SPIS TREŚCI - SAS 4 / 2017

AKTUALNOŚCI

Zmiany w programie 500+
Nowe zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi
Weto Prezydenta RP do ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

ORZECZNICTWO

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY

Nowe regulacje w KPA 
Już wkrótce Kodeks urbanistyczno-budowlany
Jaki przyszły model wojewody?

TEMAT NUMERU

Ewolucja ochrony danych osobowych w samorządach - RODO to nie wszystko

FUNKCJONOWANIE SAMORZADU

Udostępnianie danych przedsiębiorcy przez gminę
Zarządzenie wójta w sprawie wynagradzania dyrektorów instytucji kultury
Kto jest stałym mieszkańcem sołectwa?
Oświadczenie odwołujące darowiznę starosty

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Opinie wydawane przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Czy wójt może wydać upoważnienie do poświadczania zgodności dokumentów z oryginałem?
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Wydawanie oryginałów materiałów archiwalnych
Milczące załatwienie sprawy administracyjnej

FINANSE SAMORZĄDU

Dotacja w celu realizacji zadania publicznego
Opłata za uzgodnienie projektu budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
Termin załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym a zawiadomienie strony
Pojęcie „interesu publicznego”

POWIATY

Czy powiatowy inspektor może doprowadzić do wygaszenia budowy?
Czy starosta ma obowiązek kierowania dziecka do konkretnej szkoły integracyjnej?
Kiedy starosta może uznać lokal mieszkalny za samodzielny?

PRAWO PRACY

Minimalna stawka godzinowa za usługi remontowe zlecone przez gminę
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym a prawo do odprawy
Wliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nowe obowiązki dotyczące informacji kierowanej do Prokuratorii Generalnej
Zmiana stanowiska GIODO w zakresie zanimizowania umów o pracę
Aktualność dokumentów potwierdzających JEDZ
Zasoby ludzkie mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa

 

DODATEK I - CO NOWEGO W LEGISLACJI DLA SAMORZĄDÓW

WESZŁY W ŻYCIE

Wójt i Starosta wspomogą repatrianta
Nowe zasady obsadzania władz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
Zmiany w postępowaniu administracyjnym
Ułatwienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne
Wycinka drzew i krzewów na nowych zasadach
Ograniczenie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe

NA UKOŃCZENIU

Nowe prawo wodne
O usuwaniu pomników z ulic miast i gmin
Gminy będą wspierać rolniczą spółdzielczość

PROJEKTY

Współużytkowanie wieczyste przekształcone we własność
Kodeks urbanistyczno–budowlany
Zasady finansowania oświetlenia dróg publicznych do zmiany
Zmiana zasad finansowania oświaty
Zmiany w ustawie o finansach publicznych

 

DODATEK II - ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW

Nadzwyczajne postępowanie administracyjne możliwe nawet po złożeniu skargi do sądu
Właściwe definicje przyłączy: kanalizacyjnego i wodociągowego
Służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego
Samorząd musi pozostać właściwy w zakresie poboru zaliczki na poczet podatku
Vat od komornika jak od przedsiębiorcy
Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu
Decyzje, choć wydane nie przez organ podatkowy, są ważne
Stawki opłaty targowej mogą być różne na różnych targowiskach
Wygaśnięcie mandatu wójta - skarga na bezczynność rady gminy
Dieta dla radnych nie w formie ryczałtu
Środki nadzoru nad sołectwem muszą wynikać z jego statutu

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa