PGE Energia Ciepła z ofertą dla samorządów

na rozwój i modernizację lokalnych systemów ciepłowniczych

AKTUALNOŚCI / OFERTA DLA SAMORZĄDÓW - SAS 2 / 2019

Po wyborach samorządowych, przed władzami gmin i miast ważne decyzje dotyczące sposobu finansowania aktywów ciepłowniczych, które w najbliższym czasie muszą zostać zmodernizowane, aby dostosować się do europejskich i krajowych wymogów środowiskowych, zapewniając tym samym bezpieczeństwo dostaw ciepła na lokalnych rynkach. PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE posiada wiedzę i doświadczenie, a także zaplecze finansowe potrzebne do tego, by móc wesprzeć samorządy w czekających je inwestycjach.

Czytaj więcej: PGE Energia Ciepła z ofertą dla samorządów na rozwój i modernizację lokalnych systemów...

 

Co dla samorządów oznacza

wdrożenie tzw. „dyrektywy policyjnej”?

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 2 / 2019

6 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych, przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125), wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016) – potocznie zwaną „dyrektywą policyjną”.

Czytaj więcej: Co dla samorządów oznacza wdrożenie tzw. „dyrektywy policyjnej”?

 

Usterkowy czy bezusterkowy odbiór robót budowlanych?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - SAS 2 / 2019

Odbiór robót budowlanych niejednokrotnie stanowi najbardziej znaczący moment w realizacji umowy o roboty budowlane, gdyż pociąga za sobą szereg różnych skutków prawnych. Z przepisów Kodeksu cywilnego (dalej „k.c.”) wynika, że odbiór obiektu jest podstawowym obowiązkiem inwestora, ściśle związanym z obowiązkiem oddania obiektu przez wykonawcę. Przepis art. 654 k.c. dodaje, że w braku odmiennego postanowienia umowy, inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.

Czytaj więcej: Usterkowy czy bezusterkowy odbiór robót budowlanych?

 

Trybunał Konstytucyjny ponownie o janosikowym

SAMORZĄDOWE ANALIZY PRAWNE - SAS 2/2019

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., sygn. K 18/17

Trybunał Konstytucyjny po blisko 4 latach od złożenia wniosku przez gminę Międzyzdroje o zbadanie konstytucyjności jednego z elementów tzw. janosikowego (dokładnie art. 36 ust. 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) orzekł o jego niezgodności z art. 167 ust. 1 i 2 oraz art. 165 ust. 1 Konstytucji. Sąd konstytucyjny podzielił zdanie wnioskodawcy, że kwestionowana regulacja w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w której gmina, z przyczyn niezależnych od niej, otrzymała część wyrównawczą lub równoważącą subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej bądź dokonała wpłaty przeznaczonej na część równoważącą w kwocie wyższej od należnej jest niezgodny ze wskazanymi przepisami ustawy zasadniczej.

Czytaj więcej: TK ponownie o janosikowym

 

Zwycięzcy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2018

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich
wybrało najaktywniejsze samorządy.
Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa