SPIS TREŚCI SAS 11 / 2016

AKTUALNOŚCI

Uszczelnienie podatków
Wojska Obrony Terytorialnej
Samorządy partycypują w budowie dróg krajowych

ORZECZNICTWO

Wyższe koszty skargi na decyzję o wywłaszczeniu

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Rada gminy nie może ograniczać wójta w negocjacjach

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY

Czy związki międzygminne mogą uchwalać regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach?
Problemy gmin z realizacją ustawy o ochronie zwierząt
NIK o „szarej strefie” samorządowego długu

TEMAT MIESIĄCA

Związek powiatowo-gminny

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Wójt odwołuje dyrektora szkoły bez wypowiedzenia
Czy zarządzenie burmistrza o zaległościach z najmu lokalu jest informacją publiczną?
Zmiany w składzie rady gminy i jej komisjach
Jeden rodzic może zablokować likwidację szkoły

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Zabudowa na terenie usług komercyjnych
Ponowne rozpoznanie sprawy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Artykuł 135 p.p.s.a. – uprawnienie czy obowiązek sądu administracyjnego?
Doręczanie odpisów pism procesowych w postępowaniu przed sądem administracyjnym
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek oświatowych

FINANSE SAMORZĄDU

Dokonanie wpłaty podatku przez inny podmiot niż podatnik
Czy pojęcia „związane z prowadzeniem” i „zajęte na prowadzenie” działalności gospodarczej są tożsame?
Władanie przedmiotami opodatkowania
Finanse samorządowych zakładów budżetowych
Podatek VAT w transakcjach z rolnikami ryczałtowymi

POWIATY

Czy powiaty stracą nadzór budowlany?
Starosta nakazuje rekultywację zdegradowanych gruntów
Krąg stron w sprawie rozbiórki

PRAWO PRACY

Awans dla zasłużonego pracownika samorządowego
Zgoda zarządu związków zawodowych na rozwiązanie stosunku pracy
Wypłata odprawy emertalnej i nagrody jubileuszowej wraz z odsetkami
Odbiór godzin za szkolenie
Praca zarobkowa na zwolnieniu lekarskim?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jak stosować  procedury dla zamówień in-house?
Zmiany, które powinny zwiększyć popularność aukcji elektronicznej
Jak zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zmienia procedurę udzielenia zamówienia publicznego?
Nowa pozaprzetargowa procedura wyboru wykonawcy usług ochrony Informacja z otwarcia ofert musi być dostępna na stronie internetowej

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa