Nie wszystkie zmiany w klasyfikacji budżetowej po myśli samorządów

 

Nie wszystkie zmiany w klasyfikacji

budżetowej po myśli samorządów

FINANSE SAMORZĄDU - SAS 4/2022

Ministerstwo Finansów kończy prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niestety zmiany zaproponowane w ostatecznym tekście tego aktu nie spełniają oczekiwań samorządów, odnośnie możliwości wykorzystania informacji ze sprawozdań budżetowych do szacowania kosztów usług realizowanych przez JST.

Jedną z ważniejszych dla samorządów zmian, wprowadzanych przepisami nowelizacji, jest utworzenie nowego rozdziału „75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w związku z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927, z późn. zm.). Wprowadza ona nową część subwencji – część rozwojową, która ma wzmocnić potencjał inwestycyjny JST. Nowelizacja tworzy też nowy paragraf „637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”.
Nowelizacja miała także wprowadzić taką zmianę w obowiązującej klasyfikacji budżetowej, która umożliwiłaby wykorzystanie danych ze sprawozdań budżetowych do oszacowania kosztów usług dostarczanych przez JST. Jak podkreśla Związek Miast Polskich w stanowisku z dnia 8 lipca 2022 r. jest to niezbędny warunek, by można było na podstawie dowodów (twardych danych) ocenić rezultaty prowadzonych przez samorządy lokalnych polityk publicznych (evidence-based policies).
– Zaproponowane przez MF rozwiązanie łączy wydatki płacowe z wydatkami na utrzymanie stanowisk pracy, co spowoduje zniweczenie kilkuletnich wysiłków, podejmowanych w projekcie Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), zmierzających do wprowadzenia mechanizmu szacowania, w oparciu o obowiązujący obecnie system klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej realnych kosztów usług publicznych, świadczonych przez JST – tłumaczy Andrzej Porawski, dyrektor biura ZMP.
– Dlatego proponujemy zapis kompromisowy, który stwarza możliwość ewidencji wydatków płacowych w rozdziałach tzw. usługowych, ale równocześnie zapewnia, że wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy znajdą się w rozdziałach tzw. podmiotowych – dodaje.
Taka modyfikacja przepisów rozporządzenia pozwoliłaby (w ocenie ZMP) obliczać koszty usług metodą opracowaną w SMUP.
Przypominamy, że celem projektu SMUP jest dostarczenie jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz społeczeństwu informacji niezbędnych do kompleksowej oceny usług, świadczonych na poziomie lokalnym. Dotychczas w Polsce nie ma spójnego systemu monitorowania usług publicznych, który umożliwiałby każdemu zainteresowanemu podmiotowi szybkie uzyskanie kompleksowej informacji na temat ilości, jakości, dostępności i efektywności finansowej usług publicznych.

Jakub Gortyński

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa