Czy możliwe jest przyznanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi)

lub staroście więcej niż jednego dodatku specjalnego?

PRAWO PRACY - SAS 6 / 2019

PYTANIE

Czy w świetle obecnych regulacji dotyczących pracowników samorządowych możliwe jest przyznanie burmistrzowi dwóch lub więcej dodatków specjalnych z powodu zwiększonego zakresu obowiązków?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o pracownikach samorządowych wyklucza przyznanie burmistrzowi więcej niż jednego dodatku specjalnego, nawet przypadku jego ponadstandardowego zaangażowania i powierzenia mu ponadstandardowego zakresu obowiązków.

Analizując problem przedstawiony w pytaniu, należy dokonać zestawienia przepisów ustawy o pracownikach samorządowych dotyczących dodatku specjalnego. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny. Natomiast zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.
Z omawianych przepisów wynika, że dodatek specjalny jest jednolitym rodzajowo składnikiem wynagrodzenia pracowników samorządowych, wobec tego na podstawie obowiązujących przepisów nie można uznać, że istnieją różne dodatki specjalne. Prawo do dodatku specjalnego zostało zróżnicowane podmiotowo.
Pracownikom samorządowym, pochodzącym z wyboru i pełniącym funkcje wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty oraz marszałka województwa dodatek ten przysługuje obligatoryjnie, natomiast co do pozostałych pracowników samorządowych jest świadczeniem fakultatywnym. Ustawodawca uznał bowiem, że osoby piastujące stanowiska wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty oraz marszałka województwa już tylko z tego tytułu mają zwiększony zakres obowiązków służbowych, zarówno takich, które z racji pełnionej funkcji są immanentnie z nią związane, jak i takich, które mogą się w przyszłości zaktualizować. W stosunku do pozostałych pracowników samorządowych dopiero zwiększenie obowiązków służbowych lub powierzenie dodatkowych zadań uzasadnia przyznanie dodatku specjalnego. Brak jest tym samym podstaw, aby w obowiązującym stanie prawnym z przywołanych przepisów ustawy o pracownikach samorządowych wyprowadzać normę, z której wynika prawo do kilku niezależnych od siebie dodatków specjalnych dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty oraz marszałka województwa (por. wyrok NSA z 3 lipca 2019 r., sygn. akt II OSK 1477/19, Lex nr 2702054, wyrok NSA z 5 kwietnia 2019 r., sygn. akt II OSK 633/19, Lex nr 2705137, wyrok NSA z 9 maja 2019 r., sygn. akt II OSK 917/19, Lex nr 2699632).

Michał Pęczkowski
radca prawny

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa