PREZYDENT RP

11 lutego 2019 r. – Prezydent RP podpisał uchwaloną 31 stycznia 2019 r. nowelizację ustawy Kodeks wyborczy.

Wskutek omawianej nowelizacji, prawo wybieralności w wyborach na wójta nie będzie przysługiwało osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Zgodnie z art. 4 ustawy, przepis zaostrzający warunki karalności wobec kandydatów na wójtów, jak również osób sprawujących ten urząd – nie będzie dotyczyć skazania prawomocnym wyrokiem przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli skazanie obejmowało karę inną niż pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

11 lutego 2019 r. – Prezydent RP podpisał także ustawę z 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nowelizacja wprowadza maksymalny poziom wzrostu opłaty rocznej z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej i bonifikaty od tej opłaty. Przewiduje, że aktualizacja wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości nie może być wyższa niż suma zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym województwie z 4 kwartałów poprzedzających kwartał, w którym dokonano aktualizacji, określonych według wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych, ogłaszanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Proponowane rozwiązania będą stosowane w sprawach aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego wszczętych od 5 października 2018 r. Nowelizacja przewiduje, że na gruntach należących do Skarbu Państwa bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd. Jeżeli zdecyduje on o wyższej bonifikacie niż 60% proponowanych przez Skarb Państwa, to na tym terenie zostanie ona automatycznie podwyższona przez wojewodę do tego samego poziomu. Nowelizacja ujednolica też zasady dotyczące udzielania bonifikat na przekształcenie gruntów pod garażami i miejscami postojowymi. Samorządy będą mogły udzielać bonifikaty na przekształcenie gruntów pod garażami, czy miejscami postojowymi. W wypadku gruntów Skarbu Państwa takie bonifikaty będą wynikały wprost z ustawy.

25 maja - W Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu.

Dzień Samorządu Terytorialnego jest obchodzony 27 maja. Tego właśnie dnia, 27 lat temu, w 1990 r., w III RP odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory do rad gmin. Dzień ten uważa się za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego. Dla upamiętnienia rocznicy, w 2000 r. został ustanowiony Dzień Samorządu Terytorialnego. Pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe były możliwe dzięki uchwaleniu przez Sejm kontraktowy niecałe trzy miesiące wcześniej ustawy o samorządzie gminnym. W miejsce istniejących w PRL rad narodowych wprowadzono rady gmin o znacznie większych uprawnieniach. Gminy przejęły 100 tys. pracowników administracji, uzyskały odrębne budżety, nieruchomości oraz 1,5 tys. przedsiębiorstw. Polacy wybrali ponad 50 tys radnych.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa