Samorząd walczy z osteoporozą!

Samorządy z różnych regionów Polski i z różnego szczebla administracji samorządowej dostrzegają problemy związane z osteoporozą, którą Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje za jedną z głównych chorób cywilizacyjnych, gdzie ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem. Jest to choroba szkieletu prowadzącą do złamań kręgosłupa, kości szyjki udowej i kości przedramienia, które mogą wystąpić nawet po niewielkim urazie.

Na skutek ubytku masy kostnej i zmian w jej architekturze, kości tracą swoją gęstość, stają się kruche i łatwo ulegają złamaniom. Nieleczona osteoporoza prowadzi do niepełnosprawności, kalectwa i przedwczesnej śmierci. Przy czym rozwija się ona niepostrzeżenie nie dając przez wiele lat żadnych niepokojących objawów, dopiero złamania z błahych powodów oraz ból kręgosłupa mogą zasygnalizować, że zaatakowała nas osteoporoza. Według raportu NFZ opublikowanego 28.11.2019 r. szacowana liczba osób chorych na osteoporozę w Polsce w 2018 roku, oparta na wskaźnikach epidemiologicznych, to 2,1 mln, z czego 1,7 mln to kobiety. Z badań wynika, że co piąta kobieta i co trzeci mężczyzna powyżej 60 r.ż. umiera w pierwszym roku po złamaniu bliższego końca kości udowej. Osteoporoza jest chorobą przewlekłą, dlatego ważne jest wczesne jej rozpoznanie u osób ze znanymi czynnikami ryzyka. Dlatego też samorządowcy z Urzędu Miasta w Kołobrzegu, Urzędu Miasta w Poznaniu, Urzędu Miasta Bielska Białej oraz Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego opracowali programy polityki zdrowotnej poświęcone profilaktyce i wczesnemu wykrywaniu osteoporozy wśród swoich mieszkańców.
W maju br. ww. samorządy ogłosiły konkursy ofert na wybór realizatorów programów profilaktyki zdrowotnej nakierowanych na przeciwdziałanie osteoporozie i jej fatalnym skutkom.
W Kołobrzegu z programu profilaktyki zdrowotnej pt. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg na lata 2021–2023” będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Miasto Kołobrzeg w wieku:

  • kobiety 50 lat lub więcej
  • mężczyźni 70 lat i więcej
  • mężczyźni 50 – 69 lat z co najmniej dwoma czynnikami ryzyka wystąpienia osteoporozy

Budżet programu na lata 2021 -2023 wynosi 157 503 zł.
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=128578

W Poznaniu do włączenia do programu profilaktyki zdrowotnej pt. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023” kwalifikować się będzie 119 828 kobiet, przy czym założono, że programem zostanie objęto 10 % docelowej populacji, czyli 2778 kobiet w wieku 50+ w ciągu trzech lat trwania programu. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta Poznania na realizację całego programu w latach 2021-2023 wynosi 882 000,00 zł.
https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych,32/news/ogloszenie-konkursu-ofert-na-wybor-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej,163994.html

Również Prezydenta Miasta Bielska-Białej ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt. „Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej, na lata 2021-2025”. Beneficjentami programu będą mieszkańcy Bielska-Białej w wieku:

  • kobiety 60 lat i więcej,
  • mężczyźni 70 lat i więcej

Z wyłączeniem osób z już zdiagnozowaną i / lub leczoną osteoporozą.
Pięcioletni budżet programu wynosi 657 945 zł.
https://bip.um.bielsko.pl/a,78341,konkurs-ofert-na-wylonienie-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej.html

Samorząd województwa mazowieckiego po wyłonieniu w lipcu br. realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2021-2023.” rozpocznie jego realizację od 1 sierpnia 2021 r. Program ten skierowany jest do kobiet, które mają ukończone 65 lat i kobiet w wieku 40-64 lat, które mają dodatkowe czynniki ryzyka wymienione w programie oraz mężczyzn w wieku 75 lat i więcej. Udział mężczyzn w programie jest możliwy tylko w przypadku objęcia działaniami całej populacji kobiet. Budżet programu na lata 2021-2023 wynosi 1 000 000 zł.
https://www.mazovia.pl/otwarte-konkursy-ofert/art,430,otwarty-konkurs-ofert-na-realizatorow-programu-polityki-zdrowotnej-w-zakresie-profilaktyki-i-wczesnego-wykrywania-osteoporozy-wsrod-mieszkancow-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-20212023.html

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa