Rada Gminy zobowiązana jest do udzielenia informacji publicznej

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 2 / 2015

Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 20 stycznia 2015 r. sygn. akt II SAB/Łd 189/14.

W niniejszej sprawie wniosek redaktor naczelnej dotyczył udzielenia informacji publicznej poprzez udostępnienie wykazu uchwał podjętych w okresie od 2006 do 2014r., których przedmiotem był podatek od nieruchomości oraz zmiana budżetu gminy w związku z zaistniałą lub przewidywaną zmianą wysokości wpływu do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości ze wskazaniem daty ich podjęcia, numeru, tytułu oraz podaniem adresu internetowego, jeśli zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (pkt 1 i 2 wniosku), wykazu protokołów z sesji rady, w trakcie których uchwały te zostały podjęte wraz z podaniem ich adresu internetowego, jeżeli zostały opublikowane w BIP (pkt 3 wniosku). W przypadku zaś gdyby owe uchwały czy protokoły nie zostały opublikowane w Biuletynie – żądanie opiewało na ich doręczenie w formie załącznika do wykazów. Wnioskodawczyni oczekiwała również informacji czy, kiedy i w jakiej formie został wykonany przez burmistrza, obowiązek z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych oraz wskazania zastosowanego sposobu publikacji wykazów w latach 2006-2013, poprzez podanie indywidualnego adresu internetowego, dokładnego adresu miejsca wyłożenia wykazów, godzin i dni, kiedy możliwe jest zapoznanie się z ich treścią, wskazania tytułu prasowego, w którym wykazy zostały opublikowane lub innych danych pozwalających na bezpośredni dostęp do tych wykazów (pkt 4 wniosku). Udzielona wnioskodawczyni odpowiedź na wniosek, zakwestionowała z jednej strony obowiązek rady miejskiej do udostępniania informacji publicznej, z drugiej – w zakresie pkt. 1-3 wniosku wskazała na fakt jej nieposiadania. Odnośnie natomiast pkt 4 wniosku organ wskazał na „coroczne umieszczenie na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego w terminie do dnia 31 maja roku następnego po roku budżetowym wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia” oraz poinformował, że „istnieje możliwość zapoznania się z wykazem”. W tej sytuacji wnioskodawczyni skierowała skargę na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Sąd – po rozpatrzeniu skargi – uznał, że stanowisko wyrażone w ww. odpowiedzi nie stanowi realizacji wniosku w zakresie żądanej informacji. W uzasadnieniu wskazał, że w świetle obowiązujących przepisów żądana informacja mieści się w pojęciu informacji publicznej. Jednocześnie, powołując się na treść art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podał, że w pojęciu „organy władzy publicznej” mieszczą się m.in. organy samorządu gminnego, których zakres kompetencji regulują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Sąd za oczywiste uznał, że informacje odnoszące się do uchwałodawstwa gminnego oraz sposobu procedowania przez organ posiadający kompetencje, a także informacja, dotycząca realizacji przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w rozpoznawanej sprawie burmistrza), obowiązku, określonego w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiące są informacją publiczną, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sąd podkreślił, że analiza przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej prowadzi do konkluzji, iż w razie skierowania wniosku o udzielenie informacji publicznej, podmiot, do którego wniosek taki został skierowany powinien odpowiednio:

  • udzielić w formie czynności materialno-technicznej informacji publicznej, gdy jest jej dysponentem oraz nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość jej udzielenia;
  • odmówić udostępnienia informacji (art. 16 ust. 1 ustawy) lub umorzyć postępowanie (art. 14 ust. 2 ustawy), czego winien dokonać w formie decyzji administracyjnej;
  • odmówić udostępnienia informacji publicznej przetworzonej w związku z niespełnieniem przez stronę warunku wskazanego w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Analizując treść powyższego wyroku i niejako na marginesie powyższych rozważań, niezależnie od trafności przyjętego stanowiska odnoszącego się do charakteru informacji publicznej, nasuwają się pewne spostrzeżenia dotyczące roli ustrojowej organów samorządu gminnego. Jakkolwiek bowiem rada gminy należy do organów władzy publicznej, to nie ulega wątpliwości, że nie ma ona podstaw prawnych do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udzielenia informacji publicznej, nawet wówczas gdy zachodzą przesłanki do odmowy udzielenia tej informacji.
Wyrok nie jest prawomocny.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa