Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

    A L E R T   P R A W N Y    

19 lipca 2019 r. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Co do zasady nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wprowadza ona szereg niezwykle istotnych zmian tak dla gmin, jak i ich spółek komunalnych, czy też innych przedsiębiorców działających na rynku gospodarki odpadami. Oprócz zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wymagających dostosowania, zasadniczo w terminie roku od jej wejścia w życie, gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi do nowej rzeczywistości prawnej), nowelizacja dokonuje modyfikacji m.in. takich ustaw, jak ustawa o odpadach, Prawo ochrony środowiska, czy też ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa