Gminny Bon Inwestycyjny coraz bliżej urzeczywistnienia!

    ALERT!   

W piątek 19 czerwca br. Wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker zwołał na pilne konsultacje stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Rozpoczęły się one o godz. 14. Strona rządowa była silnie reprezentowana pod przewodnictwem Pani Wicepremier Jadwigi Emilewicz. Przedmiotem konsultacji była treść 2 poprawki rządowej do projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, którą to poprawkę rząd chce zgłosić podczas procedowania ustawy w komisjach sejmowych.

Poprawka ta określa, że „W celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów może określić, w drodze uchwały, zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego…”. Konkretnie chodzi o zamiar utworzenia, obok Bonu Turystycznego dla dzieci, BONU INWESTYCYJNEGO dla gmin. Należy przypomnieć, że to właśnie Związek Gmin Wiejskich RP 15 maja br. wystosował apel do rządu w sprawie ustanowienia właśnie takiego BONU. Wniosek, za co dziękujemy, został wsparty przez wiele gmin.

Przedstawiciele ZGW RP, uczestniczący w spotkaniu byli niezmiernie usatysfakcjonowani, kiedy Wiceministrowie Finansów Sebastian Skuza i Piotr Patkowski powołali się na inicjatywę Związku oraz rozmowy w sprawie wsparcia samorządów na inwestycje, które miały miejsce 8 i 9 czerwca br.Przedstawiciele rządu zaprezentowali główne założenia planu, który zakłada wyasygnowanie kwoty ok. 5 mld zł dla wszystkich samorządów miejskich i wiejskich oraz ok. 1 mld zł dla powiatów. Sposób rozdziału tych pieniędzy ma określać przyjmowany przez Radę Ministrów specjalny algorytm, uwzględniający kondycję finansową jednostki, wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych oraz liczbę ludności. Przy rozdziale uwzględniane by były wyłącznie czynniki algorytmu, bez żadnych rezerw, wyjątków i „czynników politycznych”, z czym mamy do czynienia np. w Funduszu Dróg Samorządowych. To właśnie taka koncepcja zawarta była w pomyśle Związku w sprawie GMINNEGO BONU INWESTYCYJNEGO. Przede wszystkim wsparcie inwestycji, bo tylko one są skutecznym narzędziem wyjścia z kryzysu. Strona samorządowa bardzo pozytywnie odniosła się do propozycji, zaznaczając, że tak naprawdę będą to pierwsze realne pieniądze wspierające samorządy w procesie walki z pandemią i jej skutkami.

Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący ZGW RP wniósł do Pani Wicepremier wniosek, aby opracowując algorytm rozdziału środków, uwzględniono gęstość zaludnienia gmin, co ma bardzo duże znaczenie dla gmin z obszarami wiejskimi. Uzgodniono, że wniosek ten może być uwzględniony na etapie prac nad rozporządzeniem Rady Ministrów, zgodnie z delegacją ustawową.

Życzmy sobie teraz wszyscy, aby parlament uwzględnił poprawkę w treści ustawy i aby jak najszybciej wsparcie w postaci BONU INWESTYCYJNEGO trafiło do gmin.

Leszek Świętalski
Sekretarz Generalny ZGWRP

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa