Indywidualny wskaźnik zadłużenia

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 1/2020

9 stycznia 2020 r. do senackich Komisji: Ustawodawczej, Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, który wprowadza następujące rozwiązanie:

Zmiana limitu udziału środków własnych w finansowaniu programów, projektów lub zadań dofinansowanych ze środków UE z 60 do 40%, ma pozwolić zwiększyć liczbę realizowanych projektów unijnych. Nowelizacja spowoduje, że zobowiązania zaciągane na sfinansowanie wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego zostaną objęte wyłączeniem z indywidualnego limitu zadłużenia.
Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych jest zmiana limitu udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej u.f.p.), w finansowaniu programów, projektów lub zadań dofinansowanych ze środków UE, od którego stosuje się wyłączenie z indywidualnego wskaźnika zadłużenia (art. 243 ust. 1 u.f.p.) zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie wkładu własnego (krajowego) w tych przedsięwzięciach.
Proponowana nowelizacja zakłada zmniejszenie tego limitu z 60 do 40%, co pozwoli zwiększyć liczbę projektów unijnych, w realizacji których zobowiązania zaciągane na sfinansowanie wkładu własnego jst zostaną objęte wyłączeniem z indywidualnego limitu zadłużenia, wprowadzonym w 2013 roku.
Zmiana ta pozwoli na zwiększenie stopnia wykorzystania przez jst dostępnych środków z obecnej perspektywy finansowej UE, jak również planowanych w nowym okresie programowania, co jest istotne wobec dużego wzrostu kosztów inwestycji, wynikającego z obecnych uwarunkowań rynkowych. Wzrost kosztów inwestycji powoduje, że projekty wstępnie skalkulowane jako dofinansowane w 60-70%, obecnie są najdroższe a stopień dofinansowania przy ustalonej już kwocie dotacji spada do 40-50%.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa