Od 1 stycznia ułatwienia dla rolników

w prowadzeniu handlu w piątki i soboty

BIULETYN SAMORZĄDOWCA | AKTUALNOŚCI – SAS 6 / 2021

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniu w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawa zakłada, że rada gminy w drodze uchwały zobowiązana będzie do wyznaczenia miejsc do prowadzenia takiego handlu. Wyznaczając takie miejsca rada gminy będzie brała pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Przedmiotem handlu na wyznaczonych miejscach będą mogły być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Jednocześnie rada gminy zobowiązana będzie do uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na ww. wyznaczonych miejscach.
Rolnicy i ich domownicy prowadzący w piątki i soboty handel w rozumieniu przedstawianej ustawy (tj. proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne) zwolnieni będą jednocześnie z opłaty targowej.
Ustawa choć nakazuje radom gmin podjęcie stosownych uchwał (o których mowa powyżej), nie określa jednak terminu, w jakim powinno to nastąpić.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa