SPIS TREŚCI SAS2 / 2017

AKTUALNOŚCI

Pracownicy tymczasowi
Zmiany w Krajowej Administracji Skarbowej
Kredyty hipoteczne
Dyrektorzy sądów
Regionalne Izby Obrachunkowe
Samorządowe fundusze pod rządowym nadzorem

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Dyrektor biblioteki gminnej jest w swojej działalności samodzielny

ORZECZNICTWO

Uchwała w sprawie stosowania wyroków TK nieważna
Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego
prawa do gruntu oznacza, że nieruchomość ta należała w dniu 27 maja 1990 r.
do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY

Zarząd ZGW RP o finansowaniu zadań zleconych
Przyszłość doradców i asystentów w samorządach
Po co władze metropolitalne?
Sołectwa na ścieżce zmian

TEMAT NUMERU

Kadencyjność w samorządach?

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Instrukcja kancelaryjna
Wójt rekompensuje rezerwistom utraconą pensję
Kto reprezentuje jednostkę organizacyjną gminy podczas urlopu jej kierownika?
Radny zrzeka się części diety
Decyzja wygaszająca zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Usuwanie drzew na nieruchomościach osób fizycznych, z prowadzoną działalnością gospodarczą
Upoważnienie jednostki pomocniczej gminy w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji
Umorzenie postępowania przez sąd administracyjny
Czy „małe zlecenia” należy wykazywać przy dodatku mieszkaniowym i świadczeniu 500+?
Pozbawienie strony udziału w postępowaniu administracyjnym a uwzględnienie skargi przez sąd

FINANSE SAMORZĄDU

Zwolnienie od podatku rolnego gruntów nabytych na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego
Czy dochody ze sprzedaży posiłków w DPS należy odprowadzać do budżetu powiatu?
Praca więźniów dla samorządu bez kosztów z budżetu gminy
Zmiany w podatku od osób wynajmujących lokale komunalne i socjalne
Dokumentacja projektowa dla powiatu w ewidencji księgowej

POWIATY

Czy rada powiatu musi odwołać skazanego starostę?
Starosta kontroluje fundacje
Starosta decyduje o dobrej reputacji przewoźnika

PRAWO PRACY

Wakat na stanowisku zastępcy kierownika USC
Wygaśnięcie stosunku pracy po utworzeniu nowej jednostki samorządu terytorialnego
Zastępstwo dyrektora gminnej biblioteki

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Obowiązek publikacji planu zamówień publicznych na 2017 r.
Nowe zasady zawierania umowy koncesji
Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołania
Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę
Nowe zasady sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień

DODATEK I  - Pracownik w samorządzie

Rok 2017 – ważne zmiany dla pracowników

UMOWY ZLECENIA W 2017 R. PRZYKŁADY Z GMIN

Świadczenie usług medycyny pracy
Wynagrodzenie dla strażaków ochotników
Umowy zlecenia z wynagrodzeniem prowizyjnym?

 

DODATEK II - Orzecznictwo i rozstrzygnięcia nadzorcze dla samorządów

Opłaty za odpady komunalne w przypadku nieruchomości zamieszkanych sezonowo
Spór o odszkodowanie wstrzymuje inwestycję
Rada gminy nie musi uzasadniać uchwał w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za odbiór odpadów oraz uchwały w sprawie ustalania stawek tych opłat
Rozwiązanie spółki cywilnej powoduje bezprzedmiotowość postępowania odwoławczego
Niedopuszczalny wniosek o zabezpieczenie roszczenia w sprawach z zakresu zamówień publicznych
Członek zarządu województwa nie podlega wyłączeniu w trybie art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a.
Dwie diety dla radnego – sołtysa
Oświadczenia majątkowe są jawne od chwili ich złożenia
Dieta dla przewodniczącego rady gminy nie może przekroczyć maksymalnej wysokości
„Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
winien zawierać wszystkie wskazane w ustawie elementy”
„Becikowe” przysługuje rodzicowi zamieszkałemu na stałe w gminie

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa