SPIS TREŚCI NR 2 / 2014

AKTUALNOŚCI

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Fundusz sołecki

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

TEMAT MIESIĄCA

Radny prowadzi działalność gospodarczą korzystając z mienia gminy

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Punkty zbiorcze w celu realizacji bezpłatnego transportu dzieci do szkół
Prowadzenie pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej przez kierowców Zawodowej Straży Pożarnej
Zatwierdzanie planu finansowego SPZOZ
Zastępca wójta nie może dokonywać notarialnych poświadczeń
Dodatek mieszkaniowy

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy
Brak odpisu skargi do sądu administracyjnego powoduje jej odrzucenie?
Przedawnienie we wznowionym postępowaniu administracyjnym
Odmowa wszczęcia postępowania ze względu na res iudicata

FINANSE SAMORZĄDU

Upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego
Opodatkowanie linii telekomunikacyjnych
Nowe rozporządzenie o pomocy de minimis
Opodatkowanie latarni zlokalizowanych w pasach drogowych dróg publicznych
Bez dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

ADMINISTRACJA ZESPOLONA POWIATÓW I WOJEWÓDZTW

Pozwolenie na użytkowanie samowoli budowlanej
wykonanej przed 1 stycznia 1995 r.
Opłata legalizacyjna
Skarga strażaka na orzeczenie komisji lekarskiej

PRAWO PRACY

Dodatek specjalny dla zastępcy burmistrza i skarbnika
Odwołanie dyrektora instytucji kultury
Zaświadczenie o pracy w szczególnych warunkach
Staż pracy a urlop bezpłatny dla matek pracującychi opiekujących się małymi dziećmi
Odprawa dla nauczyciela przy wypowiedzeniu dotychczasowych warunków pracy
Wypowiedzenie umowy skazanemu pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jawność aprobaty technicznej
Usługi telefoniczne
Biuletyn zamówień publicznych w innych krajach Unii Europejskiej
Subiektywizm w ocenie treści specyfikacji przetargowej
nie może stanowić uzasadnienia do jego unieważnienia

Wymiana okien wymaga kosztorysu inwestorskiego
Co może stanowić wkład własny gminy w przedsięwzięciu PPP?

ORZECZNICTWO

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa