Na jakie wsparcie może liczyć osoba bezrobotna w Polsce?

Osoby, które straciły pracę, zanim zdobędą nowe zatrudnienie mogą liczyć na różne formy wsparcia, zarówno z urzędu pracy, jak i od samorządu. Wśród najpopularniejszych wymienia się zasiłek dla bezrobotnych, ale także różnego rodzaju dotacje z UE lub PUP na podjęcie działalności gospodarczej.

DORADZTWO ZAWODOWE

Wiele urzędów pracy oferuje możliwość spotkania z doradcą zawodowym. Osoba taka pomoże zaplanować nam naszą ścieżkę kariery. W ramach porady można dowiedzieć się, jak przygotować dokumenty aplikacyjne, jak wyglądają rozmowy kwalifikacyjne i jak dobrze się na nich zaprezentować. Spotkania takie mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.

W zależności od problemu z jakim zgłosi się klient, pracownik stosuje różne formy wsparcia — rozmowę, testy kompetencji zawodowych, zainteresowań, a także indywidualny plan działania. Dodatkowo może udzielić porad na temat specyfiki danego zawodu, potrzebnych nam kwalifikacji, czy lokalnego rynku pracy. Spotkania takie są dobrowolne i bezpłatne. Aby z nich skorzystać należy zapisać się na nie w wybranym urzędzie pracy.

Warto jednak skorzystać z tej możliwości, aby przeanalizować swoje CV i odpowiednio dopasować je do wybranego stanowiska, nawet jeśli nie szukamy pracy przez urząd. Doradca pomoże nam je poukładać w taki sposób, aby zostało na tle innych zauważone przez rekrutera. Pracy w konkretnym zawodzie można szukać, wpisując stanowisko i dobry, branżowy portal, np.: praca jako handlowiec - Gowork.

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje wszystkim tym osobom, które straciły pracę i zarejestrowały się w urzędzie pracy. Jednak są tutaj pewne warunki — przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywały pracę za którą otrzymywały co najmniej minimalne wynagrodzenie i od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Stawki wypłacanego zasiłku są uzależnione od długości zatrudnienia. 80% w przypadku 5 lat stażu, 100%, gdy czas ten wynosi od 5 do 20 lat i 120% powyżej 20 lat pracy. Dodatkowo przez pierwsze 3 miesiące osoba bezrobotna pobiera zasiłek wyższy niż przez resztę okresu.

ZASIŁEK RODZINNY

W przypadku osób bezrobotnych, które wychowują dziecko, możliwe jest otrzymanie również zasiłku rodzinnego, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem. Wysokość takiego świadczenia wynosi miesięcznie 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 124 zł od 5 do 18 roku życia i 135 zł w wieku od 18 lat do 24 roku życia. Aby go otrzymać należy spełniać kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na osobę nie powinno przekroczyć kwoty 674 zł.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE I ZASIŁEK OKRESOWY

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego i w związku z tym zalicza się do nich również bezrobotnych. Wynosi ono 1000 zł netto. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Okres pobierania świadczenia uzależniony jest od ilości urodzonych dzieci podczas jednego porodu. W przypadku jednego wynosi 52 tygodnie, bliźniąt 65, a trojaczków 67 tygodni. Osobom bezrobotnym może zostać przyznany zasiłek okresowy. Tutaj również występuje kryterium dochodowe, które wynosi 701 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej, a 528 zł dla pozostającej w rodzinie. Otrzymywaną kwotę ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym a wpływami danej osoby.

DOTACJE Z URZĘDU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Osoby bezrobotne mogą liczyć na dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Przed 30 rokiem życia w ramach programu Power, a od 30 roku życia w ramach RPO. Z kolei w ramach Funduszu Pracy bez kategorii wiekowej. Wysokość dofinansowania zależy od przeciętnego wynagrodzenia w danym sektorze. Środki jakie można uzyskać, wahają się między 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty, lecz każdy powiatowy urząd pracy może wskazać inną sumę. W 2022 roku wysokość finansowania z PUP może wynosić ponad 33000 zł.

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od kilkunastu lat dotacje z funduszy europejskich na start różnych biznesów cieszą się dużą popularnością w Polsce i wszystkich krajach członkowskich. W ramach pomocy można otrzymać kredyt na preferencyjnych warunkach lub bezzwrotne dofinansowanie. W zależności od konkretnego programu o dotacje unijne mogą ubiegać się osoby bezrobotne ale też niepełnosprawne, a także te, które ukończyły 45 rok życia. Pieniądze dystrybuowane są na poszczególne województwa, dlatego w pierwszej kolejności należy sprawdzić, jakie możliwości uzyskania finansowania mamy w naszym regionie.

SZKOLENIA

Każda chętna osoba bezrobotna może skorzystać również z szerokiej gamy kursów. Pełna lista takich szkoleń dostępna jest w powiatowym urzędzie pracy. Aby wziąć w nich udział należy spełniać warunki podane na stronie i zgłosić chęć uczestnictwa w grupowych lekcjach organizowanych przez PUP. Podczas konsultacji z doradcą zawodowym może zostać zaproponowany nam również inny kurs.

Dodatkowo jeżeli szkolenie na które chcemy uczestniczyć, nie jest dostępne na liście UP, wówczas można złożyć wniosek o skierowanie nas na taki kurs. Należy jednak dobrze uzasadnić jego celowość. Urząd może pokryć warsztaty o wartości do 300% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli ich cena jest wyższa, wtedy pozostałe środki musi zgromadzić osoba zainteresowana. Dodatkowo młodzi ludzie, do 30 roku życia mogą liczyć na bon szkoleniowy, który przyznaje starosta na wniosek osoby bezrobotnej. Finansuje on kurs w kwocie do 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba, która uczęszcza na kurs finansowany z urzędu pracy, w okresie jego trwania może liczyć na stypendium z Funduszu Pracy. Jego wysokość wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych jeżeli liczba godzin szkolenia w miesiącu wynosi minimum 150. Jeśli jednak jego czas jest krótszy, wówczas kwotę tę oblicza się proporcjonalnie, choć nie może być ona niższa niż 20% sumy zasiłku dla bezrobotnych. Należy jednak pamiętać, że osoba która z własnej winy nie ukończy szkolenia, będzie zobowiązana do zwrotu środków na nie przeznaczonych. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, kiedy powodem tego było podjęcie zatrudnienia lub ,założenie działalności gospodarczej. Do najczęściej wybieranych szkoleń można zaliczyć te z nauki jazdy kategorii B, ale również na większe pojazdy i na wózki widłowe. Kobiety często decydują się na skorzystanie z kursu stylizacji paznokci lub warsztatów dla makijażystek. Możliwości jest bardzo dużo, nawet jeżeli szkolenia oferowane przez PUP nie spełniają naszych oczekiwań, możliwe jest otrzymanie dofinansowania na inne, dowolnie przez nas wybrane.

STAŻE Z PUP

Kolejną formą wsparcia dla osób bezrobotnych, która została przewidziana ustawowo, jest staż z urzędu pracy. Jest on w całości finansowany przez państwo za pomocą funduszy unijnych lub Funduszu Pracy. Jego długość może wynosić od 3 do 12 miesięcy. Podczas jego trwania stażyście przysługuje 120% zasiłku dla bezrobotnych, czyli comiesięczne stypendium. Dodatkowo staż wlicza się do emerytury, urlopu i czasu pracy. Może się na niego zarejestrować każda osoba, która nie jest zatrudniona, wówczas wynosi on maksymalnie pół roku. W przypadku młodych ludzi, którzy nie ukończyli 30 roku życia, możliwe jest skorzystanie nawet z 12-miesięcznego stażu z urzędu pracy.

Warto jednak wiedzieć, że studenci nie są postrzegani jako osoby bezrobotne, a ich lata nauki wliczają się na przykład do urlopu, dlatego nie mogą oni skorzystać z tej opcji. Staż to dobre rozwiązanie dla osób, które nie posiadają dużego doświadczenia zawodowego, ponieważ dzięki niemu mogą zdobyć nowe umiejętności i wzbogacić swoje CV, a także otrzymać referencje. Przedsiębiorstwa, które przyjmują stażystów z urzędu pracy, nie muszą płacić za pracownika, dlatego wiele z nich chętnie korzysta z takiej możliwości. Dzięki temu można się uczyć fachu w miejscach, które standardowo rzadko prowadzą rekrutacje.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa