Zerowy PIT – kto może skorzystać

i czy na pewno jest to opłacalne?

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Na zmianach podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu wieku podatników może zyskać. Jednak, aby to zrobić, powinni podjąć określone działania – w przeciwnym przypadku stracą.

W ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzono przede wszystkim wyższą kwotę zmniejszającą podatek (5,1 tys. zł rocznie), podniesiono drugi próg podatkowy (do 120 tys. zł) oraz zlikwidowano możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. Aby zneutralizować negatywne konsekwencje tych zmian, ustawodawca zdecydował się także ustanowić ulgę dla klasy średniej – tak by osoby zarabiające między 5,7 tys. zł miesięcznie brutto do 11,1 tys. zł brutto nie traciły na zmianach. W efekcie dla osób zarabiających do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie na etacie tzw. Polski Ład jest korzystny bądź neutralny podatkowo względem poprzedniego roku. Jednak ulgą dla klasy średniej objęci zostali w pierwszym etapie tylko pracownicy, przedstawiciele służb mundurowych oraz przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej.
Niestety ustawodawca, wprowadzając tzw. Polski Ład, kierował się założeniami dla osoby pracującej w jednym miejscu na podstawie umowy o pracę. Inne formy zatrudnienia, takie jak wykonywanie umowy zlecenie, czy prowadzenie działalności gospodarczej, znalazły się poza ulgą dla klasy średniej, a osoby pracujące w kilku miejscach, czy dorabiające do świadczeń, jak też zleceniobiorcy, w wielu przypadkach z kwoty zmniejszającej podatek skorzystać będą mogli dopiero w rozliczeniu rocznym. Jednak dla czterech grup podatników tzw. Polski Ład wprowadził szczególne zwolnienie dla:

  • osób do 26 roku życia;
  • rodziców co najmniej 4 dzieci;
  • osób w wieku emerytalnym, które nie pobierają emerytury;
  • osób powracających po co najmniej 3 latach pobytu za granicą;

Polega ono na zwolnieniu z opodatkowania przychodów do 85 528 zł. Oznacza to, że podatnicy, którzy znajdują się w jednej ze wskazanych grup oraz uzyskują przychody ze stosunku pracy, umowy zlecenia czy też działalności gospodarczej, nie zapłacą podatku od pierwszych zarobionych w roku 85,5 tys. zł. Co ważne, zwolnienie ma charakter trwały, tak długo, jak spełnione są przesłanki uprawniające do ulgi, ale w przypadku osób powracających z zagranicy nie może trwać to dłużej niż kolejne 4 lata podatkowe.
Jednak, aby skorzystać ze zwolnienia, podatnik musi złożyć do pracodawcy wniosek o stosowanie zwolnienia (nie dotyczy osób do 26 roku życia – w tym przypadku zwolnienie jest automatyczne) przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy. Wniosek ten nie jest regulowany urzędowo, ale pracownik składa to oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Pracodawca, przyjmując wniosek, nie weryfikuje uprawnienia podatnika do ulgi, ale jest zobowiązany wykonać dyspozycję, którą przedłożył pracownik. Weryfikacja nastąpić może w drodze czynności sprawdzających czy kontroli podatkowej przez urząd skarbowy. Co ważne, niezłożenie wniosku do pracodawcy i nieskorzystanie ze zwolnienia przy rozliczeniach miesięcznych, nie pozbawia prawa do ulgi w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy. Należy jednak pamiętać, że to podatnik ma obowiązek zastosować ulgę w rozliczeniu rocznym i mieć jej potwierdzenie w dokumentach.

dr Antoni Kolek
prezes Instytutu Emerytalnego
Oskar Sobolewski
prawnik w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy,
ekspert Instytutu Emerytalnego

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa