Statut gminy nie może określać liczby komisji,

w których ma pracować radny

AKTUALNOŚCI / ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY - SAS 6 / 2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego z 18 października 2018 r. nr P-II.4131.2.258.2018

Statut gminy nie może wskazywać liczby komisji, w pracach których radny winien uczestniczyć, a to dlatego, że udział w pracach komisji jest prawem, a nie obowiązkiem radnego.

Rada gminy podjęła 27 września 2018 r. uchwałę w sprawie zmiany statutu gminy (nr XL/285/2018). Nieważność części jej przepisów stwierdził wojewoda podkarpacki. W jego ocenie sprzeczne z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym są przede wszystkim zapisy § 1 pkt 2 uchwały wskazujące, że radny winien uczestniczyć w pracach co najmniej dwóch komisji.

W ocenie organu nadzoru zapis ten stanowi istotne naruszenie art. 24 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem radny obowiązany jest brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Wojewoda wskazał, że podjęcie się funkcji radnego zobowiązuje do aktywnego prowadzenia działalności społecznej, zgodnej z celem i charakterem tej funkcji oraz złożonym przez radnego ślubowaniem, a w szczególności obowiązek udziału w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, o ile został do nich uprzednio wybrany lub desygnowany. Radny ma więc prawo, ale nie obowiązek bycia członkiem komisji rady gminy i to w dowolnej liczbie komisji. Obowiązujące przepisy prawa nie dają radzie gminy upoważnienia do stosowania wobec radnych środków dyscyplinujących, ani do wskazywania liczby komisji, w pracach, których radny winien uczestniczyć.
Wojewoda podkarpacki wskazał ponadto, że zapis uchwały kreujący powinność radnego w uczestniczeniu w pracach, co najmniej dwóch komisji, stanowi modyfikację art. 21 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, iż w posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami; mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. Z orzecznictwa sądowoadministracyjnego wynika, że powtórzenie regulacji ustawowych, bądź ich modyfikacja i uzupełnienie w przepisach stanowionych przez radę gminy, jest niezgodna z zasadami legislacji, jako zbędne, dezinformujące i mogące prowadzić do sprzecznej z intencjami ustawodawcy interpretacji przepisów.

oprac. Jakub Gortyński

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa