Drodzy Samorządowcy!

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Serwisu Administracyjno-Samorządowego (5/2023). 

Polecamy przede wszystkim artykuły:

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ
GRUNTÓW KOMERCYJNYCH – NOWE OBOWIĄZKI SAMORZĄDÓW!

Przepisy, które weszły w życie 31 sierpnia 2023 r., oprócz przyznania praw użytkownikom wieczystym, nakładają również szereg obowiązków na właścicieli nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, a więc również na jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy. Najważniejszym z obowiązków nałożonych na JST jest obowiązek uwzględniania roszczeń, kierowanych na podstawie art. 198g ust. 1 u.g.n. przez użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,

NOWE GMINNE „MIESZKANIOWE” OGRANICZENIA ANTYKORUPCYJNE

31 sierpnia 2023 r. do ustawy o samorządzie gminnym dodano nowy przepis, wprowadzający ograniczenie możliwości najmu lub kupna lokali mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, lub utworzonych przez społeczną inicjatywę mieszkaniową.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA ORGANU JST JAKO PRZEDMIOT INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacją publiczną, zgodnie z art. 6 u.d.i.p., jest informacja o podmiotach zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej oraz o zasadach ich funkcjonowania. Z pewnością informacją o funkcjonowaniu takiego podmiotu jest wiedza dotycząca prawidłowego wypełniania obowiązków służbowych przez zatrudnionych pracowników oraz podejmowanych działaniach, zmierzających do ewentualnego przywrócenia prawidłowości działania tych organów.

OD 10 GRUDNIA 2023 R. OBOWIĄZEK STOSOWANIA PRZEZ JST
PUBLICZNEJ USŁUGI REJESTROWANEGO DORĘCZENIA ELEKTRONICZNEGO – PURDE

Z dniem 10 grudnia 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. (PURDE).

REJESTR UMÓW JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH
Z KOLEJNYM PRZESUNIĘCIEM – NA 1 STYCZNIA 2026 R.

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu IX kadencji posłowie ostatecznie przegłosowali kolejne już przesunięcie wejścia w życie przepisów wprowadzających tzw. rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych – tym razem na dzień 1 stycznia 2026 r.

CZY CZEKA NAS REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU
NIERUCHOMOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI?

20 września 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana znowelizowana dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (Energy Efficiency Directive, EED), która zwiększa ambicje dotyczące podniesienia efektywności energetycznej państw unijnych i wskazuje na szereg środków, które mają przyczynić się do ich osiągnięcia. To jeden z kluczowych elementów unijnego pakietu reform, które mają doprowadzić do zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 55% do roku 2030, jednocześnie obniżając rachunki za energię i ograniczając uzależnienie Europy od importowanych paliw kopalnych.

JAK BYĆ SKUTECZNYM I UŻYTECZNYM LIDEREM?

Różne są warianty wyłaniania lidera w społeczeństwach, a jego kompetencje mają wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców. Uzasadnia to rozważania czynników, które mogą kształtować cechy przywódców, z punktu widzenia ich skuteczności oraz użyteczności dla społeczności lokalnych. Pisząc o liderach, będziemy mieli na myśli osoby wójtów, burmistrzów, prezydentów, a także sekretarzy oraz inne osoby zaangażowane w zarządzanie podmiotami samorządowymi.

GMINY MUSZĄ PRZYJĄĆ PLAN OGÓLNY – JAKO NOWY AKT
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – DO KOŃCA 2025 ROKU

Kompleksowa reforma systemu planowania przestrzennego, z datą wejścia w życie 24 września 2023 r., wprowadza nowy akt planowania przestrzennego, jakim jest plan ogólny. Gminy będą miały czas do końca 2025 r. na podjęcie uchwał przyjmujących plan ogólny. Z uwagi na długi proces projektowania i przyjmowania aktów planistycznych, zasadne wydaje się zainicjowanie tych prac przez organ wykonawczy gminy z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

ZAMÓW JUŻ PRENUMERATĘ SAS NA 2024 ROK!

  • pakiety online dla wielu stanowisk pracy z dostępem już od momentu złożenia zamówienia i wydaniem papierowym GRATIS
  • promocyjna cena
  • upominek – kalendarz książkowy 2024

szczegóły w zakładce: https://www.doradcasamorzadu.pl/prenumerata.html

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa