Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2014 r., sygn. akt II GPS 3/13 (2)

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 3 / 2015

„Na odmowę rozpatrzenia sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 84c ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.”

Zgodnie z art. 84 c ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o: 1) odstąpieniu od czynności kontrolnych, 2) kontynuowaniu czynności kontrolnych”. Stosownie do treści art. 84c ust. 10 na ww. postanowienie, przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej uregulowała tryb postępowania przy rozpatrzeniu sprzeciwu i rozstrzygnięciu zażalenia. Według art. 84c ust. 16 tej ustawy do postępowań, o których mowa w art. 9 i 10, w zakresie nieuregulowanym, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jak wskazał NSA przyjęcie formy postanowienia dla rozpatrzenia sprzeciwu, prawa do zażalenia oraz odesłania do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wywoływało wątpliwości interpretacyjne, co do dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na postanowienie o rozpatrzeniu sprzeciwu, w świetle treści art. 3 § 2 pkt 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

NSA, uznając, że brak jest możliwości zaskarżania takich postanowień do sądu administracyjnego wskazał na konieczność uwzględniania systemu ochrony praw jednostki. Jak podkreślił, do sądu można się więc zwrócić z konkretną sprawą. Tymczasem w postanowieniach, o których mowa w art. 84 c ust. 9 i 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organ kontroli nie rozstrzyga bezpośrednio o obowiązkach lub uprawnieniach kontrolowanego przedsiębiorcy, lecz odnoszą się one do samej kontroli, czyli do obowiązków organu prowadzącego kontrolę. Na podstawie przepisów art. 84c można jedynie mówić o tym, że organy kontroli mają obowiązek zbadania, na żądanie przedsiębiorcy, zgodności z prawem przeprowadzanej kontroli. W rezultacie NSA uznał, że postanowienie podjęte na podstawie art. 84c ust. 9 lub 10 wpływają jedynie na sytuację faktyczną, a nie prawną kontrolowanego przedsiębiorcy.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa