Specustawa dla linii średniego napięcia pilnie potrzebna!

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

UMP APELUJE!

Unia Miasteczek Polskich, w piśmie do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wnioskuje o przyjęcie rozwiązań prawnych, mających na celu przygotowanie i realizację modernizacji oraz rozbudowę energetycznych sieci dystrybucyjnych średniego napięcia – na wzór istniejących rozwiązań odnoszących się do linii wysokiego napięcia (patrz: ustawa z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; Dz.U. z 2022 r. poz. 273). 

Czytaj więcej: Specustawa dla linii średniego napięcia pilnie potrzebna!

 

Zerowy PIT – kto może skorzystać

i czy na pewno jest to opłacalne?

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Na zmianach podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu wieku podatników może zyskać. Jednak, aby to zrobić, powinni podjąć określone działania – w przeciwnym przypadku stracą.

Czytaj więcej: Zerowy PIT – kto może skorzystać i czy na pewno jest to opłacalne?

 

Pułapki tzw. Polskiego Ładu

– na co uważać przy obliczaniu wynagrodzeń?

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Zamieszanie w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników, wywołane wdrożeniem tzw. Polskiego Ładu, związane jest z prawem do stosowania kwoty zmniejszającej podatek w zaliczkach na podatek oraz ulgą dla klasy średniej.

Czytaj więcej: Pułapki tzw. Polskiego Ładu – na co uważać przy obliczaniu wynagrodzeń?

 

Zarząd Stowarzyszenia Związku Miast 

i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

z jednogłośnym absolutorium

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego za 2021 rok, przyjęcie sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną, czy też przyjęcie stanowiska Zarządu w sprawie wdrożenia działań osłonowych, chroniących samorządy przed drastycznym wzrostem cen energii i gazu, a także jednogłośne udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia – 22 lutego 2022 r. odbyło się walne posiedzenie Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Poruszono podczas niego wiele różnych istotnych spraw.

Czytaj więcej: Zarząd Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego z jednogłośnym absolutorium

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki

przez wójta nie jest informacją publiczną

SĄDY O SAMORZĄDACH - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 15 listopada 2021 r., sygn. akt II SAB/Rz 132/21

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby reprezentujące podmiot gospodarczy nie jest dokumentem urzędowym. Zostało ono bowiem wystawione przez podmiot prywatny, a nie publiczny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Nie jest więc informacją publiczną, podlegającą udostepnieniu w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Czytaj więcej: Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki przez wójta nie jest informacją publiczną

 

Popioły i żużle mogą utracić status odpadu

na mocy nowego projektu rozporządzenia

Ministra Klimatu i Środowiska

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 2 / 2022

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uprawniają ministra właściwego do spraw klimatu do wydania rozporządzenia, określającego odrębnie dla jednej lub kilku spraw, dla niektórych odpadów, szczegółowych warunków utraty statusu odpadów. W dniu 8 lutego 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw.

Czytaj więcej: Popioły i żużle mogą utracić status odpadu na mocy nowego projektu rozporządzenia Ministra...

 

Inwestycje strategiczne w sektorze naftowym

AKTUALNOŚCI | PRZEGLĄD LEGISLACYJNY - SAS2 / 2022

Od 15 marca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. z dnia 28 lutego 2022 r., poz. 483). Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację polityki rządu w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej: Inwestycje strategiczne w sektorze naftowym

 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

AKTUALNOŚCI - SAS 2 / 2022

12 marca 2022 r. zakończyło się 50., posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. ustawy: o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (projekt rządowy).

Czytaj więcej: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

 

#PomagamUkrainie.gov.pl

– koordynacja pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Rosyjska agresja na Ukrainę wywołuje kryzys humanitarny, z jakim nie mieliśmy do czynienia w naszej części Europy od czasów II wojny światowej. Miliony Polaków odpowiedziało gotowością do niesienia pomocy uchodźcom i Ukraińcom, którzy zostali w swojej ojczyźnie. Aby wsparcie było celowe i efektywne powinno być skoordynowane. Dlatego powstała – przygotowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów - platforma PomagamUkrainie.gov.pl. Czytaj więcej ...

 

Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa"

W formule online 15 lutego br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa" z udziałem blisko 50 przedstawicieli członkowskich jednostek samorządu terytorialnego Stowarzyszenia.

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa"

 

Wyniki naboru wniosków

do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2 328 zadań, w tym 630 powiatowych i 1 698 gminnych. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,8 tys. km dróg: 1,95 tys. km powiatowych i 1,85 tys. km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 516 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 213 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł. Czytaj więcej ...

 

Nowe ograniczenia antykorupcyjne dla wójtów,

burmistrzów, prezydentów miast – od kolejnej kadencji

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BS 1/2022

W celu walki z korupcją ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowych regulacji prawnych, odnoszących się m.in. do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej: Nowe ograniczenia antykorupcyjne dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast – od kolejnej kadencji

 

Aktywizacyjny Program Zdrowotny

„Nowa Zdrowa Gmina 22” (NZG22) dla Samorządów

20 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych, podczas którego zostały zaprezentowane założenia lokalnego Programu Zdrowotnego „Nowa Zdrowa Gmina”, organizowanego przez Spółkę Centrum Medyczno-Diagnostyczne z siedzibą w Siedlcach. Głównym celem programu jest poprawa kondycji zdrowotnej Polaków w perspektywie średnio i długoterminowej. Czytaj ...

 

Zwycięzcy oraz mistrzowie Ogólnopolskiego

Rankingu Gmin i Powiatów 2021

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Czytaj więcej ...

 

Samorządy na rynku energii

RYNEK ENERGII 

Z rosnącymi na świecie cenami prądu mierzą się nie tylko odbiorcy indywidualni, ale także jednostki samorządu terytorialnego, które kupują energię w trybie Prawa Zamówień Publicznych. Na jakie czynniki powinny zwracać uwagę w tym procesie?

Czytaj więcej: Samorządy na rynku energii

 

Walne Zgromadzenie Członków Unii Miasteczek Polskich

16-17 stycznia 2022 r.

W dniach 16-17 stycznia 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Mazowsze w Otrębusach, na zaproszenie Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Unii Miasteczek Polskich. UMP od 30 lat pełni rolę ogólnokrajowej korporacji samorządowej zrzeszającej małe miasta, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie aspirujące do roli miast.

ump1

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie Członków Unii Miasteczek Polskich

 

Relacja z Gali Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego

11 stycznia 2022 r.

Gminy: Mielnik i Juchnowiec Kościelny oraz Miasto Wysokie Mazowieckie to liderzy Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego, którego organizatorami są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urząd Statystyczny w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia, które odbyło się po raz pierwszy, było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Gala finałowa odbyła się we wtorek (11.01) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i wziął w niej udział wojewoda podlaski. Czytaj więcej ...

 

Ankietowani sekretarze: zwiększenie wynagrodzeń

mogłoby wpłynąć na usprawnienie pracy urzędów

Zwiększenie wynagrodzeń urzędników i podniesienie ich kompetencji mogłoby w największym stopniu wpłynąć na usprawnienie pracy urzędów samorządowych - wynika z ankiety przeprowadzonej wśród ponad 2 tys. sekretarzy z całej Polski przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Czytaj więcej ...

 

Spotkanie sekretarzy po dwóch latach przerwy

Relacja z V Krajowego Kongresu Sekretarzy 28-29 września 2021 r.

VKrajowyKongresSekretarzy

Zakończył się V Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Oprócz sekretarzy i ekspertów w Kongresie wzięli udział również przedstawiciele rządu. Sekretarze i eksperci mogli się spotkać na żywo w tak dużym gronie po raz pierwszy po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Blisko 400 uczestników Kongresu wzięło udział w kilkudziesięciu debatach i panelach wymiany doświadczeń oraz spotkaniach eksperckich odbywających się równolegle stacjonarnie w Warszawie i online. Współorganizatorem wydarzenia była Krajowa Rada Forów Sekretarzy. Czytaj więcej ...

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 1 / 2022

14 stycznia 2022 r. do Marszałka Sejmu wpłynął komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń.

Celem ustawy jest dokonanie zmian w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach i ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, mających na celu umożliwienie psom ratowniczym udziału w treningach w lesie poprzez wyłączenie z ogólnej zasady dotyczącej zakazu puszczania psa luzem w lesie psów ratowniczych w czasie treningu, udziału w pozorowanej akcji ratowniczej czy też udziału w akcji ratowniczej.

SPIS TREŚCI

 

Relacja z Forum Miasteczek Polskich

16 i 17 września – Warszawa

Krajowy Plan Odbudowy, Rządowy Fundusz Polski Ład, perspektywa budżetowa UE oraz problemy demograficzne, oświatowe i ekologia to tematy, nad którymi dyskutowali uczestnicy dwudniowego Forum Miasteczek Polskich w Warszawie.

 fmp1 fmp2 rel 1

Czytaj więcej: Relacja z Forum Miasteczek Polskich

 

Rozmowa z Januszem Buzkiem,

organizatorem Forum Miasteczek Polskich

FMP – 16-17 września 2021 r.  – Warszawa

Czytaj więcej: Rozmowa z Januszem Buzkiem, organizatorem Forum Miasteczek Polskich

baner osteo

Samorząd walczy z osteoporozą!

Samorządy z różnych regionów Polski i z różnego szczebla administracji samorządowej dostrzegają problemy związane z osteoporozą, którą Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje za jedną z głównych chorób cywilizacyjnych, gdzie ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem. Jest to choroba szkieletu prowadzącą do złamań kręgosłupa, kości szyjki udowej i kości przedramienia, które mogą wystąpić nawet po niewielkim urazie.

Czytaj więcej: Samorząd walczy z osteoporozą!

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

20 listopada 2019 r. – Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczący odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu terytorialnego (samorządu województwa mazowieckiego jako podmiotu tworzącego) za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Czytaj więcej: Trybunał Konstytucyjny

Więcej artykułów…

  1. Zobacz również:
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa