Możliwości lokowania nadwyżek finansowych

przez jednostki samorządu terytorialnego

Skarbiec TFI S.A.

Podmioty podlegające Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy państwowe uczelnie wyższe, mają bardzo ograniczone możliwości lokowania środków finansowych zgromadzonych na swoich rachunkach.

Art. 48 tejże ustawy daje tym jednostkom cztery możliwości lokowania wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu:

1. nabywanie skarbowych papierów wartościowych,
2. nabywanie obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
3. deponowanie środków na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium RP,
4. deponowanie środków u Ministra Finansów.
Praktyka pokazuje, że jednostki budżetowe najczęściej wybierają trzecią formę, która teoretycznie wydaje się najwygodniejsza. Jednak trzeba pamiętać, by takowy depozyt zakładać regularnie. Jeśli podmiot nie korzysta z konsolidacji sald, to bywa, że koniecznych do przeprowadzenia jest znacznie więcej operacji. Często, uzyskanie konkurencyjnego oprocentowania, wymaga dodatkowych negocjacji z bankiem. Warto również pamiętać, że banki mogą pobrać dodatkową opłatę od wysokiego salda.
Depozyt u Ministra Finansów wiąże się z koniecznością podpisania umowy , a w przypadku przekazania środków w depozyt na krótki okres (do 3 dni) również z koniecznością prowadzenia rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego. Lokujący nie ma większego wpływu na kształt umowy, czy oprocentowanie, a każda ewentualna zmiana wymaga podpisania stosownego aneksu.
Pozostałe dostępne w katalogu opcje to skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, które zgodnie z interesem Skarbu Państwa, są coraz częściej wykorzystywane do lokowania kapitału przez przedstawicieli sfery budżetowej. Inwestycja nadwyżek finansowych przez jednostki budżetowe w obligacje skarbowe i komunalne, jest swego rodzaju optymalizacją finansową budżetu państwa. Do tego, pożytki możliwe do uzyskania z tego typu inwestycji mogą być większe niż w przypadku pozostałych wariantów (tj. lokaty i depozytu u Ministra Finansów) oraz nie jest pobierana opłata od wysokiego salda.
Istotnym argumentem przemawiającym na korzyść lokowania wolnych środków w formie skarbowych papierów wartościowych oraz obligacji emitowanych przez JST, wydaje się być kryterium bezpieczeństwa środków, które zapewnia fakt, iż papiery wartościowe są ewidencjonowane i rozliczane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych poprzez rachunek maklerski prowadzony przez dom lub biuro maklerskie. Papiery wartościowe zgromadzone na takim rachunku nie wchodzą w skład masy upadłościowej podmiotu prowadzącego dany rachunek. Co więcej, transakcje mogą być dokonywane wyłącznie przez właściciela rachunku (jednostkę budżetową), lub upoważnionego na podstawie odrębnego pełnomocnictwa specjalistę od zarządzania aktywami.
Podczas spotkań ze skarbnikami jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorami finansowymi, członkami zarządów, czy też kwestorami państwowych uczelni wyższych, najczęściej zadawanym nam pytaniem jest to dotyczące sposobu księgowania i rozliczania nabywanych obligacji oraz podkreślany jest brak wystarczającej wiedzy na temat uwarunkowań rynkowych. Podmiotowi, który nie bierze czynnego udziału w obrocie papierami wartościowymi, problem może sprawić choćby ustalenie ceny nabycia konkretnego papieru wartościowego. Właściciel rachunku jest niejako zdany na warunki prezentowane mu przez maklera. Remedium na te bolączki może być podpisanie umowy ze wspomnianym powyżej specjalistą od zarządzania aktywami. Co ciekawe, podpisanie takiej umowy, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, nie wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego i w przeciwieństwie do umowy dotyczącej lokowania środków w formie depozytu u Ministra Finansów, jest ona w pełni negocjowalna.
Umowa zarządzania aktywami (Umowa Asset Management), to umowa zawierana przez właściciela rachunku (jednostka budżetowa) z instytucją finansową (Asset Manager/Zarządzający), posiadającą zezwolenie KNF na prowadzenie tego typu działalności. W ramach zawartej umowy, Zarządzający działając na podstawie udzielonego mu przez jednostkę budżetową pełnomocnictwa, dokonuje transakcji w imieniu i na rzecz właściciela rachunku. Umowa określa szczegółowe ramy współpracy, tj. cel inwestycyjny, zasady komunikacji, strategię inwestycyjną, wynagrodzenie Zarządzającego oraz inne istotne dla obydwu stron parametry. Asset Manager jest w stałym kontakcie z przedstawicielami jednostki budżetowej i winien dostarczać im kompletną informację na temat stanu portfela oraz oferować wszelkie wsparcie merytoryczne w zakresie umowy oraz nabywanych aktywów. Trzeba tutaj pamiętać, iż ze względu na ograniczony katalog lokat dostępnych dla wymienionych jednostek budżetowych, minimalny zalecany okres lokowania środków w tym rozwiązaniu to 6 miesięcy. Im horyzont czasowy dłuższy, tym większe jest spektrum dostępnych do nabycia papierów wartościowych.
Specjalista od zarządzania aktywami winien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie zdobyte w związku z wieloletnią działalnością na rynku inwestycyjnym w Polsce. Skarbiec TFI S.A. ma już ponad dwudziestopięcioletnią wiedzę, pozwalającą na sprawne poruszanie się po wymagającym i często skomplikowanym świecie finansów. Jesteśmy Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych z łączną sumą zarządzanych aktywów wynoszącą ponad 5 miliardów złotych; w tym w samej usłudze zarządzania aktywami posiadamy ponad 1,6 miliarda złotych aktywów naszych Klientów (dane na koniec lipca 2022 roku). W oferowane przez Skarbiec TFI S.A. produkty inwestuje obecnie ponad 83 tysiące Klientów indywidualnych i ponad 1300 Klientów instytucjonalnych.
W ramach usługi zarządzania aktywami oferujemy kompleksową, w pełni negocjowaną usługę odpowiadającą na specyficzne potrzeby naszych Klientów ze sfery budżetowej – każda nasza Umowa Asset Management jest „szyta na miarę”. Podczas zbliżającego się Forum Miasteczek Polskich, w dniach 21-22 września 2022 roku w warszawskim hotelu Novotel Warszawa Centrum, zapraszam na stoisko numer 1 w Sali „Irys”, gdzie wraz z kolegami będę do dyspozycji wszystkich zainteresowanych tematyką, chcących poznać szczegóły rozwiązań dostępnych w Skarbiec TFI S.A.

 marchewka

Marcin Marchewka
Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej
Skarbiec TFI S.A.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: +48 723992956

 

Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji usługi zarzadzania aktywami w Skarbiec TFI. Niniejszy materiał nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest forma świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.
Skarbiec TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI S.A. z siedziba: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, kapitał zakładowy 6 050 505 złotych, wpłacony w całości. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszy (również w ramach usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych) musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa