Zmiany w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

    A L E R T   P R A W N Y    

31 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Nowelizacja wprowadza do porządku prawnego m.in. pierwsze przepisy umożliwiające praktyczne wykorzystanie instytucji postępowania uproszczonego, uregulowanego przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (m.in. w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o drogach publicznych, Prawa wodnego czy też ustawy o sporcie). Nowelizacja została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dnia 8 sierpnia 2019 r. pod poz. 1495 i co do zasady wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa