0 na kolejnych czterech etapach.

8 maja - sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy nowelizującej ustawę o pomocy społecznej. Projekt ma na celu stworzenie podstawy prawnej, umożliwiającej samorządom przyznania zasiłku celowego mieszkańcom lokali ogrzewanych wyłącznie energią elektryczną, którzy nie są w stanie opłacać rachunków za energię w okresie grzewczym.

24 i 25 kwietnia - sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych przebywała na wyjazdowym posiedzeniu w województwie podlaskim. Województwo podlaskie, według danych spisowych z 2011 r., zamieszkuje niemal 47,2 tys. przedstawicieli 7 mniejszości narodowych i etnicznych – najwięcej Białorusinów (niemal 38,4 tys.), w dalszej kolejności Litwinów (niemal 4,9 tys.), Ukraińców (niemal 2,2 tys.), Rosjan, Tatarów, Romów i Żydów. Mniejszości stanowią około 4% mieszkańców całego województwa. W 10 gminach województwa podlaskiego liczba osób należących do mniejszości narodowych białoruskiej i litewskiej przekracza 20% liczby ogólnej mieszkańców, przy czym w 5 wynosi ponad 50%, z tego w gminach Czyże i Puńsk – ponad 75%. W 2017 r. na realizację 142 zadań związanych z zachowaniem, ochroną i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości zamieszkujących województwo podlaskie MSWiA przeznaczyło łącznie ponad 3,9 mln zł, natomiast w pierwszym naborze wniosków na 2018 r. – ponad 2,9 mln zł. W województwie podlaskim od kilkunastu lat na różnym poziomie nauczania prowadzone są lekcje języków mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego, a od roku szkolnego 2016/2017 także języka rosyjskiego. W ostatnich latach widoczny jest spadek liczby uczniów uczestniczących w zajęciach we wszystkich typach szkół, co jest związane z niżem demograficznym. W roku szkolnym 2017/2018 w 56 szkołach województwa podlaskiego naukę języka mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i rosyjskiej pobiera około 3,8 tys. uczniów. Na Podlasiu żyje blisko 90% ogólnej liczby obywateli polskich pochodzenia białoruskiego. Białorusini tradycyjnie zamieszkują zwarte obszary, m.in. w okolicach Białowieży, Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Hajnówki. W dyskusji, która odbyła się drugiego dnia posiedzenia wyjazdowego Komisji, w gmachu Urzędu Miasta Hajnówki poruszono kwestie: zmniejszających się funduszy na projekty podtrzymujące kulturę i tożsamość mniejszości białoruskiej; konieczności stworzenia centrum kultury białoruskiej oraz konfliktów związanych z corocznymi marszami ONR w Hajnówce, na które nie ma zgody hajnowskich władz samorządowych.

12 kwietnia - sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła Informację NIK o wynikach kontroli skuteczności programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego. Kontrola została przeprowadzona w 14 jednostkach samorządu terytorialnego realizujących programy naprawcze (z 58 jednostek samorządu terytorialnego mających programy naprawcze). NIK pozytywnie oceniła skuteczność skontrolowanych programów naprawczych. Doprowadziły one do poprawy sytuacji finansowej samorządów. Pomimo pozytywnej oceny stwierdzono, że część programów została przygotowana niezgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, i że działania naprawcze były realizowane nieterminowo. Komisja przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.

11 kwietnia - sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wysłuchała informacji na temat zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Łącznie, w całej Polsce, zostało złożonych 2539 wniosków w sprawie zatwierdzenia nowych taryf opłat za wodę i odprowadzenie ścieków. 1877 wniosków przewiduje podwyżkę dotychczasowych opłat, 173 wnioski zakładają obniżkę, a 448 wniosków utrzymuje taryfy na dotychczasowym poziomie. Odnotowano dużą rozbieżność w wysokości zaproponowanych opłat: od 1,58 zł do 57 zł netto za m³ wody i od 1,98 zł do 34,94 zł netto za m³ ścieków. Obecnie prowadzona jest analiza wniosków taryfowych pod kątem ochrony odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen wody. W dyskusji poruszono kwestie związane z przedstawionymi rozpiętościami cenowymi, amortyzacji inwestycji (budowa sieci kanalizacyjnych i rozłożenie kosztów budowy w opłatach za odprowadzanie ścieków), stanu zatrudnienia i budżet Przedsiębiorstwa Wody Polskie, możliwości ustalania różnych stawek taryfowych w ramach jednego podmiotu zapewniającego zaopatrzenie w wodę.

13 kwietnia - zakończyło się 61 posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie m.in. rozpoczęli pracę nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie środowiska (druk nr 2223). Głównym celem projektu jest wprowadzenie systemowych rozwiązań organizacyjno-prawnych i finansowych, które mają zapewnić skuteczne działania państwa i samorządów dla poprawy jakości powietrza na terenie całej Polski. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu. Zostanie on rozpatrzony w bloku głosowań na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

W trakcie posiedzenia Sejm uchwalił także dziewięć ustaw. Dalsze nad nimi prace będą kontynuowane w Senacie. Jedną z nich jest ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Nowelizacja dotyczy przeniesienia spraw infrastruktury przestrzennej z działu informatyzacja do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Kolejną uchwaloną ustawą była ustawa wprowadzająca zmiany do Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Celem tej nowelizacji jest wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego uznającego za niezgodne z konstytucją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim odnoszą

Posłowie uchwalili także nowelizację Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ta przewiduje z kolei wprowadzenie krótszego, ogólnego terminu przedawnienia roszczeń. Ma to skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania postępowań, przyczyniając się do stabilności i pewności obrotu prawnego. się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową.

28 marca - obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Bilans posiedzenia to 26 projektów z opinią pozytywną i osiem, którymi zajmą się zespoły robocze Komisji,. Ponadto dwóch projektów nie rozpatrzono ze względów formalnych, a kolejne trzy zostały zdjęte z porządku obrad. Na początku posiedzenia minister Brudziński poinformował samorządowców, że decyzją premiera Morawieckiego o 500 mln zł został zwiększony fundusz na budowę dróg lokalnych, którego beneficjentem mają być samorządy, zwłaszcza te, które do tej pory nie mogły korzystać ze środków funduszu, bo były zbyt biedne.

Następnie uczestnicy Komisji zapoznali się z informacją Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r. Informację przedstawili: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Magdalena Pietrzak, nowa szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Zapewniali, że samorządy otrzymają więcej pieniędzy na obsługę wyborów niż poprzednio. Zakup sprzętu niezbędnego do transmisji wyborów zostanie dokonany centralnie. W maju rozpoczną się testy programu służącego obsłudze wyborów, aby mieć pewność, że jest gotowy. W czerwcu będą testy z udziałem JST. PKW wystąpiła do GIODO o wykładnię przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, głównie związanych z ochroną wizerunku wyborców. Zygmunt Frankiewicz, Prezes ZMP zwrócił uwagę głównie na problem z urzędnikami wyborczymi. Ich nabór ma się zakończyć 16 kwietnia. Tymczasem na 4600 miejsc zgłosiło się – jak do tej pory – tylko 1400 chętnych. W ocenie samorządowców przyczyną takiego stanu rzeczy są po pierwsze niskie wynagrodzenia oferowane urzędnikom wyborczym oraz malo atrakcyjne warunki pracy, wiążące się z koniecznością wyjazdów, za które m.in. nie będą się oni mogli ubiegać o zwrot kosztów podróży slużbowych za pracę poza miejscem zamieszkania.
W porządku obrad znalazł się m.in. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zyskał on opinię pozytywną. Jednakże strona samorządowa zgłosiła do niego pewne uwagi. Jedną z kwestii jest podniesienie limitu wynagradzania skarbników powiatów, którzy są poniżej poziomu wynagradzania skarbników gmin, co nie ma w chwili obecnej uzasadnienia. Inną - wprowadzenie przepisów utrzymujących dotychczasowy poziom wynagrodzeń w przypadku, gdy w toku kadencji liczba ludności danej JST spada poniżej limitu determinującego określoną wysokość wynagrodzenia. W odpowiedzi Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej zapewnił, że resort jest otwarty na rozmowy.

26 marca - na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych posłowie „Informacji na temat planowanych kosztów organizacji przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r. oraz wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie państwa”. Uzasadnienie wniosku o zwołanie posiedzenia przedstawili: poseł Krystyna Skowrońska (PO) oraz poseł Janusz Cichoń (PO). W uzasadnieniu posłowie wskazali na wzrost kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych związany z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Posłowie powoływali się na pismo Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 lutego 2018 r., w którym wykazano potrzebę zabezpieczenia dodatkowych środków finansów w kwocie 605 milionów złotych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Tomasz Robaczyński poinformował, że pismo Szefa KBW jest obecnie przedmiotem analizy, a także że w budżecie są zabezpieczone środki finansowe, które umożliwiają Krajowemu Biuru Wyborczemu rozpisać przetargi na zakupy niezbędne do przeprowadzenia wyborów.

21 marca - sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła informację na temat stanu przygotowań do wyborów samorządowych w 2018 r. Informację przedstawili: przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej – Wojciech Hermeliński, szef Krajowego Biura Wyborczego – Magdalena Pietrzak oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Paweł Szefernaker. Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zwiększaniu udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, m.in. powołała nowego Szefa Krajowego Biura Wyborczego, określiła liczbę, tryb i warunki powołania urzędników wyborczych, a także zakres i sposób realizacji zadań urzędników wyborczych.

PKW jest w trakcie powoływania komisarzy wyborczych. Krajowe Biuro Wyborcze przygotowało wykaz uchwał i informacji, które musza zostać wdane w związku z wyborami samorządowymi. Jest w trakcie realizacji czynności związanych z powołaniem urzędników wyborczych, prowadzi analizy związane z realizacja obowiązku transmisji czynności wykonywanych przez obwodowe komisje wyborcze. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło PKW kandydatów na komisarzy wyborczych oraz przeprowadziło szkolenia i egzaminy dla kandydatów na komisarzy wyborczych. W dyskusji zgłoszono następujące problemy związane z przygotowaniem do wyborów samorządowych w 2018 roku: brak kandydatów na urzędników wyborczych (na 5200 miejsc jest 1200 kandydatów), krótkie terminy na wybór komisarzy wyborczych z pośród kandydatów zgłoszonych przez MSWiA (144 kandydatów na 100 komisarzy), problemy techniczne i organizacyjne związane z realizacją transmisji z obwodowych komisji wyborczych (28 tys. komisji), konieczność dokładnego oszacowania środków potrzebnych na przeprowadzenie wyborów, przeprowadzenie szkoleń dla nowych urzędników wyborczych, przeprowadzenie przetargu na sprzęt i transmisje internetową.

22 marca - zakończyło się 60 posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. nowelę ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie funkcjonowania kolei i usunięcie barier przez uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in . budowy tuneli kolejowych oraz działalności kolei turystycznych i historycznych.

Sejm rozpatrzył także stanowisko Senatu do nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksu cywilnego. Ustawa określa zasady wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem i jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 r. Program koncentruje się na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć mieszkania o dostępnym dla nich czynszu.

Posłowie rozpatrzyli także stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie. Znowelizowana ustawa ma na celu wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Ustawa zakłada m.in. możliwość wystąpienia – przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem łowieckim – do sądu z wnioskiem o ustanowienie na niej zakazu wykonywania polowania.

15 marca - zakończyło się 58. posiedzenie Senatu. Tego dnia senatorowie przyjęli bez poprawek o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Był to projekt rządowy. Ustawa umożliwi udostępnianie danych z rejestru stanu cywilnego służbom specjalnym, m.in.: ABW, Agencji Wywiadu, CBA czy Służbie Wywiadu Wojskowego w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań. Dane te mają być udostępniane za pomocą urządzeń teletransmisji danych po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego ds. informatyzacji, jeżeli podmioty spełnią łącznie wymagane warunki.

Zgodę, odmowę albo cofnięcie zgody na udostępnianie danych ma wydawać minister właściwy ds. informatyzacji w drodze decyzji administracyjnej. Nowelizacja zakłada także zmianę polegającą na włączeniu wymienionych służb oraz Służby Ochrony Państwa, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Służby Więziennej do katalogu podmiotów, którym wydaje się odpisy aktu stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych osoby wskazanej przez te służby. Nowela przewiduje też możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka on line. Zgłoszenie będzie musiało zawierać oświadczenie o wyborze imienia dla dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika USC do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie odesłany ‒ w formie elektronicznej lub papierowej ‒ odpis aktu urodzenia dziecka oraz powiadomienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu. Ustawa zakłada także dodanie numerów PESEL rodziców w akcie urodzenia dziecka. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy będzie możliwe także w formie dokumentu elektronicznego. Podmioty mające dostęp do rejestru PESEL będą mogły bezpośrednio informować ‒ w formie pisemnej lub elektronicznej ‒ organy odpowiedzialne za rejestrację danych o ich niezgodności ze stanem faktycznym.

Kolejną przyjętą bez poprawek była ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne. Nowelizacja doprecyzowuje i uzupełnia obowiązujące przepisy. Przewiduje, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie prawa wodnego, czyli 1 stycznia 2018 r., a dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stosować się będzie przepisy obowiązujące przed tą datą. Nowela pozwoli również przedsiębiorcom, którzy nie dotrzymywali warunków udzielonego pozwolenia wodno-prawnego, dotyczących ilości pobieranej wody i jakości odprowadzanych ścieków, zaliczyć na poczet kar rozpoczęte inwestycje środowiskowe.

Natomiast z siedmioma poprawkami Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Zgodnie z nowelą nie będzie można m.in. wykorzystywać żywych zwierząt do szkolenia psów myśliwskich, prowadzić polowań zbiorowych w parkach narodowych, polować w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia. Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego będą mogli przedłożyć staroście oświadczenie, w którym nie zgadzają się na prowadzenie polowań na ich gruntach. Odstrzały w parkach narodowych wolno będzie prowadzić jedynie po każdorazowym uzyskaniu upoważnienia od dyrektora parku lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Na mocy nowelizacji izby rolnicze zostaną dopuszczone do wyznaczania obwodów łowieckich, będą też mogły wnosić o rozwiązanie koła łowieckiego, które nie wykonuje ustalonych planów łowieckich (odstrzały). Nowelizacja reguluje również kwestie związane z szacowaniem szkód i wypłat odszkodowań. Koła łowieckie nadal będą wypłacały odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę lub w czasie polowania. Szkód nie będą jednak szacować sami myśliwi, ale komisje.

Senatorowie postanowili też o wniesieniu do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym. Umożliwia on wznowienie postępowania po postanowieniu sądu wydanym w trybie „referendalnym” w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w wypowiedziach, ulotkach itp. w trakcie kampanii referendalnej. Projekt dostosowuje prawo do wyroku TK z 20 kwietnia 2017 r. (sygn. akt K 10/15).

1 marca - obradowała Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Na posiedzeniu podjęto inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do znowelizowania przepisów ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Projekt dotyczy uznania języka wilamowskiego za język regionalny. Język ten jest używany jako autochtoniczny, rodzimy język lokalny w miasteczku Wilamowice należącym administracyjnie do powiatu bielskiego województwa śląskiego.

1 marca - na posiedzeniu połączonych komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Edukacji Nauki i Młodzieży posłowie zapoznali się z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wspierania kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach. W wyniku kontroli stwierdzono, że nie wszystkim uczniom z niepełnosprawnościami zapewniono prawidłowe wsparcie kształcenia specjalnego. Nie zawsze prawidłowo informowano o zasadach tego wsparcia. Zaplanowane zajęcia nie zawsze były realizowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Czynnikami utrudniającymi realizację edukacji włączającej były nie tylko braki kadrowe (kwestia zapewnienia specjalistów), ale też bariery architektoniczne, brak odpowiednich pomieszczeń, niewystarczające wsparcie metodyczne, a czasami niechęć rodziców wobec dodatkowych zajęć i terapii dla dzieci.

1 marca - trzeciego dnia 59 posiedzenia Sejmu uchwalono m.in. nowelizację ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Nowelizacja dotyczy wprowadzenia możliwości zgłoszenie urodzenia dziecka oraz oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka w formie dokumentu elektronicznego. A także wydawania od 1 czerwca 2018 r. w formie dokumentu elektronicznego zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy. Nowelizacja wprowadza także regulację, która pozwoli na ustalenie jednoznacznych relacji łączących dziecko z jego rodzicami (chodzi o dodanie numerów PESEL rodziców przy akcie urodzenia dziecka), która powinna obowiązywać od 1 grudnia 2018 r. Wprowadza także przepisy, na podstawie których podmioty mające dostęp do rejestru PESEL będą mogły bezpośrednio informować (w formie pisemnej lub elektronicznej) organy odpowiedzialne za rejestrację danych w tym rejestrze o ich niezgodności ze stanem faktycznym.

21 lutego - obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. W trakcie posiedzenia samorządowcy domagali się m.in. skierowania do opiniowania przez KWRiST ostatecznej wersji projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Był on omawiany w lipcu ub.r. Komisja jednak nie wydała opinii, gdyż miały być wprowadzane zmiany. Mimo zapewnień strony rządowej, projekt nie wrócił już do KWRiST, a teraz ma być pilnie kierowany do prac parlamentarnych. W wyniku dyskusji ustalono, że projekt zaopiniuje Zespół ds. Infrastruktury.

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu przypomniał sprawę projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, który dawał szansę na liberalizację przepisów dotyczących stref płatnego parkowania w miastach i gminach turystycznych, pielgrzymkowych czy uzdrowiskowych, które są w weekendy „zajeżdżane” przez przyjezdnych. - Chcielibyśmy usłyszeć, jaki jest stan prac nad projektem na dziś, jaka jest szansa, że ujrzy on światło dzienne – mówił prezydent Karnowski. Odpowiedź zostanie udzielona na marcowej Komisji Wspólnej.

Z kolei Marcin Kamionek z Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował samorządowców o przesunięciu terminu wejścia w życie ustawy o jawności życia publicznego. - Z powodu przedłużających się prac nad projektem, spowodowanych m.in. licznymi uwagami strony samorządowej zgłaszanymi do projektu, nie będzie on mógł wejść w życie od 1 marca br. Najprawdopodobniej ustawa zacznie obowiązywać od połowy roku - mówił urzędnik.

15 lutego - zakończyło się 56. posiedzenie Senatu. Podczas 56. posiedzenia Senat rozpatrzył 10 ustaw, do 6 wprowadził poprawki.

12 poprawek Senat wprowadził do ustawy – Prawo przedsiębiorców (projekt rządowy), regulującą kwestie podejmowania, wykonywania i kończenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie. Ustanawia zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść.

4 poprawki wprowadzono do ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (projekt rządowy) określającej jego zadania. Senatorowie zdecydowali m.in., że minister ministra ds. gospodarki określając siedzibę biura rzecznika będzie brał pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnej realizacji jego zadań oraz będzie kierował się potrzebą dekoncentracji. zadaniem rzecznika będzie opiniowanie projektów aktów normatywnych również w zakresie zasad podejmowania lub zakończenia działalności gospodarczej w Polsce. Zgodnie z ustawą podstawowym zadaniem rzecznika będzie dbanie o właściwe wdrożenie w praktyce zasad Konstytucji Biznesu, co zapewni lepszą ochronę interesów mikro-, małych i średnich firm, a także bardziej partnerskie relacje między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, wpłynie też na poprawę stanu otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem z 4 zmianami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (projekt rządowy), mającej usprawnić funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP), co ma ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Z 5 poprawkami przyjęła także nowelizację ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (projekt rządowy). Senatorowie postanowili, że w przypadku zabicia lub znęcania się nad zwierzęciem sąd będzie mógł orzec zakaz wykonywania wszelkich zawodów, prowadzenia wszelkiej działalności oraz wykonywaniem wszelkich czynności związanych z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.

 

8 lutego - zakończyło się 58. Posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in.:

 • Nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która zakłada wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 • Znowelizowano także ustawę o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowela wprowadza m.in. zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Proponowane zmiany mają np. pozwolić gminom ubiegać się o dofinansowanie bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych, a w rezultacie mają być wsparciem mieszkaniowym dla osób o niskich i średnich dochodach. 

Sejm przeprowadził także I czytanie następujących projektów ustaw:

 • Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2212). Projekt wprowadza zasadę, zgodnie z którą na finansowanie ochrony zdrowia z budżetu państwa będą przeznaczane corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6,8% PKB z roku poprzedniego. Jednocześnie w projekcie zastrzeżono, że wielkość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2020 nie może być mniejsza niż: 5,2% z roku poprzedniego w 2018 r., 5,7% PKB z roku poprzedniego w 2019 r. oraz 6,2% PKB z roku poprzedniego w 2020 r. Uzasadnienie projektu przedstawił reprezentant Inicjatywy Ustawodawczej dr Tomasz Dybek. Sejm odrzucił wniosek PSL o niezwłoczne przejście do II czytania projektu. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Zdrowia.

Ponadto w trakcie posiedzenia Sejm przyjął do wiadomości Informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji oraz Informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji.  


1 lutego 2018 r. - zakończyło się 55 posiedzenie Senatu. W jego trakcie senatorowie przyjęli bez poprawek 5 ustaw, które teraz trafią o podpisu Prezydenta. Wśród tych ustaw znalazły się m.in.: 

 • Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (projekt rządowy) ma na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej i zapewnienie koordynacji działań związanych z polityką mieszkaniową państwa, w szczególności z programem Mieszkanie +. W uzasadnieniu wskazano, że istotną potrzebą społeczną jest dbałość o ład i estetykę przestrzeni publicznej, a w dotychczasowym stanie prawnym ta kwestia nie była wymieniona w ustawie o działach administracji rządowej, co powodowało niejasność co do kompetencji ministrów w tym obszarze. Z uwagi na potrzebę intensyfikacji działań ukierunkowanych na dbałość o estetykę przestrzeni publicznej konieczna jest koordynacja z pozostałymi dziedzinami polityki kulturalnej państwa. Będzie to stanowić jeden z elementów szerszego celu, jakim jest ochrona krajobrazu. W noweli przewidziano nadzór premiera nad polityką mieszkaniową państwa, a sprawy związane z estetyką przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego będą należały do kompetencji ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (projekty poselskie) przewiduje wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku gminnego. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami jedynie do końca 2017 r. gminy miały taki obowiązek. Warunkiem było opłacenie czynszu regulowanego. Nowela zakłada ochronę lokatorów od 1 stycznia 2018 r.


31 stycznia 2018 r. - odbyło się plenarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządi i Samorządu Terytorialnego. Było ono pierwszym, które prowadzili nowi współprzewodniczący: Wojciech Długoborski, wiceburmistrz Chojny, który zgodnie z ustaleniami samorządowców przez najbliższe 8 miesięcy będzie współprzewodniczył obradom z ramienia Unii Miasteczek Polskich, oraz Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji. W posiedzeniu uczestniczył także pełnomocnik rządu ds. samorządowych, Paweł Szefernaker, który jest sekretarzem stanu w MSWiA. 

W części roboczej Komisja omawiała m.in. projekt ustawy o jawności życia publicznego. Prezes ZMP, Zygmunt Frankiewicz wymienił zagrożenia, jakie niesie projekt, związane z odpowiedzialnością karną kierowników JST za błędy pracowników, naruszenie zasady domniemania niewinności (odpowiedzialność już po postawieniu zarzutów, a nie po skazaniu przez sąd) czy ograniczenie możliwości zasiadania m.in. w radach nadzorczych spółek przez osoby pełniące funkcje publiczne. Ustalono, że samorządowcy mogą jeszcze zgłaszać uwagi, a projekt wróci na kolejną Komisję.

Z kolei w przypadku tzw. ustawy reprywatyzacyjnej, której nowa wersja pojawiła się kilka dni temu zdecydowano, że opinię podejmie Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych, który zostanie pilnie zwołany.

Wiceminister cyfryzacji, Karol Okoński przedstawił wstępną koncepcję Kodeksu cyfrowego, czyli „programowej legislacji dla obszaru informatyzacji w Polsce”, która miałaby zastosowanie do wszystkich podmiotów administracji publicznej, ale także sądów oraz podmiotów prywatnych, które wykonują zadania ze środków publicznych. 


26 stycznia - zakończyło się 57. dwudniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zakończyli parlamentarne prace i skierowali do podpisu Prezydenta m.in. nowelizację ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw. Sejm opowiedział się za wszystkimi poprawkami zaproponowanymi przez Senat. Gwarantują one, że nabycie nieruchomości w dobrej wierze przesądza, że Komisja nie może wnioskować o zmiany w księdze wieczystej nieruchomości oraz dotyczą objęcia członków Komisji ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym poprzez traktowanie ich jak pracowników.

Natomiast do Senatu skierowane zostały m.in.:

 • Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej, która określa, że sprawy dotyczące udziału w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego zostaną objęte zakresem kompetencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wydłużającą do 31 grudnia 2019 r. okres, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia.

 • Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny wzmacnia ochronę prawną zwierząt oraz skuteczniejsze zapobieganie popełnianiu przestępstw na ich szkodę. Przepisy przewidują podwyższenie maksymalnych kar za zabijanie zwierząt niezgodnie z przepisami lub znęcanie się nad nimi z 2 lat do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonywania takich czynów ze szczególnym okrucieństwem z 3 do lat 5. W przypadku skazania za przestępstwa przeciwko zwierzętom, wprowadza obligatoryjne orzekanie przez sąd nawiązki i wzrost jej minimalnego poziomu z 500 do 1 000 zł.

W trakcie posiedzenia Sejm przeprowadził także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw został skierowany Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wraz z zasięgnięciem opinii Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt jest realizacją przyjętego przez rząd Narodowego Programu Mieszkaniowego, który koncentruje się na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć dla siebie mieszkania o dostępnym czynszu. 


19 stycznia - zakończyło się 54. posiedzenie Senatu. Senat rozpatrzył 7 ustaw, do 2 wprowadził poprawki. Bez poprawek Senat przyjął m.in. ustawę budżetową na rok 2018 (projekt rządowy), która przewiduje dochody w wysokości 355,7 mld zł, wydatki ‒ 397,2 mld zł, a maksymalny deficyt nie większy niż 41,5 mld zł. Zakładany wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8%, a średnioroczna inflacja 2,3%. Deficyt sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 2,7% PKB. Przewidywane jest zwiększenie przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost wysokości emerytur i rent o 6,3% oraz wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9%. Dochody tzw. budżetu środków europejskich wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł. W budżecie przewidziano m.in. środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, m.in. na finansowanie programu „Rodzina 500 +”. Uwzględniono także skutki obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7%, zwiększenia nakładów na obronę narodową, dofinansowania do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat, oraz dalszego podwyższania tzw. kwoty wolnej od podatku.

Kolejną przyjętą bez poprawek była ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (projekt rządowy) przewiduje skrócenie z 50 do 10 lat czas przechowywania dokumentacji pracowniczej i dokumentacji płacowej zleceniobiorców zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. Umożliwia ponadto prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.

Natomiast 5 poprawek wprowadzono do nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski). Izba postanowiła m.in., że członkowie komisji powinni być traktowani jak pracownicy i podlegać ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nowela wyposaża Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w kompetencje prokuratora, określone w postępowaniu administracyjnym i cywilnym, ale nie w postępowaniu karnym. Podniesiono też z 3 tys. zł do 10 tys. zł wysokość grzywny za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie komisji lub opuszczenie rozprawy bez zezwolenia kierującego rozprawą dla strony, świadka i biegłego.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa