Najważniejsze zmiany dla pracowników

urzędów w 2023 roku

PRAWO PRACY - SAS 2 / 2023

Rok 2023 obfituje w zmiany dla pracowników. Na zmianach skorzystać mają także urzędnicy, którzy być może będą mieli uprawnienie do dodatkowych dni wolnych, czy też korzystania z elastycznej organizacji pracy.

PRACA ZDALNA

Dla urzędników, będących rodzicami, pracownikami w ciąży lub sprawującymi opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny rozszerzone zostaną możliwości pracy zdalnej. Co więcej, pracodawca będzie zobligowany wypłacić pracownikowi ryczałt za pracę zdalną. Z kolei w przypadku pracy zdalnej okazjonalnej, dostępnej na wniosek pracownika, praca zdalna będzie mogła być wykonywana sporadycznie, z ograniczeniem do maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym.

URLOP OPIEKUŃCZY

Pracownikowi przysługiwać będzie urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

ZWOLNIENIE OD PRACY W ZWIĄZKU Z „SIŁĄ WYŻSZĄ”

Pracownikowi przysługiwać będzie zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym, z powodu działania „siły wyższej”, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

DRUGA I TRZECIA PRZERWA W PRACY

Pracownicy będą mieli prawo do drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin oraz trzeciej przerwy trwającej także co najmniej 15 minut, jeśli dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 16 godzin.

DŁUŻSZY URLOP RODZICIELSKI

Pracownicy będą mieli prawo do 9 tygodni urlopu dla każdego z rodziców, w trakcie którego wypłacany będzie zasiłek macierzyński w wysokości 70% podstawy wymiaru świadczenia.

ELASTYCZNA ORGANIZACJA PRACY

Pracownicy opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez niego 8. roku życia będą mogli złożyć wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, przez którą rozumie się: pracę zdalną, ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, weekendowy system czasu pracy, obniżenie wymiaru czasu pracy.

SZYBSZE UZYSKANIE UMOWY NA CZAS NIEOKREŚLONY

Pracownik zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy będzie miał prawo wystąpić do pracodawcy (raz w roku) o zmianę rodzaju umowy. Obowiązkiem pracodawcy będzie pisemne uzasadnienie odpowiedzi na ten wniosek pracownika

WPROWADZENIE PRAWA PRACOWNIKA DO RÓWNOLEGŁEGO ZATRUDNIENIA

Pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym, będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy, poza sytuacją, w której zawarto umowę o zakazie konkurencji podczas trwania stosunku pracy.

PRAWO DO SZKOLENIA

Pracownicy uzyskają prawo do nieodpłatnego i wliczanego do czasu pracy szkolenia, które będzie niezbędne do wykonywania danej pracy.

Wskazane nowe uprawnienia oraz możliwości wykonywania pracy będą miały istotne znaczenie dla organizacji pracy urzędów oraz samych pracowników. Mimo, że przepisy w połowie lutego 2023 roku nie zostały jeszcze uchwalone, to należy się spodziewać, że będą miały zastosowanie dla całego roku. Oznacza to, że wiele rozwiązań będzie mogło działać wstecz. Poszczególne rozwiązania będą miały także wymiar realnych wydatków, związanych chociażby z ryczałtem za pracę zdalną czy też nową polityką szkoleniową.

Dr Antoni Kolek
Instytut Emerytalny

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa