Brak uzasadnienia, sporządzonego przez wójta, burmistrza,

prezydenta miasta do projektu uchwały,

nie powoduje nieważności aktu

SĄDY O SAMORZĄDACH – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6/2020

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 2020 r., sygn. II FSK 3202/19

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego brak uzasadnienia do projektu uchwały nie powoduje wadliwości podjętej przez radę gminy uchwały, stanowiącej podstawę do jej uchylenia. 

NSA podkreślił, że zgodnie z zasadami techniki prawodawczej uzasadnienie sporządza się tylko do projektu aktu prawa miejscowego, a nie do wydanych aktów prawa miejscowego. Sąd podkreślił przy tym, że konieczność posiadania uzasadnienia przez podjętą już uchwałę występuje jedynie – jako postulat do ustawodawcy – w piśmiennictwie. Co więcej, uzasadnienie aktu prawa miejscowego nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. NSA powołując się na piśmiennictwo zaznaczył, że wartość normatywną ma bowiem wyłącznie akt prawa miejscowego (normy w nim zamieszczone), a nie jego uzasadnienie, które ma jedynie wartość informacyjną i może być brane pod uwagę przy dokonywaniu wykładni celowościowej przepisów aktu prawa miejscowego, jeżeli nie będzie można dokonać wykładni językowej przepisów.

Jak wskazał NSA, przepis § 131 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którym: „Do projektu rozporządzenia dołącza się uzasadnienie”, stanowi wzorzec poprawnej legislacji (procesu legislacyjnego), który należy rozumieć jako powinność organu samorządu. W ocenie sądu, niedochowanie tej powinności nie może jednak bezwzględnie skutkować stwierdzeniem nieważności aktu. Akt prawa miejscowego wydany z naruszeniem zasad techniki prawodawczej „będzie aktem wadliwym, ale ważnym”. Zdaniem NSA, dopiero ustalenie, iż naruszenie wymagań określonych w Zasadach techniki prawodawczej przy wydaniu zaskarżonej uchwały (tj. brak uzasadnienia do jej projektu lub do uchwały) jest na tyle poważne, że uzasadnia zarzut naruszenia nakazu przestrzegania przez prawodawcę zasad poprawnej legislacji (wynikającej z art. 2 Konstytucji RP i zasady demokratycznego państwa prawnego), mogłoby prowadzić do stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały jako wydanej z naruszeniem prawa. W ocenie sądu, skoro przedmiotowa uchwała nie posiadała uzasadnienia, to nie oznacza, że została uchwalona bez odniesienia do właściwych kryteriów ustawowych
NSA podkreślił, że nakaz dołączenia uzasadnienia do aktu prawa miejscowego (uchwały rady gminy) albo do jego projektu nie wynika z ustawy o samorządzie gminnym.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa